Evaluering af skole-hjem-samarbejdet 2014-2015

Rødvig den 24. februar 2015

Evaluering af skole-hjem-samarbejdet 2014-2015

Nærværende evaluering er blevet til på baggrund af workshops i forældrekredsen, bestyrelsen og lærerkollegiet i skoleåret 2014-2015 med afsæt spørgsmålene:

 • Hvad er dit udbytte af skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?
 • Er det i overensstemmelse med dine forventninger?
 • Hvad er dit bidrag til skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?
 • Hvori består forældrenes rolle i skole-hjem-samtalerne/skole-hjem-samarbejdet?

Spørgsmålene er vidtfavnende, hvorfor der blev opfordret til at konkretisere dialogen med fokus på forældremøder, skole-hjem-samtaler og elevplanen. Følgende skriv er en sammenskrivning af de generelle betragtninger og tilbagemeldinger i de tre grupper. Der er nuancer, der går igen i alle tre grupper, som det er værd at arbejde videre med. Overordnet set kan der udledes:

 • at udbyttet af samtalerne og samarbejdet er udmærket.
 • forventningerne generelt bliver indfriet.
 • man skal møde forberedt og imødekommende op til samtalerne.
 • forældrene skal være lyttende og bakke op om skolen.

Forældremøder
Det er et udtalt ønske, at der afholdes to forældremøder årligt, hvor det ene primært skal omhandle den sociale trivsel i klassen.

Skole-hjem-samtaler
Det er et ønske, at der afsættes mere tid til samtalerne, så det ikke bliver en kamp mod klokken. Der kan på baggrund af undersøgelsen ikke udledes en generel anbefaling af antallet af samtaler, dvs. om der er behov for en eller to samtaler, én fast samtale eller samtaler efter behov. Det vigtigste er, at der er en løbende dialog mellem skole og hjem i hverdagen, så ”bomber” ved de fastlagte samtaler undgås.

Samtalerne skal primært omhandle barnets personlige og sociale udvikling og sekundært den faglige og arbejdsmæssige progression i de enkelte fag. Opremsningen af hvordan det går i de enkelte fag er unødvendig, selvom der indimellem mangler status og informationer fra de mindre fag.

Hvis der er behov for det, kan der tages udgangspunkt i enkelte fag, hvis noget giver anledning til bekymring.

Da samtalerne skal centreres omkring barnets trivsel, ses det som en fordel, at det er de lærere, der kender eleven bedst, som deltager.

Et forholdsvist stort flertal af forældre ønsker ikke at blive præsenteret for tests m.v.

Elevplanen

Elevplanen giver et ganske godt overblik over elevens faglige og arbejdsmæssige standpunkt, mens afkrydsningerne, for så vidt angår de sociale kompetencer, er svære at afgive og ikke umiddelbart logiske at afkode for forældrene. En kortere skriftlig udtalelse, som følges op mundtligt, synes som et bedre afsæt for samtalen. Rent visuelt bør den personlige og sociale udvikling fremgår først på selve planen. Hvis planen bliver mere læsbar, kan den med fordel udgives én gang årligt. Et over-vejende flertal har læst elevplanen på forhånd og drøftet den hjemme inden selve samtalen.

Appendiks

Som en evaluering af selve workshoppen bør det fremover tilstræbes, at der spørges mere eksakt, så der ikke hersker tvivl om, hvad der præcist skal evalueres.

Rasmus Englund
Skoleleder

Evaluering af projektopgaven

Mødedeltagere: ASB, HLO, KAS og PFJ

Dato: 9. januar 2013

Hvornår på året skal opgaven sættes i gang:

Enighed om efterår. Fremlæggelse og vurdering inden 1. december.

Varighed:

Uge 43: 2 dage (dansktimer) til problemformulering.

Uge 45: Skriveuge (dansktimer).

Uge 46: Skriveuge. Samtlige dage/alle lektioner med lærer/vejleder.

Uge 47: Arbejde/øve fremlæggelse (dansktimer).

Uge 47: Fremlæggelse fredag d. 22. november 2013 kl. 16.00.

Uge 48: Endelig vurdering færdig til udlevering.

Vejledere:

Minimum 2 udskolingslærere som har dansk som liniefag.

Kreative timer:

Inden skolen indførte FSA havde friskolen egen model for en stor årsopgave. Udover 4 skrive og øve uger. Havde eleverne i 9. kl. 2 lektioner pr. uge/skoleår til udarbejdelse af kreativt projekt, som skulle bruges ifm. fremlæggelse af opgaven.

Disse timer udgår. Eleverne skal på lige fod med elever i folkeskolen indtænke, i løbet af hele skriveprocessen, hvorledes deres projekt skal fremlægges og hvilke hjælpemidler de vil bruge. Det kan være alt fra film/videoer/pwt. m.v.

Evaluering:

Eleverne skal have en karakter for både den skriftlige og den mundtlig del.

Evaluering af UMV

(Undervisningsmiljøvurdering)

Vi havde planlagt UMV for eleverne forår/sommer 2013.

Blandt andet på grund af Lock-out i hele maj 2013 har vi været nødsagtet at udskyde den.

Planen er at vi skal have gennemført UMV i efteråret 2013.

28/8-13

pfj

Evaluering af APV

Evaluering af APV

(Arbejdspladsvurdering)

Vi har gennemført elektronisk APV i juni måned 2013

AMR og jeg har aftalt at mødes i september 2013 for at gennemgå resultatet og udfærdige handleplan ift. tiltag vi skønner værende nødvendige ift. ændringer/tiltag.

28/8-13

pfj

Evaluering generelt

Evaluering på

Stevns Friskole

Evaluering

Lærere skal løbende evaluere for derigennem at få den nødvendige indsigt til at kunne planlægge og tilpasse undervisningen i forhold til den enkeltes elevs og klassens behov og forudsætninger.

Evalueringsværktøjer – supplement til lærernes egne observationer

Skolens fornemste evalueringsopgave er den, lærerne løser, når de løbende foretager opsamling af viden – taler med eleverne, iagttager eleverne og stiller spørgsmål. Prøver og andre evalueringsværktøjer kan ikke erstatte denne vurdering, men kan derimod være et hjælpemiddel – et supplement til støtte for den løbende evaluering og undervisningsplanlægning.

FORMÅL MED EVALUERING

På Stevns Friskole foregår der en løbende evaluering af elevernes faglige og sociale kompetencer. Formålet med evalueringen er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig optimalt fagligt og socialt i overensstemmelse med Stevns Friskoles værdigrundlag og målsætning. Evalueringen skal være fremadrettet, så alle parter får redskaber til at sætte sig nye mål og får pejlemærker til at gå mod disse mål. Evaluering foregår på elev-, forældre- og lærerniveau.

MÅL MED EVALUERING:

at sikre at den enkelte elev får det bedst mulige udbytte af skolegangen – så det hele menneske styrkes både fagligt, socialt og personligt.

 • at sætte nye mål for den enkelte elev og gøre klart hvilke forventninger/krav, der stilles til eleven i den kommende periode
 • at have et redskab i samarbejdet mellem den enkelte elev, lærerne og forældrene, til at understøtte drøftelsen af hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres barn hjemme

EVALUERING PÅ ELEVNIVEAU:
Der gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i de enkelte klasser. Samtalen med eleverne er altid vigtigst – såvel i de enkelte lektioner som efter undervisningsforløb. Større skriftlige opgaver tilbageleveres med en orientering til eleven. Der holdes klasseforældremøder, skole-hjem-samtaler og åbent-hus-arrangementer i løbet af året.

På Stevns Friskole gennemføres test i dansk ud fra ”fokus på læsning” – som i Stevns Kommune. Der gennemføres også test i Matematik.

Følgende testplan er gældende:

Klassetrin Testværktøj Tidspunkt
Bh. klasse Kommunal sprogvurdering September
Bh. klasse Bogstavprøve 1 Marts
1.klasse Bogstavprøve 2 Efterår
1.klasse Ordlæseprøve 1 Forår
1.klasse MAT1 I løbet af skoleåret
2.klasse Ordlæseprøve 1 Efterår
2.klasse Ordlæseprøve 2 Forår
2.klasse MAT2 I løbet af skoleåret
3.klasse Ordlæseprøve 2 Efterår
3.klasse Tekstlæseprøve 4 Forår
3.klasse Staveprøve 2 Forår
3.klasse MAT3 I løbet af skoleåret
4. klasse Tekstlæseprøve 5 Forår
4. klasse Staveprøve 2 Forår
4. klasse MAT4 I løbet af skoleåret
5. klasse Tekstlæseprøve 6 Forår
5. klasse Staveprøve 3 Forår
5. klasse MAT5 I løbet af skoleåret
6. klasse Tekstlæseprøve 7 Forår
6. klasse Staveprøve 3 Forår
7,8,9. klasse Digital Retstavning
+ Læseprøve
7,8,9. klasse Færdigheds- og problemregning

Karakterafgivelser i 8. og 9. klasse

I 8. klasse gives karakterer og gennemføres terminsprøver og eleverne udarbejder en obligatorisk projektopgave. Ved skole-hjem-samtalerne i foråret får forældre og elev lærernes vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed.

I 9. klasse gives karakterer, gennemføres terminsprøver og afholdes FSA, (folkeskolens afsluttende prøver) og eleverne udarbejder en obligatorisk projektopgave.  Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter.

Plan for karakterafgivelser:

Årgang Karakter Lærere afgiver karakterer Eleverne får karakterer udleveret
8. og 9. klasse 1. standpunkt Uge 45 Uge 46 (fredag)

+ Idr. udtalelser

8. og 9. klasse 2. standpunkt Uge 6 Uge 7 (fredag)

+ Idr. udtalelser

9. klasse 3. standpunkt Uge 17 Uge 18 (fredag)

+ Idr. udtalelser

Det betyder, at karaktererne er afgivet senest om fredagen i ugerne 45, 6 og 17.

Idrætsudtalelser

Idrætsudtalelser for 8. klasse udleveres ved karaktergivningen i uge 46 og uge 7.

Idrætsudalelser for 9. klasse udleveres ved karaktergivningen i uge 46, uge 7 og uge 18.

Specialundervisningselever

Ud over den generelle evaluering i den normale undervisning foretage den specialundervisningsansvarlige særskilt evaluering af skolens specialundervisningselever – dels løbende – dels i januar måned.

Klassens sociale liv

Klassens sociale liv prioriteres højt – bl.a. opstiller klasselæreren, sammen med klassen, hvert år i begyndelsen af skoleåret regler for en god klassekultur. Dette evalueres løbende i klassen.

Der arrangeres i løbet af skoleåret forskellige fester og aktiviteter på tværs af klasserne.

Videreuddannelse

Skolen har indgået samarbejdsaftale med UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Vejledningen omfatter bl.a. samtaler med forældre, skole og elever i  6., 7., 8. og 9. klasse.

Eleverne arbejder fortløbende med individuel uddannelsesplanlægning, som afsluttes med tilmelding til ungdomsuddannelserne i 9. klasse.

I januar måned vurderer UUV i samarbejde med skolen om de enkelte elever i 9. klasse er uddannelsesparate.

EVALUERING PÅ FORÆLDRENIVEAU

Klasseforældremøder i august/september….

Hvert år i august-september inviteres de enkelte klassers forældre til forældremøde. Som udgangspunkt afholdes et forældremøde, dog kan der afholdes flere ved behov.

På mødet kan der bl.a. stilles spørgsmål til den, i forvejen, udleverede årsplan for det kommende års arbejde i de enkelte fag. På mødet deltager altid dansk- og matematiklærer. Når et fag er nyt deltager læreren og præsenterer det nye fag. Se oversigt. På dette møde er der fokus på helheden/klassen og kommende aktiviteter i klassen aftales. Der nedsættes kontaktforældre for hver klasse.

På klasseforældremøderne kan 1-2 emner sættes på dagsordenen, som skolen ønsker evalueret. Hermed får skolen mulighed for et samlet billede af forældrenes synspunkter.

Mødet skal sikre, at forældre tager medansvar for klassens udvikling, og at deres ressourcer bliver brugt bedst muligt i samarbejde med skolen om elevernes trivsel og adfærd gennem hele skoleforløbet.

Møderne planlægges af klasselærer evt. i samarbejde med faglærere.

Skolebestyrelsens kontaktperson til klassen inviteres til møderne.

Lærerdeltagelse ved klasseforældremøder:

Lærerne i de enkelte team i indskoling, mellemtrin og udskoling aftaler, hvilke lærere der udover dansk- og matematiklærer deltager på mødet.

Skole/hjemsamtaler:

Skole/hjemsamtaler gennemføres 2 gange årligt (første skole/hjemsamtale ca. 2-3 mdr. efter skolestart og anden skole/hjemsamtale inden udgangen af april måned).

I første klasse afholdes første skole/hjem samtale som et hjemmebesøg.

Skole/hjemsamtalen tager udgangspunkt i elevplanen, som for den enkelte elev og gennemføres som minimum således:

·         I børnehaveklassen med børnehaveklasselederen.

·         For børn i SFO (0.-3. klasse) deltager også en SFO-pædagog.

·         I 1.-6. klasse med dansk- og matematiklæreren.

·         I 7.-8. klasse med klasselærer og matematiklærer. Ved anden skole/hjemsamtale i foråret får forældre/elever mulighed for enkeltvis at snakke med samtlige lærere tilknyttet klassen, forstået på den måde at faglærere sidder i separate lokaler, hvor forældre/elever får ca. 5 min. med de faglærere de ønsker at snakke med.

·         I 9. klasse gennemføres én skole/hjemsamtale i starten af skoleåret, idet der i foråret i stedet gennemføres uddannelsesvejledning.

På mødet aftales evt. konkrete mål i enkelte fag og social udvikling/tiltag, som evalueres ved efterfølgende skole/hjemsamtale mellem elev, lærer og forældre.

Inden skole/hjemsamtalerne er elevplanen snakket igennem med den enkelte elev.

Efter samtalen med eleven sendes elevplanen til elevens forældre, som forventes at have gennemlæst den inden skole/hjemsamtalen.

Med mindre andet aftales, deltager eleven altid i skole/hjemsamtalen.

Såfremt der er behov for det, kan yderligere skole/hjemsamtaler gennemføres efter aftale mellem skolen og det enkelte hjem.

Klassearrangementer
Klassens forældrerepræsentanter og klasselærer har et fælles ansvar for, at der arrangeres et passende antal klassearrangementer i løbet af skoleåret. Der sker en løbende evaluering af disse arrangementer.

Fællesarrangementer på Stevns Friskole

Hvert år afholdes en række fællesarrangementer på skolen:

Morgensang

Optræden ved emneuger

Julearrangementer

Lucia

Fastelavn

Bazar

Foredrag

Storforældremøder

Musical/Teater ved 5. klasse

Sommerkoncert

Generalforsamling osv.

Her er alle skolens forældre velkomne. I den løbende dialog med forældrene evalueres disse arrangementer. Bestyrelsen har her en særlig rolle som bindeled mellem forældre og skole.

Evaluering på lærerniveau

Der udarbejdes årsplaner i alle fag på de enkelte klassetrin. Disse planer udarbejdes fra juni til august – og sendes/udleveres til forældrene i august-september. Årsplanerne lægges også på ForældreIntra. Hvor ikke andet er nævnt tages udgangspunkt

i folkeskolens fælles mål.

Evaluering af Fag- og emneuger, lejrture og andre klassearrangementer, særligt tilrettelagte undervisningsdage (idrætsdag og dage nævnt under ”Fællesarrangementer på Stevns friskole”).

Disse evalueres på fælles lærer-/personalemøder og føres til referat.

Evaluering på ledelsesniveau

Der gennemføres medarbejdersamtaler én gang årligt – typisk i oktober-december måned. Besøg i klasserne på opfordring eller efter aftale med læreren.

Evaluering af skolens samlede virksomhed

I henhold til lovgivningen føres der eksternt tilsyn med Stevns Friskole. Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling. Denne besøger jævnligt skolen og overværer undervisning og arrangementer på skolen. På skolens generalforsamling redegøres for årets tilsyn og den tilsynsførendes rapport findes på skolens hjemmeside.

Konkrete evalueringstiltag

 • Evaluering af projektopgaven (januar 2013)
 • APV (forår 2013)
 • UPV (forår/sommer 2013)
 • Evaluering af skolens hjemmeside (november 2012-august 2013)