Skolelederens årsberetning 2020


Renovering

Det seneste års tid har der været godt gang i renoveringsarbejdet på skolen. I 4. klasses lokale er der lavet lyddæmpende foranstaltninger i loftet, der har haft en mærkbar effekt i forhold til at støjdæmpe lokalet til glæde for elevernes og lærernes arbejdsmiljø. Løbende vil det nye tiltag bredes ud til de ældste af skolens klasselokaler.

Der er også ændret på indretningen af skolekøkkenet for at frigøre noget mere gulvplads, blandt andet er der opsat en ny bordplade med to store vaske, og døren ind mod det tilstødende klasselokale er blevet blændet for at optimere lydisoleringen.

Det nye kreative værksted er lavet færdig, og de fysiske rammer i klubben, personalerummet og musiklokalet er blevet optimeret.

Før sommerferien 2019 fik jeg lovet mere, end jeg kunne holde. Men når man har været i god tro og har haft de bedste hensigter, så er der måske formildende omstændigheder. Jeg lovede en ny legeplads med klatrestativ, rutsje- og agilitybane ved skolestart. Det løfte var jeg ikke i stand til at indfri, da rekvireringen af byggetilladelsen trak ud. Da tilladelsen var i hus meldte et omrejsende sjak i sensommeren sin ankomst, hvorefter legepladsen kunne indvies med børnenes leg.

Nyt på medarbejderfronten

Karen Sørner opsagde sin stilling op til sommerferien 2019, og skolen vil gerne sige tusinde tak til Karen for hendes 15 år på Stevns Friskole, og tak for at have udviklet skolen AKT-område fra ingenting til et område med tyngde. Karen ønskes god vind på den videre færd. Tidligere på forsommeren havde Charlotte Andersen også opsagt sin stilling til udgangen af skoleåret. Skolen mistede en stor kapacitet på det musiske område, og jeg vil gerne sige tak til Charlotte for den energi, hun igennem mange år har lagt i musikundervis-ningen på Stevns Friskole. Charlotte ønskes alt det bedste som kirkeorganist i Faxe Kirke.

Første skoledag bød vi de nye lærere: Catrine Peulecke Nielsen, Jimmi Koldenborg og Simon Kjær velkom-men. Desværre var det med beklagelse, at Catrine Peulecke Nielsen af familiære grunde valgte at opsige og fratræde sin stilling med øjeblikkelig virkning lige efter nytår. Catrine havde været glad for skolen, og skolen havde været glad for Catrine, men der var opstået andre prioriteter i Catrines liv, som krævede hendes fulde opmærksomhed.

Efter at have overvejet forskellige scenarier i et par uger, besluttede jeg at lave minimalt om på skemaet, så Heidi Ossipoff kunne overtage den vakante klasselærerfunktion i 4. klasse. Samtidig tilbød Ea Borre-Jensen sig som underviser i billedkunst og med et par yderligere småændringer, kunne Catrines skema dækkes ind.

Nye elever

Skolen har sagt velkommen til en del nye elever det seneste års tid, og eleverne synes at være faldet til. Det kan vi takke hinanden for, for det kræver et åbent, rodfæstet fællesskab at tage imod nye familier.

Åben friskole

Lørdag den 15. juni 2019, på Dannebrogs 800-års fødselsdag, var der Åben Friskole. Arrangementet var som forrige år en succes, hvor vi åbnede dørene for lokalsamfundet og vordende familier og indledte dagen med et sponsorløb. Der var en hyggelig og afslappet atmosfære hele vejen rundt, og det hele sluttede med tor-den og lynild fra oven.

Det samlede overskud fra arrangement blev 32.500 kr., som gik til den nye legeplads.

Skole OL

Det var nogle hæsblæsende uger op til sommerferien 2019, hvor Strøby Turist kørte i pendulfart mellem Rødvig og Skole OL i Aarhus med skolens elever, for endnu engang havde skolen udmærket sig på den sportslige front, idet både 4., 5., 6. og 7. kl. havde kvalificeret sig til Skole OL. 4. og 5. klasse dystede i tikamp i svømning, mens 6. og 7. kl. kvalificerede sig i roning.

Jeg takker de forældre, som tilbød deres hjælp, for uden forældreopbakning i den travle tid op til sommerferien havde det ikke kunnet lade sig gøre at sende så mange klasser til Aarhus.

Arbejdsweekender og rengøring:

Skolen er også altid taknemmelig for de forældre, der møder op til arbejdsweekender og forældrerengøring.
I efteråret så vi en lille stigning i antal deltagere til arbejdslørdagen, hvilket var godt at se. Og der er fortsat stor opbakning ved forældrerengøringen. Husk, at det er under de mere uformelle stunder, at man lærer hinanden at kende. Det styrker fællesskabet og er med til at dæmpe konflikter i hverdagen.

Studie- og lejrture

I foråret 2019 var 8. klasse, Anne Sofie og Heidi på studietur til Dublin, Irland, hvor ugen stod på kulturelle og sproglige indtryk. Afrejsen foregik dog ikke helt uden dramatik, da klassen skulle flyve med SAS, som jo var midt i en overenskomststrid med pilotforeningerne i de nordiske lande. Men heldigvis var den pilot, der skulle flyve SAS-flyet til Dublin, ikke omfattet af strejken, så alle kom godt afsted og godt hjem igen.

  1. klasse, Sara og Alexander cyklede Samsø rundt i sensommeren 2019. Frisk luft fik de rigeligt af, for børn som voksne kom hjem med sunde, røde kinder.

Forårskoncerter

Traditionen tro afholdte vi også forårskoncerter som to fyraftensarrangementer. Der bliver spillet musik på livet løs i fællesrummet i ugen op til, og det hele fyres så af på en times tid for jer forældre. Det er altid en fin begivenhed, hvor børnene viser, hvad de kan, og hvad vi som skole står for.

Praktikanter

Jeg vil også sige tak til de to praktikanter fra Den Frie Lærerskole i Ollerup, som vi har haft i praktik. Anna og Rasmus var glade for at være på Stevns Friskole, og de efterlod et godt indtryk. Inspiration udefra er aldrig skidt, og skolen er altid åben i forhold til praktikanter. Mens vi havde praktikanter, havde skolen også sendt fire lærere på Ollerupkursus, hvor der er god lejlighed til at blive fyldt op af friskoleånden og søge ny inspiration.

Førskoleklassen

Hvert år i april modtager vi førskolebørn. Det er altid en dejlig begivenhed, når de møder i skole første dag for at påbegynde 10 års skolegang. Op til førskolestart 1. april har vi allerede i månederne forinden indledt et tæt skole-hjem-samarbejde, og forudsætningen for at integrere en ny flok mindre børn er et åbent og fordomsfrit skole-hjem-samarbejdet samt et skolefællesskab med en stærk kultur, så der er noget at blive integreret ind i.

Covid-19

Man kan ikke skrive en beretning i disse tider uden at nævne coronakrisen, der har vendt op og ned på alt.
Efter vinterferien opstod der en ny tilstand blandt børnene, der hed frygt, og den var løbet hele vejen fra Wuhan i Kina. Og pludselig gik det stærkt, og inden man havde nået at se sig omkring, var samfundet lukket ned. Det er en helt speciel situation, som vi står i, og vi skal helt tilbage til besættelsen for at finde noget,
der ligner. Det betyder også, at hvor vi normalt kan bruge historiske eksempler til at handle i nuet, så står vi nu på ukendt grund.

Det er et helt anderledes forår, som vi trådte ind i 13. marts, da statsministeren bebudede lukningen af skolerne.
Normalt er forårsmånederne begivenhedsrige måneder, men lige nu er intet normalt, og dagene med fjern- undervisning og nødundervisning er begivenhedsrige på deres egen måde, mens skolen løbende tilpasser sig de nye myndighedsanvisninger. Så i denne mærkelige tid stilles der store krav til alles tilpasningsevne og kreativitet.

I starten gjaldt det om at finde en ny hverdagsrytme rundt omkring i de små hjem. Weekender og hverdage flød sammen, og dagene kunne være svære at skelne fra hinanden. Som ugerne gik, begyndte mange at savne skolen, hvilket jo er helt naturligt, da der med nedlukningen også følger et socialt afsavn, og udover at skolen er et fagligt rum, så er den også et socialt rum, og det er i det rum, vi bliver dannet som mennesker.
Men afsavnet har vi været fælles med resten af verden om, og i byer og lande verden over sidder børn hjemme, og alle har nu pludselig fået noget at være fælles om.

Hver tid har sine udfordringer, og i starten handlede mange af henvendelserne fra hjemmene om it. Nogle bor et sted med dårlig netværksforbindelse, andre har udstyr, der er for gammelt til at tilgå læringsplatformene, og sidst men ikke mindst, så er vores it-færdigheder vidt forskellige. Skolen har forsøgt at være behjælpelig
med at yde support og har også stillet skolens iPads til rådighed. Andre efterspurgte også mere traditionelle undervisningsmaterialer, som lærerne forberedte.

Der er måske et håb om, at det hele pludselig driver over, og at coronavirus fordufter ud i atmosfæren.
Men sådan bliver det jo ikke, virussen forsvinder ikke, og den begynder først at ebbe ud, når der i befolkningen er opstået flokimmunitet eller fremtryllet en vaccine. Det kan tage måneder, og de mest pessimistiske, måske realistiske, siger, at vi måske skal hen på den anden side af næste vinter. Og vi skal nok belave os på, at der går lang tid, før alt er normaliseret.

Undervisningsministeriet udtalte i begyndelsen af nedlukningen, at statstilskuddet til de frie grundskoler ville fortsætte uændret, og igennem hele nedlukningsperioden er der blevet opkrævet skolepenge, da skolen hele tiden har afholdt alle faste udgifter. Der har ikke været planer om en generel kompensation i forhold til skolepengene, da en betingelse for at modtage statstilskud i nedlukningsperioden var, at skolerne fortsat opkrævede skolepenge. Vi skal også holde os for øje, at regningen kommer på et senere tidspunkt,
og jeg forventer både et lavere statstilskud på sigt, dispositionsbegrænsninger, øgede lønomkostninger til rengøring, flere udgifter til vikarer og måske lejeudgifter, hvis vi skal til at leje os ind ude i byen.

Dog vil jeg sige, at hvis man er selvstændig eller sendt hjem uden løn, og derfor kortvarigt står uden indtægt, og derved har svært ved at klare skolepengeforpligtelsen, så må I stadig gerne kontakte mig, hvorefter vi finder en løsning.

I forhold til nødpasning meddelte Undervisningsministeriet også, at det er op til skolelederen, “… at udvise dømmekraft og sund fornuft til både at afvise forældres forespørgsel og iværksætte nødberedskab efter behov.” Som udgangspunkt er nødpasning for de børn, hvor begge forældre har et job med en vital arbejdsfunktion,
og så kan der selvfølgelig være særlige hensyn, hvis man er enlig far eller mor og samtidig har et arbejde, som er vitalt.

Coronavirus skal selvfølgelig tages alvorligt, men der er også malet et skræmmebillede op, hvilket ikke er hensigtsmæssigt, men vi kan jo godt lide at mæske os i den slags, og det sælger godt i medierne, og nok er coronavirus alvorligt, men vi taler jo ikke om Den Sorte Død eller Den Spanske Syge. Jeg vil derfor opfordre jer til, at man fortsat tager en rolig snak om sygdommen derhjemme, og tag gerne afsæt i det børnene tænker
og føler. Men alt med måde, for her på tærsklen til maj måned med det dejlige solrige og milde vejr, så fornemmer jeg også en mæthed og ønsket om at vende tilbage til normalen.

Skolen håber fortsat, at 6.-9. klasse får lov til at vende tilbage i skole. Der har dog været en del bombastiske udmeldinger fra flere sider omkring det umulige i at få de ældste elever tilbage i skole, såfremt de nuværende afstandskrav skal opretholdes. Men nu er det nemmeste i verden at give op, og udfordringen er ikke lige stor alle steder.

Såfremt de ældste elever først skal i skole efter sommerferien, så har de været væk fra skolen i fem måneder, og efterslæbet vil være uopretteligt for de elever, som allerede nu hænger i periferien af fjernundervisningen.
Og så er der de helt udsatte børn, som lider under, at det eneste faste og trygge holdepunkt i hverdagen er revet væk. Jeg er alvorligt bekymret for de børn, hvis de ikke snarest får genoptaget en stabil skolegang.

Fastelavn

På Stevns Friskole holder vi fast i traditionerne. Og ovenpå vinterferien lagde vi ud med en fastelavnsfest, og jeg vil gerne takke alle, og ikke mindst børnene, for at være medvirkende til en hyggelig atmosfære. Der var mange flotte kostumer, som har kostet mange kreative timer at fremstille. Det er ikke på alle skoler, hvor det er muligt at lave en fastelavnsfest, uden at det går op i hat og briller, eller folk bliver væk. Sådan er
det ikke her, og det er i høj grad børnenes skyld, hvilket de skal roses for.

Affaldssortering

Der er også blevet tænkt lidt mere bæredygtigt i forhold til håndtering af skrald, hvor der nu er opstillet beholdere rundt omkring på skolen til sortering af affald. Som privat virksomhed er vi ikke underlagt den kommunale plan for affaldssortering, og det er i grove vendinger op til os selv, hvad vi vil sortere. Men som skole og voksne skal vi jo helst arbejde på at være eksemplariske, og det grønne flag i flagstangen skal vi jo leve op til, så vi har besluttet at blive lidt mere bæredygtige, selvom det koster lidt ekstra tid og penge.

Skole-hjem-samtaler

Skolen besluttede i efteråret, at der skulle afprøves en ny måde at afholde skole-hjem-samtaler på. Jeg har lyttet til den kritik, der har været af den tidligere form, hvor det bl.a. har været et ønske, at der afsættes mere tid, og at der også er tid til at tale med faglærerne. Ligeledes har det været et ønske at inddrage eleven og hjemmet noget mere op til og under samtalerne.

Samarbejdet mellem skole og hjem er skolens bærende fundament. Har man som forældre valgt Stevns Friskole, har man valgt at medvirke og deltage i skolens liv og derigennem tage et forpligtende medansvar for hele skolens virksomhed. Samarbejdet mellem skole og hjem skal sikre, at der skabes et trygt og tillidsfuldt miljø, som kan danne grobund for elevens dannelse. Dette kan kun ske, hvis der mellem skole og hjem lyttes,
og der er gensidig respekt og forståelse for forskellighed.

Den nære kontakt i dagligdagen er den vigtigste, men minimum en gang årligt formaliseres samarbejdet til skole-hjem-samtalen, som er en samtale med barnet og ikke om barnet. Alle tre aktører: barnet, forældre og skolen har derfor pligt til at bidrage til samtalen. En skole-hjem-samtale er en generel samtale, hvor trivsel og faglighed går hånd i hånd. Derfor er en skole-hjem-samtale heller ikke et forum, hvor man lufter bekymringer i forhold til indlæringsvanskeligheder, personlige forstyrrelser som fx udadreagerende adfærd
eller sociale problemer som fx mobning og mistrivsel. Disse alvorlige problemstillinger behandles særskilt og hører ikke hjemme ved en skole-hjem-samtale. Ligeledes er skole-hjem-samtalen heller ikke et forum, hvor man klager over en lærer, andre elever eller undervisningen. Dette skal også tages alvorligt, men tages op, hvor tiden er til det, og hvor der er en tydelig dagsorden.

Som et forsøg droppede vi også elevplanerne i dette skoleår. I stedet har vi udarbejdet en samtaleblomst og et samtaletræ, hvor eleven har haft en aktiv rolle i udarbejdelsen og drøftet den med både klasselærer og hjemmet forud for samtalen.

Jeg tror ikke, at vi har fundet en endelig form for skole-hjem-samtaler og elevplaner, men det tjener heller ikke noget formål bare at fortsætte med en ordning, hvor ingen er helt tilfredse. Så er det måske tid til at prøve noget nyt, og man kan jo altid vende tilbage til det gamle, hvis det nye ikke er bedre.

Fraværsregler

Jævnfør en ny bekendtgørelse, der er en del Ghettoplanen, som foreskriver, at hvis en elev har over 15 procents ulovligt fravær i et kvartal, kan kommunen iværksætte sociale indsatser og skal træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelsen for ét kvartal. 15 procents ulovligt fravær svarer typisk til 8-9 fraværsdage
over en periode på tre måneder. Hvis en elev har et ulovligt fravær på 10 procent eller derover inden for et kvartal, skal skolelederen orientere forældrene og varsle om de mulige økonomiske sanktioner, så forældrene får mulighed for at indgå et samarbejde med skolen for at sikre, at eleven møder op til undervisningen, inden familien mister børne- og ungeydelsen. Som udgangspunkt er der tale om ulovligt fravær, hvis man ikke har fået ekstraordinær frihed bevilget af skolelederen eller ved hel eller delvis udeblivelse fra
skole. Sygefravær tæller ikke som ulovligt fravær, medmindre man glemmer at anmelde barnets 1. sygedag.

Julefest

For blot anden gang holdt vi skolens mest besøgte og traditionsrige arrangement i Sydstevnshallen, og både højtideligheden i kirken med Luciaoptog og den efterfølgende fest i hallen var hyggelig. Fælles om at gøre aftenen hyggelig er vi alle, men der skal alligevel lyde en særlig tak til 8. klasse, deres forældre og Heidi for et gennemført arrangement. Det har krævet en betydelig indsats. Tak for det.

Huskoncerter

Skolen har også været vært for en huskoncert med Mette Kathrine Stærk og Tuulikki Bartosik fra Estland.
Førstnævnte er rigsspillemand og historiefortæller, og formålet med koncerten var som altid at give eleverne andre musikalske oplevelser end dem, de præsenteres for på iTunes, Spotify, YouTube m.fl., hvor man jo kun bliver præsenteret for det, som tjenesterne ved, at man godt kan lide at lytte til. Det er måske underholdende, men ikke specielt dannende, og skolens vigtigste opgave er at præsentere eleverne for noget, som de ikke vidste eksisterede i forvejen.

Go Coop

Borgmester Anette Mortensen var forbi i efteråret for at lave mad sammen med valgholdet i madkundskab, da Stevns Friskole som flere andre skoler også deltog i Go Coops madprojekt.

Madkundskab er et ”røre” fag, der særligt omfavner børnenes praktiske side, og faget spiller også en vigtig rolle i forhold til en bæredygtig omstilling af samfundets fødevareproduktion, hvis vi skal nå de klimamål, som et bredt flertal i folketinget har forpligtet sig på. Go Coops madprojekt sætter også fokus på, at

børnene i højere grad end deres forældres generation skal værdsætte værdien af god, velsmagende mad, og det kræver, at børnene allerede tidligt får en fornemmelse af, hvad god madkultur er.

IT

Skolen har besluttet, at fra skoleåret 2020-2021 skal elever fra 3. klasse også selv medbringe deres egen computer. Baggrunden er, at flere og flere undervisningsmaterialer er digitale eller har supplerende digitalt materiale, hvorfor adgangen til et digitalt værktøj i undervisningen i stigende grad er nødvendigt. Skolens nyindkøbte iPads bliver brugt flittigt, men en iPad kan ikke sammenlignes med en computer, da den kun egner sig som “læsebog” og opslagsværk, eller hvis man skal arbejde med apps i kortere tid. iPaden er et
elendigt valg, når der skal skrives, og ergonomisk er den en katastrofe ved længere tids stillesiddende arbejde.
Svenskerne har et ord, der hedder “padnakke”. Sådan et ord skal vi helst ikke have ind i den danske retskrivningsordbog. Så derfor skal eleverne medbringe en computer og ikke en iPad.

Tak for et godt år.

Rasmus Englund
Skoleleder