Skolelederens årsberetning 2017

Skolelederens beretning 2017

Som de forgangne år er der igen i år meget at berette, og beretningen er blevet alt for lang. Jeg har derfor lovet mig selv, at min tale højest skal vare 15 minutter, så jeg ikke taler jer i søvn, hvorfor jeg indimellem vil tillade mig at fortælle frem for at læse op.

Klub

Oven på Børneudvalgets beslutning om at lukke Hyttefadet har Stevns Friskole etableret et nyt klubtilbud. I den forbindelse er lokale nr. 6 blevet shinet op og gjort hyggelig til klubstart. Skolens ”betweens” synes umiddelbart at føle sig godt hjemme i det nye tilbud.

Skolen etablerede allerede for et års tid siden kontakt til Stevns Kommune med henblik på at leje den tomme 1. sal i multihuset, der samtidig indeholder nogle værkstedsfaciliteter, som vi sagtens kan bruge til både undervisning, SFO og klub. Desværre viste lejevilkårene inkl. prisen sig at være ugunstige for skolen.

Qua etableringen af klub, som har inddraget et undervisningslokale, er væggen mellem de to grup­perum i SFO’en blevet til et stort lokale, så vi fortsat har et lokale til rådighed, når vi hvert år mod­tager nye førskolebørn.

Vedtægtsændringer
Skolens vedtægter er blevet ændret. Baggrunden for vedtægtsændringen var, at skolens vedtægter skulle tilrettes den gældende lovgiv­ning herunder ”Bekendtgørelsen om valg og certificering af til­synsførende ved frie grundskoler m.v., der blev vedtaget af Folketinget den 16. december 2016.

Da der qua de nye regler skal vælges ny tilsynsførende på denne ordinære generalforsamling, skulle vedtægterne ændres inden da på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Tak til de forældre, som mødte op til de to ekstraordinære generalforsamlinger og enstemmigt ved­tog vedtægtsændringen.

Forældrerengøring

Udover at skolen sparer et betydeligt beløb ved, at I som forældre kommer og gør rent, så er det også med til at styrke fællesskabsfølelsen omkring det at holde skole. Derfor er det ærgerligt, at skolen oplever et faldende fremmøde blandt de tilmeldte. Selvfølgelig kan man blive forhindret i at deltage, men når man vælger at blive væk, så er der tale om ligegyldighed, hvilket ikke er den lim, som holder skolen sammen. Samtidig bliver der så heller ikke gjort rent. Jeg vil derfor opfordre til, at man støtter op om skolens forholdsvis få fællesarrangementer.

Elevrådet og demokratisk dannelse

Elevrådet driver en frugtbod, som er yderst velbesøgt. Udover at frugt er sundt, og at vi hver især kæmper med at få tygget os gennem seks stykker grønt om dagen, så er engageringen af elevrådet i projektet også et skridt fremad i forhold til hensigten om, at elevrådet skal involveres mere i skolens liv og have indflydelse på dagligdagen med henblik på aktivt at styrke den demokratiske dannelse.

12 teser omkring friskolernes rolle i samfundet

Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på hjemmesiden www.12teser.dk, som er et bud på 12 teser omkring friskolernes rolle i samfundet. Teserne blev til på en workshop arrangeret af Dansk Fri­skoleforening, hvor Stevns Friskole deltog sammen med 9 andre friskoler i Danmark. Teserne ly­der:

1. Friskolen er håbets skole

Friskolen giver eleverne livs- og vovemod til at turde kaste sig ud i det ukendte med risiko for at fejle.

2. Friskolen værner om barnets ret til at være barn

Friskolen anerkender, at børn udvikler sig forskelligt, og respekterer barndommen som værdifuld i sig selv.

3. Friskolen er forældrenes skole

Friskolens berettigelse hviler på forældrenes aktive medvirken i friskolens liv og engagement i bør­nenes trivsel og udvikling.

4. På friskolen lever værdierne i hverdagen

Det er værdier, der gør friskolerne duelige og berettiger deres eksistens.

5. Friskolen tager afsæt i historien

Friskolen sætter eleven i et historisk perspektiv med henblik på at give eleven en forståelse af sig selv og at være aktivt medskabende af fremtidens bæredygtige samfund.

6. Friskole er fællesskab

Friskolen skaber og vedligeholder forpligtende, værdibårne og meningsfulde fællesskaber.

7. Kærlighed

Friskolepædagogikkens kerne er den vedkommende, tillidsfulde og personlige relation mellem læ­rer og elev, med mundtligheden som det bærende sprog.

8. Friskolen har et socialt ansvar

Friskolen fremmer mellemmenneskelig forståelse og mangfoldighed – og ønsker at løfte sin del af det sociale ansvar for integration og inklusion.

9. I friskolen bliver mennesker til

Friskolen giver eleverne kundskaber og færdigheder til i nye fællesskaber at gribe og forme fremti­den. Dannelse og uddannelse vægtes lige, så eleven både bliver til nogen og til noget.

10. Det musisk-kreative er en afgørende del af friskolens hverdag

Det musisk-kreative frisætter barnets fantasi og giver livsglæde. Barnet erfarer og lærer ved egen skaberkraft i fællesskab med andre børn og voksne.

11. Friskolen er en del af noget større

Friskolen involverer sig i lokalsamfundet og forbereder sine elever på at være aktive samfundsbor­gere og lokale verdensborgere.

12. Fri skole forpligter

Friskolen bruger sin frihed til at styrke elevernes kritiske sans og bevidsthed, så de kan bidrage til den folkelige debat, der binder et frit demokratisk samfund sammen.

Friskolernes mangfoldighed danner grobund for en medlevende og kritisk stemme i den offentlige debat.

Fordybelsesuger

I indeværende skoleår har vi haft fire fordybelsesuger omhandlende: bæredygtighed, matematik, dansk og senere på foråret Afrika. De fysiske aftryk er i den forbindelse en kompostbeholder, regn­vandsbeholder og et par flotte aviser, som blev til i uge 7, hvor klasserne fordybede sig på kryds og tværs i sagprosaen, hvor der bl.a. blev udarbejdet en “rigtig” avis på papir, som knitrede mellem elevernes fingre. Efterfølgende er de blevet solgt for 10 kroner stk. Pengene er ubeskåret gået til klassekasserne.

Sommerkoncert

Vi har som noget nyt indført to sommerkoncerter i maj måned. Det var rart med et stort fremmøde både under koncerterne og de efterfølgende grillarrangementer. Det er altid hyggeligt at sludre med jer. Jeg håber også på et stort fremmøde dette forår.

Samarbejde med de andre friskoler
I februar 2017 holdt 6. klasse fest på skolen sammen med 6. årgang fra Hellested Friskole. Den røde løber var rullet ud, maden bestilt ude i byen, og en DJ kom og spillede hele aftenen. Festen var en stor succes.

På årets motionsdag drog overbygningen til Hellested Friskole, hvor de deltog i en fodboldturnering med førnævnte skole og Skelbæk Friskole.

Det er dejligt, at samarbejdet mellem friskolerne er begyndt at tage fart.

Udeliv

Skolen har fået doneret mange fine fuglehuse m.v., som placeres rundt omkring i træerne på skolen, hvilket 5. klasserne har stået for. Bæredygtigheden er fortsat en del af naturfagsundervisningen og dagligdagen i SFO’en med en hel ugentlig udedag.

Morgensang

Morgensang er en vigtig del af skolens hverdag og skal betragtes som en almendannende stund, hvor skolens aktører er samlet om det, der bringer os sammen: at holde god friskole. Morgensang er derfor hverken underholdning eller “buffertid”, men skal betragtes som undervisning, hvorfor jeg vil henstille til, at man møder til tiden. Mandage og torsdage vil musikvalget være rytmisk, om tirs­dagen mere klassisk, om onsdagen kan alt ske, hvor undertegnede ligeledes vil fortælle om et eller andet, der falder mig ind. Om fredagen leder to-tre elever, evt. sammen med en voksen, morgensan­gen, hvortil de har haft medindflydelse på sangvalget.

Tøj

Der er bestilt tøj med skolens logo og navn. Efter sommerferien kommer der en ny bestillingsrunde.

Trafiksikkerhed

Der har desværre været en række uheldige episoder i skolens fodgængerfelt, hvor bl.a. en yngre elev, på vej hjem fra SFO’en, måtte springe for livet for ikke at blive påkørt af en vanvidsbillist, der valgte at foretage en overhaling midt i fodgængerfeltet Skolen har optimeret trafiksikkerheden om­kring skolen, hvilket bl.a. har afstedkommet, at der er blevet opsat et standsnings- og parkeringsfor­budsskilt i indkørslen. Det bedes alle venligst respektere. Det leder frem til, hvad der kan gøres for at sikre trafiksikkerheden omkring skolen på den korte og lange bane. På den korte bane bedes alle helt banalt overholde færdselsloven samt andre gode råd fx.:
1) lys på cyklen, ingen standsning og parkering fem meter foran fodgængerfeltet, respektere skole­patruljen, gå og cykle i den rigtige sidde af vejen m.m.
2) have reflekser på tøjet, gå foran de holdende biler på parkeringspladsen (på græsstykket), gene­relt indtage en mistroisk holdning over for motorkøretøjer dvs. regne med at de som udgangspunkt ikke overholder deres vigepligt eller helt vente med at gå over vejen, til der ingen biler er.

På den lange bane retter skolen officiel henvendelse til Stevns Kommune for at indlede en dialog omkring en optimering af trafiksikkerheden på Vemmetoftevej gennem fx chikaner, vejbump, ind­snævringer og bump ved fodgængerfeltet, helleanlæg så overhalinger besværliggøres, flytning af busstoppestedet, skiltning, nedsættelse af hastigheden m.v.

Digitalisering

Som led i skolens it-strategi er det blevet besluttet fra august 2017, at det kommende mellemtrin (4., 5. og 6. klassetrin) også medbringer egen computer. I den henseende er der opsat aflåselige compu­terskabe. Husk, at det er jeres egen indboforsikring, som skal dække en eventuel skade, medmindre det er en af skolens ansatte, der fx utilsigtet får væltet computeren på gulvet eller lignende.

I skal være opmærksomme på, at nogle af de programmer, som understøtter læse- og skrivevanske­ligheder, kun virker med et Windows-styresystem.

Stevns Friskole har indgået en aftale med Microsoft om Office 365, så eleverne får en gratis online version af office-pakken.

Herudover har skolen også investeret i en ny, optimeret netværksløsning og der er installeret endnu et smartboard.

I marts måned 2017 blev skolen udsat for et avanceret og velgennemført hackerangreb. Umiddelbart kunne virussen ikke dekrypteres, så i dagene efter var der et møjsommeligt arbejde med at udskille virussen og udrede den ravage, den eventuelt måtte have forårsaget.

Der er selvfølgelig taget initiativ til at undersøge løsninger, der kan sikre skolen yderligere mod lignende hændelser i fremtiden. I den forbindelse afventer skolen, at Persondataloven erstattes af EU’s Persondataforordning den 1. maj 2018, hvilket stiller nye krav til opbevaring af persondata.

Læsning

I indeværende skoleår har skolen haft fokus på læsning. Der åbner sig en helt ny verden, når barnet knækker læsekoden, hvilket vil berige én livet igennem. Herudover er læsning udgangspunktet for alle fag, hvor der stilles flere og flere krav til elevernes læsefærdigheder. Det gælder også for et fag som matematik. Jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at alle børn læser hjemme hver dag, det er ikke mindst set i lyset af, at der kun er skolegang 200 dage om året. Der skal også læses de reste­rende 165 dage, for at der er en kontinuerlig læseprogression. Skolen abonnerer på frilaesning.dk, hvor man finder et bredt udvalg af litteratur. Det kræver kun, at man har en iPad, og at man kan huske sit Uni-Login.

I forhold til de skoler vi sammenligner os med, er vi på forkant med læseudviklingen og der er afsat betydeligt flere ressourcer på området end tidligere.

Herudover er der udarbejdet en handleplan for elever i skriftsprogsvanskeligheder, og de ansatte samt elever med læse- skrivevanskeligheder og deres forældre har været på kursus i it-rygsæk.

Mobbepolitik

Ifølge et dekret fra Undervisningsministeriet skal alle skoler have udarbejdet en antimobbestrategi inden 1. oktober 2017. Der mangler kun nogle få rettelser, så vil den være klar til offentliggørelse. Herudover er skolen fortsat i gang med at uddanne en AKT-vejleder og fremadrettet bliver der år­ligt gennemført et trivselsforløb i en klasse gennem Børns Vilkår.

Lærerens dag
I år markerede vi Lærerens Dag på Stevns Friskole ved at overraske lærerne med morgenmad. Tak til 9. klasse for at være behjælpelige med at få arrangementet gennemført.

Sport

4. og 5. klasserne dystede i Stevnshallen ved den årlige håndboldturnering arrangeret af Sierslev HK. 4. klasse nåede ottendedelsfinalen, 5.x kvartfinalen og 5.y tog sejren på 5. årgang og havde en flot pokal med hjem, som står i glasmontren ved hovedindgangen. Det er ikke mange år siden, at Stevns Friskole i de fleste turneringer, hvor der indgik en bold, kom hjem med tocifrede nederlag. Det gør vi ikke mere, selvom vi er den skole på Stevns, der er mest udfordret på idrætsfaciliteter.

Idrætshal i Rødvig

For Stevns Friskole er det glædeligt, at et snævert flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre en idrætshal i Rødvig, da en hal giver mulighed for at videreudvikle vores fællesarrange­menter, dramastrategier samt ikke mindst skolens idrætsaktiviteter. En hal vil endvidere frigive et betydeligt beløb, som i øjeblikket bliver brugt til transport til og fra idræt.

Skolens realkreditlån

Skolens realkreditlån blev omlagt i sommerferien, da den faldende rente viste sig fordelagtig. Lånet er omlagt fra et 3 % fastforrentet lån til et 1,5 % fastforrentet lån med uændret løbetid.

Nyt på personalefronten
Camilla Skytte Øland blev fastansat som pædagog i skolens SFO den 1/8 2016.

Nye ringetider

Qua de nye bustider er mødetiden dette skoleår blevet fremrykket til kl. 8.00.

Lejrtur

Der er fortsat en overnatning årligt i SFO’en. 6. klasse er på lejrtur i Danmark, og 8. klasse er på studietur til udlandet. Sidste år gik turen til Sønderjylland, mens den i år går til den europæiske kulturhovedstad i 2017, Aarhus. 8. klasse var sidste år på studietur til Malta. I år går rejsen til Skot­land.

Kursus

Der er fortsat fokus på kursus og efteruddannelse. Skolen har to uddannede læsevejledere og er ved at uddanne en AKT-vejleder. Ligeledes sendes der hvert år en lille håndfuld lærere og pædagoger på Ollerupkursus.

Hertil slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle for det forgangne år.

Tak for ordet.