Skolelederens årsberetning 2019

Skolelederens beretning 2019

Særlige dage

På Stevns Friskole har vi det, som kaldes særlige dage. Disse dage har vi ni af hvert skoleår. Det er dage, som er bundet op på traditioner og markerer, hvem og hvad vi er som skole. Det er også dage, hvor alle møder og går hjem på samme tid. Dagene er 1. skoledag, motionsdagen, juleklip, skoledagen inden den år­lige julefest, julegudstjenesten, fastelavn, 9. klasses sidste skoledag, Åben Friskole og sidste skoledag inden sommerferien. Disse dage er vigtige for skolens identitet, hvorfor de skal udvikles og ikke afvikles. Det bety­der blandt andet, at der for at skabe samhørighed og fællesskab er tilstedeværelsespligt det kommende skoleår for skolens lærere, når vi markerer disse dage

Samhørighed og fællesskab går også igen i forhold til eleverne, hvor vi forsøger at lave aktiviteter, der går på tværs af klasseskel og alderstrin. Fx aktiviteten til fastelavn, hvor de store hjælper de små i bålhytten med at riste en klapsammenmad bestående af kiks og skumfiduser. Eller når der bliver spillet julebanko ved det årlige juleklip, og ældste elever hjælper de yngste med tallene på engelsk og tysk.

I juni måned 2018 holdt vi Åben Friskole under en skinnende blå himmel. Arrangementet var en stor succes, der også tiltrak gæster udefra, og vi håber på en dejlig gentagelse i 2019. Det skal heller ikke glemmes, at indvielsen af Sydstevnshallen har skabt helt nye muligheder for vores fællesarrangementer. Et af årets høj­depunkter, den traditionsrige julefest, har fået nye rammer, hvilket vil bære denne vigtige tradition langt ind i fremtiden.

Multihuset

Fredag den 1. marts 2019 var en stor dag, da det var dagen, hvor klubben og de ældste børn i SFO’en åb­nede døren til de nye faciliteter i Multihuset på den modsatte side af Vemmetoftevej. Skolen har indgået en tidsubestemt aftale med Stevns Kommune om lejen af 1. salen i multihuset på i alt 113,9 m2. Og det er me­get fine faciliteter, Stevns Friskole har overtaget, og der er nu fine muligheder for at udvikle både SFO og klub. P.T. kan SFO’en melde om fuldt hus, da alle børn er tilmeldt, og klubben har 29 tilmeldte børn.

De nye rammer aflaster også resten af skolen, hvor der nu er et ledigt lokale, der kan indrettes med henblik på en styrkelse af de praktisk-musiske fag.

Digital dannelse

Foranlediget af den debat, der foregik sidste sommer i Danmark og i resten af Europa, hvor man i Frankrig valgte at lovgive på området og forbød mobiltelefoner i skoletiden, og tendensen med mobilfri skoletid bredte sig til en del folke- og friskoler i Danmark, så har vi også på Stevns Friskole diskuteret elevernes brug af smartphones og sociale medier i skoletiden.

Undervisningsmaterialer går digitaliseringens vej, og samtidig med at de kan være et fantastisk værktøj i undervisningen, så kan de også være opmærksomhedsafledende og hæmme læringen og ødelægge læ­ringsrummet. Den levende vekselvirkning, det vil sige, det, der skabes i samtalen mellem lærer-elev, elev-elev og lærer-lærer, kan ikke erstattes af lærer-skærm eller elev-skærm. Læring er noget levende.

Man skal også være opmærksom på, at Gyldendal og Clio Online er enerådende på det digitale undervis­ningsområde, da de er de eneste, som har kapaciteten til at ansætte programmører, supportere og lærings­konsulenter. Det har fået den utilsigtede konsekvens, at et fåtal af mennesker bestemmer, hvad alle lan­dets skoleelever beskæftiger sig med. Det skal man være bevidst omkring.

I ugerne inden vinterferien var Børns Vilkår inviteret ad flere omgange i klasserne på 3.-9. årgang og lave workshops omkring det digitale liv. Et par enkelte guldkorn fra arbejdet i klasserne og forældreforedraget vil jeg gerne dele med jer: 1) Man bliver ikke digitalt dannet af at færdes i den digitale verden. Det kræver voksne rollemodeller, før etik og moral indlejrer sig. 2) Forvent ikke, at børnene henvender sig, hvis de har set noget grimt på nettet. Som oftest vil børn og unge tie. Derfor skal vi som voksne være nysgerrige uden at snage, da børn også har ret til et privatliv. 3) Husk børneperspektivet, for det, vi som voksne opfatter som noget forfærdeligt pjat, er måske ikke pjat i barnets øjne.

Skolevalg

8. og 9. klasse har i år deltaget i Skolevalg 2019. Det har været et lærerigt og ganske autentisk forløb, hvor elevernes interesse for og viden om politik er blomstret op. Mandag den 28. januar var der valgdebat på skolen, hvor partiernes ungdomsafdelinger sendte en ung partisoldat til Stevns Friskole for at deltage i de­batten, der var ganske livlig og intens.

Forløbet blev afsluttet med en omgang stegt flæsk med persillesovs på Restaurant Lanterna. En ny tradition er hermed skabt.

Tagudskiftning

Det flade tag på hovedbygningen er 40 år gammelt og skal skiftes. Projektet er i sin vorden, og der er etab­leret kontakt til en række lokale tømrerfirmaer, som der er holdt byggemøder med. Ønsket har været, at firmaerne giver deres bud på, hvilke muligheder de ser i forhold at få rejst taget. Den ideelle løsning er selv­følgelig at få mere lys og luft i aulaen, men skattekisten er ikke bundløs, så den endelige løsning bliver må­ske en skrabet, arkitektonisk udgave, men alligevel en langtidsholdbar løsning.

Fondsbevillinger

Skolen har fået en række tidlige julegaver fra to fonde, hvor der er søgt om midler til udskiftning og udvi­delse af musiksamlingen. Skolen har modtaget 23.000 kr. fra Østsjællands Vaskerifond og 45.000 kr. fra Nordea Fonden. Den første bevilling er øremærket et nyt trommesæt, som er købt, mens den anden fonds­bevilling ikke er øremærket noget specifikt musikudstyr. De ældste, musikbegejstrede elever og skolens musiklærere har sammen med mig lavet en ønskeliste. En lokal musikkonsulent bestiller det nye grej, så skolen får mest mulig ud af de bevilgede midler.

SkoleIntra og Aula

SkoleIntra har ikke fungeret optimalt i dette skoleår, hvor forældre på skift har oplevet at ryge helt ud af systemet, mens andre oplever problemer med fx at sende beskeder. Skolen forsøger at løse fejlene løbende på bedste vis. Desværre er det ganske tidskrævende for skolens administration. I den henseende vil skolen skele meget til lanceringen af den fælleskommunale kommunikationsplatform, Aula, som alle kommuner begynder at benytte fra august 2019.

De frie grundskoler inviteres med i Aula, og når skolen ved lidt mere om pris og vilkår, og når de værste bør­nesygdomme er rettet, vil vi overveje at opsige aftalen med its Learning, der administrerer SkoleIntra og skifte til Aula.

Ledelsesberetning og økonomi

Skolens hovedaktiviteter:

Skolens formål er at drive en friskole efter den grundtvig-koldske skoletradition samt en privatin­stitution med samme værdigrundlag i henhold til Dagtilbudslovens § 20 efter aftale med Stevns Kommune. Stevns Friskole giver en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og re­spekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Skolens elevtal pr. 5. september 2018 var 172 elever, hvilket er tre elever flere end 5. september 2017. I SFO’en var der pr. 5. september 2018 indskrevet 62 elever mod 59 elever 5. september 2017. Efter et par år med faldende klassekvotient i 0. klasse forårsaget af rullende skolestart i Stevns Kommune samt et ind­snævret rekrutteringsområde qua stigende konkurrence er klassekvotienten igen stigende.

Årets resultat af skolens drift viser et overskud på 320.184 kr.

Inklusionstilskud:

Skolen har modtaget 127.382 kr. i inklusionstilskud, som er brugt til henholdsvis specialundervisning og AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel).

Skolen har i perioden brugt 7,5 timer pr. uge til special­undervisning (dansk) enten alene eller i små grupper. Ved individuel specialundervisning er undervisningen målrettet læseforståelse og læsehastighed. Fire gange årligt evaluerer skolens to læsevejledere, hvilke elever, der efter indstilling fra dansklærerne og med sam­tykke fra forældrene, har brug for et læseboost. Når undervisningen foregår i hold er det primære fokus øvelse i hjælpemidlerne AppWriter og Txtanalyser, der understøtter læsning og skrivning samt træning af systematisk fonologi.

Herudover har skolen brugt 6 timer pr. uge til AKT i form af støtte til grupper af elever i en klasse, klassemø­der og individuelle trivselssamtaler. Det forebyggende arbejde er højt prioritet, og der sigtes mod at give klasserne og deres klasselærer værktøjer, som kan tages i brug, når der opstår konflikter. AKT-timerne bli­ver også brugt til årlig uddannelse af skolens legepatrulje, der iværksætter elev-elev aktiviteter i frikvarte­rerne.

Skolen har på baggrund af en individuel beregning modtaget et tilskud til specialundervisning og anden spe­cialpædagogisk bistand på sammenlagt 89.852 kr. Pengene er brugt til støtte til to SPS-elever, der er særligt udfordret personligt og socialt. Skolens revisor har attesteret, at skolen har overholdt bekendtgørelsen om minimum 50 dages specialundervisning i 2018 for at værre berettiget til dette tilskud.

Usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld:

Der er ingen kendt usikkerhed.

Usædvanlige forhold:

Der er ingen kendte usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud:

Skolen har ikke væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offent­lige til­skud.

Begivenheder efter balancedagen:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde­ringen af skolens finansielle stilling.

Den forventede økonomiske udvikling:

Skolens elevtal pr. 4. marts 2019 er 171 elever. Der er tilmeldt 64 elever i skolens SFO ud af et elevgrundlag på 64 elever.

Stevns Friskole er opmærksom på det faldende børnetal i Stevns Kommune. Dog er Rødvig, Stevns Friskoles opland, det område, hvor der er flest børn i kommunen pga. et stigende antal tilflyttere. Det forventes, at der fortsat vil være et fint optag af elever i de kommende 0. klasser. Fremadrettet budgetteres der højest med et elevtal på 170. Ligeledes er skolen opmærksom på, at den store 7. årgang forlader skolen om to år, hvilket afstedkommer et lavere statstilskud. Når 7. klasse forlader skolen om to år, kan der dog spares en lærerressource.

Stevns Friskole er opmærksom på, at der kan herske usikkerhed om koblingsprocenten, hvis regeringsmag­ten skifter. Ligeledes er skolen opmærksom på indefrysningen af feriepengeforpligtelsen i foråret 2020.

Det indledende arbejde med udskiftning af taget på skolens hovedbygning er begyndt. Der er afsat 1.500.000 kr. til projektet, der tages fra skolens likvide midler.

Økonomien er stabil, og der er fokus på stram budgetstyring. Forventningerne til årets resultat 2019 er 280.000 kr.

Afgang og tilgang

Inden for det seneste år har skolen sagt farvel til to lærere, hvilket altid skaber omvæltninger og omrokerin­ger. Henriette Bøgeskov Holmgaard søgte nye udfordringer før sommerferien efter 12 års tro ansættelse på Stevns Friskole. Andreas Thordahl opsagde sin stilling med udgangen af oktober måned, da han søgte nye udfordringer. Her skal vi huske på, at når én lærer forlader Stevns Friskole, så svarer det til, at fire lærere forlader deres stillinger på Strøbyskolen på samme tid. Som lille skole er vi også sårbare i den forstand, at vi hurtigt kan komme til at mangle faglærere.

Henover sommeren blev der ad to omgange opslået en ledig stilling, og mens ansøgningerne indløb, teg­nede der sig et billede af, at det kunne blive svært at besætte den ledige stilling. Ansøgerfeltet var meget pauvert. Desværre er det en generel tendens, at det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til ledige lærerstillinger i vores område. Haslev Seminarium er nedlagt, og Sydøstsjælland er ikke naturligt opland for nyudklækkede dimittender fra læreruddannelserne i Vordingborg, Roskilde og København. De søger ikke stillinger i vores egn. I forvejen er optaget på læreruddannelsen lavt, samtidig med at der de kommende år er mange lærere, der forlader arbejdsmarkedet. Og alt tyder på, at udfordringen med at besætte ledige stil­linger fortsætter. Det foregående er noget, jeg tit drøfter med andre skoleledere, og der er behov for at tænke ud af boksen for at tiltrække de rigtige kandidat. Vi skal i højere grad headhunte, eller jeg skal måske bruge en dag på at køre til Den Frie Lærerskole i Ollerup for at holde en salgstale for Stevns Friskole.

Da skolen i oktober måned stod og manglede en fysik-kemilærer, var der ikke så meget slinger i valsen. Ale­xander Kaas Rødsgaard blev headhuntet som nyuddannet lærer fra Den Frie Lærerskole. For et par år siden var Alexander i årspraktik på Stevns Friskole, og han havde tidligere søgt uopfordret. Christina Wolsing kon­taktede i samme periode også skolen og tilbød sig som faglærer i engelsk. Og sidst, men ikke mindst, øn­skede Charlotte Andersen at gå lidt op i tid. Det betød, at alt i sidste ende flaskede sig. 

Sport

Endnu et år er gået, og endnu engang har skolen udmærket sig inden for det sportslige område. Før som­merferien udmærkede daværende 4. klasse sig i svømning. Klassen var den klasse på Stevns, som svøm­mede længst på hele Stevns i konkurrencen “Klassen svømmer langt”. Men det sluttede ikke her, for samti­dig var 4. klasse også den klasse på Sjælland, som lå i den absolutte top. Det var kun Køge Private Realskole og en folkeskole i København, som i vores del af fædrelandet har svømmede tilnærmelsesvist lige så langt. Det betød, at 4. klasse har kvalificerede sig til Skole OL i Aarhus 13. juni 2018. Her blev det til en flot bronze­medalje, og det bedste var, at Køge Private Realskole måtte tage til takke med 4. pladsen. 6. klasse var også til Skole OL, da de havde kvalificeret sig i roning, hvor de flot nåede finalen. Ligeledes deltog 4. og 5. klasse i den lokale håndboldturnering i Stevnshallen, hvor det blev til flotte tredje- og andenpladser blandt de stevnske skoler.

Tak til alle elever for at have repræsenteret Stevns Friskole flot.

Lejrskoler og studieture

I foråret 2018 var 8. klasse på Malta, og 6. klasse var på Bornholm, og inden så længe drager nuværende 8. klasse til Irland. Lejrskoler og studieture er et vigtigt koncept, der fortsat bliver værnet om.

Sang og musik

Sang og musik er sammen med historiefortælling en vigtig del af skolens DNA, og skolen søger til stadighed at udvide elevernes musikalske horisont. I sensommeren 2018 var eleverne fra 0.-5. klasse til en fantastisk koncert med symfoniorkesteret i DR Koncerthuset. Anderledes musikoplevelser er vigtige, og det er interes­sant, når eleverne erfarer, at den klassiske musik ikke kun skurrer i ørerne, men også kan være behagelig og imponerende at lytte til. Eleverne er ikke opmærksomme på det selv, men de møder jo denne musik oftere end de tror, fx når der ses Disney, Star Wars og hører filmmusik i det hele taget.

Igen i år har skolen været vært for en huskoncert. I mandags spillede italienske og franske folkemusikere op til dans, og formålet var igen at give eleverne en ny musikoplevelse samt udvide deres kulturelle horisont.

Samtidig drager SFO’en hvert år til festivalen Vilde Vulkaner, hvor de sammen med pædagogerne danser til den rytmiske musik en hel uge.

Kreative fag

De seneste år har skolen øget bevågenheden omkring de kreative fag. Timetallet er gradvist blevet øget, og faget er også repræsenteret i skolens ældste klasser. I fagene billedkunst, madkundskab og musik har vi også dygtige lærere, der kan give undervisningen noget tyngde.

De fysiske rammer er dog ikke tidssvarende og materiellet er slidt. Godt hjulpet på vej af to fondsbevillinger er skolen ved at udskifte og supplere musikinventaret. Men prikken over i’et er selvfølgelig, hvis skolen på sigt kan løfte musikundervisningen op fra kælderen. Som et kuriosum på musikundervisningen søges der også et øget samarbejde med Musikskolen Stevns, såfremt dette lader sig gøre.

Faciliteterne i madkundskab er fine, om end der er lidt trængt, når det er besat af en hel klasse. Sammenlig­net med andre skoler lægges der mange timer i dette fag.

Værkstedslokalet har mange år på bagen, og det er slidt og ikke længere tidsvarende. I forbindelse med flytningen af klubben til 1. salen på Vemmetoftevej 5 er der frigjort et lokale, der i skrivende stund er ved at blive indrettet til en helt ny billedkunstfacilitet. Når den store 7. årgang forlader skolen om et par år, og der således frigøres endnu et lokale, så er det planen at væggen mellem de to lokaler: billedkunst og nuvæ­rende 6. klasse væltes, så skolen får et stort værkstedslokale, der kan bruges til både billedkunst og hånd­værk og design.

22. november 2018 indgik Regeringen en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en obligatorisk prøve i et praktisk-musisk fag på 8. årgang fra skoleåret 2020-2021. Aftalen kaldes ”Fra folkeskole til faglært” og sigter på at fremme erhvervsuddannelserne ved at styrke elevernes praktiske evner og få en større ligevægt mellem boglige og praktiske fag i grundskolen. Nu­værende 6. klasse er den første klasse, som skal til prøve. Det får betydning for skolens fagudbud i fagene musik, billedkunst, håndværk & design samt madkundskab allerede fra skoleåret 2019-2020. Der bliver ikke tale om en svækkelse af fagene. Tværtimod skal de praktisk-musiske fag styrkes, og valgfagstilbuddet udvi­des.

Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De prak­tisk/musiske valgfag er håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det skal bemærkes, at skolen skal tilbyde eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer om året (to valgfag). Eleverne er dog kun forpligtet til at vælge mindst et valgfag om året (60 timer).

Eleverne skal have mindst ét af de op til fire praktisk/musiske valgfag, de får tilbudt at vælge imellem. Som hidtil vil der kunne fastsættes lokale rammer for, i hvilket omfang udbudte fag bliver oprettet, herunder krav om, at der skal være et bestemt antal minimums- eller maksimumstilmeldte elever per enkelt valgfag.

Eleven binder sig ved sit valg af valgfag for hele den toårige periode. Skolelederen kan beslutte, at den en­kelte elev ud fra en saglig begrundelse vælger om. Hvis skolens leder giver denne mulighed for omvalg, medfører det samtidig forpligtelse til at tilbyde den nødvendige supplerende undervisning (faglige støtte) som ved skoleskift.

Ved skoleskift vil udgangspunktet være, at eleven fortsætter med det valgfag, som eleven har fulgt tidli­gere. Eleven vil ikke kunne vælge et andet valgfag. Hvis eleven skifter til en skole, hvor det ikke er muligt at tilbyde undervisning i det obligatoriske valgfag, som eleven tidligere har haft, vil eleven være nødt til at vælge om. Det vil medføre, at den nye skole må tilbyde den supplerende undervisning (faglige støtte), der er nødvendig for, at eleven kan følge undervisningen i faget på det pågældende klassetrin.

Stevns Friskole står stærkt, når det kommer til dygtige lærere med de rette kompetencer og linjefag i billed­kunst, madkundskab og musik. Umiddelbart er der kun behov for kurser, men ikke efteruddannelse. Samti­dig kender eleverne disse fag i forvejen. De fysiske rammer kan etableres og modificeres forholdsvist hur­tigt for et mindre beløb.

Stevns Friskole har dog også udfordringer, da årgangene er små, hvilket hindrer et større udbud af valgfag. Skolen har ingen lærere med linjefag eller kompetence til at undervise i håndværk og design, og der skal afsættes midler til efteruddannelse. Desuden er faget håndværk og design ukendt for eleverne. Skolen har heller ikke de nødvendige redskaber og maskiner for at kunne leve op til faget håndværk og design, hvilket kræver en større investering. Skolen har heller ikke de fysiske rammer for at kunne undervise i træsløjd, der er en del af faget håndværk og design. Skolen har et ældre sløjdlokale, men lokalet lever på ingen måde op til kravene i forhold til arbejdsmiljø anno 2019.

Fra skoleåret 2019-2020:

 • Fortsat obligatorisk musik på 0.-9. årgang. Musikskolen vil gerne være behjælpelig

med at læse timerne.

Eleverne i 8. og 9. klasse får en times mere musik om ugen.

 • Værksted på 0.-6. årgang og billedkunst på 7.-8. årgang: Timerne i billedkunst

flyttes til 5.-6. årgang med henblik på en styrkelse af værkstedsfaget, så dette fag

på sigt også rummer elementer af håndværk og design.

 • Madkundskab flyttes fra 6.-7. årgang til 5.-6. årgang.
 • Den nuværende valgfagsordning på 7., 8. og 9. årgang sløjfes.

Eleverne i kommende 7. klasse tilbydes 120 timers valgfag, hvor eleverne skal læse min. 60 timer. Fag, der udbydes:

 • Musik
 • Billedkunst
 • Madkundskab

Tak til alle for et godt år.

Rasmus Englund

Skoleleder

Skolelederens årsberetning 2018

Skolelederens beretning 2018

Jeg må indlede med at beklage, at trods en anden hensigt, så er dette års beretning blevet længere end de foregående. Ja, det er den længste hidtil, så jeg tillader mig at fortælle lidt og springe enkelte afsnit over, så ingen falder i søvn.

Arrangementer for at styrke fællesskabet

Det forpligtende fællesskab er det, der binder vor skole sammen, og båndene skal styrkes, når vi mødes under mere hyggelige og uformelle former. Af samme årsag blev skolens fællesarrangementer evalueret i det tidlige efterår. Det blev besluttet at prøve tre nye tiltage: foredragsaftener, fællesspisning og et som­merarrangement, hvor skolen åbnes op for lokalsamfundet.

Vi holdt den første i foredragsaften i januar måned med energibomben Rune Strøm. Foredraget: ”Så tal dog pænt for helvede!” gav stof til eftertanke, og næste år forsøger vi at tiltrække en foredragsholder af samme kaliber.

Vi besluttede også at indlede generalforsamlingen med spisning, og i den henseende vil jeg til Camilla gerne sige tak for mad.

Det sidste nye tiltag er det kommende sommerarrangement Åben Friskole, hvor vi håber på at tiltrække mange udefra. Der vil være fælles morgensang, måske under åben himmel, akkompagneret af fortælling, sponsorløb og forskellige værksteder, fx ler, billede, porcelæn, åben scene, loppemarked, skakturnering, cykelbane og en fodboldkamp. Overskuddet fra værkstederne vil gå til elevrådet, som vil bruge pengene på en forskønnelse af legepladsen. Overskuddet fra sponsorløbet doneres til Rødvig Borgerforening, der sam­ler penge ind til inventar til den nye Sydstevnshal.

Herudover ønsker skolen fortsat at gøre Stevns Friskole til mødestedet i byen, når der afholdes borgermø­der m.m.

Fremover vil skolen også søge at være til stede ved den årlige markedsdag i Rødvig samt til By Night i Store Heddinge. Ved By Night i Store Heddinge i juni måned, vil vi deltage med en stand på torvet, En klasse fra skolen skal muligvis være opvarmningsband, og 7. klasse vil lave en billedkunstudstilling i Tinghuset.

Førskole

I skoleåret 2017-2018 har vi kørt et længere førskoleforløb for gradvist at vende børnene til den daglige gang på Stevns Friskole. Siden november har der jævnligt været besøgsdage om mandagen for at gøre overgangen fra børnehave til skole så smidig som mulig. Umiddelbart udtrykker både medarbejdere, foræl­dre og børn glæde ved den nye ordning.

Siden Store Heddinge skole indførte rullende skolestart, har Stevns Friskole ikke kunnet fylde 0. klasse op. Skolens rekrutteringsområde er også blevet mindsket, således at de fleste børn kommer fra Rødvigområ­det. Der skal arbejdes på at rekruttere bredere, og vi skal være opmærksomme på mindre klassestørrelser, når der budgetteres. Men man skal vare sig ved at sætte lighedstegn mellem fyldte klasser og succes. Suc­ces er ikke afhængig af størrelsen på skolens klasser.

Arbejds- og rengøringsdage

Arbejdsweekender er ingenlunde kun et surt slid i en i måske forvejen fortravlet weekend. Arbejdsweeken­der er også en måde, hvor vi mødes under mere afslappede og uformelle former, og hvor der er plads til den småsludder, som der tit ikke er tid til i hverdagen. Og husk, man er altid velkommen til at tage sine børn med. Det praktiske arbejde er selvfølgelig det primære formål, men samværet er også en vigtig værdi. Det skal vi ikke glemme.

I forhold til rengøringsdage er det rart for både elever og lærere at møde op til undervisning i et lokale, der er blevet skuret og skrubbet. I indeværende skoleår bliver der holdt mere nidkært øje med, hvem som del­tager og evt. udebliver fra forældrerengøringen. Overordnet kan man spore en vis effekt, da fremmødet er blevet større. I løbet af forsommeren evalueres forældrerengøringen nok engang.

Lockout

Lockouten spøger stadig i horisonten. Og som udgangspunkt vil al undervisning blive aflyst, og kun enkelte timer vil blive opretholdt, hvis lockouten træder i kraft.

Trivsel

Trivsel skaber man, når alle aktører: skole, forældre og elever, har det godt med hinanden. Det kan bedst sammenlignes med en ligebenet trekant, der netop er ligebenet, fordi den er i balance.

I forhold til trivsel skal vi bort fra brandslukning og i stedet koncentrere os om det forebyggende arbejde. I samarbejde med skolens AKT-lærer er det blevet besluttet, at der gennemføres længere trivselsforløb i samarbejde med bl.a. Børns Vilkår på 0., 3. og 5. årgang, således at eleverne har nogle redskaber, de kan arbejde videre med senere. Herudover er der årligt en trivselsuge for hele skolen.

Ollerupkurset og praktikanter fra Den Frie Lærerskole

En gang årligt sender vi medarbejdere på Ollerupkurset. Udover at man dygtiggør sig, så Iever man denne uge også friskolelivet. Og samtidig med Ollerupkurset har skolen praktikanter, hvilket altid er et dejligt bekendtskab og frisk pust i en ellers travl hverdag.

Renovering af lokaler, tagudskiftning og værkstedsfaciliteter

Det nu tidligere kosterum er blevet renoveret og bliver nu brugt som AKT-lokale, læseværksted, samtale­rum og mødelokale. Der har gennem længere tid været brug for denne facilitet, og det er godt med endnu et mødelokale, hvor samtalen kan foregå anonymt.

Taget på bygning Asgård, den ældste bygning på skolen, skal skiftes. Det er der blevet talt om i nogle år efterhånden, men med en stabil økonomi og pæne overskud de seneste år, så er tiden inde. Den bedste løsning er at få rejsning på tagkonstruktionen, således at der er plads til eventuelle ventilationsanlæg, hvis der skulle komme et påbud herom på et senere tidspunkt. Det er ønsket at atriumgården også overdækkes, således at området kan benyttes som overdækket udeværksted.

Ny teamstruktur

Stevns Friskole er en forholdsvis lille skole, og i forhold til antal medarbejdere er tre teams i overkanten. Ved større teams er der altid noget at mødes om, og der er flere inputs og flere at sparre med. Det bliver også nemmere at holde fokus på den røde tråd i undervisningen, så overgangene mellem de enkelte klasse­trin ikke bliver for store. Det betyder, at der fremover er et børneteam (0.-5.kl.) med repræsentanter fra SFO og klub) og et ungeteam (6.-9.kl.)

Historie, sang og musik

Der er obligatorisk musik på alle klassetrin, og fra kommende skoleår bliver der også et tilbud om fordybel­sesfag i musik, håndværk og design / (billedkunst) og idræt. Morgensangsrepertoiret er blevet udvidet med flere moderne sangtekster, og herudover indkøbes der et par gange om året eksterne musikere, som indfø­rer skolens elever i nye genre. I år har vi haft besøg af Sofie Hermind, som er en af Danmarks dygtigste sanginstruktører. Med sig havde hun sin pianist, og dagen blev en god oplevelse for både eleverne i 4. og 5. klasse og deres lærere. Skolen har også afholdt koncert med den klassiske pianist, Jesper René, som i to timer tryllebandt elever og lærere med sin musik og fortælling om J.S. Bach og hans Goldberg Variationer, som Jesper er den eneste i Danmark som mestrer.

Når den nye Sydstevnshal står færdig, vil vi arbejde på at udvikle den årlige musical, da der er brug for større rammer, hvis skolen skal udvikle sig på teatersiden. Det ser vi frem til. Forårskoncerten vil også blive forsøgt henlagt til Sydstevnshallen.

I dette skoleår har der været fortælling under morgensangen hver onsdag. Det fortsættes næste skoleår, hvor fortællingen bliver en kronologisk gennemgang af historiens afgørende øjeblikke, hvor et enkelt men­neske gennem ved sit valg har haft betydning for historiens gang.

Årsrapporten

Skolens elevtal pr. 5. september 2017 var 169 elever, hvilket er 16 elever færre end foregående år. I SFO’en var der pr. 5. september 2017 indskrevet 59 elever, hvilket er 12 elever færre end året før. Faldet i elevtal­let skyldes, at skolen ikke har haft fyldte 0. klasser de seneste år. De primære årsager er, at folkeskolen i Stevns Kommune har indført rullende skolestart, samt at skolens rekrutterings­område er blevet indskræn­ket qua stigende konkurrence.

Årets resultat af skolens drift viser et overskud på 315.308 kr.

Skolen har modtaget 70.000 kr. i inklusionstilskud, som er brugt til hhv. specialundervisning og AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel). Skolen har i perioden brugt 7,5 timer pr. uge til special­undervisning (dansk) enten alene eller i små grupper. Herudover har skolen brugt 6 timer pr. uge til AKT i form at støtte til enkel­telever i klasser og støtte til grupper af elever i en klasse. Støtten er foregået i skemaets normaltimer.

Skolens elevtal pr. 1. marts 2018 er 171 elever. Der er tilmeldt 59 elever i skolens SFO ud af et elevgrundlag på 64 elever.

Stevns Friskole er opmærksom på det faldende børnetal i Stevns Kommune. Dog er Rødvig, Stevns Friskoles opland, det område, hvor der er flest børn i kommunen pga. et stigende antal tilflyttere. Det forventes, at der fortsat vil være et fint optag af elever i de kommende 0. klasser. Fremadrettet budgetteres der højest med et elevtal på 170.

Skolens økonomi er stabil, og der er fokus på stram budgetstyring. Forventningerne til årets resultat 2018 er 128.000 kr.

Elevrådet

Elevrådet på Stevns Friskole har gennem det seneste års tid fået mere indflydelse. De holder jævnligt mø­der, sparre med deres koordinator og anmoder med mellemrum om et møde med mig. Elevrådet driver også egenhændigt en frugtbod på skolen og råder over eget budget.

Skolen inddrager elevrådet, når der skal træffes beslutninger, som vedrører elevernes hverdag. Desuden er skolens elevråd godt repræsenteret i Ungdomsrådet, og vores elever får megen ros.

Det er tanken, at elevrådets indflydelse skal vokse, og det er naturligt, at de beslutninger, som har indfly­delse på børnenes hverdag, så vidt det er muligt, træffes i børnehøjde. Det er også et led i den demokrati­ske dannelse, vi som skole er forpligtet på.

Elevrådet har fremlagt et forslag om en valgfagsordning på 7., 8. og 9 årgang i fagene musik, idræt og hån­værk & design. Fagønskerne flugter godt med, at Stevns Friskole er en grundtvig-koldsk friskole, hvor den praktisk-musiske dimension spiller en central rolle.

Udveksling af intimbilleder på de sociale medier

I januar måned vågnede mange danske unge og deres forældre op til Umbrella-sagen og beskeden om, at 1004 unge sigtes for besiddelse af børnepornografisk materiale. Man taler om børnepornografisk materi­ale, når de deltagende unge er under 18 år. En del unge ligger under for den flertalsmisforståelse: ”at alle gør det jo!”, men det gør ikke handlingen mindre strafbar.

De unge, som har delt eller anmodet om at få tilsendt den omhandlende video, med to 15-årige, som dyr­ker sex, risikerer alt fra bøde, betinget straf og i gentagne tilfælde endog ubetinget fængselsstraf, og der kommer en anmærkning på både straffeattest og børneattest. Så det er en alvorlig sag. Dertil kommer, at det har massive konsekvenser for unge, som har fået delt intime billeder. Husk, at nettet ikke glemmer, det gemmer.

Ingen elever fra Stevns Friskole er involveret i sagen, men jeg tror ikke, at jeg overrasker nogen ved at sige, at det kunne der sagtens have været, da unge fra Stevns Friskole deler billeder og videoer ligesom alle an­dre unge.

Der ligger en stor pædagogisk opgave for både samfund, skole og forældre i, at få de unge til at forstå, at deling af intimbilleder både er moralsk forkert og juridisk forbudt. Der findes kun en rigtig handling, hvis man får tilsendt et nøgenbillede: Del aldrig billedet, og slet med det samme.

Beredskabsplaner

Enkelte af jer har bidt mærke i, at flere fag i skolens hegn er blevet fjernet, hvilket har været ledsaget af undrende spørgsmål. Jeg kan godt forstå, at det undrer, når nu der er lagt mange kræfter i udbedringer, malerarbejde m.m. på utallige arbejdsweekender. Det mærkelige foretagende skyldes, at STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) har bedt om, at der udarbejdes en evakueringsplan i det tilfælde, at skolen skulle blive mål for et skoleskyderi eller terrorangreb. I løbet af efteråret har jeg holdt møde med både poli­tiet og mænd i mørkt jakkesæt, og det “hullede hegn” er en del af den hemmelige evakueringsplan, hvis det utænkelige skulle ske.

Børnekonventionen

Der har været rettet en generel kritik af de frie skoler for ikke at overholde børnekonventionen ved ud­skrivning og bortvisning af elever, hvilket er blevet fulgt op af en ny vejledning fra UVM. Afstedkommet af den generelle kritik er skolens egen procedure ligeledes revideret, således at den overholder konventio­nens ordlyd om barnets tarv samt barnets ret til at blive hørt. Det er lidt tung læsning, som forefindes på skolens hjemmeside for de interesserede.

Sammenhængende børnepolitik

Antallet af børn med særlige behov er stigende, og det er jævnligt noget, jeg drøfter med de tre andre fri­skoler i området, som også er udfordret. Skolen oplever flere børn med en autismespektrumforstyrrelse, ADHD, dyslektiske vanskeligheder, angst og sociale problemer. Desværre når vi ikke altid at være på for­kant, før det begynder at køre skævt, hvilket særligt gør sig gældende i de tilfælde, hvor barnet er udadrea­gerende. Og er der først gravet grøfter mellem skolens forskellige aktører: skolen, forældre og elever, så er det op ad bakke at gennemføre en vellykket inklusion. Skolen gør sit bedste, men indimellem er det ikke nok, og vi skal også blive dygtigere, og vi skal også blive dygtigere til at sige fra hurtigere. Indimellem er vi dog også afhængige af andre instanser: kommunerne og Undervisningsministeriet, hvor sagsgang indimel­lem er lidt træg.

Hjælp i hverdagen

Stevns Friskole ønsker at have et godt forhold til både naboer og lokalsamfundet. Tidligere på året fik vi nabohenvendelser omkring skolens læhegn plantet i skellet mod nord for 25 år siden. Træerne var blevet 15-20 meter høje, og grenene hang indover nabogrunden. Jeg vil gerne sige tak til de forældre, som hurtigt reagerede på skolens opslag om træfældning m.m., så skolen bevarer gode relationer til naboerne.

Ligeså er der hvert år problemer med jordhvepse på højen ved rutsjebanen. Derfor var det dejligt at se et mindre forældresjak hurtigt træde til med gravemaskine og trailer, så problemet kunne blive løst.

De førnævnte eksempler er den fremstrakte hånd, som betyder meget i hverdagen. Tak for det.

Egen computer

Fra dette skoleår medbringer eleverne på mellemtrinnet ligeledes deres egen computer, og konstateringen er, at elevernes it-færdigheder spænder vidt. Meget vidt. Nogle elever færdes hjemmevant på internettet og i computerens forskellige programmer, mens andre ikke ved, hvordan man tænder den. Det forsøger vi selvfølgelig gradvist at tage hånd om med fælles klasseintroduktion samt grundkurser for de elever, hvor it er noget helt nyt. Man må selvfølgelig også meget gerne “lege” med computeren hjemme.

Digitaliseringen af skolens undervisningsmidler evalueres løbende, og pt overvejes det sammen med sko­lens læsevejledere at investere i APP Writer, som vil komme alle skolens elever til gavn. Office 365 arbejder dårligt sammen med skolens matematikprogrammer, derfor er skolen inde i overvejelserne omkring at skifte til et andet skriveprogram, fx Google Docs eller allerhelst den fulde Windows office-pakke.

Sydstevnshallen

Der ses frem mod den nye facilitet i skolens baghave, der vil skabe helt nye muligheder i forhold til skolens idrætsundervisning og fællesarrangementer. Der vil blive gjort brug af hallen, så snart den står færdig i au­gust måned, og der er lagt billet ind på to fulde dage.

Studie- og lejrture

I skoleåret 2017-2018 har 9. klasse været i Edinburgh, Skotland, 8. klasse på Malta, og 6. klasse var på Bornholm.

De praktisk musiske fag og historie

De praktiske fag er en vigtig dimension i skolen, selvom uddannelsessystemet er blevet voldsomt akademi­seret de seneste 10-15 år. Som noget nyt har 7. klasse også fået obligatorisk billedkunst, da det er min erfa­ring som dansklærer og censor, at dagens unge ikke altid har nemt ved at analysere og gennemskue moti­vet, når budskabet præsenteres i billedform. Udover at man måske ikke forstår pointen i det, man beskuer, så er man også nem at manipulere med, hvilket er ganske uheldigt i en tid, hvor visuelle virkemidler bliver flittigt brugt.

Som nævnt andetsteds tilbydes der i det kommende skoleår en valgfagsordning i 7., 8. og 9. klasse i fagene: musik, håndværk & design (billedkunst) og idræt. Der bliver tale om fordybelsesfag, som vil tilføje en ekstra dimension, der ikke arbejdes med i den obligatoriske undervisning, fx musikhistorie, koncerter, kunstmus­ser, klatring m.m.

Jubilæum

I år blev første skoledag en smule anderledes, da Stevns Friskole samme dag fejrede 40-års jubilæum og ikke mindst Anne Sofies 30-års jubilæum. Alle var inviteret til morgenkaffe samt reception for Anne Sofie om eftermiddagen.

Den 26. april 2018 vil skolens 40-års jubilæum blive fejret for eleverne. En tryllekunstner vil underholde hele formiddagen, og fra kl. 11.00 er der bestilt en pølsevogn og isbil med næsten ad libitum konsumering af svinefedt, brød og flødeis.

Legater

Lige inden sommerferien 2017 blev Stevns Friskole tildelt 1 stk. EyeLearn legat 2017 bestående af løsninger til det fysiske læringsmiljø baseret på produkter fra eyeLearn. eyeLearn har ekspertise inden for visuelle læringsmidler, og skolens facader blev “tatoveret” henover sommeren. Udover at læringsmidlerne skal bruges i undervisningen, så er den bagvedliggende tanke også, at tavler og billeder er placeret på de strøg, hvor skolen er mest befærdet, således at de på sigt resulterer i en ubevidst genkendelse af ord.

Afstandskriteriet

Sidste sommer viste det sig at være et problem at blive optaget på Køge Gymnasium, hvis man bor på det sydlige Stevns pga. det, som kaldes afstandskriteriet / nærhedsprincippet. Der betød, at de elever, som havde bopælsadresse længst fra gymnasiet, blev optaget til sidst, såfremt der altså var plads. Køge Gymna­sium er eftertragtet i disse år, hvilket bl.a. finder sin årsag i et godt omdømme samt det bygge- og befolk­ningsboom, som Køge Kommune oplever i disse år. For et års tid siden havde det den negative, afledte effekt, at en del af eleverne fra Stevns Friskole ikke kunne vide sig sikre på optagelse på Køge Gymnasium. Jeg vil ikke sige så meget mere, men blot nævne, at efter måneders pres ændrede Undervisningsministeren optagelsesproceduren, således at der nu kan tages flere individuelle hensyn, når de kommende gymnasie­elever skal fordeles på Region Sjællands uddannelsessteder.

Tak for ordet.

Rasmus Englund

Skoleleder

Skolelederens årsberetning 2017

Skolelederens beretning 2017

Som de forgangne år er der igen i år meget at berette, og beretningen er blevet alt for lang. Jeg har derfor lovet mig selv, at min tale højest skal vare 15 minutter, så jeg ikke taler jer i søvn, hvorfor jeg indimellem vil tillade mig at fortælle frem for at læse op.

Klub

Oven på Børneudvalgets beslutning om at lukke Hyttefadet har Stevns Friskole etableret et nyt klubtilbud. I den forbindelse er lokale nr. 6 blevet shinet op og gjort hyggelig til klubstart. Skolens ”betweens” synes umiddelbart at føle sig godt hjemme i det nye tilbud.

Skolen etablerede allerede for et års tid siden kontakt til Stevns Kommune med henblik på at leje den tomme 1. sal i multihuset, der samtidig indeholder nogle værkstedsfaciliteter, som vi sagtens kan bruge til både undervisning, SFO og klub. Desværre viste lejevilkårene inkl. prisen sig at være ugunstige for skolen.

Qua etableringen af klub, som har inddraget et undervisningslokale, er væggen mellem de to grup­perum i SFO’en blevet til et stort lokale, så vi fortsat har et lokale til rådighed, når vi hvert år mod­tager nye førskolebørn.

Vedtægtsændringer
Skolens vedtægter er blevet ændret. Baggrunden for vedtægtsændringen var, at skolens vedtægter skulle tilrettes den gældende lovgiv­ning herunder ”Bekendtgørelsen om valg og certificering af til­synsførende ved frie grundskoler m.v., der blev vedtaget af Folketinget den 16. december 2016.

Da der qua de nye regler skal vælges ny tilsynsførende på denne ordinære generalforsamling, skulle vedtægterne ændres inden da på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

Tak til de forældre, som mødte op til de to ekstraordinære generalforsamlinger og enstemmigt ved­tog vedtægtsændringen.

Forældrerengøring

Udover at skolen sparer et betydeligt beløb ved, at I som forældre kommer og gør rent, så er det også med til at styrke fællesskabsfølelsen omkring det at holde skole. Derfor er det ærgerligt, at skolen oplever et faldende fremmøde blandt de tilmeldte. Selvfølgelig kan man blive forhindret i at deltage, men når man vælger at blive væk, så er der tale om ligegyldighed, hvilket ikke er den lim, som holder skolen sammen. Samtidig bliver der så heller ikke gjort rent. Jeg vil derfor opfordre til, at man støtter op om skolens forholdsvis få fællesarrangementer.

Elevrådet og demokratisk dannelse

Elevrådet driver en frugtbod, som er yderst velbesøgt. Udover at frugt er sundt, og at vi hver især kæmper med at få tygget os gennem seks stykker grønt om dagen, så er engageringen af elevrådet i projektet også et skridt fremad i forhold til hensigten om, at elevrådet skal involveres mere i skolens liv og have indflydelse på dagligdagen med henblik på aktivt at styrke den demokratiske dannelse.

12 teser omkring friskolernes rolle i samfundet

Jeg vil henlede jeres opmærksomhed på hjemmesiden www.12teser.dk, som er et bud på 12 teser omkring friskolernes rolle i samfundet. Teserne blev til på en workshop arrangeret af Dansk Fri­skoleforening, hvor Stevns Friskole deltog sammen med 9 andre friskoler i Danmark. Teserne ly­der:

1. Friskolen er håbets skole

Friskolen giver eleverne livs- og vovemod til at turde kaste sig ud i det ukendte med risiko for at fejle.

2. Friskolen værner om barnets ret til at være barn

Friskolen anerkender, at børn udvikler sig forskelligt, og respekterer barndommen som værdifuld i sig selv.

3. Friskolen er forældrenes skole

Friskolens berettigelse hviler på forældrenes aktive medvirken i friskolens liv og engagement i bør­nenes trivsel og udvikling.

4. På friskolen lever værdierne i hverdagen

Det er værdier, der gør friskolerne duelige og berettiger deres eksistens.

5. Friskolen tager afsæt i historien

Friskolen sætter eleven i et historisk perspektiv med henblik på at give eleven en forståelse af sig selv og at være aktivt medskabende af fremtidens bæredygtige samfund.

6. Friskole er fællesskab

Friskolen skaber og vedligeholder forpligtende, værdibårne og meningsfulde fællesskaber.

7. Kærlighed

Friskolepædagogikkens kerne er den vedkommende, tillidsfulde og personlige relation mellem læ­rer og elev, med mundtligheden som det bærende sprog.

8. Friskolen har et socialt ansvar

Friskolen fremmer mellemmenneskelig forståelse og mangfoldighed – og ønsker at løfte sin del af det sociale ansvar for integration og inklusion.

9. I friskolen bliver mennesker til

Friskolen giver eleverne kundskaber og færdigheder til i nye fællesskaber at gribe og forme fremti­den. Dannelse og uddannelse vægtes lige, så eleven både bliver til nogen og til noget.

10. Det musisk-kreative er en afgørende del af friskolens hverdag

Det musisk-kreative frisætter barnets fantasi og giver livsglæde. Barnet erfarer og lærer ved egen skaberkraft i fællesskab med andre børn og voksne.

11. Friskolen er en del af noget større

Friskolen involverer sig i lokalsamfundet og forbereder sine elever på at være aktive samfundsbor­gere og lokale verdensborgere.

12. Fri skole forpligter

Friskolen bruger sin frihed til at styrke elevernes kritiske sans og bevidsthed, så de kan bidrage til den folkelige debat, der binder et frit demokratisk samfund sammen.

Friskolernes mangfoldighed danner grobund for en medlevende og kritisk stemme i den offentlige debat.

Fordybelsesuger

I indeværende skoleår har vi haft fire fordybelsesuger omhandlende: bæredygtighed, matematik, dansk og senere på foråret Afrika. De fysiske aftryk er i den forbindelse en kompostbeholder, regn­vandsbeholder og et par flotte aviser, som blev til i uge 7, hvor klasserne fordybede sig på kryds og tværs i sagprosaen, hvor der bl.a. blev udarbejdet en “rigtig” avis på papir, som knitrede mellem elevernes fingre. Efterfølgende er de blevet solgt for 10 kroner stk. Pengene er ubeskåret gået til klassekasserne.

Sommerkoncert

Vi har som noget nyt indført to sommerkoncerter i maj måned. Det var rart med et stort fremmøde både under koncerterne og de efterfølgende grillarrangementer. Det er altid hyggeligt at sludre med jer. Jeg håber også på et stort fremmøde dette forår.

Samarbejde med de andre friskoler
I februar 2017 holdt 6. klasse fest på skolen sammen med 6. årgang fra Hellested Friskole. Den røde løber var rullet ud, maden bestilt ude i byen, og en DJ kom og spillede hele aftenen. Festen var en stor succes.

På årets motionsdag drog overbygningen til Hellested Friskole, hvor de deltog i en fodboldturnering med førnævnte skole og Skelbæk Friskole.

Det er dejligt, at samarbejdet mellem friskolerne er begyndt at tage fart.

Udeliv

Skolen har fået doneret mange fine fuglehuse m.v., som placeres rundt omkring i træerne på skolen, hvilket 5. klasserne har stået for. Bæredygtigheden er fortsat en del af naturfagsundervisningen og dagligdagen i SFO’en med en hel ugentlig udedag.

Morgensang

Morgensang er en vigtig del af skolens hverdag og skal betragtes som en almendannende stund, hvor skolens aktører er samlet om det, der bringer os sammen: at holde god friskole. Morgensang er derfor hverken underholdning eller “buffertid”, men skal betragtes som undervisning, hvorfor jeg vil henstille til, at man møder til tiden. Mandage og torsdage vil musikvalget være rytmisk, om tirs­dagen mere klassisk, om onsdagen kan alt ske, hvor undertegnede ligeledes vil fortælle om et eller andet, der falder mig ind. Om fredagen leder to-tre elever, evt. sammen med en voksen, morgensan­gen, hvortil de har haft medindflydelse på sangvalget.

Tøj

Der er bestilt tøj med skolens logo og navn. Efter sommerferien kommer der en ny bestillingsrunde.

Trafiksikkerhed

Der har desværre været en række uheldige episoder i skolens fodgængerfelt, hvor bl.a. en yngre elev, på vej hjem fra SFO’en, måtte springe for livet for ikke at blive påkørt af en vanvidsbillist, der valgte at foretage en overhaling midt i fodgængerfeltet Skolen har optimeret trafiksikkerheden om­kring skolen, hvilket bl.a. har afstedkommet, at der er blevet opsat et standsnings- og parkeringsfor­budsskilt i indkørslen. Det bedes alle venligst respektere. Det leder frem til, hvad der kan gøres for at sikre trafiksikkerheden omkring skolen på den korte og lange bane. På den korte bane bedes alle helt banalt overholde færdselsloven samt andre gode råd fx.:
1) lys på cyklen, ingen standsning og parkering fem meter foran fodgængerfeltet, respektere skole­patruljen, gå og cykle i den rigtige sidde af vejen m.m.
2) have reflekser på tøjet, gå foran de holdende biler på parkeringspladsen (på græsstykket), gene­relt indtage en mistroisk holdning over for motorkøretøjer dvs. regne med at de som udgangspunkt ikke overholder deres vigepligt eller helt vente med at gå over vejen, til der ingen biler er.

På den lange bane retter skolen officiel henvendelse til Stevns Kommune for at indlede en dialog omkring en optimering af trafiksikkerheden på Vemmetoftevej gennem fx chikaner, vejbump, ind­snævringer og bump ved fodgængerfeltet, helleanlæg så overhalinger besværliggøres, flytning af busstoppestedet, skiltning, nedsættelse af hastigheden m.v.

Digitalisering

Som led i skolens it-strategi er det blevet besluttet fra august 2017, at det kommende mellemtrin (4., 5. og 6. klassetrin) også medbringer egen computer. I den henseende er der opsat aflåselige compu­terskabe. Husk, at det er jeres egen indboforsikring, som skal dække en eventuel skade, medmindre det er en af skolens ansatte, der fx utilsigtet får væltet computeren på gulvet eller lignende.

I skal være opmærksomme på, at nogle af de programmer, som understøtter læse- og skrivevanske­ligheder, kun virker med et Windows-styresystem.

Stevns Friskole har indgået en aftale med Microsoft om Office 365, så eleverne får en gratis online version af office-pakken.

Herudover har skolen også investeret i en ny, optimeret netværksløsning og der er installeret endnu et smartboard.

I marts måned 2017 blev skolen udsat for et avanceret og velgennemført hackerangreb. Umiddelbart kunne virussen ikke dekrypteres, så i dagene efter var der et møjsommeligt arbejde med at udskille virussen og udrede den ravage, den eventuelt måtte have forårsaget.

Der er selvfølgelig taget initiativ til at undersøge løsninger, der kan sikre skolen yderligere mod lignende hændelser i fremtiden. I den forbindelse afventer skolen, at Persondataloven erstattes af EU’s Persondataforordning den 1. maj 2018, hvilket stiller nye krav til opbevaring af persondata.

Læsning

I indeværende skoleår har skolen haft fokus på læsning. Der åbner sig en helt ny verden, når barnet knækker læsekoden, hvilket vil berige én livet igennem. Herudover er læsning udgangspunktet for alle fag, hvor der stilles flere og flere krav til elevernes læsefærdigheder. Det gælder også for et fag som matematik. Jeg vil gerne understrege vigtigheden af, at alle børn læser hjemme hver dag, det er ikke mindst set i lyset af, at der kun er skolegang 200 dage om året. Der skal også læses de reste­rende 165 dage, for at der er en kontinuerlig læseprogression. Skolen abonnerer på frilaesning.dk, hvor man finder et bredt udvalg af litteratur. Det kræver kun, at man har en iPad, og at man kan huske sit Uni-Login.

I forhold til de skoler vi sammenligner os med, er vi på forkant med læseudviklingen og der er afsat betydeligt flere ressourcer på området end tidligere.

Herudover er der udarbejdet en handleplan for elever i skriftsprogsvanskeligheder, og de ansatte samt elever med læse- skrivevanskeligheder og deres forældre har været på kursus i it-rygsæk.

Mobbepolitik

Ifølge et dekret fra Undervisningsministeriet skal alle skoler have udarbejdet en antimobbestrategi inden 1. oktober 2017. Der mangler kun nogle få rettelser, så vil den være klar til offentliggørelse. Herudover er skolen fortsat i gang med at uddanne en AKT-vejleder og fremadrettet bliver der år­ligt gennemført et trivselsforløb i en klasse gennem Børns Vilkår.

Lærerens dag
I år markerede vi Lærerens Dag på Stevns Friskole ved at overraske lærerne med morgenmad. Tak til 9. klasse for at være behjælpelige med at få arrangementet gennemført.

Sport

4. og 5. klasserne dystede i Stevnshallen ved den årlige håndboldturnering arrangeret af Sierslev HK. 4. klasse nåede ottendedelsfinalen, 5.x kvartfinalen og 5.y tog sejren på 5. årgang og havde en flot pokal med hjem, som står i glasmontren ved hovedindgangen. Det er ikke mange år siden, at Stevns Friskole i de fleste turneringer, hvor der indgik en bold, kom hjem med tocifrede nederlag. Det gør vi ikke mere, selvom vi er den skole på Stevns, der er mest udfordret på idrætsfaciliteter.

Idrætshal i Rødvig

For Stevns Friskole er det glædeligt, at et snævert flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet at opføre en idrætshal i Rødvig, da en hal giver mulighed for at videreudvikle vores fællesarrange­menter, dramastrategier samt ikke mindst skolens idrætsaktiviteter. En hal vil endvidere frigive et betydeligt beløb, som i øjeblikket bliver brugt til transport til og fra idræt.

Skolens realkreditlån

Skolens realkreditlån blev omlagt i sommerferien, da den faldende rente viste sig fordelagtig. Lånet er omlagt fra et 3 % fastforrentet lån til et 1,5 % fastforrentet lån med uændret løbetid.

Nyt på personalefronten
Camilla Skytte Øland blev fastansat som pædagog i skolens SFO den 1/8 2016.

Nye ringetider

Qua de nye bustider er mødetiden dette skoleår blevet fremrykket til kl. 8.00.

Lejrtur

Der er fortsat en overnatning årligt i SFO’en. 6. klasse er på lejrtur i Danmark, og 8. klasse er på studietur til udlandet. Sidste år gik turen til Sønderjylland, mens den i år går til den europæiske kulturhovedstad i 2017, Aarhus. 8. klasse var sidste år på studietur til Malta. I år går rejsen til Skot­land.

Kursus

Der er fortsat fokus på kursus og efteruddannelse. Skolen har to uddannede læsevejledere og er ved at uddanne en AKT-vejleder. Ligeledes sendes der hvert år en lille håndfuld lærere og pædagoger på Ollerupkursus.

Hertil slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle for det forgangne år.

Tak for ordet.

Skolelederens årsberetning 2016

Skolelederens årsberetning 2015

Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 28. april 2015

Jeg vil spole tiden tilbage til mandag den 30. juni 2014, hvor det stod klart, at min forudanelse om ikke, at lægge for mange planer i sommerferien blev bekræftet. Skolelederen var væk, og et nyt skoleår skulle planlægges fra bunden. Vi skriver nu ultimo april, og der er sket en masse siden sid­ste sommer.

Idégrundlag

I det forgangne år har bestyrelsen, ledelsen og medarbejderne arbejdet med Stevns Friskoles idé­grundlag, som er mundet ud i en formulering af skolens vision.

Visionen lyder:

”Stevns Friskole er en levende skole, kendt for sine stærke grundtvig-koldske rødder og tra­ditioner. Skolen er et bevidst tilvalg, hvor det tætte samarbejde med hjemmet skaber et trygt læringsmiljø.

Eleverne rodfæstes i tilværelsen med en bred horisont. Vi sætter dem i gang med deres per­sonlige dannelsesrejse til livsduelige hele mennesker som evner at leve i et forpligtende fællesskab med plads til den enkelte.

Læring sker gennem det levende ord i et frit og kreativt undervisningsmiljø, hvor barnets eget VIL og ikke et udefra kommende SKAL er fundamentet. Barnets frie leg og fantasiens væsen ser vi som en vigtig del af barnets udvikling.

Stevns Friskole er i evig bevægelse som summen af os, der indgår i det forpligtende

fælleskab.”

Skolens centrale værdier er:

 • det forpligtende fællesskab
 • plads til den enkelte
 • dannelse

Inden for en fem årig periode ser vi gerne, at følgende værdier er omsat til praksis:

 • Et ligeværd mellem håndens og åndens arbejde, hvor det boglige tænkes anderledes via didak­tik, formidling og praktik.
 • Det forpligtende fælleskab ledes på en måde, så medarbejderne motiveres til at tage ansvar in­den for visionens rammer.
 • Musik og drama vægtes højt i alle skolens alderstrin.
 • Dannelse til fælleskab og ansvar for hinanden.
 • Det levende ord er grundlaget i hverdagen blandt alle på skolen.
 • Det er cool at synge morgensang
 • Internationalisering og it er en naturlig del af en skoles udvikling.

Udeområdet

I sommers stod entreprenørerne klar til, at manøvrere deres maskinel rundt på matriklen for at lave udeområdet færdigt. På et bestyrelsesmøde i begyndelsen af juli stod det klart, at skolen ikke havde de nødvendige tilladelser til at påbegynde projektet, hvilket er årsagen til, at projektet er blevet for­sinket. Udeområdet er led i skolens satsning på udeskoleområdet, hvor vi har haft medarbejdere på årskursus og udvekslet idéer internt. Derfor er det ærgerligt, at naboskolerne har overhalet os in­denom, og er løbet med opmærksomheden, men Stevns Friskole vil komme stærkt igen, når det hele er færdigt her i løbet af foråret.

Lejrskolekoncept

Skolens nye lejrskolekoncept er blevet implementeret, hvilket betyder, at hele skolen tager på mi­nimum én samlet overnatning hvert andet år. I den henseende er jeg ved at planlægge et skolebytte i efteråret 2016 med en anden friskole. 6. klasse har været en uge på Ærø, og den kommende 6. klasse drager til Sønderjylland i september måned. 8. klasse har i indeværende skoleår været på en uges studietur til Malta sammen med undertegnede, hvor ugen var spækket med kulturelle, sprog­lige og naturhistoriske oplevelser. 8. klasse vil fortsat tage på en udenlandsk studietur hvert år.

Børnehave og rullende skolestart

I efteråret fik skolen en forældrehenvendelse angående rullende skolestart på Store Heddinge Skole fra skoleret 2015-2016. Efter granskning af børneudvalgets referater, samtaler med medlemmer af børneudvalget, forvaltningen og ikke mindst tovholderen på projektet stod det klart, at den rullende skolestart kunne blive en alvorlig udfordring for Stevns Friskole pædagogisk såvel som økonomisk, fordi:

 1. at børnene ville blive målrettet skoleforløbet i Store Heddinge og den nye skolereform.
 2. at vi som friskole først modtager statstilskud, når børnene starter i den rigtige 0. klasse, hvil­ket ville gøre rullende skolestart til en særdeles dyr ordning for Stevns Friskole.

Gennem vinteren har vi arbejdet intenst på at starte en storbørnehavegruppe. Vi kom frem til et bør­nehavekoncept, som passede godt til skolens profil, hvilket blev fremlagt på en række informati­onsmøder. Der er udarbejdet læreplaner, vedtægterne er blevet ændret på to af hinanden følgende generalforsamlinger, og ansøgningen er klar til afsendelse. Herefter manglede kun det endelige til­sagn fra forældrene til storbørnehavebørnene.

Ved deadline for det skriftlige tilsagn og indbetalingen af depositummet var skolen oppe på tilsagn fra ni børn. I dagene op til påsken fik skolen yderligere to tilmeldinger, hvorfor vi valgte at udsætte beslutningen til et besty­relsesmøde efter påskeferien.

Skolen fik 11 tilmeldinger, hvilket er for sårbart, da projektet kun lige er økonomisk bæredygtigt med 11 børn. Ønskescenariet har været minimum14-15 børn ud af 23 mulige, så skolen ville have en buffer, hvis nogle af uransagelige grunde måtte ombestemme sig i løbet af forsommeren og sommerferien.

Er storbørnehaveprojektet så dødt? Nej, Stevns Friskole har ændret sine vedtægter, så skolen med et varsel på tre måneder kan anmelde en daginstitution. Skolen vil holde øje med, hvordan den rul­lende skolestart bliver implementeret i daginstitutionerne samt holde Stevns Kommune op på, at den rullende skolestart ikke kommer til at berøre friskolebørnene.

Evaluering af skole-hjem-samarbejdet

Evalueringen er blevet til på baggrund af workshops i forældrekredsen, bestyrelsen og lærerkolle­giet, og følgende skriv er en sammenskrivning af de generelle betragtninger og tilbagemeldinger i de tre grupper. Der er nuancer, der går igen i alle tre grupper, som det er værd at arbejde videre med.

Forældremøder specifikt:

 • Det er et udtalt ønske, at der afholdes to forældremøder årligt, hvor det ene primært skal om­handle den sociale trivsel i klassen.

Skole-hjem-samtaler:

 • Det er et ønske, at der afsættes mere tid til samtalerne, så det ikke bliver en kamp mod klok­ken. Der kan på baggrund af undersøgelsen ikke udledes en generel anbefaling af antallet af samtaler, dvs. om der er behov for en eller to samtaler, én fast samtale eller samtaler efter behov. Det vigtigste er, at der er en løbende dialog mellem skole og hjem i hverdagen, så ”bomber” ved de fastlagte samta­ler undgås.
 • Samtalerne skal primært omhandle barnets personlige og sociale udvikling og sekundært den fag­lige og arbejdsmæssige progression i de enkelte fag. Opremsningen af hvordan det går i de enkelte fag er unødvendig, selvom der indimellem mangler status og informationer fra de mindre fag.
 • Hvis der er behov for det, kan der tages udgangspunkt i enkelte fag, hvis noget giver anled­ning til bekymring.
 • Da samtalerne skal centreres omkring barnets trivsel, ses det som en fordel, at det er de læ­rere, der kender eleven bedst, som deltager.
 • Et forholdsvist stort flertal af forældre ønsker ikke at blive præsenteret for tests m.v.

Elevplanen:

 • Elevplanen giver et ganske godt overblik over elevens faglige og arbejdsmæssige stand­punkt, mens afkrydsningerne, for så vidt angår de sociale kompetencer, er svære at afgive og ikke umiddelbart logiske at afkode for forældrene. En kortere skriftlig udtalelse, som følges op mundtligt, synes som et bedre afsæt for samtalen. Rent visuelt bør den personlige og so­ciale udvikling fremgår først på selve planen. Hvis planen bliver mere læsbar, kan den med fordel udgives én gang årligt. Et over­vejende flertal har læst elevplanen på forhånd og drøf­tet den hjemme inden selve samtalen.

Næste skoleår:

 • Næste skoleår bliver der afholdt to forældremøder i hver klasse. Det første er som hidtil place­ret i september måned og vil som i år indeholde en workshop. Det andet forældremøde afholdes i løbet af marts og april måned, hvor omdrejningspunktet bliver klassens sociale trivsel. Skole-hjem-samtalerne vil foregå i december og januar måned, og der bliver afsat 25 minutter pr. elev. Elevplanen ændres, så afkrydsningerne, for så vidt angår de sociale kom­petencer, erstattes af en kortere udtalelse.

OK15

I det tidlige forår blev der indgået en ny treårig overenskomstaftale mellem LC (Lærernes Central­organisation) og Finansministeriet. Lov 409 regulerer fortsat lærernes arbejdstid, da det på dette område ikke har været muligt at opnå forlig om en ny aftale. Der er enkelte punkter i den nye OK15 aftale, som får betydning for Stevns Friskole:

 • Lærernes særlige feriefridage har hidtil været indregnet i deres årsnorm. Fra skoleåret 2015-2016 vil lærerne følge Ferielovens bestemmelser for ansatte i Staten vedr. afholdelse af de særlige feriefridage. I vil derfor opleve, at lærerne afvikler deres særlige feriedage i løbet af skoleåret.
 • Det er blevet stadfæstet, at skoler ikke længere kan fravige Lov 409’s bestemmelser om over­tidsbetaling og weekendtillæg ved at give friheder på andre områder. Af samme årsag står lærerne som udgangspunkt ikke til rådighed efter kl. 17.00 på hverdage fra skoleåret 2015-2016. Forældremøder, skole-hjem-samtaler og faste arrangementer som julefest, teater etc. vil fortsætte som hidtil. Aftalen med lærerne er, at det aftales med skolelederen fra gang til gang, om det er nødvendigt at planlægge et ekstraordinært arrangement efter kl. 17.00. Jeg vil dog kigge på, om konceptet for så vidt angår sommerkoncerten skal laves om, da den fremadrettet bliver dyr at afholde.

Fordybelsesuger

Der er i år planlagt fire fordybelsesuger og i skrivende stund mangler vi at afholde en enkelt i uge 21, med vor verdensarv, Stevns Klint, som det overordnede tema, hvor alle klaser bl.a. får en dag på Naturcenteret.

Ellers har fordybelsesugerne kredset om de nordiske sprog: islandsk, færøsk, norsk og svensk. Ind­skolingen arbejdede tillige med engelsk, og en enkelt klasse berørte også det tyske sprog. I uge 7 blev det normale skema igen brudt op, og klasserne fordybede sig hver især i noget forskelligt under hovedtemaerne:

 • de sidste 200 års skolehistorie.
 • hverdagsliv før og nu.

Den seneste fordybelsesuge stod i teatrets og skakspillets tegn. 5. klasses skuespil “Hold krudtet tørt” havde premiere. 5. klasse har lagt både hjerte og energi i deres skuespil gennem en lang peri­ode, hvilket glæder mig, da det skaber samhørighed i klassen og på skolen.

Ellers stod denne fordybelsesuge i skakspillets tegn, hvor spillet blev “angrebet” fra mange forskel­lige vinkler. Skolen afholdt en skakturnering, som var noget af et tilløbsstykke. Turneringen var egentligt berammet til én dag, men vi måtte tage fredagen i brug, da de indledende runder med 53 deltagere tog sin tid at komme igennem. En elev fra 8. klasse kan nu kalde sig stormester i skak på Stevns Friskole. Det var dog særligt imponerende at se de små spille mod de store, hvor de på ingen måde var underdogs. Der blev vist fair play hele vejen igennem, og jeg er ikke i tvivl om, at der er skabt nye relationer på tværs af alders- og klasseskel.

Nyt på medarbejderfronten

Som det er på arbejdspladser, så sker der jævnligt udskiftning i medarbejderstaben. I dette skoleår har vi sagt farvel til Karen Egholm, og snart siger vi farvel til Britt Vestergaard. Marianne L. An­dersen gik på barsel tidligere end forventet, men vi har nu fundet en god erstatning i Camilla S. Øland. Jeg er taknemmelig for det stykke arbejde som årsvikarerne, Gudmund Bøndergaard og Helle Jørgensen, har ydet.

Husk, at når én lærer siger op på Stevns Friskole, så svarer det til, at fem lærere siger op på samme tid på Strøbyskolen!

Rengøring og arbejdslørdage

I dette skoleår har vi lavet en digital tilmeldingsprocedure for rengørings og arbejdslørdage. Jeg vil gerne takke for den store opbakning til den nye procedure og proklamere, at den fortsætter.

Økonomi

Som fremlagt er der tale om et betydeligt underskud for året 2014 på -784.540 kr. Resultatet er ikke overraskende, da bestyrelsen og undertegnede har haft fokus på skolens økonomi siden juli måned.

Som I måske erindrer, blev en række nye tiltag tilbagerullet sammen med offentliggørelsen af ske­maet for indeværende skoleår, da skolens økonomiske situation stod klar. De nye tiltag ville have betydet en markant stigning på lønsiden, som der ikke var råderum til. I sommerferien stod skolen ydermere med et elevtal, som var faldet markant i forhold til det budgetterede tal, hvorfor bestyrel­sen og undertegnede valgte at hæve klassekvotienten for at imødegå en kraftig reduktion i statstil­skuddet i forhold til elevtallet 5. september 2013. Beslutningen har ikke haft den tilsigtede virkning, selvom der er fin søgning til Stevns Friskole. Søgningen er dog begrænset til de klasser, der allerede er fyldt.

Der er udarbejdet et stramt budget for 2015, som viser et beskedent overskud. Livremmen skal dog spændes yderligere ind i 2016, da skolens statstilskud bliver beskåret med ca. 200.000 kr. grundet lærerlockouten i 2013, hvor landets kommune som et gennemsnit har brugt færre penge pr. folke­skoleelev. Det lysner dog i 2017, hvor den lille 8. klasse er gået ud, og statstilskuddet igen vil stige, da kommunerne i 2014 sammenlagt har brugt flere penge pr. folkeskoleelev.

Samtidig med at der skal spares, står Stevns Friskole i en konkurrencesituation, hvor skolen med de øvrige fem skoler i Stevns Kommune skal gøre sig attraktiv over for en gruppe børn, som grundet det faldende børnetal, fortsat bliver mindre over de næste 8-10 år. Det afstedkommer, at der skal tænkes kreativt, så vi får pudset en skarp profil af, selvom der er færre penge at rutte med.

Nye tiltag i skoleåret 2015-2016

I skoleåret 2015-2016 vil skolen for alvor tage det reetablerede udeområde i brug, og vi får for alvor sat fut i vores udeskoleprojekt. Alle naturtimer skifter navn til du & naturen og læses i en samlet blok, hvor naturen bliver udgangspunktet for undervisningen. 4.x og 4.y får en samlet udeskoledag med Anja og Heidi som tovholdere. Skolen har fået stillet en matrikel i Ll. Heddinge til rådighed, hvor det er meningen, at klasserne skal dyrke urtehave i et forsøg på at gøre undervisningen i natur så praksisnær som muligt.

I 7., 8. og 9. klasse skifter science navn til naturfag, og timerne læses i en samlet blok. Samfunds­fag, kristendomskundskab og historie bliver til faget kulturhistorie, som også læses i en samlet blok, så det bliver nemmere at komme ud af huset.

Den øgede satsning på musik og sang i indeværende skoleår vil fortsætte uændret. Der er nu obli­gatorisk musik på alle klassetrin, valgfag i kor, og vi søger at inddrage mere musik under morgen­sangen fra næste skoleår. Mange skoler må kigge langt efter uddannede musiklærere, hvorfor vi hele tiden skal være på forkant med, at vi har de lærerressourcer, vi som skole behøver, når nu vi har valgt at satse på musikken. I år har vi været nødt til at besætte noget af musikundervisningen med eksternt personale, hvilket er sårbart, men musiklærere hænger som sagt ikke på træerne.

Afrunding

Indimellem går bølgerne højt på en friskole, og det kommer til et brud, men det kan ikke være an­derledes, når friskolen er en ufravigelig del af det danske foreningsdemokrati. Det er i det bryd­ningsfelt, skolen bliver til.

Skolen står i en sårbar situation, men den behøves ikke blive mere sårbar, end den allerede er. Det har vi alle et ansvar for. Der er nu styr på økonomien, og de nødvendige beslutninger vil blive truf­fet for at tøjle den.

Jeg vil gerne takke alle skolens medarbejdere for opbakningen i det forgangne år og ikke mindst Heidi, som har været en tro medhustru på kontoret. Til bestyrelsen vil jeg ligeledes sige tak for samarbejdet, og jeg glæder mig til at udvikle skolen sammen med den nye bestyrelse, der skal vælges her om lidt.

Jeg trives med udfordringer og arbejder bedst under pres, hvor børnenes rumsteren skaber den gode arbejdsrytme. Fortællingen om Stevns friskole er en fortælling om livet, hvor brydningen er hold­ninger som mø­des, opture og nedture, men med en glæde ved det man bedriver samt ønsket om ikke at være andet­steds end på Vemmetoftevej 6.

Tak for ordet.