GDPR

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig, Stevns

1 Vi er den Dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på tlf.: 56 50 68 70 samt på e-mail adresse: gdpr@stevnsfriskole.dk
Skolens CVR.Nr. er 81192812

2 Formål med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opylde vores forpligtelse som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge og modtage statstilskud.

3 Kategori af personoplysninger.
Vi behandler overordnet, alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse, cpr.nr. mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4 Modtagere eller kategori af modtagere.
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger om elever og forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.
Eksempelvis er det som udgangspunkt kun skolens ledelse (skoleleder, viceleder, og børnehaveleder) og skolens sekretærer, som har adgang til alle oplysninger. Lærer har kun adgang til oplysninger på de elever de hver især underviser.
Vi videregiver oplysninger til undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.
Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til elektroniske behandlinger af data. Disse eksterne partnere behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandlingsaftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5 Opbevaring af personoplysninger.
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe der er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole/ børnehave. Som udgangspunkt sletter vi alle oplysninger om elever og forældre, senest 3 mdr. efter eleven forlader skolen. Afvigelse fra disse retningslinjer er f.eks. hvis der stadigvæk er søskende i skolen.

6 Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår af punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7 dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af disse nedenstående rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig eller dit barn rettet.
Du har i særlige tilfælde ret til få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandling – må vi fremover kun behandle oplysningerne- bortset for opbevaring- med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfunds interesser.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring men mod betaling!

Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8 klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.