Ledige stillinger

Lærer søges til Stevns Friskole

Stevns Friskole søger en lærer med linjefag i dansk og engelsk. Der er en klasselærerfunktion tilknyttet stillingen.

Stevns Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, der bygger på Kolds skoletanker og Grundtvigs menneskesyn. Dannelsen spirer i et forpligtende fællesskab, hvor forældresamarbejdet og en engageret forældrekreds er hjørnestenen i skolens virke. Med fællesskabet i centrum udvikler børnene selvindsigt. De spejler sig i historien og bliver herved opmærksomme på, hvem de selv er. Et trygt og inspirerende undervisningsmiljø, hvor historie, fortælling, sang og musik vægtes højt, er udgangspunktet for den personlige dannelsesrejse.

For at komme i betragtning til stillingen forventer skolen, at du er læreruddannet. Du har ikke nødvendigvis mange års erfaring, og hvis du er nyuddannet, så vil skolen selvfølgelig hjælpe dig godt på vej i lærerlivet.

For yderligere information kan skoleleder Rasmus Englund kontaktes på tlf.: 51 20 95 17.

Ansøgningen, cv samt relevante bilag sendes til leder@stevnsfriskole.dk

Ansøgningsfrist: torsdag den 29. februar 2024 klokken 12.00.

I forlængelse af samtalerunden bliver der indhentet mundtlig reference.

Sfo & Klub

Sfo Telefon : 2078 3407
Klub Telefon : 2517 2077
Heidi Ossipoff : 4113 4403


Gimle er navnet på skolens fritidsordning, der er en del af skolens liv.
Her gælder således de samme normer, holdninger og samarbejdsformer som i den øvrige skole. Det er målet, at give barnet trygge rammer og inspiration til at være kreativ i både leg og forskellige aktiviteter. Der kan foregå mange ting i årets løb. F.eks..sociale lege, sanglege, teater og udendørs lege, boldspil, fri leg og plads til at være sig selv. Der gives tilbud om sy, strikke, lære om den natur, som skolen ligger midt i.
Høre eventyr, tegne og male, bage og spise sundt m.m.

Fritids-/pasningsordning for børnene er fra bh.kl. – 3. klasse.
Ordningen er åben fra kl. 6.30 – 8.20 og igen fra kl. 12.00 – 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00)

Takster pr. 1/8-2023
Forældrebetaling p.t.: kr.954.00 i 11 mdr.

Klub
Ordningen er åben fra kl. 12.05 – 17.00 (fredag lukkes kl. 16.00)
Forældrebetaling p.t.:  kr. 950,00 pr. måned

Ferier og skemafrie perioder skoleåret 23-24

                                   
Efterårsferie 	14-10-2023 	22-10-2023
SFO Lukket
                                   
Juleferie 	21-12-2023 	03-01-2024
SFO'en har lukket, Dagene fra og med 24. december til og med nytår
Første skoledag i det nye år er torsdag den 4. januar 2024
                                   
Vinterferie 	17-02-2024 	25-02-2024
SFO Lukket
                                   
Påskeferie 	23-03-2024 	01-04-2024
SFO Lukket mandag til onsdag inden påske.
                                   
Kr. Himmelfart 09-05-2024 	12-05-2024
SFO Lukket dagen efter Kr. Himmelfart
                                   
Pinseferie 	18-05-2024 	20-05-2024
                                   
Grundlovsdag 	05-06-2024 	05-06-2024
                                   
Sommerferie 	29-06-2024 	11-08-2024
SFO Lukket, Uge 28,29,30
første skoledag, 12 august 2024
                                   

Skolepenge

Skolepengetaksterne pr. 1-8/2023 for skoleåret 2023/24 er følgende:

 1. barn: 1614,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 2. barn: 1077,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 3. barn: 510,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 4. barn: 0,00 kr.

Søskendemoderation : Hjem hvor forældrene er skilt, og der er flere børn med
bopælsadresse hos henholdsvis mor og far, udløser ikke søskendemoderation, da moderationen følger husstandens børn indskrevet på skolen.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 2079,00 kr. for april-juni måned 2024

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 954,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 950,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

Skole og hjem samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er skolens bærende fundament.
Har man som forældre valgt Stevns friskole, har man valgt at medvirke og deltage i skolens liv og derigennem tage et forpligtende medansvar for hele skolens virksomhed. Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at der skabes et trygt og tillidsfuldt miljø, som kan danne grobund for elevens dannelse. Dette kan kun ske, hvis der mellem skole og hjem lyttes, og der er gensidig respekt og forståelse for forskellighed.

Den nære kontakt i dagligdagen er den vigtigste, men minimum en gang årligt formaliseres samarbejdet til skole-hjem-samtalen, hvor der i det følgende er nedfældet følgende princip.

En skole-hjem-samtale er en samtale med barnet og ikke om barnet.
Alle tre aktører: barnet, forældre og skolen har derfor pligt til at bidrage til samtalen.
En skole-hjem-samtale er en generel samtale, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd. Derfor er en skole-hjem-samtale heller ikke et forum, hvor man lufter bekymringer i forhold til indlæringsvanskeligheder, personlige forstyrrelser som fx udadreagerende adfærd eller sociale problemer som fx mobning og mistrivsel. Disse alvorlige problemstillinger behandles særskilt og hører ikke hjemme ved en skole-hjem-samtale. Ligeledes er skole-hjem-samtalen heller ikke et forum, hvor man klager over en lærer, andre elever eller undervisningen. Dette skal også tages alvorligt, men tages op, hvor tiden er til det, og hvor der er en tydelig dagsorden.

På Stevns Friskole bruger vi ikke længere elevplaner, da det er sjældent elever, forældre og skolen kigger på dem igen, når først samtalerne er overstået. I stedet har vi udarbejdet et simpelt skriv, hvor eleven formulerer et eller flere personlige, sociale og faglige mål for det næste år sammen med klasselærer og forældre. Det kan fx være med udgangspunkt i en “samtaleblomst” eller et træ (Ask Yggdrasil). De forskellige blade kunne så indeholde forskellige udsagn. Fx Jeg vil blive bedre til at komme til tiden, jeg vil invitere de klassekammerater med hjem, som jeg aldrig har haft legeaftaler med før, og jeg vil blive bedre til brøkregning og til at stave.

Skole-hjem-samarbejdet er som en taburet, hvor hvert enkelt ben symboliserer en aktør: barnet, forældrene og skolen. Hvis det ene ben fjernes, så kæntrer taburetten, og derfor har alle aktører et forpligtende ansvar for at få samarbejdet til at fungere.


22-august-2023

Forældrerepræsentanter

Hvert år på det ordinære forældremøde i sensommeren vælges en-to forældrerepræsentanter. Det forven­tes, at der minimum afholdes et arrangement halvårligt, og skolens lokaler og udearealer kan lånes. Det er ikke forældrerepræsentanternes opgave at stå for hele arrangementet, og opgaver skal uddelegeres. Besty­relsen har lavet forslag til aktiviteter:
• Fællesspisning, hvor alle tager en ret med til det fællesbord. Man kan indlede eller slutte arrange­mentet med rundbold. Det elsker børnene.
• Bålhygge.
• Drageflyvning på stranden.
• Fisketur.
• Tur i svømmehallen.
• Sheltertur
• Overnatning på Naturcenteret.
• Kælketur
• Skovtur
• Diskotek
Forældrerepræsentanterne har kontakt til klasselæreren, der fx kan bede forældrerepræsentanten om at tage initiativ til et klassearrangement, hvis der i en periode er ekstra fokus på trivsel. Ligeledes kan foræl­drerepræsentanten tage initiativ til fx malearbejde, hvis klassen trænger.

Forældrerepræsentanternes vigtigste rolle er at understøtte fællesskabet gennem initiativer, der samler. Det er ikke forældrerepræsentantens rolle at gå ind i trivselsproblematikker eller konfliktløsning eller være budbringer for andre forældre. Det er her vigtigt at huske på, at forældrerepræsentanten ikke er underlagt tavshedspligt.

Det er vigtigt, at der er minimum én forældrerepræsentant i hver klasse. Der har været tradition for at gå efter protokollen, så alle fik en tur. Allerbedst vil det dog være, hvis det er den med mest engagement, tid og overskud, der melder sig.

Evaluering generelt

Evaluering på

Stevns Friskole

Evaluering

Lærere skal løbende evaluere for derigennem at få den nødvendige indsigt til at kunne planlægge og tilpasse undervisningen i forhold til den enkeltes elevs og klassens behov og forudsætninger.

Evalueringsværktøjer – supplement til lærernes egne observationer

Skolens fornemste evalueringsopgave er den, lærerne løser, når de løbende foretager opsamling af viden – taler med eleverne, iagttager eleverne og stiller spørgsmål. Prøver og andre evalueringsværktøjer kan ikke erstatte denne vurdering, men kan derimod være et hjælpemiddel – et supplement til støtte for den løbende evaluering og undervisningsplanlægning.

FORMÅL MED EVALUERING

På Stevns Friskole foregår der en løbende evaluering af elevernes faglige og sociale kompetencer. Formålet med evalueringen er at skabe de bedste vilkår for, at det enkelte barn udvikler sig optimalt fagligt og socialt i overensstemmelse med Stevns Friskoles værdigrundlag og målsætning. Evalueringen skal være fremadrettet, så alle parter får redskaber til at sætte sig nye mål og får pejlemærker til at gå mod disse mål. Evaluering foregår på elev-, forældre- og lærerniveau.

MÅL MED EVALUERING:

at sikre at den enkelte elev får det bedst mulige udbytte af skolegangen – så det hele menneske styrkes både fagligt, socialt og personligt.

 • at sætte nye mål for den enkelte elev og gøre klart hvilke forventninger/krav, der stilles til eleven i den kommende periode
 • at have et redskab i samarbejdet mellem den enkelte elev, lærerne og forældrene, til at understøtte drøftelsen af hvordan forældrene kan støtte og hjælpe deres barn hjemme

EVALUERING PÅ ELEVNIVEAU:
Der gennemføres løbende skriftlig og mundtlig evaluering i de enkelte klasser. Samtalen med eleverne er altid vigtigst – såvel i de enkelte lektioner som efter undervisningsforløb. Større skriftlige opgaver tilbageleveres med en orientering til eleven. Der holdes klasseforældremøder, skole-hjem-samtaler og åbent-hus-arrangementer i løbet af året.

På Stevns Friskole gennemføres test i dansk ud fra ”fokus på læsning” – som i Stevns Kommune. Der gennemføres også test i Matematik.

Følgende testplan er gældende:

Klassetrin Testværktøj Tidspunkt
Bh. klasse Kommunal sprogvurdering September
Bh. klasse Bogstavprøve 1 Marts
1.klasse Bogstavprøve 2 Efterår
1.klasse Ordlæseprøve 1 Forår
1.klasse MAT1 I løbet af skoleåret
2.klasse Ordlæseprøve 1 Efterår
2.klasse Ordlæseprøve 2 Forår
2.klasse MAT2 I løbet af skoleåret
3.klasse Ordlæseprøve 2 Efterår
3.klasse Tekstlæseprøve 4 Forår
3.klasse Staveprøve 2 Forår
3.klasse MAT3 I løbet af skoleåret
4. klasse Tekstlæseprøve 5 Forår
4. klasse Staveprøve 2 Forår
4. klasse MAT4 I løbet af skoleåret
5. klasse Tekstlæseprøve 6 Forår
5. klasse Staveprøve 3 Forår
5. klasse MAT5 I løbet af skoleåret
6. klasse Tekstlæseprøve 7 Forår
6. klasse Staveprøve 3 Forår
7,8,9. klasse Digital Retstavning
+ Læseprøve
7,8,9. klasse Færdigheds- og problemregning

Karakterafgivelser i 8. og 9. klasse

I 8. klasse gives karakterer og gennemføres terminsprøver og eleverne udarbejder en obligatorisk projektopgave. Ved skole-hjem-samtalerne i foråret får forældre og elev lærernes vurdering af den enkelte elevs uddannelsesparathed.

I 9. klasse gives karakterer, gennemføres terminsprøver og afholdes FSA, (folkeskolens afsluttende prøver) og eleverne udarbejder en obligatorisk projektopgave.  Projektopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og en karakter.

Plan for karakterafgivelser:

Årgang Karakter Lærere afgiver karakterer Eleverne får karakterer udleveret
8. og 9. klasse 1. standpunkt Uge 45 Uge 46 (fredag)+ Idr. udtalelser
8. og 9. klasse 2. standpunkt Uge 6 Uge 7 (fredag)+ Idr. udtalelser
9. klasse 3. standpunkt Uge 17 Uge 18 (fredag)+ Idr. udtalelser

Det betyder, at karaktererne er afgivet senest om fredagen i ugerne 45, 6 og 17.

Idrætsudtalelser

Idrætsudtalelser for 8. klasse udleveres ved karaktergivningen i uge 46 og uge 7.

Idrætsudalelser for 9. klasse udleveres ved karaktergivningen i uge 46, uge 7 og uge 18.

Specialundervisningselever

Ud over den generelle evaluering i den normale undervisning foretage den specialundervisningsansvarlige særskilt evaluering af skolens specialundervisningselever – dels løbende – dels i januar måned.

Klassens sociale liv

Klassens sociale liv prioriteres højt – bl.a. opstiller klasselæreren, sammen med klassen, hvert år i begyndelsen af skoleåret regler for en god klassekultur. Dette evalueres løbende i klassen.

Der arrangeres i løbet af skoleåret forskellige fester og aktiviteter på tværs af klasserne.

Videreuddannelse

Skolen har indgået samarbejdsaftale med UUV (Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Vejledningen omfatter bl.a. samtaler med forældre, skole og elever i  6., 7., 8. og 9. klasse.

Eleverne arbejder fortløbende med individuel uddannelsesplanlægning, som afsluttes med tilmelding til ungdomsuddannelserne i 9. klasse.

I januar måned vurderer UUV i samarbejde med skolen om de enkelte elever i 9. klasse er uddannelsesparate.

EVALUERING PÅ FORÆLDRENIVEAU

Klasseforældremøder i august/september….

Hvert år i august-september inviteres de enkelte klassers forældre til forældremøde. Som udgangspunkt afholdes et forældremøde, dog kan der afholdes flere ved behov.

På mødet kan der bl.a. stilles spørgsmål til den, i forvejen, udleverede årsplan for det kommende års arbejde i de enkelte fag. På mødet deltager altid dansk- og matematiklærer. Når et fag er nyt deltager læreren og præsenterer det nye fag. Se oversigt. På dette møde er der fokus på helheden/klassen og kommende aktiviteter i klassen aftales. Der nedsættes kontaktforældre for hver klasse.

På klasseforældremøderne kan 1-2 emner sættes på dagsordenen, som skolen ønsker evalueret. Hermed får skolen mulighed for et samlet billede af forældrenes synspunkter.

Mødet skal sikre, at forældre tager medansvar for klassens udvikling, og at deres ressourcer bliver brugt bedst muligt i samarbejde med skolen om elevernes trivsel og adfærd gennem hele skoleforløbet.

Møderne planlægges af klasselærer evt. i samarbejde med faglærere.

Lærerdeltagelse ved klasseforældremøder:

Lærerne i de enkelte team i indskoling, mellemtrin og udskoling aftaler, hvilke lærere der udover dansk- og matematiklærer deltager på mødet.

Skole/hjemsamtaler:

Skole/hjemsamtaler gennemføres 2 gange årligt (første skole/hjemsamtale ca. 2-3 mdr. efter skolestart og anden skole/hjemsamtale inden udgangen af april måned).

I første klasse afholdes første skole/hjem samtale som et hjemmebesøg.

Skole/hjemsamtalen tager udgangspunkt i elevplanen, som for den enkelte elev og gennemføres som minimum således:

·         I børnehaveklassen med børnehaveklasselederen.

·         For børn i SFO (0.-3. klasse) deltager også en SFO-pædagog.

·         I 1.-6. klasse med dansk- og matematiklæreren.

·         I 7.-8. klasse med klasselærer og matematiklærer. Ved anden skole/hjemsamtale i foråret får forældre/elever mulighed for enkeltvis at snakke med samtlige lærere tilknyttet klassen, forstået på den måde at faglærere sidder i separate lokaler, hvor forældre/elever får ca. 5 min. med de faglærere de ønsker at snakke med.

·         I 9. klasse gennemføres én skole/hjemsamtale i starten af skoleåret, idet der i foråret i stedet gennemføres uddannelsesvejledning.

På mødet aftales evt. konkrete mål i enkelte fag og social udvikling/tiltag, som evalueres ved efterfølgende skole/hjemsamtale mellem elev, lærer og forældre.

Inden skole/hjemsamtalerne er elevplanen snakket igennem med den enkelte elev.

Efter samtalen med eleven sendes elevplanen til elevens forældre, som forventes at have gennemlæst den inden skole/hjemsamtalen.

Med mindre andet aftales, deltager eleven altid i skole/hjemsamtalen.

Såfremt der er behov for det, kan yderligere skole/hjemsamtaler gennemføres efter aftale mellem skolen og det enkelte hjem.

Klassearrangementer
Klassens forældrerepræsentanter og klasselærer har et fælles ansvar for, at der arrangeres et passende antal klassearrangementer i løbet af skoleåret. Der sker en løbende evaluering af disse arrangementer.

Fællesarrangementer på Stevns Friskole

Hvert år afholdes en række fællesarrangementer på skolen:

Morgensang

Optræden ved emneuger

Julearrangementer

Lucia

Fastelavn

Bazar

Foredrag

Storforældremøder

Musical/Teater ved 5. klasse

Sommerkoncert

Generalforsamling osv.

Her er alle skolens forældre velkomne. I den løbende dialog med forældrene evalueres disse arrangementer. Bestyrelsen har her en særlig rolle som bindeled mellem forældre og skole.

Evaluering på lærerniveau

Der udarbejdes årsplaner i alle fag på de enkelte klassetrin. Disse planer udarbejdes fra juni til august – og sendes/udleveres til forældrene i august-september. Årsplanerne lægges også på ForældreIntra. Hvor ikke andet er nævnt tages udgangspunkt

i folkeskolens fælles mål.

Evaluering af Fag- og emneuger, lejrture og andre klassearrangementer, særligt tilrettelagte undervisningsdage (idrætsdag og dage nævnt under ”Fællesarrangementer på Stevns friskole”).

Disse evalueres på fælles lærer-/personalemøder og føres til referat.

Evaluering på ledelsesniveau

Der gennemføres medarbejdersamtaler én gang årligt – typisk i oktober-december måned. Besøg i klasserne på opfordring eller efter aftale med læreren.

Evaluering af skolens samlede virksomhed

I henhold til lovgivningen føres der eksternt tilsyn med Stevns Friskole. Den tilsynsførende vælges af forældrekredsen på skolens generalforsamling. Denne besøger jævnligt skolen og overværer undervisning og arrangementer på skolen. På skolens generalforsamling redegøres for årets tilsyn og den tilsynsførendes rapport findes på skolens hjemmeside.

Personale

Rasmus Englund : Skoleleder


Heidi Ossipoff : Viceleder


Anne Sofie Weng Bay-Jørgensen : Lærer


Tina Englund : Bh. Kl. leder, SFO – Assistent


Bodil Hansen : Lærer


Michael Larsen : Servicemedarbejder


Marianne Andersen : SFO Assistent


Anja Kallsoy : Lærer


Yolanda Jørgensen : Servicemedarbejder


Frank Rene Hansen : Pedel


Lone Tipsmark : Sekretær


Michelle Munch : Pædagog medhjælper


Alexander Kaas Rødsgaard : Lærer


Cæcilie Telling : Lærer


Thomas Rubin : Lærer


Julie Hegelund : Lærer


Henriette Rysgaard : Pædagog


Caroline Frejlev : Lærer


Mai Britt Feilberg Skar : Lærer


Michael Nielsen : Lærer


Undervisningsmiljøvurdering


Undervisningsmiljøvurdering 2023

hent den her


Undervisningsmiljøvurdering 2019

hent den her


Undervisningsmiljøvurdering 2015

Beskrivelse Forretningsgang Opgørelse


Undervisningsmiljøvurdering februar 2006

Ved samtaler i de enkelte klasser, på personalemøder, i elevrådet konkluderer sikkerhedsudvalget følgende vurdering og efterfølgende handlingsplan:

Det psykiske miljø.

 • I alle klasser vurderes det psykiske miljø fra tilfredsstillende til særdeles tilfredsstillende. Der er kun lidt drilleri og overvejende en god og givende omgangstone mellem alle elever på stedet.

Det fysiske og æstetiske miljø

 • Specielt i den nye bygning  (Bhkl. – 2. kl og sfo-en) vurderes såvel det æstetiske som det fysiske miljø som meget fint. I børnehaveklassen ønskes en opslagstavle mere.
 • I klasseværelserne i den store bygning vurderes både det fysiske miljø i gennemsnit som lidt over tilfredsstillende og det æstetiske som tilfredsstillende. I nogle lokaler ønskes nye gardiner, andre billeder på væggen, maling i anden farve. Specielt i lokale 7 og 8 ønskes bedre akustik og i nr. 7 nye opslagstavler. I nogle klasser ønsker mere skabsplads og specielt i 8. og 9. klasse ønskes enkeltmandsborde. Specielt bedømmes nr. 4 som dårligst både fysisk og æstetisk (det er skolens største lokale som både anvendes som fysiklokale og klasseværelse). I nr. 8 ønskes et solfilter for de øverste vinduer.
 • Skolekøkkenet vurderes som meget tilfredsstillende både æstetisk og fysisk. Musiklokalet vurderes af flere som for mørkt og koldt, men med gode muligheder for musisk udfoldelse. Værkstedlokaliteterne vurderes ringest. Skolen har en sløjdsal, mens andre værkstedsfag foregår i klasselokalerne. Fællesrummet vurderes som meget tilfredsstillende både fysisk og æstetisk. Der kunne dog godt ønskes bedre lysforhold. I øvrigt mangles depotrum. Toiletterne vurderes som tilfredsstillende.

Handlingsplan

Det psykiske miljø vurderes fint. Det ser ud til, at skolens mobbepolitik virker. Der har løbende været arbejdet med konfliktløsningsmodeller, husregler, supervision samt det sociale miljø på de enkelte klassetrin efter følgende plan:

Skolemiljøet – den sociale udvikling på Stevns Friskole

Overordnede mål
At den enkelte elev ser sig selv som en virksom del af et større fællesskab og handler derefter. At eleverne oplever, at et velfungerende fællesskab giver de enkelte medlemmer selvværd og personlig identitet.
Læreren er igennem hele forløbet klassens ansvarlige leder, der sætter rammer og konsekvenser med baggrund i nedenstående beskrivelse. Rammerne udvides i takt med elevernes evne til at tage ansvar for sig selv og fællesskabet.
Det forventes at forældrene kritisk og konstruktivt understøtter skolens arbejde, såvel den sociale som den faglige del.

Første trin: bhkl. – 2.klasse og sfo – fra “jeg” til “vi”

Færdigheder:

 1. Lære at lytte og at vente til det bliver deres egen tur (række fingeren i vejret)
 2. Lærer at det er læreren, der leder og styrer.
 3. Faste daglige rytmer og rammer.
 4. Empati – Følelsesmæssig forståelse af sig selv og andre.
 5. Indlæring af socialt samspil og regler
 6. Lære at der forskel på godt og ondt, sandhed og løgn, dit og mit
 7. Respektere hinandens forskelligheder.

Metoder:
Læreren markerer sig som lederen med ord og konsekvent handling, så eleverne ved, hvor de har læreren.
Arbejde med materialer som “Trin for trin” (et undervisningsmateriale, der sigter mod at give eleverne sociale kompetencer).
Behandling af dagligdagens situationer. Ros og ris omkring børnenes opførsel. Fremvise identificerbare positive skikkelser (f.eks ved fortælling og oplæsning af historier, hvor der optræder idealpersoner).

Skole-hjem.
Nye forældre informeres om krav i et forpligtende samarbejde. På forældremøder drøftes relevante, sociale emner efter oplæg fra lærere eller forældre.

Andet trin: 3.-6. klasse – Forstå hvad et fællesskab indebærer

Færdigheder:

 1. Respekt for den voksne, gruppen og kammeraterne.
 2. Kunne påtage sig ansvar.
 3. Kende forskel på sjov og alvor.
 4. Tage konsekvens af egne handlinger.
 5. Forstå at lektier er såvel elevens som forældrenes ansvar.
 6. Danne sig en positiv og sund opfattelse af menneskelige værdier.

Metoder:
Læreren skal arbejde på at få eleverne med i et forpligtende fællesskab, og arbejde på, at der gives plads og frihed til hinanden. Igennem litteratur og historie samt tilhørende samtaler m.v. og igennem konfliktløsningssituationer og samtaler i dagligdagen opbygges gode menneskelige forbilleder.

Tredje trin: 7.-9. klasse – forventninger, krav og gensidig respekt

 1. Forstå at lærere og elever er ligeværdige, men ikke ligestillede.
 2. Forstå ordsproget: “At blive sig selv, uden at blive sig selv nok”.
 3. Skolearbejdet er deres liv og ansvar.
 4. Målet er at kunne løse konflikter selv.
 5. Danne drømme, mål og planer med deres videre liv.

Metoder:
Handleplaner, hvor der gensidigt sættes forventninger, der skal overholdes. Anerkendelse, når de overholdes. Gennem konfliktløsningssituationer og samtaler, skal eleverne nå frem til at forstå de andres handlemåder og nå til en anerkendelse af hinanden gennem løsning af konflikten. Konkret og menneskeligt skal dette ske dels gennem skolevejledning og dels gennem en undervisning, hvor eleverne ser sig selv (genkender sig selv – en identificering) som en del af en historisk-kulturel sammenhæng. Målet er, at de forstår, at det er dem, der igennem deres liv, skal “skrive” det næste kapitel i den store fortælling om menneskehedens lange rejse. Der er en mening med deres liv, men de skal selv skabe den som et mål i dette universelle fællesskab, og derfor er der en forventning og et ansvar til hver.

Handleplan for det fysiske og æstetiske miljø

De enkelte lokaler vedligeholdes løbende. Når en 7. klasse flytter ud af sit lokale bliver rummet renoveret til den nye 3. klasse som flytter ind. Ved nybyggeri prioriteres:

 • Forbedring af værkstedslokaliteterne, gerne en helt ny værkstedsafdeling i en ny bygning.
 • Nyt naturfagslokale, således at alle klasser har et lokale som kun bruges til alm. undervisning for klassen.
 • Større og bedre lyskasser i fællesrummet i forbindelse med snarlig renovering af taget.
 • I forbindelse med nybyggerie prioteres ligeledes mere depotrumsplads og gerne et mediatek.