Evaluering af skole-hjem-samarbejdet 2014-2015

Rødvig den 24. februar 2015

Evaluering af skole-hjem-samarbejdet 2014-2015

Nærværende evaluering er blevet til på baggrund af workshops i forældrekredsen, bestyrelsen og lærerkollegiet i skoleåret 2014-2015 med afsæt spørgsmålene:

  • Hvad er dit udbytte af skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?
  • Er det i overensstemmelse med dine forventninger?
  • Hvad er dit bidrag til skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?
  • Hvori består forældrenes rolle i skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?

Spørgsmålene er vidtfavnende, hvorfor der blev opfordret til at konkretisere dialogen med fokus på forældremøder, skole-hjem-samtaler og elevplanen. Følgende skriv er en sammenskrivning af de generelle betragtninger og tilbagemeldinger i de tre grupper. Der er nuancer, der går igen i alle tre grupper, som det er værd at arbejde videre med. Overordnet set kan der udledes:

  • at udbyttet af samtalerne og samarbejdet er udmærket.
  • forventningerne generelt bliver indfriet.
  • man skal møde forberedt og imødekommende op til samtalerne.
  • forældrene skal være lyttende og bakke op om skolen.

Forældremøder
Det er et udtalt ønske, at der afholdes to forældremøder årligt, hvor det ene primært skal omhandle den sociale trivsel i klassen.

Skole-hjem-samtaler
Det er et ønske, at der afsættes mere tid til samtalerne, så det ikke bliver en kamp mod klokken. Der kan på baggrund af undersøgelsen ikke udledes en generel anbefaling af antallet af samtaler, dvs. om der er behov for en eller to samtaler, én fast samtale eller samtaler efter behov. Det vigtigste er, at der er en løbende dialog mellem skole og hjem i hverdagen, så ”bomber” ved de fastlagte samtaler undgås.

Samtalerne skal primært omhandle barnets personlige og sociale udvikling og sekundært den faglige og arbejdsmæssige progression i de enkelte fag. Opremsningen af hvordan det går i de enkelte fag er unødvendig, selvom der indimellem mangler status og informationer fra de mindre fag.

Hvis der er behov for det, kan der tages udgangspunkt i enkelte fag, hvis noget giver anledning til bekymring.

Da samtalerne skal centreres omkring barnets trivsel, ses det som en fordel, at det er de lærere, der kender eleven bedst, som deltager.

Et forholdsvist stort flertal af forældre ønsker ikke at blive præsenteret for tests m.v.

Elevplanen

Elevplanen giver et ganske godt overblik over elevens faglige og arbejdsmæssige standpunkt, mens afkrydsningerne, for så vidt angår de sociale kompetencer, er svære at afgive og ikke umiddelbart logiske at afkode for forældrene. En kortere skriftlig udtalelse, som følges op mundtligt, synes som et bedre afsæt for samtalen. Rent visuelt bør den personlige og sociale udvikling fremgår først på selve planen. Hvis planen bliver mere læsbar, kan den med fordel udgives én gang årligt. Et over-vejende flertal har læst elevplanen på forhånd og drøftet den hjemme inden selve samtalen.

Appendiks

Som en evaluering af selve workshoppen bør det fremover tilstræbes, at der spørges mere eksakt, så der ikke hersker tvivl om, hvad der præcist skal evalueres.

Rasmus Englund
Skoleleder