Skolelederens årsberetning 2022

Covid-19

Det har været et noget anderledes skoleår igen, og i to år har covid-19 vendt op og ned på hele skolens virke. Og perioden fra marts 2020 til februar 2022 har været den mest tumultariske tid i skolens historie. Der har været kriser før i Stevns Friskoles 45-årige historie, men det har for det meste været uenigheder i skolefællesskabet og økonomiske kriser. Men intet har været så indgribende som coronaen, hvor vi har væ­ret helt inde og røre ved skolens sjæl, og i øjeblikket går der 68 børn på skolen, der aldrig har prøvet et helt årshjul. Det har deres forældre heller ikke, og man skal ikke lade sig forestille, at kultur er noget grundlæg­gende og tidløst. Kultur og skolekulturen her på Stevns Friskole skal plejes og udvikles, for ellers vil kulturen erstattes af noget nyt, og med de seneste to års coronapandemi står skolen i en sårbar position, hvor det unormale er blevet det normale.

De seneste to år har været et stort socialdarwinistisk eksperiment, hvor de mest omstillingsparate og psy­kisk robuste har klaret sig bedst. Det gælder børn som voksne, hvor den mentale trivsel har været udfor­dret og fortsat er udfordret.

Organiseringen af hverdagen var indtil 1. februar 2022 en balance mellem anbefalinger og almindelig sund fornuft. Jeg vil ikke opridse alt, hvad, skolen har været igennem, det har vi lykkeligt lagt bag os, men hvis skole i en coronatid skal afrundes, så må det være en gentagelse af ordene om, at det har været det mest indgribende i skolens tid.

Lejr- og studieture
Lige inden sommerferien 2021 og på falderebet af deres skolegang på Stevns Friskole, lykkedes det at få sendt den forgange 9. klasse på en hyttetur i det nordsjællandske.

I perioden mellem vinter- og påskeferien 2022 har skolen haft tre klasser afsted på studie- og lejrtur. 6. klasse, Heidi og Anja var på Bornholm. 8. klasse, bodil og Alexander var i Rom på studietur, og 9. klasse har været en tur i Berlin med Sara og Alexander.

Lejr- og studieture er fortsat noget, skolen vil vægte højt i årene der kommer. Ligeledes er det nødvendigt at kigge på det tilskud, som skolen yder, for 1.000 kr. pr. elev til lejrturen i 6. klasse og 3.000 kr. til studietu­ren i 8. klasse forslår ikke længere.

Udearealer
Som jeg orienterede om på forældremøderne i efteråret, så har byggeudvalget været i proces omkring en udskiftning af belægningen på skolen, hvor ærtestenene erstattes af et mere fast underlag, hvilket inviterer mere til børnenes leg, forbedrer forholdene for gangbesværede og lægger låg på det værste ukrudt, som uhindret rejser sig op gennem småstenene.

Første skridt var at få undersøgt kloakkernes beskaffenhed, da de er fra 1979, og de af os, som er fra det årstal, ved, at så er hylsteret ikke længere, hvad det var engang. Heldigvis er kloakkerne i god stand, og sko­len står ikke foran en omfattende kloakrenovering.

Skolen har været i dialog med et par entreprenører, der er blevet tilbudt at byde på opgaven. Det viste sig at være mere end svært at få bare et enkelt tilbud, og da der omsider kom tal på bordet, viste projektet sig at blive alt for dyrt.

Der er dog ingen tvivl om, at udeområdet og andre områder på skolen trænger til en overhaling, hvilket der i øjeblikket bliver kastet penge efter.

De gamle legehuse blev fjernet af en blokvogn her i det tidlige forår, da de var blevet for slidte og ikke stod til at reparere. Men når man fjerner noget gammelt, så skal der jo noget nyt til, og den yngste afdeling i elevrådet er blevet engageret for at komme med ønsker til, hvad der skal indkøbes og bygges på legeplad­sen. Elevrådet har mange spændende ønsker, og rådet er blevet bedt om at prioritere dem.

I samme moment er jeg i dialog med virksomheden AktivFrikvarter.dk om at finde sponsorater til en stor multibane. Skolen skal etablere underlaget, og firmaet står for håndteringen af sponsorater og opsætnin­gen af multibanen. Prisen er 200.000 kr., og den umiddelbare plan er, at skolen også laver et sponsorløb i forbindelse med Åben Friskole (åbent hus) den 18. juni for at løbe penge ind til banen. 

Som I formentlig har bemærket, så er fællesrummet og alle gangarealer blevet malet, og der er leveret loungemøbler til hygge- og gruppearbejde i hjørnerne. Det var hårdt tiltrængt, men skolen afventede ud­kommet af tagprojektet for år tilbage.

Samarbejde med de andre friskoler

Grundet covid-19 har samarbejdet de seneste år været stærkt begrænset, men vi nåede dog til naturviden­skabsfest på Skelbæk Friskole i efteråret, til litteraturfestival på Hellested Friskole her i marts måned, og i uge 24 kommer begge friskoler på besøg hos os, når vi har kreativ uge, der kulminerer om lørdagen til Åben Friskole.

Forældrerengøring og arbejdsdage

Det er igen noget, der skal løbes i gang, men vi skal huske på, at de her arrangementer ikke kun handler om at skubbe møg rundt og spare penge, men de er i lige så høj grad med til at styrke fællesskabet gennem small talk i øjenhøjde i uformelle omgivelser.

Personale

Der har været stor udskiftning blandt personalet det i et lille års tid, som igen er en afledning af covid-19, der har rusket op i folks liv og arbejdsliv.

Rekruttering af kvalificeret personale bliver den største udfordring i årene, der kommer, da der er struktu­relle problemer med fortsat rekord lave optage på lærer- og pædagoguddannelsen, samtidig med at store årgange begynder at gå på pension.

På Østsjælland er vi særlig mærket, da området ligger lidt i et vakuum, da det østlige Sjælland ikke er natur­ligt område for dimittender fra læreruddannelserne i København, Roskilde, Holbæk og Vordingborg.

Og som vedhæng til Køge bliver det heller ikke nemmere at rekruttere kvalificeret personale, da stedtillæg­get skaber en ulige kamp for de kandidater, der skal ansættes på trin 40 og nedefter.

Arrangementer

Fastelavnsmandag 2022 forløb godt, og det var rart igen at holde et socialt arrangement helt uden be­grænsninger. Det har alle savnet. Tak til 7. klasse og Bodil for en dejlig dag.

Krigen i Ukraine
Vi er gået fra coronakrisen til en ny krise med krigen i Ukraine, som fylder meget hos børnene, og jeg bru­ger en del tid på at tale med klasserne om det og svare på spørgsmål. Konflikten er kompliceret, men som voksen har man en pligt til at tale med børnene om det. Ingen ved, hvor konflikten ender, og som voksne skal vi nok belave os på, at det kan blive meget værre på både den ene og den anden måde. Det behøver man ikke fortælle børnene, for hos børn skal man altid gemme et glimt af håb.

Vi skal være forberedt på at modtage et antal ukrainske børn på alle årgange, da Undervisningsministeriet forventer, at de frie grundskoler hjælper til med at løfte byrden, såfremt der kommer en forespørgsel fra hjemkommunen, og at skolerne yder fripladser i det omfang økonomien tillader det. Fra 5. september 2022 kan de frie skoler få statstilskud for indskrevne ukrainske børn.

I skrivende stund er der ingen ukrainske børn på skolen, og selvom Stevns Kommune ikke har modtaget mange kvinder og børn fra Ukraine, så bor der flere familier på det sydstevnske.

Multihuset
Som I måske erindrer, så skrev jeg ud før jul, at skolens lejemål på 1. salen i Multihuset blev opsagt til den 1. september 2022. Det er ærgerligt, da lokalerne er indrettet til formålet, og skolen har været glad for at leje faciliteterne. Klubben er blevet en succes, og børnene efterspørger selv et ungdomstilbud. Det skal vi glæde os over, og så må man lægge sig i selen for at finde en løsning.

Skolen har overvejet forskellige scenarier: Køb af naboejendommen (Lanterna), opsætninger af pavilloner eller lave en tilbygning til Bifrost (udskolingsbygningen). Skolen har haft en ekstern rådgiver med på sidelin­jen, der afleverede en række overslag ultimo januar, der skitserede de enkelte løsningsmuligheder. 

Et køb af Lanterna bliver desværre for dyrt, da skolen udover købsprisen også skal bekoste en omfattende renovering af bygningen, så den overholder forskrifterne i bygningsreglementet. Reglerne er, at når en byg­ning skifter anvendelsesformål, fx fra restauration til undervisning, så træder det nye bygningsreglement i kraft. Udover købsprisen ville skolen skulle bekoste en omfattende renovering, og vi taler her om et million­beløb. Det bliver simpelthen for dyrt, da der er mange andre tiltag, som skolen også gerne vil investere i. Skolen har en sund økonomi, men vi skal også være på forkant med børnetallet i området, som synes at falde i de kommende år.  

Derfor vil der blive klubfacilitet i fællesrummet fra august 2022, hvilket giver skolen mere tid til at lave en lidt mere langsigtet strategi for skolens bygningsmasse, både hvad angår renovering og etablering af noget nyt.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Som jeg skrev til jer før efterårsferien, så har PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Stevns Kommune varslet brugerbetaling for friskolerne på området, der hører under talepædagogerne. Jeg deltog i et møde efter efterårsferien med lederen af PPR, hvor utilfredsheden blev ytret. Men siden er der ikke sket nyt i sa­gen, og samarbejdet med talepædagogerne fortsætter pt vedlagsfrit.

Jeg må også nævne, at PPR er den største udfordring i forhold til en tilfredsstillende skolegang hos de børn, der har behov for ekstern hjælp. Det er en kilde til stor frustration hos personalet og forældre, og der er børn, der lider under det. Det er længe at vente et år på hjælp, hvis man lider af angst, og tilstanden for­værres måske, så det ender i decideret skolevægring.

Grundet lange sagsbehandlingstider bliver PPR den instans, der bremser en smidig indstilling til børnepsyki­atrien, ansøgning om støttemidler i Undervisningsministeriet og visitation til et specialiseret skoletilbud.

Heldigvis er der politisk bevågenhed på området, men det er en sejtrækker at få det her område på rette kurs, og det vil tage en årrække.

Økonomi

Skolens elevtal 16. marts 2022 er 177 elever, og der er tilmeldt 68 elever i skolens SFO. Elevtallet går lidt op og ned, hvilket det har gjort i hele perioden med covid-19. Der er tilmeldt 13 børn i den kommende 0. klasse.

Det budgetterede årsresultat 2022 er 243.000 kr. Økonomien er solid, men der tegner sig mørke skyer i ho­risonten med stærkt stigende energipriser, der sammen med et forventeligt lavere elevtal 5. september 2022 kan blive en uheldig cocktail. Ligeledes har skolen igangsat en række renoveringer, der vil påvirke drif­ten fremadrettet. Skoleleder og bestyrelsen vil forholde sig til dette ved en budgetopfølgning efter 1. kvar­tal.

Hærværk
Desværre har skolen været belemret med hærværk de seneste to sæsoner, når de første tegn på solrigt og lunt vejr viser sig på himlen. I foråret 2021 var den helt gal, med flaskekast, rudeknusning og bilræs på sko­lens matrikel. Skolen var i dialog med politiet om problemet, hvor det også blev pointeret, at politiets ind­sats var utilstrækkelig, og at der er behov for mere synlighed fra både politi og SSP på de stevnske kanter i sommerhalvåret.

Politiet opfordrede til, at alt blev anmeldt, for politiets patruljeringer koordineres efter, hvor mange anmel­delser, der er indgivet i et givent område.

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, og den nye bestyrelse kommer til at arbejde med skolens vision, der tages op på et strategi- og visionsmøde i bestyrelsen i slutningen af maj. Her aftaler vi konkrete tiltag, som kan sættes i gang med det samme, hvorefter vi gør status efter et års tid. Det er her vigtigt at sige, at der er tale om proces, og at det er arbejdet med visionen, der er vigtig.

Skolens vision
Stevns Friskole er en levende skole, kendt for sine stærke Grundtvig – Koldske rødder og traditioner. Skolen er et bevidst tilvalg, hvor det tætte samarbejde med hjemmet skaber et trygt læringsmiljø.

Eleverne rodfæstes i tilværelsen med en bred horisont. Vi sætter dem i gang med deres personlige dannel­sesrejse til livsduelige hele mennesker som evner at leve i et forpligtende fællesskab med plads til den en­kelte.

Læring sker gennem det levende ord i et frit og kreativt undervisningsmiljø, hvor barnets eget VIL og ikke et udefra kommende SKAL er fundamentet. Barnets frie leg og fantasiens væsen ser vi som en vigtig del af barnets udvikling.

Stevns Friskole er i evig bevægelse som summen af os der indgår i det forpligtende fællesskab.

Sammenskrevet på baggrund af visionsaften den 25.08.14

Skolens mission

Skolens formål er at drive en friskole, efter den Grundtvig-koldske skoletradition og give en undervisning, der kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grund­læggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

(Forretningsordenens § 2)


Skolens værdier

Forpligtende fællesskabPlads til den enkelteDannelse

Strategiske mål

Med afsæt i visionen er der fastlagt følgende strategiske mål, som indenfor en 5-årig periode skal omsættes til praksis:

 • Et ligeværd mellem håndens og åndens arbejde, hvor det boglige tænkes anderledes via didaktik, formidling og praktik.
 • Det forpligtende fællesskab ledes på en måde, så medarbejderne motiveres til at tage ansvar in­denfor visionens rammer.
 • Musik og drama vægtes højt i alle skolens alderstrin.
 • Dannelse til fællesskab og ansvar for hinanden.
 • Det levende ord er grundlaget i hverdagen blandt alle på skolen.
 • Det er cool at synge morgensang
 • Internationalisering og it er en naturlig del af en skoles udvikling.

Rasmus Englund

Skoleleder

Skolelederens årsberetning 2021

Beretning 2021

Det har været et anderledes skoleår, intet har været normalt, og da jeg skrev kladden til denne beretning, så fyldte den som andre år seks-syv sider. Men de fem sider handlede om Covid-19, hvilket er barberet væ-sentligt ned, for det kan ingen holde ud at læse eller høre om. Men det vidner også om, at der det seneste år har været ét altoverskyggende tema: Covid-19, der ikke har levnet plads til meget andet.

Covid-19
I forbindelse med opstarten af dette skoleår skrev jeg, at vi nok skulle indstille os på, at der gik yderligere noget tid, måske et skoleår mere, før alt var tilbage til normalt. Og ja, da vi nåede efterårsferien 2020, be-gyndte smittetallene at stige med voldsom fart, og den gradvise skærpelse af restriktioner ændrede skole-hverdagen for alle. Da vi nåede midten af december, blev først de ældste elever sendt hjem, og da resten af skolen gik på juleferie, så var det med formaningen om, at huske at tage alle skolesager med hjem, i det til-fælde at vi ikke ville se hinanden i en rum tid. Desværre holdt forudsigelsen stik, og efter nytår stod den på fjernundervisning for de fleste og nødpasning for de få. Omkring vinterferien begyndte den gradvise genåb-ning med fysisk fremmøde, inde- og udeundervisning og fortsat fjernundervisning, når vejret var for dårligt, og her fjorten dage før sommerferien er skolerne vendt tilbage til normalen. Så skoleåret har været noget af en rutsjebanetur.

I forbindelse med genåbningen af skolerne omkring vinterferien, blev der udrullet en teststrategi i forhold til lærerne og det pædagogiske personale, men udmeldingen tog en mærkværdig drejning, da man selv skulle finde ud af rundt omkring, hvordan man fik testet sit personale. Kommunernes Landsforening med-delte, at kommunerne ikke var forpligtet til at hjælpe friskolerne med udrulningen af antigen-testen (kvikte-sten). Siden meddelte Stevns Kommune, at friskolerne ikke ville blive en del af den kommunale testordning, selvom bekendtgørelsen meget udførligt foreskrev, at det var et kommunalt ansvar at sørge for testningen på alle grundskoler, som hører hjemme under Undervisningsministeriet.

Sagen om kviktests på friskolerne endte som en varm, politisk kartoffel, og både Sundhedsministeren og Børne- og ungeministeren blev kaldt i samråd om sagen. Et bredt flertal i Folketinget pressede hårdt på for en afklaring, hvorefter Kommunernes Landsforening vendte på en tallerken og udtalte, at lovhjemlen nu var afstemt med Sundhedsministeriet.

Skolen etablerede et testcenter i fællesrummet, og tirsdag og fredag får skolen besøg af et podeteam. De har gjort det rigtigt godt, pode-damerne, siden de startede med at pode alle over 12 år, og de er nu på for-navn med mange af skolens elever.

Siden pandemiens begyndelse har fem elever været smittet, mens ingen blandt personale har været smit-tet. Ingen har de fem smittede børn er blevet smittet på skolen.

Hvordan skoleåret 2021-2022 kommer til at forløbe er ikke helt til at vide. Eleverne er ikke vaccineret, og der er fortsat smitsomme mutationer, der lukker skoler og institutioner ned rundt omkring i landet. Men alle har en længsel efter at vende tilbage til noget genkendeligt og forudsigeligt, og jeg tror da også, at næ-ste skoleår bliver mere normalt. Men når man bliver tvunget til at lave om på hverdagen, så kan der jo godt komme noget fornuftigt ud af det, som er værd at holde fast i. Der kan nævnes flere eksempler, som fx eks-tra rengøring, morgensang udendørs på amfiteatret, udeundervisning m.m. Vi skal også huske på, at det at vende tilbage til en normal hverdag, måske ikke er så normalt endda, for det, der var normalt engang, er
Beretning 2021 Stevns Friskole Skoleleder Rasmus Englund
det måske ikke længere. Her er det interessant, at 48 børn i skrivende stund aldrig har oplevet en morgensang
i fællesrummet, så det vil også kræve noget arbejde at vende tilbage, men som jeg skrev, så er det måske
også tid til at starte noget nyt og holde fast i de gode vaner, som jo også er indarbejdet i løbet af det
seneste års tid. Her tænker jeg særligt på hygiejne og mere rengøring, hvilket formentligt også har afstedkommet,
at vi aldrig har været så sunde og raske, selvom vi har stået i en alvorlig epidemi i over et år.

Arrangementer
Alle fællesarrangementer har i år været aflyst, men vi nåede i sensommeren 2020 at afholde generalforsamling
med valg til bestyrelsen, og vi nåede også at afvikle forældremøder. Siden har der ikke været fællesarrangementer,
og de vigtigste omkring højtiderne er blevet afviklet i skoletiden.

Skolen ser frem til et nyt skoleår, hvor vi igen kommer lidt tættere på hinanden, for det forpligtende fællesskab
kan ikke plejes fra distancen.

Fondsbevillinger
Friluftsrådet imødekom en fondsansøgning fra skolen i foråret 2020 og bevilgede 20.000 kr. til indkøb af
diverse udstyr til udeundervisningen. Pengene er blevet brugt på stort og småt fra fiskenet og vaders og
måleudstyr til brug i matematikundervisningen. Herudover er der indgået en aftale med RGI om indkøb af
nye fodboldmål til boldbanen, således at vi slog halv skade, hvilket kun er ret og rimeligt, da boldbanen benyttes
flittigt i alle pauser og i idrætsundervisningen.

Renovering
Taget oven over fællesrummet blev skiftet i juleferien af tømrerfirmaet Flemming Schrøder A/S. Byggeudvalget
havde arbejdet med et ambitiøst projekt om en tagrejsning og en udvidelse af fællesrummet gennem
længere tid, men omtrent samtidig med nedlukningen i foråret 2020 led projektet skibbrud, da byggeansøgningen
blev afvist af Stevns Kommune. Vi blev slået lidt tilbage, men ikke slået ud. Det store projekt blev
skrinlagt og i stedet blev der etableret en ny fladtagsløsning.

Personalegangen blev renoveret i vinterferien, hvilket var hårdt tiltrængt, da undergulvet var ødelagt. Gangen
fremstår nu næsten som ny, og skolens hovedstrøg er nu ikke længere et sted, hvor man risikerer at
falde eller får fornemmelsen af, at man går gennem gulvet og lander nede i kælderen.

Udeområdet mod syd og vest, der er dækket med perlesten, er ikke venligt over for gangbesværede, og underlaget
inviterer ikke til leg, da stenene er tunge at løbe i. De spæde skridt er taget i forhold til at gøre noget
ved det. Første skridt er at få undersøgt kloakkernes beskaffenhed, da de er fra 1979, og de af os, som
er fra det årstal, ved, at så er hylsteret ikke længere, hvad det var engang. Så inden vi begynder at plastre
det hele til med fliser og asfalt, så skal vi have undersøgt, om kloakkerne skal renoveres først.

Økonomi
Skolens elevtal 5. september 2020 var 185 elever, hvilket er 2 elever mere end 5. september 2019. I SFOen
var der 5. september 2020 indskrevet 72 elever mod 67 elever 5. september 2019. Årets resultat af skolens
drift viser et overskud på 997.720 kr.

Skolens elevtal 31. marts 2021 var 186 elever, og der var tilmeldt 69 elever i skolens SFO. Der er søgning til
skolen, og den kommende 0. klasse 2021-2022 er fuldtegnet. Skolen er dog opmærksom på, at den store 9.
årgang forlader skolen i sommeren 2021, og at 5 elever i skolens 8. klasse skal på efterskole.
Beretning 2021 Stevns Friskole Skoleleder Rasmus Englund
Økonomien er stabil, og der er fokus på stram budgetstyring. Forventningerne til årets resultat 2021 er
272.000 kr.

Hærværk
I begyndelsen af maj 2021 var der en del festivitas på skolens område i aftentimerne og i weekenden, som
desværre udviklede sig til vandalisme.

Skolens udeområde er åbent for offentligheden, det bliver brugt af især cykelturister fra nær og fjern i sommerperioden,
og som udgangspunkt er der ikke noget forgjort i, at man opholder sig på skolens område
uden for lukketid. Men der har været en snigende tendens til en adfærd hos de unge, der bliver mere ubetænksom,
kåd og destruktiv i nævnte rækkefølge. Mønstret har været det samme med en flok gutter, der
opfører sig aggressivt og nogle yngre piger, der hænger ud.

Udfordringen har været at få politiet til at tage problemet alvorligt, men med tre politianmeldelser omkring
Kristi himmelfart, så lykkedes det at få politiet på banen. I første omgang mente politiet ikke at have modtaget
mine anmeldelser. Det var mig ubegribeligt, da politiet har kvitteret for anmeldelserne i e-Boks, samt
at der i kølvandet på den anden anmeldelse var optagelser fra overvågningen, som viste uniformerede betjente
på skolens område. Politiet forklarede, at grundet en teknisk fejl i deres it-system var anmeldelserne
i første omgang havnet i ingenmandsland.

Efter politiets lidt mere aktive ageren i sagen og synlighed i lokalområdet, blev gemytterne dæmpet.

Nyt på lærerfronten
Efter påskeferien 2021 blev der slået en lærerstilling op i forhold til den vakante stilling som engelsklærer.
Skolen modtog 16 ansøgninger, og på baggrund af parametrene:
▪ Tale og skrive et så godt som fejlfrit engelsk
▪ Beherskelse af dansk i skrift og tale
▪ Læreruddannelse eller tilsvarende uddannelse
▪ Undervisningserfaring med målgruppen
▪ Friskoleerfaring
▪ Bopæl (afstand til skolen)

vurderede udvalget, at der kun var én kvalificeret kandidat, som skulle inviteres til en samtale. Samtalen gik
godt, og jeg er glad for, at Christina Wolsing nu bliver fast lærer på Stevns Friskole efter at have varetaget
et vikariat på skolen gennem længere tid. Stort tillykke til Christina, og det er det rette valg for skolen og
ikke mindst skolens elever.

Epilog
Skoleåret har været et stort socialdarwinistisk eksperiment, hvor dem, der har været bedst til at tilpasse
sig, har klaret sig bedst. Det gælder børn som voksne. Nu ser vi frem til en skoletid post corona, det glæder
vi os alle til, og alle længes efter at holde skole på almindelig vis.

Tak for ordet og god sommer til alle.

Rasmus Englund
Skoleleder

Skolelederens årsberetning 2020


Renovering

Det seneste års tid har der været godt gang i renoveringsarbejdet på skolen. I 4. klasses lokale er der lavet lyddæmpende foranstaltninger i loftet, der har haft en mærkbar effekt i forhold til at støjdæmpe lokalet til glæde for elevernes og lærernes arbejdsmiljø. Løbende vil det nye tiltag bredes ud til de ældste af skolens klasselokaler.

Der er også ændret på indretningen af skolekøkkenet for at frigøre noget mere gulvplads, blandt andet er der opsat en ny bordplade med to store vaske, og døren ind mod det tilstødende klasselokale er blevet blændet for at optimere lydisoleringen.

Det nye kreative værksted er lavet færdig, og de fysiske rammer i klubben, personalerummet og musiklokalet er blevet optimeret.

Før sommerferien 2019 fik jeg lovet mere, end jeg kunne holde. Men når man har været i god tro og har haft de bedste hensigter, så er der måske formildende omstændigheder. Jeg lovede en ny legeplads med klatrestativ, rutsje- og agilitybane ved skolestart. Det løfte var jeg ikke i stand til at indfri, da rekvireringen af byggetilladelsen trak ud. Da tilladelsen var i hus meldte et omrejsende sjak i sensommeren sin ankomst, hvorefter legepladsen kunne indvies med børnenes leg.

Nyt på medarbejderfronten

Karen Sørner opsagde sin stilling op til sommerferien 2019, og skolen vil gerne sige tusinde tak til Karen for hendes 15 år på Stevns Friskole, og tak for at have udviklet skolen AKT-område fra ingenting til et område med tyngde. Karen ønskes god vind på den videre færd. Tidligere på forsommeren havde Charlotte Ander-sen også opsagt sin stilling til udgangen af skoleåret. Skolen mistede en stor kapacitet på det musiske om-råde, og jeg vil gerne sige tak til Charlotte for den energi, hun igennem mange år har lagt i musikundervis-ningen på Stevns Friskole. Charlotte ønskes alt det bedste som kirkeorganist i Faxe Kirke.

Første skoledag bød vi de nye lærere: Catrine Peulecke Nielsen, Jimmi Koldenborg og Simon Kjær velkom-men. Desværre var det med beklagelse, at Catrine Peulecke Nielsen af familiære grunde valgte at opsige og fratræde sin stilling med øjeblikkelig virkning lige efter nytår. Catrine havde været glad for skolen, og skolen havde været glad for Catrine, men der var opstået andre prioriteter i Catrines liv, som krævede hendes fulde opmærksomhed.

Efter at have overvejet forskellige scenarier i et par uger, besluttede jeg at lave minimalt om på skemaet, så Heidi Ossipoff kunne overtage den vakante klasselærerfunktion i 4. klasse. Samtidig tilbød Ea Borre-Jensen sig som underviser i billedkunst og med et par yderligere småændringer, kunne Catrines skema dækkes ind.

Nye elever

Skolen har sagt velkommen til en del nye elever det seneste års tid, og eleverne synes at være faldet til. Det kan vi takke hinanden for, for det kræver et åbent, rodfæstet fællesskab at tage imod nye familier.

Åben friskole

Lørdag den 15. juni 2019, på Dannebrogs 800-års fødselsdag, var der Åben Friskole. Arrangementet var som forrige år en succes, hvor vi åbnede dørene for lokalsamfundet og vordende familier og indledte dagen med et sponsorløb. Der var en hyggelig og afslappet atmosfære hele vejen rundt, og det hele sluttede med tor-den og lynild fra oven.

Det samlede overskud fra arrangement blev 32.500 kr., som gik til den nye legeplads.

Skole OL

Det var nogle hæsblæsende uger op til sommerferien 2019, hvor Strøby Turist kørte i pendulfart mellem
Rødvig og Skole OL i Aarhus med skolens elever, for endnu engang havde skolen udmærket sig på den
sportslige front, idet både 4., 5., 6. og 7. kl. havde kvalificeret sig til Skole OL. 4. og 5. klasse dystede i tikamp
i svømning, mens 6. og 7. kl. kvalificerede sig i roning.

Jeg takker de forældre, som tilbød deres hjælp, for uden forældreopbakning i den travle tid op til sommerferien
havde det ikke kunnet lade sig gøre at sende så mange klasser til Aarhus.

Arbejdsweekender og rengøring:

Skolen er også altid taknemmelig for de forældre, der møder op til arbejdsweekender og forældrerengøring.
I efteråret så vi en lille stigning i antal deltagere til arbejdslørdagen, hvilket var godt at se. Og der er
fortsat stor opbakning ved forældrerengøringen. Husk, at det er under de mere uformelle stunder, at man
lærer hinanden at kende. Det styrker fællesskabet og er med til at dæmpe konflikter i hverdagen.

Studie- og lejrture

I foråret 2019 var 8. klasse, Anne Sofie og Heidi på studietur til Dublin, Irland, hvor ugen stod på kulturelle
og sproglige indtryk. Afrejsen foregik dog ikke helt uden dramatik, da klassen skulle flyve med SAS, som jo
var midt i en overenskomststrid med pilotforeningerne i de nordiske lande. Men heldigvis var den pilot, der
skulle flyve SAS-flyet til Dublin, ikke omfattet af strejken, så alle kom godt afsted og godt hjem igen.

 1. klasse, Sara og Alexander cyklede Samsø rundt i sensommeren 2019. Frisk luft fik de rigeligt af, for børn
  som voksne kom hjem med sunde, røde kinder.

Forårskoncerter

Traditionen tro afholdte vi også forårskoncerter som to fyraftensarrangementer. Der bliver spillet musik på
livet løs i fællesrummet i ugen op til, og det hele fyres så af på en times tid for jer forældre. Det er altid en
fin begivenhed, hvor børnene viser, hvad de kan, og hvad vi som skole står for.

Praktikanter

Jeg vil også sige tak til de to praktikanter fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, som vi har haft i praktik. Anna og
Rasmus var glade for at være på Stevns Friskole, og de efterlod et godt indtryk. Inspiration udefra er aldrig
skidt, og skolen er altid åben i forhold til praktikanter. Mens vi havde praktikanter, havde skolen også sendt
fire lærere på Ollerupkursus, hvor der er god lejlighed til at blive fyldt op af friskoleånden og søge ny inspiration.

Førskoleklassen

Hvert år i april modtager vi førskolebørn. Det er altid en dejlig begivenhed, når de møder i skole første dag
for at påbegynde 10 års skolegang. Op til førskolestart 1. april har vi allerede i månederne forinden indledt
et tæt skole-hjem-samarbejde, og forudsætningen for at integrere en ny flok mindre børn er et åbent og
fordomsfrit skole-hjem-samarbejdet samt et skolefællesskab med en stærk kultur, så der er noget at blive
integreret ind i.

Covid-19

Man kan ikke skrive en beretning i disse tider uden at nævne coronakrisen, der har vendt op og ned på alt.
Efter vinterferien opstod der en ny tilstand blandt børnene, der hed frygt, og den var løbet hele vejen fra
Wuhan i Kina. Og pludselig gik det stærkt, og inden man havde nået at se sig omkring, var samfundet lukket
ned. Det er en helt speciel situation, som vi står i, og vi skal helt tilbage til besættelsen for at finde noget,
der ligner. Det betyder også, at hvor vi normalt kan bruge historiske eksempler til at handle i nuet, så står vi
nu på ukendt grund.

Det er et helt anderledes forår, som vi trådte ind i 13. marts, da statsministeren bebudede lukningen af skolerne.
Normalt er forårsmånederne begivenhedsrige måneder, men lige nu er intet normalt, og dagene med
fjern- undervisning og nødundervisning er begivenhedsrige på deres egen måde, mens skolen løbende tilpasser
sig de nye myndighedsanvisninger. Så i denne mærkelige tid stilles der store krav til alles tilpasningsevne
og kreativitet.

I starten gjaldt det om at finde en ny hverdagsrytme rundt omkring i de små hjem. Weekender og hverdage
flød sammen, og dagene kunne være svære at skelne fra hinanden. Som ugerne gik, begyndte mange at
savne skolen, hvilket jo er helt naturligt, da der med nedlukningen også følger et socialt afsavn, og udover
at skolen er et fagligt rum, så er den også et socialt rum, og det er i det rum, vi bliver dannet som mennesker.
Men afsavnet har vi været fælles med resten af verden om, og i byer og lande verden over sidder børn
hjemme, og alle har nu pludselig fået noget at være fælles om.

Hver tid har sine udfordringer, og i starten handlede mange af henvendelserne fra hjemmene om it. Nogle
bor et sted med dårlig netværksforbindelse, andre har udstyr, der er for gammelt til at tilgå læringsplatformene,
og sidst men ikke mindst, så er vores it-færdigheder vidt forskellige. Skolen har forsøgt at være behjælpelig
med at yde support og har også stillet skolens iPads til rådighed. Andre efterspurgte også mere
traditionelle undervisningsmaterialer, som lærerne forberedte.

Der er måske et håb om, at det hele pludselig driver over, og at coronavirus fordufter ud i atmosfæren.
Men sådan bliver det jo ikke, virussen forsvinder ikke, og den begynder først at ebbe ud, når der i befolkningen
er opstået flokimmunitet eller fremtryllet en vaccine. Det kan tage måneder, og de mest pessimistiske,
måske realistiske, siger, at vi måske skal hen på den anden side af næste vinter. Og vi skal nok belave os på,
at der går lang tid, før alt er normaliseret.

Undervisningsministeriet udtalte i begyndelsen af nedlukningen, at statstilskuddet til de frie grundskoler
ville fortsætte uændret, og igennem hele nedlukningsperioden er der blevet opkrævet skolepenge, da skolen
hele tiden har afholdt alle faste udgifter. Der har ikke været planer om en generel kompensation i forhold
til skolepengene, da en betingelse for at modtage statstilskud i nedlukningsperioden var, at skolerne
fortsat opkrævede skolepenge. Vi skal også holde os for øje, at regningen kommer på et senere tidspunkt,
og jeg forventer både et lavere statstilskud på sigt, dispositionsbegrænsninger, øgede lønomkostninger til
rengøring, flere udgifter til vikarer og måske lejeudgifter, hvis vi skal til at leje os ind ude i byen.

Dog vil jeg sige, at hvis man er selvstændig eller sendt hjem uden løn, og derfor kortvarigt står uden indtægt,
og derved har svært ved at klare skolepengeforpligtelsen, så må I stadig gerne kontakte mig, hvorefter
vi finder en løsning.

I forhold til nødpasning meddelte Undervisningsministeriet også, at det er op til skolelederen, “… at udvise
dømmekraft og sund fornuft til både at afvise forældres forespørgsel og iværksætte nødberedskab efter
behov.” Som udgangspunkt er nødpasning for de børn, hvor begge forældre har et job med en vital arbejdsfunktion,
og så kan der selvfølgelig være særlige hensyn, hvis man er enlig far eller mor og samtidig har et
arbejde, som er vitalt.

Coronavirus skal selvfølgelig tages alvorligt, men der er også malet et skræmmebillede op, hvilket ikke er
hensigtsmæssigt, men vi kan jo godt lide at mæske os i den slags, og det sælger godt i medierne, og nok er
coronavirus alvorligt, men vi taler jo ikke om Den Sorte Død eller Den Spanske Syge. Jeg vil derfor opfordre
jer til, at man fortsat tager en rolig snak om sygdommen derhjemme, og tag gerne afsæt i det børnene tænker
og føler. Men alt med måde, for her på tærsklen til maj måned med det dejlige solrige og milde vejr, så
fornemmer jeg også en mæthed og ønsket om at vende tilbage til normalen.

Skolen håber fortsat, at 6.-9. klasse får lov til at vende tilbage i skole. Der har dog været en del bombastiske
udmeldinger fra flere sider omkring det umulige i at få de ældste elever tilbage i skole, såfremt de nuværende
afstandskrav skal opretholdes. Men nu er det nemmeste i verden at give op, og udfordringen er ikke
lige stor alle steder.

Såfremt de ældste elever først skal i skole efter sommerferien, så har de været væk fra skolen i fem måneder,
og efterslæbet vil være uopretteligt for de elever, som allerede nu hænger i periferien af fjernundervisningen.
Og så er der de helt udsatte børn, som lider under, at det eneste faste og trygge holdepunkt i hverdagen
er revet væk. Jeg er alvorligt bekymret for de børn, hvis de ikke snarest får genoptaget en stabil skolegang.

Fastelavn

På Stevns Friskole holder vi fast i traditionerne. Og ovenpå vinterferien lagde vi ud med en fastelavnsfest,
og jeg vil gerne takke alle, og ikke mindst børnene, for at være medvirkende til en hyggelig atmosfære. Der
var mange flotte kostumer, som har kostet mange kreative timer at fremstille. Det er ikke på alle skoler,
hvor det er muligt at lave en fastelavnsfest, uden at det går op i hat og briller, eller folk bliver væk. Sådan er
det ikke her, og det er i høj grad børnenes skyld, hvilket de skal roses for.

Affaldssortering

Der er også blevet tænkt lidt mere bæredygtigt i forhold til håndtering af skrald, hvor der nu er opstillet beholdere
rundt omkring på skolen til sortering af affald. Som privat virksomhed er vi ikke underlagt den kommunale
plan for affaldssortering, og det er i grove vendinger op til os selv, hvad vi vil sortere. Men som
skole og voksne skal vi jo helst arbejde på at være eksemplariske, og det grønne flag i flagstangen skal vi jo
leve op til, så vi har besluttet at blive lidt mere bæredygtige, selvom det koster lidt ekstra tid og penge.

Skole-hjem-samtaler

Skolen besluttede i efteråret, at der skulle afprøves en ny måde at afholde skole-hjem-samtaler på. Jeg har
lyttet til den kritik, der har været af den tidligere form, hvor det bl.a. har været et ønske, at der afsættes
mere tid, og at der også er tid til at tale med faglærerne. Ligeledes har det været et ønske at inddrage eleven
og hjemmet noget mere op til og under samtalerne.

Samarbejdet mellem skole og hjem er skolens bærende fundament. Har man som forældre valgt Stevns Friskole,
har man valgt at medvirke og deltage i skolens liv og derigennem tage et forpligtende medansvar for
hele skolens virksomhed. Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at der skabes et trygt og tillidsfuldt
miljø, som kan danne grobund for elevens dannelse. Dette kan kun ske, hvis der mellem skole og hjem lyttes,
og der er gensidig respekt og forståelse for forskellighed.

Den nære kontakt i dagligdagen er den vigtigste, men minimum en gang årligt formaliseres samarbejdet til
skole-hjem-samtalen, som er en samtale med barnet og ikke om barnet. Alle tre aktører: barnet, forældre
og skolen har derfor pligt til at bidrage til samtalen. En skole-hjem-samtale er en generel samtale, hvor

trivsel og faglighed går hånd i hånd. Derfor er en skole-hjem-samtale heller ikke et forum, hvor man lufter
bekymringer i forhold til indlæringsvanskeligheder, personlige forstyrrelser som fx udadreagerende adfærd
eller sociale problemer som fx mobning og mistrivsel. Disse alvorlige problemstillinger behandles særskilt
og hører ikke hjemme ved en skole-hjem-samtale. Ligeledes er skole-hjem-samtalen heller ikke et forum,
hvor man klager over en lærer, andre elever eller undervisningen. Dette skal også tages alvorligt, men tages
op, hvor tiden er til det, og hvor der er en tydelig dagsorden.

Som et forsøg droppede vi også elevplanerne i dette skoleår. I stedet har vi udarbejdet en samtaleblomst
og et samtaletræ, hvor eleven har haft en aktiv rolle i udarbejdelsen og drøftet den med både klasselærer
og hjemmet forud for samtalen.

Jeg tror ikke, at vi har fundet en endelig form for skole-hjem-samtaler og elevplaner, men det tjener heller
ikke noget formål bare at fortsætte med en ordning, hvor ingen er helt tilfredse. Så er det måske tid til at
prøve noget nyt, og man kan jo altid vende tilbage til det gamle, hvis det nye ikke er bedre.

Fraværsregler

Jævnfør en ny bekendtgørelse, der er en del Ghettoplanen, som foreskriver, at hvis en elev har over 15 procents
ulovligt fravær i et kvartal, kan kommunen iværksætte sociale indsatser og skal træffe afgørelse om
standsning af børne- og ungeydelsen for ét kvartal. 15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage
over en periode på tre måneder. Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden
for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner, så
forældrene får mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen,
inden familien mister børne- og ungeydelsen. Som udgangspunkt er der tale om ulovligt fravær,
hvis man ikke har fået ekstraordinær frihed bevilget af skolelederen eller ved hel eller delvis udeblivelse fra
skole. Sygefravær tæller ikke som ulovligt fravær, medmindre man glemmer at anmelde barnets 1. sygedag.

Julefest

For blot anden gang holdt vi skolens mest besøgte og traditionsrige arrangement i Sydstevnshallen, og både
højtideligheden i kirken med Luciaoptog og den efterfølgende fest i hallen var hyggelig. Fælles om at gøre
aftenen hyggelig er vi alle, men der skal alligevel lyde en særlig tak til 8. klasse, deres forældre og Heidi for
et gennemført arrangement. Det har krævet en betydelig indsats. Tak for det.

Huskoncerter

Skolen har også været vært for en huskoncert med Mette Kathrine Stærk og Tuulikki Bartosik fra Estland.
Førstnævnte er rigsspillemand og historiefortæller, og formålet med koncerten var som altid at give eleverne
andre musikalske oplevelser end dem, de præsenteres for på iTunes, Spotify, YouTube m.fl., hvor
man jo kun bliver præsenteret for det, som tjenesterne ved, at man godt kan lide at lytte til. Det er måske
underholdende, men ikke specielt dannende, og skolens vigtigste opgave er at præsentere eleverne for noget,
som de ikke vidste eksisterede i forvejen.

Go Coop

Borgmester Anette Mortensen var forbi i efteråret for at lave mad sammen med valgholdet i madkundskab,
da Stevns Friskole som flere andre skoler også deltog i Go Coops madprojekt.

Madkundskab er et ”røre” fag, der særligt omfavner børnenes praktiske side, og faget spiller også en vigtig
rolle i forhold til en bæredygtig omstilling af samfundets fødevareproduktion, hvis vi skal nå de klimamål,
som et bredt flertal i folketinget har forpligtet sig på. Go Coops madprojekt sætter også fokus på, at

børnene i højere grad end deres forældres generation skal værdsætte værdien af god, velsmagende mad,
og det kræver, at børnene allerede tidligt får en fornemmelse af, hvad god madkultur er.

IT

Skolen har besluttet, at fra skoleåret 2020-2021 skal elever fra 3. klasse også selv medbringe deres egen
computer. Baggrunden er, at flere og flere undervisningsmaterialer er digitale eller har supplerende digitalt
materiale, hvorfor adgangen til et digitalt værktøj i undervisningen i stigende grad er nødvendigt. Skolens
nyindkøbte iPads bliver brugt flittigt, men en iPad kan ikke sammenlignes med en computer, da den kun
egner sig som “læsebog” og opslagsværk, eller hvis man skal arbejde med apps i kortere tid. iPaden er et
elendigt valg, når der skal skrives, og ergonomisk er den en katastrofe ved længere tids stillesiddende arbejde.
Svenskerne har et ord, der hedder “padnakke”. Sådan et ord skal vi helst ikke have ind i den danske
retskrivningsordbog. Så derfor skal eleverne medbringe en computer og ikke en iPad.

Tak for et godt år.

Rasmus Englund
Skoleleder

Skolepenge

Skolepengetaksterne for skoleåret 2022/23 er følgende:

 1. barn: 1477,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 2. barn: 953,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 3. barn: 400,00 kr. i 11 mdr., forfald d. 5. i md.
 4. barn: 0,00 kr.

Søskendemoderation : Hjem hvor forældrene er skilt, og der er flere børn med
bopælsadresse hos henholdsvis mor og far, udløser ikke søskendemoderation.

Førskoleklassen (inkl. SFO):
Førskolebørn: 1931,00 kr. for april-juni måned 2023

SFO fra 0.-3. klasse:
Forældrebetaling: 931,00 kr. i 11 mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Klub fra 4. klasse:
Forældrebetaling: 927,00 kr. i 11. mdr. (der er lukket i uge 28, 29 og 30)

Hvert år i august sker der en indeksering.

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

Hvem er vi ? – Skolens Formål

Stevns Friskole er et fællesskab, hvor skole og hjem arbejder tæt sammen for at skabe et undervisningsmiljø, hvor der hersker en god tone, og hvor eleverne selv lærer at fungere som en del af det forpligtende fællesskab. Vi sigter mod at skabe et trygt og inspirerende undervisningsmiljø, at rodfæste eleverne i tilværelsen og give dem en bred horisont, der sætter dem i gang med deres personlige dannelsesrejse. Stevns Friskole giver en undervisning, der fuldt ud står mål med folkeskolen, men vi lægger særlig vægt på fortælling, historie, sang og musik. Skolen har ét spor med en klassekvotient på højst 19. Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver (FSA).

Yderligere uddybning se links: Skole og hjem samarbejde og Skolens pædagogiske model

Skole og hjem samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er skolens bærende fundament.
Har man som forældre valgt Stevns friskole, har man valgt at medvirke og deltage i skolens liv og derigennem tage et forpligtende medansvar for hele skolens virksomhed. Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at der skabes et trygt og tillidsfuldt miljø, som kan danne grobund for elevens dannelse. Dette kan kun ske, hvis der mellem skole og hjem lyttes, og der er gensidig respekt og forståelse for forskellighed.

Den nære kontakt i dagligdagen er den vigtigste, men minimum en gang årligt formaliseres samarbejdet til skole-hjem-samtalen, hvor der i det følgende er nedfældet følgende princip.

En skole-hjem-samtale er en samtale med barnet og ikke om barnet.
Alle tre aktører: barnet, forældre og skolen har derfor pligt til at bidrage til samtalen.
En skole-hjem-samtale er en generel samtale, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd. Derfor er en skole-hjem-samtale heller ikke et forum, hvor man lufter bekymringer i forhold til indlæringsvanskeligheder, personlige forstyrrelser som fx udadreagerende adfærd eller sociale problemer som fx mobning og mistrivsel. Disse alvorlige problemstillinger behandles særskilt og hører ikke hjemme ved en skole-hjem-samtale. Ligeledes er skole-hjem-samtalen heller ikke et forum, hvor man klager over en lærer, andre elever eller undervisningen. Dette skal også tages alvorligt, men tages op, hvor tiden er til det, og hvor der er en tydelig dagsorden.

På Stevns Friskole bruger vi ikke længere elevplaner, da det er sjældent elever, forældre og skolen kigger på dem igen, når først samtalerne er overstået. I stedet har vi udarbejdet et simpelt skriv, hvor eleven formulerer et eller flere personlige, sociale og faglige mål for det næste år sammen med klasselærer og forældre. Det kan fx være med udgangspunkt i en “samtaleblomst” eller et træ (Ask Yggdrasil). De forskellige blade kunne så indeholde forskellige udsagn. Fx Jeg vil blive bedre til at komme til tiden, jeg vil invitere de klassekammerater med hjem, som jeg aldrig har haft legeaftaler med før, og jeg vil blive bedre til brøkregning og til at stave.

Skole-hjem-samarbejdet er som en taburet, hvor hvert enkelt ben symboliserer en aktør: barnet, forældrene og skolen. Hvis det ene ben fjernes, så kæntrer taburetten, og derfor har alle aktører et forpligtende ansvar for at få samarbejdet til at fungere.

Mål og indholdsbeskrivelse for Stevns Friskoles Sfo og klub

Siden 2009 har der været en bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

I medfør af § 40, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:


1 Børn omfattet af tilbuddet: Stevns friskoles Sfo og klub er et pædagogisk fritidstilbud til børn på Stevns Friskole fra de stopper i børnehave i april det kalenderår, de starter i skolen. Almindeligvis det kalenderår de fylder 6 år. Sfo tilbuddet gælder tilmed 1.april i det skoleår de går i 2.klasse, herefter rykker de til Sfo II tilbuddet i klubben til de skal starte i 4.klasse. I 4.klasse og opefter er man indmeldt i klubben, indtil man ikke har lyst eller behov for det mere.
2 Sfo og klub skal medvirke til at udmønte Stevns kommunes sammenhængende børnepolitik.

I den følgende tekst benævnes Sfo og klub ikke eksplicit, da Skolen ses som en samlet institution med både Sfo og klub medregnet i værdier og arbejdsgange.

Denne børnepolitik har især fokus på de børn og unge, der i større eller mindre omfang kræver en særlig indsats. Indsatsen kan være kortvarig eller langvarig, og den kan være mere eller mindre specialiseret og omfattende. Men som hovedregel kræver den både et tværfagligt samarbejde og tværfaglig koordination. En af værdierne i de indsatser, der kan iværksættes, er at bevare indsatsen i nærmiljøet, hvor barnet bor. At barnet skal blive i det lokale dagtilbud eller skole og så vidt muligt inkluderes i det almene skoletilbud. Er der behov for indgribende indsatser, specialtilbud eks.vis skal kommunen i samarbejde med skolen sikre at afstanden mellem tilbuddene ikke virker for stor.

Skolen arbejder tæt sammen med Stevns kommunes rådgivere på det pædagogisk/ psykologiske område og holder hver måned møde med familieterapeut, psykolog, tale- hørepædagog, sundhedsplejerske og socialrådgiver i distriktssamarbejdet. Her arbejdes der med forebyggelse af trivselsproblemer, vidensdeling og dialog om behov for indsats fra kommunens rådgivere til det enkelte barn på skolen. Problemstillinger og bekymringer drøftes først internt i skolens regi mellem lærere, pædagoger og ledelsen. Herefter kan distriktsteamet involveres. Her får skolen den tværfaglige sparring, som hjælper os videre i arbejdet med barnet og samarbejdet med forældrene. Her besluttes det også hvilke indsatser der kan iværksættes fra kommunens side.

Dette arbejde er en del af Stevns friskoles skolehjem- samarbejde, som bygger på tidlig dialog og respekt for forskellighed i et gensidigt forpligtende fællesskab.

Mål for samspillet mellem Sfo og klubbens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og skole-hjemsamarbejdet.

Målet er at Sfo, klub og skolen sammen skaber en tryg og sammenhængende hverdag for skolens børn. Skolens formål er at opdrage og danne børnene til det forpligtende fællesskab på skolen og til et demokratisk samfund, hvor ansvar og deltagelse er en ret og en nødvendighed. Sfo og klub repræsenterer børnenes fritidsliv og skaber rammen om selvvalgte og voksenorganiserede aktiviteter. I Sfo og klub er der tilbud til børnene i form af et bredt udvalg af legetøj og materialer til kreative sysler som er tilgængeligt. I Sfo’en er det klasselokalerne i indskolingen som bruges til leg i Sfo tiden. Klubbens lokaler er kun til klub og indretningen er tydelig ikke skole præget, men bærer præg af leg, spil og hyggeligt samvær. Der er spillerum og sofa afdelinger som signalerer fritid fra skolelivet. Udendørs arealerne ved Sfo’en er indrettet med legeredskaber og natur som stimulerer børnenes frie leg og motoriske udfoldelser. Der er en rummelig bålhytte og to shelters som vi hver onsdag året rundt benytter på udedagen. Udendørsarealerne ved klubben er en del af det offentlige rum, hvor der er Rødvig G og I’s fodboldbaner, nogle rekreative områder med bænke og løbehjuls, rulleskøjte områder.

Børns ret til leg er tydelig på skolen hvor de mindste børn har korte skoledage, som giver rum i deres hverdag til leg med deres jævnaldrende. De ældre klubbørn har længere dage i skolen og har brug for at koble af og slappe af i klubben inden de finder på leg eller spil eller krea sysler.

Særligt om onsdagen i Sfo’en er der mulighed for at deltage i en voksen organiseret leg, når vi laver rollespil. Dette har vi gjort i perioder over de sidste 7 år, så det er en leg, der hele tiden udvikler sig og som mange børn på skolen har været en del af.

Der er hver dag i frikvarteret sport og lege i gang eks.vis fodbold, rundbold, dåseskjul, vinke gemmer og meget andet. Senere når Sfo dagen indtræffer har børnene længere tid til at fordybe sig i selvvalgte lege eller aktiviteter sammen med kammerater. Pædagogernes rolle er her at understøtte børnenes lege og træde til, når der er behov for voksenhjælp. Her arbejdes der med børns opdragelse og støtte dem i socialisering til fællesskabet på skolen. Vi har mantraer som “frihed under ansvar” og “man skal lytte til de ældre elever” Det første udsagn handler om at vi forventer at børnene kan navigere selv med respekt for kammerater, andre elever og de voksne. Det andet udsagn handler om, at de mindre skal lære at indrette sig efter de ældre elever, som kender skolen bedst, idet de har gået der i længst tid. Her viser vi også de ældre elever respekt og tillid til, at de er gode rollemodeller.

Det overordnede mål for Sfo’en og klubbens virke er derfor at fortsætte det opdragelses- og dannelsesarbejde skolen laver og møde det enkelte barn der hvor det er. Med den forskel at der er plads til mere selvvalgt aktivitet end i skolen. I særlig grad arbejder vi videre med det trivsels arbejde som lærerne laver i skolen. Det at se barnet både i og udenfor skoletid og give det en ramme for gode fritidsaktiviteter med sine klassekammerater øger trivslen generelt. Det er ud fra denne opfattelse at vi forsøger at fastholde børnene i Sfo og senere klubben.

Skolehjem -samarbejdet foregår primært i den daglige kontakt mellem Sfo og klub personalet og børnenes forældre. Vi vægter en åben og tidlig dialog, via telefon eller samtale ansigt til ansigt, når barnet afleveres eller hentes. Skriftlig dialog om problemer eller bekymringer er ikke den rigtige fremgangsmåde, da dette kan skabe forkerte fortolkninger. Skolen afholder årligt forældremøder og skolehjem-samtaler. På disse deltager lærere og pædagoger sammen for at repræsentere skolelivet og fritidslivet for klassen og det enkelte barn.

Klassepædagoger: Pædagogen er tilknyttet en klasse i årene 1.klasse-3.klasse. I 4.klasse er klubpædagogen klassepædagog.

Denne funktion handler om samarbejdet med klasselæreren i det daglige og til forældremøder og skolehjem-samtaler, sociale arrangementer o.a. Pædagogerne deltager desuden i teammøder med lærerne og på samlede personalemøder.

I det daglige, vil der være en overlevering af børn til Sfo/klub, hvor læreren vil give besked om børn eller situationer, der må have været i løbet af skoledagen, vi skal være særligt opmærksomme på.

Dette samarbejde gør at vi kan støtte op om det arbejde der allerede er startet op i skolen og gør at det bliver en sammenhængende indsats og mere genkendeligt for eleverne, hvilket skaber tryghed.

Emneugerne: Fire uger om året afholder skolen emneuger, her deltager klassepædagogen i undervisningen sammen med klasselæreren. Pædagogen får herved et indblik i skoledagen og klassens trivsel. Senere på dagen i Sfo’en eller klubben har barnet mulighed for at reflektere over skolelivet sammen med Sfo eller klubpædagogen.

Det enkelte barns trivsel er forudsætning for en god udvikling i barnet. Derfor er pædagogens arbejde at se barnet i den sociale sammenhæng i Sfo eller klub. Trives barnet? Har det venner? Er der små problemer eller er de store? Pædagogen vurderer hele tiden, hvor meget man skal involvere sig i barnets ageren. Ligeledes hvornår det er nødvendigt at kontakte forældrene til en snak om barnets trivsel. Vi informerer dog ofte forældrene om stort og småt, særligt hvis vi ser et barn som ikke trives. Her er det tætte og tillidsfulde skolehjem-samarbejde en forudsætning for at sikre barnets trivsel.

I tilfælde af at dette ikke fungerer har skolen formuleret en mobbepolitik

Denne er god at læne sig op ad både som pædagog, lærer og forælder, hvis et barn føler sig mobbet.

Den overordnede ramme for vores pædagogiske aktiviteter:

2 stk.3 Beskriv i hvilket omfang og på hvilken måde vi:
Tilbyder lektiestøtte: Hver mandag er der lektiecafe på skolen i to timer. Det er ofte læreren, der henviser barnet til lektiecafeen. Særligt i klubben er der børn som laver lektier, her hjælper klubpædagogen med at få lavet lektier efter behov.
Målrettet indsats ift. støtte eller udfordringer med børn med særlige behov, forudsætninger mv. Når vi har et barn som har udfordringer starter vi med at observere på barnet og registrere hvor det trives og kan håndtere situationen og hvor det er svært. Vi arbejder der på at danne os et overblik over barnets ressourcer og vanskeligheder. I dialog med lærerne og forældrene til barnet arbejder vi på at forstå barnet og undersøge hvad man kan gøre, for at forstå og hjælpe barnet. Vi kan vælge i perioder at have særligt fokus på barnets succesoplevelser og afhjælpe de situationer hvor barnet kan have det svært. Denne anerkendende tilgang kræver samarbejde og en tværfaglig indsats. Skolen inddrager jævnligt den pædagogiske/ psykologiske rådgivning i distrikts samarbejdet med kommunens rådgivere i dette arbejde med et barns vanskeligheder i skolen.

Inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen. Samarbejde med idrætsforeninger el.lign.

Sfo har hver dag fra en halv time til en times udetid, når børnene har fri fra skole. Denne tid sikrer at børnene får frisk luft og bevæger sig i naturen. Legepladsen giver rig mulighed for udfoldelse med træer, sandkasse, gynger, motorikbane og naturlige bakker. Hver tirsdag er Sfo’en i Sydstevnshallen, hvor vi bygger gymnastik/ parkour baner, spiller fodbold fast og indimellem kidsvolleyball og badminton. Børnene ønsker altid fri leg i hallen også, det er også en del af programmet.

Klubben går meget op i at børnene husker at røre sig, men vil samtidig heller ikke presse børnene for meget, da klubben skal være et frirum, hvor børnene føler de kan slappe af. Med det sagt har klubben en obligatorisk hal dag hver anden tirsdag, hvor vi med Sfo’en tager i hallen og laver en masse aktiviteter. Klubben har også massere af udendørs faciliteter. Der er god plads til at boltre sig på basketballbanen eller fodboldbanen. Der er samtidig mulighed for at hygge ved gyngerne og køre gokarts eller rulleskøjter på en stor asfalteret bane.

Sfo’en har en frugtordning: Her bestræber vi os på at lave sund eftermiddagsmad.

Her er børnene medinddraget og tager ansvar for samlinger og duksning efter eftermiddagsmaden. Om fredagen bliver der dog bagt kage.

Klubbens særlige pædagogiske tilbud

Lalandia tur i januar: Klubben tager hver januar til Lalandia i Rødby. Det er en endagstur hvor børnene boltrer sig i badelandet med to voksne fra klubben. Vi spiser aftensmad på en restaurant i centeret og så er der tid bagefter til at suse rundt i centeret med sine venner. Det er en stor oplevelse for børnene, for enkelte er det første gang de oplever en tur til et badeland og kommer på restaurant med deres venner.

Klubbens tur på Vilde Vulkaner.

Hvert år tager klubbens største elever på vilde vulkaner i Vordingborg.

4 dage hjemmefra uden mor og far styrker selvtilliden og skaber relationer på tværs af klassetrin.

Det styrker fællesskabet og giver et frirum hjemmefra. Det giver samtidig mulighed for fortrolighed med en voksen som mange børn har brug for.

Små som store ting de endnu ikke er klar til at dele med en forældre, men som man uden tøven kan sige til en voksen i klubben og den relation til den voksne holder hele deres skoletid på Stevns Friskole.

Klubaften

Klubben holder 3 klubaftener på et år fordelt på 1 drengeaften og 1 pigeaften samt en Halloweenfest for alle. Her er der den nære og tætte kontakt til en voksen tilstede.

Her er der nemlig intet forkert at spørge om og i den alder er der mange svære spørgsmål.

Vi skaber trygge rammer for børnene, hvor der er tillid og tid til samtale.

Stk. 4 Hvordan sikrer vi sammenhæng ved overgangen fra børnehave til Sfo og ligeledes internt mellem Sfo og klub. Herunder videregivelse af oplysninger om børnene.

I overgangen fra Sfo til klub, taler vi med børnene inden de starter, om deres forventninger til klubben og de får mulighed for at stille spørgsmål.

Der bliver talt meget den sidste tid inden opstart, hvor der naturligt melder sig mange spørgsmål.

Vi går på besøg inden opstart, hvor de ligeledes får mulighed for at stille spørgsmål,

snakket om regler, spilledage, slikbod og klubbens hverdag generelt.

Inden opstart vil der være et infomøde for forældre til kommende klubbørn.

Når de starter op 1. April, vil de blive fulgt over i klubben, efter endt skoledag af en voksen, til de er fortrolige med det selv.

Vi mødes ugentligt Sfo og Klub – personale og giver hinanden besked om en episode vi har haft med et barn – eller flere børn.

Hvordan arbejdes der med at videreføre børnehavens pædagogiske læreplaner indtil børnehaveklassens start?
Hvordan varetager vi de yngste børns særlige behov og bidrager til en god skolestart?

Overgangen fra børnehave og en tryg skolestart på Stevns Friskole:

Vi har et tæt samarbejde med børnehaverne.

Brobygningsarbejdet starter i efteråret året før børnene starter i april. Vi holder møder med børnehaven om det enkelte barn, for at få en forståelse for barnets styrker og svagheder så vi ved, hvor vi skal være ekstra opmærksomme på at støtte op.

Her noterer vi om der er noget særligt vi skal være opmærksomme på.

Til foråret holder vi ydermere samtaler med forældrene med fokus på det enkelte barn så vi er rustet til opstart 1.april. Vi har fem besøgsdage med førskolebørnene i vinteren og foråret op til de starter. Her lærer vi hinanden at kende, så vi ikke er helt på bar bund, når de starter.

Førskolen:

I førskolen arbejder vi med børnene som en gruppe, men stadig med fokus på det enkelte barn.

Igennem leg og førskolefaglige opgaver styrker vi gruppen som en helhed.

Vi arbejder med sammenhold og samarbejde og det at være en god kammerat.

Der er tid til at børnene selv kan sætte ord på tanke og handling.

Vi arbejder med leg, sang, matematik, fremlæggelse og kreativitet.

Makkerordningen: Hvert førskolebarn får tildelt en legemakker fra 5.klasse. Når de starter 1.april står deres makker klar til at byde dem velkommen på skolen. Der er faste legeaftaler i løbet af ugen og makkeren er for mange en tryg start i skolen, hvor man er den mindste blandt skolens store børn.

Mål og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet af SFO og klubbens personalegruppe i marts 2020. Den revideres marts 2022.