Skolelederens årsberetning 2022

Covid-19

Det har været et noget anderledes skoleår igen, og i to år har covid-19 vendt op og ned på hele skolens virke. Og perioden fra marts 2020 til februar 2022 har været den mest tumultariske tid i skolens historie. Der har været kriser før i Stevns Friskoles 45-årige historie, men det har for det meste været uenigheder i skolefællesskabet og økonomiske kriser. Men intet har været så indgribende som coronaen, hvor vi har væ­ret helt inde og røre ved skolens sjæl, og i øjeblikket går der 68 børn på skolen, der aldrig har prøvet et helt årshjul. Det har deres forældre heller ikke, og man skal ikke lade sig forestille, at kultur er noget grundlæg­gende og tidløst. Kultur og skolekulturen her på Stevns Friskole skal plejes og udvikles, for ellers vil kulturen erstattes af noget nyt, og med de seneste to års coronapandemi står skolen i en sårbar position, hvor det unormale er blevet det normale.

De seneste to år har været et stort socialdarwinistisk eksperiment, hvor de mest omstillingsparate og psy­kisk robuste har klaret sig bedst. Det gælder børn som voksne, hvor den mentale trivsel har været udfor­dret og fortsat er udfordret.

Organiseringen af hverdagen var indtil 1. februar 2022 en balance mellem anbefalinger og almindelig sund fornuft. Jeg vil ikke opridse alt, hvad, skolen har været igennem, det har vi lykkeligt lagt bag os, men hvis skole i en coronatid skal afrundes, så må det være en gentagelse af ordene om, at det har været det mest indgribende i skolens tid.

Lejr- og studieture
Lige inden sommerferien 2021 og på falderebet af deres skolegang på Stevns Friskole, lykkedes det at få sendt den forgange 9. klasse på en hyttetur i det nordsjællandske.

I perioden mellem vinter- og påskeferien 2022 har skolen haft tre klasser afsted på studie- og lejrtur. 6. klasse, Heidi og Anja var på Bornholm. 8. klasse, bodil og Alexander var i Rom på studietur, og 9. klasse har været en tur i Berlin med Sara og Alexander.

Lejr- og studieture er fortsat noget, skolen vil vægte højt i årene der kommer. Ligeledes er det nødvendigt at kigge på det tilskud, som skolen yder, for 1.000 kr. pr. elev til lejrturen i 6. klasse og 3.000 kr. til studietu­ren i 8. klasse forslår ikke længere.

Udearealer
Som jeg orienterede om på forældremøderne i efteråret, så har byggeudvalget været i proces omkring en udskiftning af belægningen på skolen, hvor ærtestenene erstattes af et mere fast underlag, hvilket inviterer mere til børnenes leg, forbedrer forholdene for gangbesværede og lægger låg på det værste ukrudt, som uhindret rejser sig op gennem småstenene.

Første skridt var at få undersøgt kloakkernes beskaffenhed, da de er fra 1979, og de af os, som er fra det årstal, ved, at så er hylsteret ikke længere, hvad det var engang. Heldigvis er kloakkerne i god stand, og sko­len står ikke foran en omfattende kloakrenovering.

Skolen har været i dialog med et par entreprenører, der er blevet tilbudt at byde på opgaven. Det viste sig at være mere end svært at få bare et enkelt tilbud, og da der omsider kom tal på bordet, viste projektet sig at blive alt for dyrt.

Der er dog ingen tvivl om, at udeområdet og andre områder på skolen trænger til en overhaling, hvilket der i øjeblikket bliver kastet penge efter.

De gamle legehuse blev fjernet af en blokvogn her i det tidlige forår, da de var blevet for slidte og ikke stod til at reparere. Men når man fjerner noget gammelt, så skal der jo noget nyt til, og den yngste afdeling i elevrådet er blevet engageret for at komme med ønsker til, hvad der skal indkøbes og bygges på legeplad­sen. Elevrådet har mange spændende ønsker, og rådet er blevet bedt om at prioritere dem.

I samme moment er jeg i dialog med virksomheden AktivFrikvarter.dk om at finde sponsorater til en stor multibane. Skolen skal etablere underlaget, og firmaet står for håndteringen af sponsorater og opsætnin­gen af multibanen. Prisen er 200.000 kr., og den umiddelbare plan er, at skolen også laver et sponsorløb i forbindelse med Åben Friskole (åbent hus) den 18. juni for at løbe penge ind til banen. 

Som I formentlig har bemærket, så er fællesrummet og alle gangarealer blevet malet, og der er leveret loungemøbler til hygge- og gruppearbejde i hjørnerne. Det var hårdt tiltrængt, men skolen afventede ud­kommet af tagprojektet for år tilbage.

Samarbejde med de andre friskoler

Grundet covid-19 har samarbejdet de seneste år været stærkt begrænset, men vi nåede dog til naturviden­skabsfest på Skelbæk Friskole i efteråret, til litteraturfestival på Hellested Friskole her i marts måned, og i uge 24 kommer begge friskoler på besøg hos os, når vi har kreativ uge, der kulminerer om lørdagen til Åben Friskole.

Forældrerengøring og arbejdsdage

Det er igen noget, der skal løbes i gang, men vi skal huske på, at de her arrangementer ikke kun handler om at skubbe møg rundt og spare penge, men de er i lige så høj grad med til at styrke fællesskabet gennem small talk i øjenhøjde i uformelle omgivelser.

Personale

Der har været stor udskiftning blandt personalet det i et lille års tid, som igen er en afledning af covid-19, der har rusket op i folks liv og arbejdsliv.

Rekruttering af kvalificeret personale bliver den største udfordring i årene, der kommer, da der er struktu­relle problemer med fortsat rekord lave optage på lærer- og pædagoguddannelsen, samtidig med at store årgange begynder at gå på pension.

På Østsjælland er vi særlig mærket, da området ligger lidt i et vakuum, da det østlige Sjælland ikke er natur­ligt område for dimittender fra læreruddannelserne i København, Roskilde, Holbæk og Vordingborg.

Og som vedhæng til Køge bliver det heller ikke nemmere at rekruttere kvalificeret personale, da stedtillæg­get skaber en ulige kamp for de kandidater, der skal ansættes på trin 40 og nedefter.

Arrangementer

Fastelavnsmandag 2022 forløb godt, og det var rart igen at holde et socialt arrangement helt uden be­grænsninger. Det har alle savnet. Tak til 7. klasse og Bodil for en dejlig dag.

Krigen i Ukraine
Vi er gået fra coronakrisen til en ny krise med krigen i Ukraine, som fylder meget hos børnene, og jeg bru­ger en del tid på at tale med klasserne om det og svare på spørgsmål. Konflikten er kompliceret, men som voksen har man en pligt til at tale med børnene om det. Ingen ved, hvor konflikten ender, og som voksne skal vi nok belave os på, at det kan blive meget værre på både den ene og den anden måde. Det behøver man ikke fortælle børnene, for hos børn skal man altid gemme et glimt af håb.

Vi skal være forberedt på at modtage et antal ukrainske børn på alle årgange, da Undervisningsministeriet forventer, at de frie grundskoler hjælper til med at løfte byrden, såfremt der kommer en forespørgsel fra hjemkommunen, og at skolerne yder fripladser i det omfang økonomien tillader det. Fra 5. september 2022 kan de frie skoler få statstilskud for indskrevne ukrainske børn.

I skrivende stund er der ingen ukrainske børn på skolen, og selvom Stevns Kommune ikke har modtaget mange kvinder og børn fra Ukraine, så bor der flere familier på det sydstevnske.

Multihuset
Som I måske erindrer, så skrev jeg ud før jul, at skolens lejemål på 1. salen i Multihuset blev opsagt til den 1. september 2022. Det er ærgerligt, da lokalerne er indrettet til formålet, og skolen har været glad for at leje faciliteterne. Klubben er blevet en succes, og børnene efterspørger selv et ungdomstilbud. Det skal vi glæde os over, og så må man lægge sig i selen for at finde en løsning.

Skolen har overvejet forskellige scenarier: Køb af naboejendommen (Lanterna), opsætninger af pavilloner eller lave en tilbygning til Bifrost (udskolingsbygningen). Skolen har haft en ekstern rådgiver med på sidelin­jen, der afleverede en række overslag ultimo januar, der skitserede de enkelte løsningsmuligheder. 

Et køb af Lanterna bliver desværre for dyrt, da skolen udover købsprisen også skal bekoste en omfattende renovering af bygningen, så den overholder forskrifterne i bygningsreglementet. Reglerne er, at når en byg­ning skifter anvendelsesformål, fx fra restauration til undervisning, så træder det nye bygningsreglement i kraft. Udover købsprisen ville skolen skulle bekoste en omfattende renovering, og vi taler her om et million­beløb. Det bliver simpelthen for dyrt, da der er mange andre tiltag, som skolen også gerne vil investere i. Skolen har en sund økonomi, men vi skal også være på forkant med børnetallet i området, som synes at falde i de kommende år.  

Derfor vil der blive klubfacilitet i fællesrummet fra august 2022, hvilket giver skolen mere tid til at lave en lidt mere langsigtet strategi for skolens bygningsmasse, både hvad angår renovering og etablering af noget nyt.

Pædagogisk psykologisk rådgivning

Som jeg skrev til jer før efterårsferien, så har PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Stevns Kommune varslet brugerbetaling for friskolerne på området, der hører under talepædagogerne. Jeg deltog i et møde efter efterårsferien med lederen af PPR, hvor utilfredsheden blev ytret. Men siden er der ikke sket nyt i sa­gen, og samarbejdet med talepædagogerne fortsætter pt vedlagsfrit.

Jeg må også nævne, at PPR er den største udfordring i forhold til en tilfredsstillende skolegang hos de børn, der har behov for ekstern hjælp. Det er en kilde til stor frustration hos personalet og forældre, og der er børn, der lider under det. Det er længe at vente et år på hjælp, hvis man lider af angst, og tilstanden for­værres måske, så det ender i decideret skolevægring.

Grundet lange sagsbehandlingstider bliver PPR den instans, der bremser en smidig indstilling til børnepsyki­atrien, ansøgning om støttemidler i Undervisningsministeriet og visitation til et specialiseret skoletilbud.

Heldigvis er der politisk bevågenhed på området, men det er en sejtrækker at få det her område på rette kurs, og det vil tage en årrække.

Økonomi

Skolens elevtal 16. marts 2022 er 177 elever, og der er tilmeldt 68 elever i skolens SFO. Elevtallet går lidt op og ned, hvilket det har gjort i hele perioden med covid-19. Der er tilmeldt 13 børn i den kommende 0. klasse.

Det budgetterede årsresultat 2022 er 243.000 kr. Økonomien er solid, men der tegner sig mørke skyer i ho­risonten med stærkt stigende energipriser, der sammen med et forventeligt lavere elevtal 5. september 2022 kan blive en uheldig cocktail. Ligeledes har skolen igangsat en række renoveringer, der vil påvirke drif­ten fremadrettet. Skoleleder og bestyrelsen vil forholde sig til dette ved en budgetopfølgning efter 1. kvar­tal.

Hærværk
Desværre har skolen været belemret med hærværk de seneste to sæsoner, når de første tegn på solrigt og lunt vejr viser sig på himlen. I foråret 2021 var den helt gal, med flaskekast, rudeknusning og bilræs på sko­lens matrikel. Skolen var i dialog med politiet om problemet, hvor det også blev pointeret, at politiets ind­sats var utilstrækkelig, og at der er behov for mere synlighed fra både politi og SSP på de stevnske kanter i sommerhalvåret.

Politiet opfordrede til, at alt blev anmeldt, for politiets patruljeringer koordineres efter, hvor mange anmel­delser, der er indgivet i et givent område.

Valg til bestyrelsen

Der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsen, og den nye bestyrelse kommer til at arbejde med skolens vision, der tages op på et strategi- og visionsmøde i bestyrelsen i slutningen af maj. Her aftaler vi konkrete tiltag, som kan sættes i gang med det samme, hvorefter vi gør status efter et års tid. Det er her vigtigt at sige, at der er tale om proces, og at det er arbejdet med visionen, der er vigtig.

Skolens vision
Stevns Friskole er en levende skole, kendt for sine stærke Grundtvig – Koldske rødder og traditioner. Skolen er et bevidst tilvalg, hvor det tætte samarbejde med hjemmet skaber et trygt læringsmiljø.

Eleverne rodfæstes i tilværelsen med en bred horisont. Vi sætter dem i gang med deres personlige dannel­sesrejse til livsduelige hele mennesker som evner at leve i et forpligtende fællesskab med plads til den en­kelte.

Læring sker gennem det levende ord i et frit og kreativt undervisningsmiljø, hvor barnets eget VIL og ikke et udefra kommende SKAL er fundamentet. Barnets frie leg og fantasiens væsen ser vi som en vigtig del af barnets udvikling.

Stevns Friskole er i evig bevægelse som summen af os der indgår i det forpligtende fællesskab.

Sammenskrevet på baggrund af visionsaften den 25.08.14

Skolens mission

Skolens formål er at drive en friskole, efter den Grundtvig-koldske skoletradition og give en undervisning, der kan stå mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v.

Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grund­læggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

(Forretningsordenens § 2)


Skolens værdier

Forpligtende fællesskabPlads til den enkelteDannelse

Strategiske mål

Med afsæt i visionen er der fastlagt følgende strategiske mål, som indenfor en 5-årig periode skal omsættes til praksis:

  • Et ligeværd mellem håndens og åndens arbejde, hvor det boglige tænkes anderledes via didaktik, formidling og praktik.
  • Det forpligtende fællesskab ledes på en måde, så medarbejderne motiveres til at tage ansvar in­denfor visionens rammer.
  • Musik og drama vægtes højt i alle skolens alderstrin.
  • Dannelse til fællesskab og ansvar for hinanden.
  • Det levende ord er grundlaget i hverdagen blandt alle på skolen.
  • Det er cool at synge morgensang
  • Internationalisering og it er en naturlig del af en skoles udvikling.

Rasmus Englund

Skoleleder