Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3 4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Efter aftale med Rasmus har jeg i dette skoleår haft fokus på faglighed, emneuger og de gode historier. Herunder læseresultater, faglige emneuger og samarbejdskompetencer i elevgruppen.

Besøgene i dette skoleår:

Oktober.
Emneuge matematik
Arbejde med emner på tværs af klasser.
Indskolingen købmandsbutik og perspektivtegning.
5. klasserne arbejdede med budgetter både for familieøkonomi og fester.
6. – 7. klasse havde forskellige opgaver med stor fokus på faglig læsning. Herunder instruktion og feedback.
Udskolingen lavede matematik test på PC`ere med henblik på at kunne mestre de kompetencer ved årets test og afgangsprøver. Suppleret med løb og frisk luft for at klare hjernen

November.
Orientering skolens læseløft
Skolen har fokus på læsning og de to læsevejledere har hver 100 t til opgaverne. Skolen afholder læsekonferencer med alle klasser, hvor ledelsen også deltager. Her drøftes klassernes resultater og indsatsen over for de elever der har særligt behov. Lærerne får supervision og faglig støtte.

Skolen har læsebogssystemet “Den første læsning”. Dette system har en fælles læsebog. Der er indført et dagligt læsebånd og her trænes også faglig læsning. Der gøres  en stor indsats for at inddrage alle skolens lærere i ansvaret for læsning, og læsevejlederen påtager sig vejlederopgave i forhold til kollegerne. Uge 7 var en temauge med dansk med et bredt fokus på alle fagets muligheder.  Alle lærere samarbejdede om denne uge med læsevejlederen som den inspirerende og motiverende tovholder.

Der er sat gang i øget fokus på indskolingen. Herunder er der udarbejdet en folder til forældrene, hvor man kan se hvilke forventninger der er til eleven i Førskoleforløbet. Der er også fokus på de faglige krav til læsning i 0. klasse. Der er et givende og positivt samarbejde med førskole- og børnehaveklasselærere. Dette styrker den tidlige læseindlæringen

Læsekoden skal knækkes inden udgangen af 2. klasse, hvis dette ikke er sket går eleverne på læsehold og undervises af læsevejlederne. Der er 12 elever på læsehold. Ved udgangen af 4. klasse testes de elever, der stadig ikke kan læse, for ordblindhed.

Skolen råder over et  6 IT rygsække.
Alle elever har adgang til frilæsning.dk, der har materiale fra lix 3 – lix 40 samt gyldendal.dk. Forældrene kan gøre brug af disse link, og skolen forventer at hjemmene tager ansvar for elevernes læsetræning min. 15-20 minutter dagligt hele skoleforløbet.

Dette inspirerende møde gav mig en vished om at skolens læsestandpunkt generelt har løftet sig betydeligt i de seneste år. Skolen skønnes at ligge i den øverste del af de samlede skolers resultater for tidlig læseindlæring.  Der er fokus på, at læsning er grundlag for alle de andre fag, så generelt vil dette resultat løfte hele skolens faglige standpunkt til langt over middel.

Denne dygtige og fælles indsats på læseområdet er en vigtig årsag til, at Stevns Friskoles elever bliver dygtigere i alle fag.

Opsummering.
For at en skole kan leve op til kravene er det vigtigt, at ikke kun eleverne trives. Det er også en forudsætning for elevernes gode lærings- og trivselsliv, at der er styr på alle områder af skolen. Gennem samtaler med Rasmus, Lone og flere af skolens lærere kan jeg understrege følgende:

Det går godt på skolen.
Der er styr på økonomien.
Der er fokus på eleverne.
Der er opmærksomhed på lærerne, deres faglige udvikling og på skolens efteruddannelse Der er nu to uddannede læsevejledere, det har en afsmittende effekt på skolens læseresultater. Der er læsekonferencer og i februar var der emneuge i dansk.

Der bliver uddannet en AKT lærer, fordi der er behov for en del ”brandslukning” samtidig med, at der gerne skulle blive overskud til forebyggende arbejde i klasserne og instruktion til lærerne om, hvordan man kan agere i klasserne.
Arbejdsmiljøet på skolen er godt, og der er ikke meget sygdom. 6. ferieuge afvikles rullende, derfor er der fravær i emneugerne.

Det er en styrke:

  • at skolen prioriterer, at der er 2 læsevejledere, en AKT-lærer, en IT- mand og en pedel.
  • at der er en souschef.
  • at lærerne skal være lige så godt lønnende som folkeskolens lærere.

Skolen er i god drift og har en høj kvalitet. Og der er mange gode historier der kan fortælles – og der bør fortælles.

Jeg takker nu af efter 6 år som tilsynsførende. Det har været en glæde at besøge skolen gennem disse år. Jeg har været glad for at komme her, og jeg er ked af at skulle stoppe nu, men det er regelen.
Der skal nye øjne til, også selvom jeg synes, der stadig er mere, jeg er nysgerrig efter at undersøge nærmere.
Og der sker så meget på skolen – i den gode retning. Min anbefaling vil være at de “gode historier” – og dem er der mange af,  – skal ud i lokalbefolkningen. I skal være stolte af jeres skole, og I skal vise det tydeligt.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Stevns Friskole er en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man giver lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde. Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Tak for 6 spændende år. Selvom jeg ikke er tilsynsførende mere vil jeg følge Stevns Friskole med interesse og glæde mig over alle de gode ting, der foregår.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende