Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

 • Det talte sprog (lytte og tale)
 • Det skrevne sprog (læse og skrive)
 • Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan

 • forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer
 • tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier
 • opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation

opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

Slutmål for faget Dansk

Efter 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen
 • bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor
 • lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling
 • lytte til norsk og svensk med forståelse.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse
 • bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie
 • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
 • forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier
 • opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler
 • forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål
 • læse norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i and til at

 • skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • tyre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
 • anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster
 • anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen
 • personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger
 • bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe
 • fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning
 • have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling.
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik
 • anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen
 • søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

Første delmål: Efter 2. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse
 • fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama
 • tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer
 • lytte aktivt.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur
 • vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer
 • bruge forskellige elementære læsestrategier
 • læse forberedte tekststykker op
 • lytte til andres oplæsning af tekster
 • udtrykke deres egen forståelse af tekster
 • gengive tekster i dramatisk form
 • læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 • skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster
 • skrive berettende
 • skrive kronologisk
 • stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster
 • navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst
 • skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift
 • skrive på computer
 • lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper
 • forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser
 • tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende enkle sproglige virkemidler
 • vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser
 • vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog
 • vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster
 • forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse
 • kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 • tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer
 • udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form
 • finde information i forskellige medier.

Udviklingen i undervisningen i 1. -2. klasse Det talte sprog

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare sproglige forudsætninger.

Der skabes situationer, hvor eleverne opdager og oplever sprogets mange muligheder, fx samtaler, gruppearbejde, rollelege og fortællinger. I arbejdet med det talte sprog fokuseres der på stemmeføring og på muligheder i kropssproget.

Eleverne udfordres til at referere og fortælle egne oplevelser og viden, som bl.a. er tilegnet gennem forskellige medier.

Gennem hele forløbet er lærerens oplæsning af forskellige teksttyper central for udviklingen af elevernes lytteforståelse.

Mod slutningen af forløbet kan lette norske og svenske tekster inddrages.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger med læsning og skrivning.

Elevernes læse-skriveudvikling klarlægges løbende med henblik på tilrettelæggelse af aktiviteter, som kontinuerligt giver dem mulighed for at udvikle disse færdigheder.

Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd, først i bogstav-lydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde inddrages forskellige sanser.

Eleverne læser korte, vedkommende tekster, og fokus er først på sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelsen af teksten.

Højtlæsning bruges til at træne læsefærdigheden, fx parlæsning eller læsning i mindre grupper.

Forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. præsenteres og trænes.

Forventninger til tekstens indhold opbygges gennem læsning og iagttagelse af tekstens overskrifter og illustrationer og bruges til støtte for læseforståelsen. Forskellige gætteteknikker anvendes for at forstå det læste.

Elevernes oplevelse af, at skrift både har en praktisk funktion og er en kilde til gode oplevelser opmuntres i det daglige møde med lette tekster og skriveopgaver. De udfordres gennem teksterne, opgavernes forskellighed og den respons, som de modtager.

Eleverne bør skrive meget; i starten uden krav om formel korrekthed, men efterhånden som de magter alfabetet, stilles der højere krav om korrekthed i det skrevne.

I begyndelsen er det vigtigt, at bogstavernes form og særkende indlæres gennem hyppig skrivning i hånden, men efterhånden som eleverne bliver fortrolige med bogstaverne, veksles der mellem skrivning i hånden og på computer.

Sprog, litteratur og kommunikation

Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog og børnelitteraturens sprog i arbejdet med en forståelse af at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold.

Forskelle mellem det talte og det skrevne sprog opdages og erfares gennem sproglege og skriftlige og mundtlige fortællinger.

Gennem hele forløbet skal der arbejdes systematisk med sproget. Lege, rollespil, samtaler osv. der støtter både den sproglige opmærksomhed og forståelsen af teksterne, prioriteres.

Fra skolestarten arbejdes der med ældre og nyere børnelitteratur, hvor eleverne møder og forholder sig til den fiktive verdens univers. Eleverne oplever, sanser og udfolder sig, når de lever sig ind i personerne og deres miljø.

Der lægges vægt på den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og forståelser af teksterne. Efterhånden anvendes enkle litterære og faglige grundbegreber i samtalen.

Andre udtryksformer som film og billeder, indgår i arbejdet, og allerede fra begyndertrinnet kan eleverne arbejde med små, overskuelige lyd, billed- og videoproduktioner.

Eleverne opmuntres til at spørge og få svar på spørgsmål. De bruger ordbøger og leksikon tilrettelagt for alderstrinnet.

Andet delmål:  Efter 4. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof
 • give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge visuelle hjælpemidler
 • lytte aktivt og følge op med spørgsmål
 • fungere som ordstyrer i en mindre forsamling

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med god forståelse
 • læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen
 • fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • skrive refererende, beskrivende og berettende
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster
 • skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift
 • skrive på computer
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål
 • bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende brugen af sproglige virkemidler
 • vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i
 • vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form
 • søge information på forskellige måder.

Udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin

Det talte sprog

Samtalen bruges i forskellige sammenhænge som meningsudveksling, vidensdeling og konfliktløsning, og løbende fokuseres der på elevernes aktive deltagelse i disse situationer.

Der arbejdes med lytteaktiviteter og efterligning for at udvikle elevernes bevidsthed om egen tale og udtale.

Efterhånden skelnes de forskellige formidlings-genrer fra hinanden, og eleverne gør erfaringer med tilrettelæggelsen, disponeringen og måden at præsentere forskelligt stof på.

Rollespil og dramatisering benyttes både i forbindelse med litteraturopgaver og eksemplificering af konkrete sociale situationer. Virkemidlerne diskuteres og evalueres efterfølgende.

På skift prøver eleverne at være ordstyrer i en gruppe- eller klassesamtale, og det drøftes, hvad der fungerer godt i en debat.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Efter at den overvejende del af eleverne har ’knækket koden’ i læsning, arbejdes der nu målrettet med læseforståelse, sikkerhed, automatisering og gradvis øget hastighed. Gennem præsentation af meget og alsidigt læsestof og gennem god tid til læseaktiviteter opmuntres elevernes læselyst og daglige læsning i skolen og i fritiden.

Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst, og i denne forbindelse læses tekster op både af lærere og elever.

Undervisningen indeholder præsentation af skøn- og faglitterære tekster af stigende omfang og sværhedsgrad.

I forbindelse hermed introduceres og øves fiktionslæsning og faglig læsning. Elevernes begyndende bevidsthed om, at forskellige læseformål kræver forskellige læsemåder, udvikles.

Skriveudviklingen og læseudviklingen supplerer hinanden gennem hele forløbet. Der bygges videre på elevernes begyndende kendskab til genrer, fremstillingsformer, syntaks, staveregler og ortografi. Elevernes viden og bevidsthed på disse områder udvikles gennem arbejdet med de tekster, de læser og skriver.

I forbindelse med elevernes skriftlige arbejde øves den sammenbundne grundskrift og deres færdighed i at bruge nogle af computerens mange muligheder.

Sprog, litteratur og kommunikation

Elevernes lydhørhed over for sprogets nuancer og deres opmærksomhed og nysgerrighed over for sproglige fænomener stimuleres, og gradvist opstår behovet for at bruge faglige termer om sproget.

Samtidig med at der eksperimenteres med sprogets muligheder, indgår sproglære i stigende omfang i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Det omfatter bl.a. ordvalg og betydning, syntaks, ordklasser og bøjningsformer. Kravene til forståelse af det talte og det skrevne sprogs forskellighed og til en differentieret anvendelse vokser.

Arbejdet med litterære tekster foregår i større eller mindre fortolkningsfællesskaber. Forudsætningen for dette arbejde er et indgående kendskab til teksten opnået gennem elevernes egen læsning, oplæsning eller genfortælling. Tekstarbejdet kan fx tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare undren og nysgerrighed og i åbent formulerede spørgsmål med efterfølgende dialog. Litterære grundbegreber inddrages i takt med at behovet for præcise beskrivelser opstår.

Arbejdet med andre udtryksformer foregår med voksende krav til forståelse af form og indhold, og de forskellige genrers grundbegreber præsenteres og anvendes.

Eleverne bør præsenteres for et bredt udvalg af tekster og andre udtryksformer – fiktive og ikke ikke-fiktive – i forskellige hoved- og undergenrer og fra forskellige perioder.

Tredje delmål: Efter 6. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher
 • lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling
 • forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • læse lette norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster
 • bruge regler for sammensætninger
 • bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
 • bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation
 • skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
 • bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende betydningen af sproglige virkemidler
 • skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form
 • søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Udviklingen i undervisningen i 5. og 6. klassetrin

Det talte sprog

Erfaringerne fra de tidligere forløb med forskellige mundtlige genrer anvendes og udfoldes yderligere i dette forløb. Der eksperimenteres med den mundtlige fremstilling ud fra læste tekster og egne produktioner. I samspil hermed gøres eleverne fortrolige med de særlige genrekendetegn.

Der arbejdes med at udvikle elevernes udtale, artikulation og stemmeføring.

Eleverne udfordres til at anvende fantasi, tanker, erfaringer og følelser relevant gennem varierede opgaver i mundtlig fremstilling.

Det hensigtsmæssige i anvendelsen af de forskellige sproglige udtryk og virkemidler – herunder kropssprog – drøftes med eleverne.

Eleverne øves i at være aktivt lyttende og i at stille relevante spørgsmål – både til indhold og form, således at dialogen kvalificeres og kommer i centrum. I forbindelse med møder og fremlæggelser øves eleverne i at lede forløbet.

Norsk og svensk tale, fx på bånd, cd og film, inddrages i tematiske forløb, eller de gøres til genstand for fokusering på ligheder og forskellige i de sproglige udtryk.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i høj læsehastighed. Læsemåden tilpasses tekstens egenart og læseformålet. Gennem inspiration og tid til kontinuerlig læsning af et større antal værker af passende længde udvikles elevernes læsefærdigheder.

Eleverne præsenteres fortsat for meget varieret og stadigt mere krævende læsestof – både skønlitterært og fagligt, fx litteraturhistorie. Der læses i fællesskab i klassen og på egen hånd.

De fælles tekster læses meget grundigt – oplæsning, gennemgang af centrale ord og begreber, elevernes egen omhyggelige læsning og efterfølgende behandling og fortolkning.

Bearbejdningen af tekstens form og indhold foregår skriftligt eller gennem samtaler. Der bruges fx notater, læselogbog og grafiske modeller til at udvikle elevernes overblik og tekstindsigt.

Norske og svenske tekster af passende sværhedsgrad inddrages i trykt form, som filmundertekst eller via nettet, fx elektronisk kontakt med norske og svenske elever. Teksterne læses med henblik på forståelse, sproglig iagttagelse af enkle ligheder og forskelle mellem de tre nabosprog.

Der stilles stadig større korrekthedskrav til elevernes retstavning, tegnsætning og sprogrigtighed. I perioder kan stavningen trænes intensivt og differentieret, og det er vigtigt, at eleverne oplever, at arbejdet med sproglig korrekthed også er en funktionel del af skrivearbejdet. Brug af ordbog og stavekontrol trænes regelmæssigt i både læsning og skrivning.

Eleverne stilles over for varierede skriveopgaver i forskellige genrer og af forskelligt omfang. De trænes i individuelt eller fælles at indsamle baggrundsstof og bearbejde det fra notater til færdig tekst. Undervejs i forløbene arbejdes der med varieret respons for at udvikle en forståelse for disponeringen og redigeringen af en tekst.

Korrekturlæsning af både egne og andres tekster indgår som en aktivitet, både når der skrives egne tekster, og når der arbejdes med andres. Korrekturlæsningen kan have sigte på både den ortografiske og den indholdsmæssige del.

Både korte og mere omfattende skriftlige arbejder kan med fordel ske som med- og gendigtning af læste tekster.

Elevernes grundskrift udvikles. Der arbejdes med at gøre skriften letlæselig og rytmisk, og der fokuseres på skrivehastigheden. Samtidig arbejdes der med hensigtsmæssig skriveteknik på computeren og med at anvende dens forskellige redskaber i forbindelse med layout af tekster og andre udtryksformer.

Sprog, litteratur og kommunikation

Der eksperimenteres fortsat med sproget i forskellige sammenhænge. Både i korte og enkle fremførelser, fx dagens reklame, digt, vits eller ord, og i længere og sammenhængende forløb. Opmærksomheden på sproglige virkemidler – både i det talte og det skrevne sprog – knyttes til stoffet og udtrykket i de forskellige præsentationer.

Sproglære indgår med øget anvendelse af grammatiske udtryk i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Anvendelsen af faglige termer, fx syntaks og ordklasser, knyttes også gennem forløbet til beskrivelsen af sprog.

For blandt andet at støtte tegnsætningen arbejdes der med sætningens led, forbindere og forskellen på hel- og ledsætninger.

I arbejdet med de forskellige litterære genrer er analyse, fortolkning og perspektivering nøglebegreber, og hen over forløbet fokuseres der på fortroligheden med anvendelsen af disse.

Der veksles mellem arbejdet med enkelttekster, forfattere, temaer, motiver, genrer og perioder.

Sikkerheden i at skelne væsentligt fra uvæsentligt i tekstarbejdet konsolideres gennem samtaler i klassen eller i mindre grupper.

Elevernes perspektivering af stoffet til andre tekster og øvrige udtryksformer samt til deres egen verden sættes efterhånden i fokus.

De ikke-fiktive genrer – både tekster og andre udtryksformer – kobles med forståelse af kommunikationsforholdene, og efterhånden bearbejdes de med sigte på en bevidsthed om både sprog, form og indhold.

I dette forløb trænes eleverne i kritisk at søge information på biblioteket og via internettet i sammenhæng med opgaver, der skal løses. Informationskanalerne sammenlignes, og eleverne vurderer, hvilke der bedst opfylder formålet.

Produktion af video, lyd og billede strækker sig i perioder over længere, sammenhængende tid og knyttes til bearbejdningen af disse genrer. I forløbet produceres eksempler på både fiktive og ikke-fiktive genrer.

Fjerde delmål: Efter 9. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
 • vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
 • fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript
 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer
 • forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater
 • læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
 • læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet
 • skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.
 • indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen
 • styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer
 • bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster
 • anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation
 • skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster
 • bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
 • gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem
 • kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget
 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed
 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse
 • kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form

søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig.

Udviklingen i undervisningen på 7., 8. og 9. klassetrin

Det talte sprog

Samtaler i mindre grupper og debatten i klassen fortsætter som en væsentlig mulighed for at dele viden og erfaring og for at drøfte både faglige og sociale problemstillinger.

Krav om tydelighed, artikulation og variation i den mundtlige fremstilling understreges og trænes gennem oplæsning, rollespil og præsentationer.

Undervisningen fokuserer på, at eleverne tilegner sig erfaringer med og stadig større viden om de mundtlige genrer. Forventningerne øges til hensigtsmæssige valg af udtryksformer og hjælpemidler, fx præsentationer ved hjælp af computer, video og lyd.

Undervejs i forløbet evalueres såvel formidlingen som udbyttet af forskellige mundtlige fremstillinger. Dette kan gøres ved samtale og ved refleksioner i logbog.

I forbindelse med selvstændige projekter trænes mundtlige henvendelser til andre, fx ved telefonsamtale og interviews.

Norsk og svensk talesprog, fx på bånd, cd, film og tv, anvendes, hvor det er relevant i forløb og aktuelle situationer. I forbindelse hermed fokuseres der på sproglige ligheder og forskelle i betydning, udtale og intonation.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Elevernes selvstændige læsning udvikles kontinuerligt, så de læser stadigt mere krævende tekster med god forståelse og læseoplevelse, sikre og automatiserede læsefærdigheder og passende hastighed.

Eleverne bør læse et større antal værker af passende sværhedsgrad og god kvalitet. Der skabes situationer, hvor det er rart at læse, og hvor det læste har en vigtig funktion for eleverne i undervisningen og i deres samtale med hinanden.

Der tilrettelægges forløb, hvor eleverne i samarbejde med læreren ud fra deres individuelle læsestandpunkt drøfter læsevaner og læseinteresser. Der arbejdes med forskellige læsestrategier, læsemåder, forståelsesformer og læsehastigheder.

Elevernes kendskab til det litterære sprog og dets begrebsverden udvikles gennem arbejdet med fælles skønlitterære og danskfaglige tekster.

Fælles tekster læses grundigt, således at også elevernes ordforråd fortsat udvikles med god ordforståelse samt sikker og automatiseret ordafkodning.

Bearbejdningen af de fælles tekster foregår med vægt på fortolkende, kreativ og kritisk forståelse af forskellige genrer. Eleverne skal læse forberedte, centrale tekstudsnit op i forbindelse hermed.

I arbejdet med de faglige tekster øves især mundtlige og skriftlige bearbejdningsformer, der sætter eleverne i stand til at tilegne sig tekstens indhold.

Norske og svenske tekster indgår i trykt form, via nettet og som filmundertekster, hvor det er relevant i forløb og aktuelle situationer. På baggrund heraf iagttages skriftsproglige ligheder og forskelle med hensyn til betydning, ortografi og sproghistorie.

I vekselvirkningen mellem læse- og skrivearbejde benytter eleverne logbog, mindmap og notater til dels at fastholde deres refleksioner over det læste og til at forberede kommende skriveopgaver.

Eleverne tilrettelægger i stigende grad selv skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. Det indebærer, at de udfordres i deres valg af genre i forhold til skriveformål.

I skriveforløbene, som foregår både fælles og individuelt og med skiftende vejledning, indgår responsfaser, redigering og korrekturlæsning.

Skrivearbejdet tilrettelægges ud fra vekslende formidlingsgenrer og med henblik på at skrive i et forståeligt, sikkert, klart og varieret sprog.

Ordbogen og stavekontrollen anvendes i skriveprocessen, og der arbejdes fortsat med sproglig viden og bevidsthed, retstavningsregler samt sprogrigtighed.

Der undervises fortsat i personlig håndskrift og brug af forskellige manuelle, grafiske virkemidler, fx kalligrafi, vignet og grafisk plancheudformning.

Eleverne skriver og tilrettelægger flere og flere tekster på computeren, der også anvendes til søgning af information.

Sprog, litteratur og kommunikation

Eleverne undersøger i stigende grad på eget initiativ sammenhængen mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation i forskellige mundtlige og skriftlige genrer.

De faglige termer benyttes i både i tekstarbejdet, i den mundtlige fremstilling og i oplæg til deres egne produktioner af tekster og andre udtryksformer.

Kravene til et klart og forståeligt skriftsprog øges, og der arbejdes med at opnå sikkerhed i stavning og tegnsætning samt med udvikling af variation i udformningen af forskellige teksttyper.

Litterære grundbegreber, som eleverne har tilegnet sig i de første forløb, anvendes med stigende sikkerhed i deres individuelle og fælles tekstarbejde. Det forløber fra valg af tekster og andre udtryksformer over analyse- og tolkningsarbejde til efterfølgende fremlæggelse for andre med perspektivering og udveksling af tanker.

I det treårige forløb arbejdes der varieret med hele fagets bredde. Således skal eleverne møde mange genrer af både ældre og nyere oprindelse i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Elevernes produktioner varieres og kan ud over de gængse skriftlige genrer omfatte synopsis, manuskript, drejebog og produktionsplan. Desuden arbejdes i produktive sammenhænge med dramaturgi, kendskab til virkemidler og forskellige genrers stiltræk.

Elevernes erfaringer med selv at redigere, fx i interview, video og lyd, har stor betydning for deres forståelse af mediernes muligheder og begrænsninger. Samtidig fremmer det deres forståelse af, at video, tv og film altid er redigeret virkelighed.

I arbejdet med søgning og anvendelse af søgningsresultater fokuseres der i stigende grad på kildeangivelse og kildekritik.

Skoleblad
8. klasse har en række praktiske opgaver i løbet af året, som lærer dem at samarbejde.

Klassen udgiver således skolebladet “Fritidende”. Bladet indeholder bl.a. kalender, meddelelser fra skole til hjem, nyt fra klasserne, nye elever, nyt fra bestyrelsen og børnesider med opgaver.

8. Klasse finder annoncører og abonnenter, og de interviewer, skriver artikler og redigerer.

8. klasses klasselærer er den ansvarshavende redaktør, men skolelederen skal godkende bladet inden det trykkes.

Eleverne skal kunne læse alderssvarende skøn- og faglitteratur (lix 40-50) samt kunne anvende udvidet tekstanalyse. De arbejder videre med at analysere, tolke og forstå tekster og herigennem opnå en personlig stillingtagen gennem saglige samtaler i klassen

I 9. klasse gennemgås en række værker indenfor de forskelle perioder i litteraturhistorien, så eleverne herigennem opbygger en kulturhistorisk indsigt og dannelse.

Eleverne udvikler deres personlige håndskrift og skal kunne anvende den danske retskrivning sikkert og alderssvarende.

Årsopgave
I 9. klasse udarbejdes en årsopgave med selvvalgt emne. Eleverne lærer igennem dette arbejde at indsamle relevant stof og vurdere det kritisk samt kunne opstille en disposition og skrive opgaven med henvisning til deres kilder.