Skolelederens beretning på generalforsamlingen den 14. april 2016

Udeskole

I skoleåret 2015-2016 har skolen for alvor taget det reetablerede udeområde i brug. Friluftsområdet Ask Yggdrasil består af et amfiteater, en bålhytte, to sheltere, en bålplads samt et muldtoilet.

Projektet er gennemført med støtte fra LAG, Nordea-fonden, Østsjællands Andelsvaske­ris Fond, DLF-Trifolium samt Friluftsrådet. Selve friluftsområdet er bygget af Brdr. K. Hansen og Flemming Schrøder A/S.

Udeskole er blevet et pædagogisk buzzword, men hvad er udeskole egentligt? Udeskole er en ar­bejdsmåde, hvor man flytter dele af skolehverdagen ud i nærmiljøet. Arbejdsme­toden giver eleverne anledning til at tage alle sanser i brug, så de får personlige, konkrete erfaringer i mødet med virke­ligheden, hvor nysgerrigheden og skabertrangen er selve drivkraften for under­visningen. Arbejds­måden giver plads til faglige aktiviteter, spontan udfoldelse, leg, nysgerrig sø­gen, fantasi, oplevelser og socialt samvær. Udeskole handler om at aktivere alle skolefagene, ikke kun biologi og natur, i en integreret undervisning ude og inde, hvor teori og praksis komplementerer hinanden.

Torsdag d. 6/8 2015 afholdt personalet pædagogisk dag, hvor det overordnede emne var udeskole med udgangspunkt i fagene dansk og matematik. Kurset blev tilrettelagt af en underviser fra Den Frie Lærerskole i Ollerup.

Alle naturtimer har skiftet navn til du & naturen, og timerne læses i en samlet blok, så ture ud af huset og længere projekter bliver nemmere at planlægge. Herudover har 4.x og 4.y haft en samlet udeskoledag i indeværende skoleår.

Nye fag

I 7., 8. og 9. klasse læses naturfagene biologi og geografi i en samlet blok. Fra næste skoleår læses fysik/kemi også i denne blok, da Stevns Friskole er tilmeldt den nye tværfaglige naturfagsprøve. Samfunds­fag, kristendomskundskab og historie er blevet til faget kulturhistorie, som læses i en samlet blok i 8. og 9. klasse. Som I er blevet orienteret om tidligere, så har bestyrelsen på baggrund af min indstilling besluttet, at Stevns Friskole tilmeldes afgangsprøven i historie fra skoleåret 2016-2017. Der er tale om en ny tværfaglig prøveform i fagene historie, religion og samfundsfag, hvor der er selvvalgt problemstilling, mulighed for gruppeprøve samt varieret prøveform med mulighed for inddragelse af praktisk-musiske elementer. Jeg forventer mig meget af den nye prøveform, der passer godt til den måde, som skolen ønsker at undervise i kulturfagene.

Nyt på medarbejderfronten

I dette skoleår har vi budt velkommen til lærerne, Alexander K. Rødsgaard, Andreas N. T. Jørgen­sen og Kirsten Erdmann. Førstnævnte har vi også sagt farvel til, da Alexander er rejst til Nepal som led i et udvekslingsophold. Herudover opsagde Britt Vestergaard sin stilling pr. 1. maj 2015.

Økonomi

Som I måske erindrer, så viste regnskabet for året 2014 et stort underskud. I begyndelsen af som­merferien blevet der lavet halvårsregnskab, som på daværende tidspunkt viste et overskud på ca. 150.000 kr. holdt op mod et budgetteret overskud på 58.000 kr. Skolens elevtal var pr. 5. september 2015 174 mod 177 elever pr. 5. september 2014, hvilket betød, at skolen har imødekommet en re­duktion i statstilskuddet de sidste 5/12 af 2015. Oveni dette måtte skolen forholde sig til den dispo­sitionsbegrænsning på 83.876 kr., der blev annonceret i forsommeren.

Det er glædeligt, at der med et overskud på 200.827 kr. er rettet op på skolens økonomi, selvom de økonomiske forudsætninger ikke har været gunstige.

Der er fortsat et stramt fokus på økonomien, og som I er blevet orienteret om tidligere, så står sko­len i en økonomisk mager tid, indtil det igen bliver økonomisk forår i 2017, hvor vi ikke længere skal forholde os til en meget lille klasse på en enkelt årgang.

Branding

Skolen har sat lidt ekstra tryk på brandingen af Stevns Friskole. I første omgang har vi oprettet en facebook-side. I samme boldgade arbejdes der også på at forny skolens hjemmeside samt udvikle skolens youtube-kanal. Herudover arbejdes der på at forskønne de fysiske rammer, så det æstetiske førstehåndindtryk af skolen forbedres. Det betyder bl.a., at skraldecontaineren flyttes og afskærmes, samt at skolen bliver mere synlig udadtil.

Indimellem former hverdagen sig uforudsigeligt, og det var en overraskelse, da TV2 Nyhederne meldte deres ankomst i februar måned for at lave en reportage om Stevns Friskole inden for den ramme, der hedder: “Hvorfor oplever friskolerne stigende søgning?” TV2 Nyhederne var på skolen en hel dag og udover branding-værdien, så fik eleverne et unikt billede af, hvor konstrueret nyheds­formidlingen egentlig er.

Lektiecafé
Qua den nye folkeskolereform er der fra indeværende skoleår indført obligatorisk lektiecafé i folke­skolen. På Stevns Friskole følger vi ikke den nye reform og har af samme årsag ikke obligatorisk lektiecafé. Personligt foretrækker jeg, at timen kaldes study hall eller fordybelse­stime, så det itale­sættes, at man deltager for at forbedre et givent fagligt område og ikke kun har et entydigt fokus på lektierne.

På Stevns Friskole vægter vi, at I som forældre er en del af jeres børns skoledag, og at skole og hjem fortsat samarbejder omkring hjemmearbejdet og eventuelle indsatsområder. Det er dog erfa­ringen, at specielt faget matematik allerede på det tidlige mellemtrin begynder at volde problemer, når der skal læses matematiklektier i hjemmet. Derfor er jeg ikke blind for, at der kan være et be­hov, som bedst løses af skolen, hvorfor skolen hver mandag har lektiecafé i tidsrummet 12.20-13.50, som varetages af den pensionerede overlærer, Jytte Henriksen.

Morgensang

Der er lavet lidt om på morgensangsrutinen, da Andreas spiller op mandag og torsdag, Charlotte tirsdag og onsdag, mens alt kan ske om fredagen.

I forhold til at få børnene til at synge mere med, så har vi ændret lidt i repertoiret, og om fredagen synger vi efter fremviseren. Den umiddelbare erfaring synes at være, at eleverne, måske ikke så overraskende, synger med på de sange de kan, og som de finder vedkommende. Derfor er sangval­get en afvejning af, at præsentere eleverne for den danske sangskat, der kan forekomme fremmed, samt at inddrage de sange, som de finder vedkommende. Næste skridt bliver at inddrage eleverne noget mere i morgensangen, men de skal ville det, så det ikke bliver en sur tjans, de er blevet på­tvunget.

Lejr- og studieture

I september måned var 6. klasse på lejrtur til Sønderborg, hvor klassen hele ugen blev beriget med den mangfoldige sønderjyske kulturhistorie. Næste skoleår drager kommende 6. klasse til Aarhus.

I mange år er skolens 8. klasse draget på studietur til London og Cambridge. Dette skoleår er det andet år i træk, hvor 8. klasser rejser til Malta.

I skoleåret 2016-2017 skal skolen have en fælles overnatningstur på Stevns

Trivsel og undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurderingen 2015 er afsluttet, godkendt og lagt på hjemmesiden.

I forbindelse med kortlægningen af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø blev der uddelt 174 spørgeskemaer med i alt 62 spørgsmål. Heraf er 96 returneret, hvilket svarer til 55 % af de adspurgte elever fra 0. klasse til 9. klasse.

Kortlægningen af undervisningsmiljøet viste, at 83 % af eleverne har tillid til deres klassekamme­rater, og at 92 % har tillid til de voksne.

Herudover fremkom det, hvilke undervisningsmiljøproblemer, der skal løses:

 1. Klasselokalets akustik fx støj udefra, snak eller lyde fra computere, printere m.v.
 1. Pladsforhold i klasselokalet, på bordet, under bordet og rundt om bordet.
 2. Mulighed for samt kendskab til at indstille bord, stol og skærm efter behov.
 1. Arbejdet ved computeren (samarbejde mellem programmer, brugervenlighed, langsomt inter­net m.v.).
 2. Forstyrrelser i arbejdet fx uro.
 3. Omfanget af konflikter og mobning.
 4. Sproget (tales der fx grimt).
 5. Af bemærkningerne til besvarelsen fremgår det, at det primært er larm udefra, som er årsa­gen til problemet. Fremadrettet skal udendørsleg foregå på asfaltbanen og fodboldbanen, hvis der er undervisning på skolen. De små ikke skemalagte pauser, hvor eleverne har behov for frisk luft, skal foregå i tilknytning til klasselokalet således, at udskolingens undervisning ikke forstyrres.
 1. Skolens computere er slidte, men det vurderes, at problemet afhjælpes, når eleverne skal med­bringe deres egne computere. Herudover investeres der i et nyt internt netværk for at optimere brugen af onlinebasserede undervisningsmaterialer.
 2. 36 % mener, at der er for meget uro, hvilket der bliver sat ind overfor. Uro er ikke accepta­belt, og der skal være fælles fodslag omkring opdragelse, hvorfor der vil blive etableret en hurtigere kontakt mellem skole og hjem, når en elev gentagne gange ikke retter sig efter an­visninger om at dæmpe sig. Skolen skal blive bedre til at føre log, så forældrene til det på­gældende barn kan følge med i dagligdagen, hvilket afstedkommer et krav fra skoles side om, at man som forældre er på intra dagligt. Hvis en elev fortsat er urolig trods henvendelser til hjemmet over en periode, indkaldes forældrene til en samtale. Herefter træder advarsels­proceduren i kraft. Uro påvirker også lærernes psykiske arbejdsmiljø, hvorfor det er vigtigt med opbakning fra ledelsen, kollegiet og forældrene, så en klasse ikke løber en lærer af hænde. Afslutningsvis vil skemalægningen fra skoleåret 2015-2016 indebære, at undervis­ningen lægges i moduler, så der ikke opstår uro i forbindelse med timeskift.
 1. Mobning er ulovligt og strafbart, og det er uacceptabelt, når mobning finder sted, hvorfor der udarbejdes en mobbepolitik i foråret 2016. I den henseende er det vigtigt at få belyst, hvad der er mobning, og hvad der er konflikter, som eleverne alene eller med hjælp fra en voksen skal lære at håndtere. Konflikter i skolen påvirkes af interne og eksterne faktorer, men fælles for dem er, at konflikter kun løses i et tillidsfuldt samarbejde mellem skole, for­ældre og elever. Konflikter er udviklende for den sociale interaktion, og evnen til at løse konflikter i barndommen bærer man med sig ind i voksenlivet, men forudsætningen for at konflikter kan løses er, at alle tre aktører: skole, forældre og elever kan samarbejde om pro­blemet. I forhold til trivsel så har skolen i april afholdt en trivselsdag med udgangspunkt i et undervisningsmateriale fra Red Barnet. Herudover er en af skolens medarbejdere begyndt på AKT-lærer uddannelsen.
 2. Et grimt sprog er ikke acceptabelt, og der vil fremadrettet blive slået ned på banden, svovlen og i særdeleshed sexistiske bemærkninger. Grimt sprog vil fremadrettet blive påtalt konse­kvent, og skolen vil reagere hurtigere end hidtil, for så vidt angår forældreinddragelse for at bryde den dårlige vane. Sideløbende arbejdes der pædagogisk med konsekvenserne af et grimt sprog, så eleverne bevidstgøres om, hvad et grimt sprog kan gøre ved selvværdet.
 1. Under bemærkninger fremgår det, at klasselokalernes størrelse er det primære problem. Klas­selokalerne bliver ikke større, hvorfor løsningen er en løbende udskiftning af møble­mentet, hvor der sigtes mod enmandspulte med indbygget plads til bøger m.v., hvilket vil frigive gulvplads. Endvidere indrettes klasselokalerne i højere grad med brede hylder, så tingene kommer væk fra gulvet. Det skal i den sammenhæng nævnes, at der vil være mere fokus på oprydning. Herudover vurderes det fra klasse til klasse, om der fremadrettet er be­hov for et stort kateder.
 2. Løsningen er en løbende udskiftning af møblementet til enmandspulte, som er justerbare el­ler hæve-sænke borde i de større klasselokaler. Det vil ske i en vekselvirkning mellem alm. nedslidning af borde og stole samt hensynet til skolens økonomi.

Mini coach og sponsorløb

5. og 6. klasse gennemførte den 18. september 2015 et Mini Coach Event sammen med Henriette og Magnus, og elevrådet har i samarbejde med Henriette gennemført et sponsorløb mandag den 4. april 2016. Jeg vil gerne takke elever og lærere samt de fremmødte forældre for det gode initiativ.

Fordybelsesuger

I indeværende skoleår har skolen afholdt fire fordybelsesuger, hvor den første stod i sundhedens tegn med en masse frisk luft og motion. Humøret var højt hele ugen, og jeg hørte fra lærerne, at de elever, som normalt er døsige, har virket friskere efter morgenløbeturen, og ditto i forhold til de urolige elever, der har været mindre urolige. Sammenlagt løb skolen fra mandag-torsdag 2.959 km. 5. klasse havde det bedste løbegennemsnit med et gennemsnit på 6 km pr. elev om dagen. 4.y kom ind på andenpladsen med et gennemsnit på 5,4 km pr. elev om dagen.

I ugerne 47-48 stod den på fordybelse igen for alle skolens klasser, hvor det overordnede emne var middelalderen. Ugerne bød på alt fra museumsbesøg, middelaldermarked, folkeviser, rollespil m.m.

I uge 7 havde skolen fordybelsesuge omkring den verdenskendte, danske komponist Carl Nielsen.

Medbringelse af egen computer

På baggrund af tilbagemeldingerne fra forældremøderne i efteråret blev det besluttet, at eleverne i udskolingen og på mellemtrinnet skal medbringe sin egen computer fra:
Januar 2016: 8. og 9. klasse
August 2016: 7. klasse
August 2017: 4., 5. og 6. klasse

De penge som skolen sparer på indkøb af hardware vil i stedet blive brugt til investering i online undervisningsmaterialer.

Tyveri af mobiltelefoner

Desværre har skolen i indeværende skoleår oplevet tyveri af mobiltelefoner. Der er indgivet politi­anmeldelser fra både forældre og skoleleder, men desværre har politiet ikke foretaget sig noget i sagen. Da ingen er blevet taget på fast gerning, kan skolen ikke udelukke, at tyven eller tyvene må­ske er eksterne. Desværre har skolen som eneste løsning set sig nødsaget til at investere i video­overvågning i et forsøg på at komme problemet til livs.

Jeg vil opfordre til, at man passer ekstra godt på sine ting, og eventuelt overvejer, om det er nød­vendigt at have en dyr telefon med i skole. Endvidere skal man være opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt kun at melde sin telefon bortkommet/stjålet hos telefonselskabet. Man skal ydermere kontakte politiet om telefonens såkaldte IMEI-nummer for at få den spærret, ellers kan telefonen fortsat misbruges.

Fondsmidler

Stevns Friskole modtog en tidlig julegave fra Uddannelsesfonden, som gav tilsagn om en fondsbe­villing på 80.000 kr. til efter- og videreuddannelse af personalet. Herudover er alle fondsmidler i forhold til skolens friluftsområde også modtaget.

Til sidst vil jeg sige tak til alle: personale, bestyrelse, forældre og elever for året der gik.

Tak for ordet.

 

Skoleleder

Rasmus Englund