Bestyrelsens årsberetning 17. april 2012.

Bestyrelsens årsberetning 17. april 2012.

For ca. 1 år siden, da jeg satte mig i formandsstolen, havde jeg nok en lidt anden forventning til hvad der ville være sket indtil i dag, end hvad virkeligheden viser nu.

Sidste år skete der en massiv udskiftning i bestyrelsen, med mange nye ansigter og dermed udfordringer.

Det betød at mange ting blev afstemt igen, og mange sten blev vendt. Der skulle skibe i søen – dette skete i form af forskellige udvalg, med en tovholder fra bestyrelsen, og med hensigt at få forældre til at byde ind i disse udvalg, hvor de kunne have interesse eller kompetencer.

•    Byggeudvalg
•    Ændring af formen omkring forældrerengøring
•    Udearealer og arbejdsdage
•    Skole/hjem samarbejdet
•    Ekstra Indtægter

Og efterfølgende i løbet af året yderligere udvalg

•    Udskoling
•    Ideologi

En del af disse udvalg vender jeg tilbage til.

Efter sidste års generalforsamling skulle vi  også have sat et ansigt på vores fremtidige tilsynsførende. Det blev Inger Brøndsted, der blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 13. september. Hun vil senere i dag fremlægge sin første rapport som tilsynsførende her på skolen.

Der har været en heftig mødeaktivitet i bestyrelsen. Det er vel helt naturligt, når der sker en større udskiftning og vi skal lære hinanden bedre at kende. Samtidig med at der i de forskellige udvalg også har været en del møder.

Vi valgte også som noget af det første at blive mere synlige i forhold til bestyrelsesmøder og der ligger nu referater tilgængelige på Forældreintra, så interesserede kan følge med i de beslutninger der træffes. Åbenheden omkring dette har jo også affødt problemer omkring hvor det skal offentliggøres, og her er det specielt skolekredsens medlemmer som har kunnet være sorteper i den sammenhæng. Dette er der nu taget hånd om, og skolekredsens medlemmer kan få adgang på næsten samme vilkår som øvrige forældre, og ”masseudsendelser” af relevant materiale til skolekredsen kan lettes betragteligt.

I løbet af året er der også sket andre ting – vi har været rundt omkring søskende garanti, klassestørrelse, og på en skole i denne størrelsesorden, er der jo også gnidninger af forskellig art henover året som runder bestyrelsens bord. Langt størstedelen af disse ting er jo noget som lærere og ansatte forholder sig til i dagligdagen

Sager om mobning dukker i sagens natur op på en skole, hvor der er mange unge mennesker, og sprogbruget generelt i samfundet giver så yderligere en vinkling til dette. Det er ofte en svær balancegang, og det var medvirkende til at begrebet trivsel var temaet gennem årets forældremøder.

På det sidste bestyrelsesmøde er vi blevet enige med lærerkollegiet og ledelsen omkring en kursusrække i konflikthåndtering. Dette løber af stabelen henover 2. halvår 2012. Det lyder meget inspirerende og vi håber at det kan give et input i dagligdagen, og styrke arbejdet omkring dette svære felt.

Omkring udvalgenes arbejde:

Byggeudvalg:

Her er der igen lagt rigtigt mange timer. Vi har jo tidligere haft arkitekt inde over med byggestyring og her lagde vi os ret hurtigt fast på at vi ville vælge en partner som vi var sikre på, ville kunne løfte opgaven helt som totalentreprenør.

Projektet blev første gang forevist til generalforsamlingen den 13. september, og præsenteres sådan set uforandret i dag.

Den endelige finansiering er først for nyligt kommet helt igennem. Herefter var bestyrelsen enige om at det var hvad vi ville i gang med. Det vil give ro på bagsmækken, at have en færdig løsning, hvor der er plads til vores børn – også de større klasser. Tak til Jens for det betydelige arbejde han har lagt i forarbejdet. Og der vil være mulighed for at spørge mere ind til dette når Jens lidt senere fremlægger projektet igen.

Forældrerengøring:

Nyt koncept omkring dette, således at der nu ”kun” skal gøres rent 1 gang årligt pr. familie. For de dages vedkommende har dette fungeret helt godt, så selv om det er lidt længere tid er det vores opfattelse at der er taget godt imod denne form. Der kan selvfølgelig ske forbedringer, men det er vi også lydhøre for.

Ekstra indtægter:

Her meldte Anita sig på banen som forælder med ganske gode kompetencer inden for at søge fonde. Det er blevet til ikke mindre end 22 ansøgninger i prisklasser fra mindre beløb til 4 mill. kr. eller mere, og dækkende forskellige formål – men primært byggeprojektet. Af de 22 ansøgninger har vi pt. 6 afslag og resten afventer enten svar fra Fonden, eller endeligt tilsagn fra LAG Stevns. Bestyrelsen vil gerne rette en meget stor tak til Anita for det kæmpe arbejde hun har lagt i dette, og vi håber selvfølgeligt at det også giver et afkast fra sig i form at penge til projekterne.

Udskolingsudvalget:

Hensigten med udskolingsudvalget var at finde en måde at fastholde eleverne i de ældste klasser. Dette er sat lidt i bero, formentligt til der er en afklaring omkring afgangseksamen.

Udearealer og arbejdsdage:

Her er det også sat lidt mere i system. Der lægges opgaver ud i forældreintra, og der er god opbakning omkring såvel dette som arbejdsdagene. Nu har vi lagt en arbejdsdag ind på søndag, hvor vi igen håber at se mange af jer. Selvom det er med kort varsel, kan I se af opgaverne, at der er behov – det var reklamerne :). I forbindelse med at der nu skal bygges, vil der helt sikkert blive brug for nogle ekstra hænder og arbejdskraft.

Ideologiudvalg:

Her er der startet op med cafemøder, hvor man på utidig og uformel facon kan debattere de forskellige emner. Det er en mulighed for at få stukket en finger i jorden, og hvor der samtidigt er mulighed for at få passet børnene mens der debatteres. Her tages forskellige temaer op og der er plads til flere – både emner og deltagere. Og såfremt der er emner man synes kunne tages op på cafemøderne, er jeg sikker på at Henrik Larsen eller Søren Løje gerne tager imod dette til planlægningen af de fremtidige.

Her i den sidste del af året, gav det ekstra arbejde, da Susanne desværre valgte at meddele sin afsked. Det skaber naturligvis et tomrum, og der arbejdes hårdt i ansættelsesudvalget på at finde en afløser.

At det rammer sammen med at både Christine og jeg går ud af bestyrelsen, er jo så bare tilfældigheder i dette spil. Jeg er rimelig tryg ved dette. Vi overdrager en skole i godt gænge – med en god økonomi, masser af børn, fortrøstningsfulde ventelister og en god medarbejderstab

Der venter den kommende bestyrelse mange spændende ting lige om hjørnet.

Ansættelse af ny skoleleder

Afstemning og stillingtagen til spørgsmålet omkring afgangseksamen

Ibrugtagning af en ny bygning…

Så er der alle de dagligdags ting ved siden af.

Det er jeg fuldstændigt overbevist om at bestyrelsen, skolens ledelse og ansatte og ikke mindst vi forældre, nok skal håndtere på bedste vis. Husk bare på at bevare den frie skole, deltag i debatten – for det er stadig forældrenes skole.

Tak til alle ansatte for stor loyalitet og engagement i vores børn, tak til Susanne og Rasmus for året der gik  – for god sparring og diskussioner  henover året. Rigtig god vind til dig Susanne på din og Johns videre vej.

Tak til den øvrige bestyrelse – tak for at I tager ansvar, tak for diskussionerne, og særligt tak til Christine for sparringen.

Jan Nissen
Formand