Tilsynsførendes Rapport 2012-2013

Stevns Friskole

Vemmetoftevej 6?
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2012 -13

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på alle klassetrin i forskellige fag.
Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

Elevernes faglige standpunkt
Undervisningsiagttagelse
Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.
Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt

Ad.2.
Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.
En lærer, en klasse, et fag.
Der er ikke store disciplinære udfordringer, og jeg har ikke oplevet episoder, som lærerne ikke kunne takle professionelt.
Dette giver overskud til skolens kerneydelse, undervisning.
Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning. Mange af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.
Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning der gives.
Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.
De værdsætter og trives også godt i de situationer, hvor undervisningen er ”uden for rammerne”, tværfagligt og anderledes.
Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

Ad. 3.
Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.
Det er mit indtryk at elevernes trivsel har meget fokus.
Omgangstonen mellem ledelse/lærere/elever – alle grupper på tværs og indbyrdes – er meget positiv.
Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig med at der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.
Morgensangen er et godt eksempel herpå.
Og i dette skoleår har morgensangen hver fredag været elevstyret, dette er et positivt tiltag mod aktiv træning i demokratiske processer.

Opsummering.
Som gæst på skolen bliver man altid blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtale med skoleleder Pia Fürst, som uopfordret har fortalt om skolens hverdag og sine tanker om skolen fremtidige drift. Denne dialog værdsætter jeg meget.
Det er med glæde, jeg har set, at Stevns Friskole har fået ansat en dygtig og engageret leder, der ser med friske og positive øjne på skolen og har kompetencer og mod på at gøre en god skole endnu bedre i samarbejde med elever, lærere og forældre.

Jeg ser frem til næste år at følge udviklingen, når skolen skal have fokus på et mere intenst lærerteamsamarbejde. Det er evident, at eleverne vil trives med at undervisningen bliver mere projektorienteret i perioder.
Det vil være en styrke for indskolingen, hvis det faglige samarbejde mellem skole og SFO styrkes.

Der tegner sig et tydeligt billede af en skole med kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en rigtig god skole, folkeskole såvel som friskole.
Både eleverne og de voksne er med god grund stolte af deres skole og glade for deres skolehverdag.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende

 1. februar 2013

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

Stevns Friskole 25. jan 2012.

 1. klasse:
  Faglig læsning med opgaver. Differentieret undervisning med enkeltmands – eller 2 mandsgrupper.
  Højtlæsning, opgaveløsning og gensidige aftaler om mål for hjemmeopgaver.
  Udfordrende elevgruppe

Morgensang:
3 sange samt morgenbøn. Afsluttende med mulighed for information m.m.
Præsentation af tilsynsførende for alle eleverne.

 1. klasse:
  Ordtræning som forberedelse til diktat. Grammatik med 4 ordgrupper. Klasseundervisning, men en gruppe elever får anden undervisning i andet lokale.
 2. og 9. klasse:
  Terminsprøver i tysk.
  Intens arbejdsro ved alle Pc’erne.
 3. klasse:
  Hjemkundskab. Bagte fastelavnsboller som skal bruges af 7. klasse ved senere arrangement
 4. klasse:
  Der blev fejret fødselsdag efter klassen i historie havde arbejdet med tidslinje.
  Derefter skulle klassen se en naturfilm.
 5. klasse:
  Fik diktater tilbage. Svære ord blev gennemgået med udgangspunkt i grammatikken.
  Gennemgang af ny diktatlektie.
  Klasseundervisning. For alle elever med differentieret materiale.
  Fællesdiskussion om GPS-morder, bog, der læses hjemme. Opbygning, genre og indhold med mange udkig til verden uden for skolen. Berettermodel som grundlag for gennemgang. Opgaver til bogens indhold.
  Klasseværelset dokumenterer undervisning.
  Billede.
 6. klasse:
  Matematik. Gennemgang af hjemmearbejde med elever som fulgte tempoet.

Børnehaveklasserne:
Spisesituationer i ”lånte lokaler” på grund af terminsprøver.
To meget forskellige elevgrupper.
Temmelig udfordrende, hvis man tænker på at det skal være to homogene klasser fremover.

1.klasse:
Matematik. Individuelt arbejde på arbejdsark fra Sigma.

Stevns Friskole 21. maj 2012.

Morgensang.
Typisk mandag med lidt høje røster. Mange der gaber, mange især de ældste, synger ikke med. Men det er SUPER med morgensang og samling.

Frikvarter.
Generelt mange legende børn. Rigtig god stor og inspirerende plads med mange muligheder.
Ingen konflikter, men nogle få – ”lidt ”blege ”børn, der går alene rundt. Da jeg satte mig og talte med en af dem, var der straks klassekammerater, der kom og tilbød leg. Det er ikke altid kammeraternes skyld, at man er alene!

 1. klasse.

Første fremlægning af Projektopgaven.

 1. elev
  Den sorte død.
  Historien.
  Statistik
  Beskrivelse af sygdommen.
  Behandling.
  Sikker og spændende fremlægning. God disposition. Man bliver nysgerrig.
 2. elev
  Anoreksi
  Historie.
  Beskrivelse af sygdommen og sygdomstegn i dag.
  Årsag
  Mange informationer. Stor viden om emnet. God formulering (skriftligt).
 3. elev
  Downs syndrom.
  Begrundelse for valg ag opgave.
  Beskrivelse af sygdommen.
  Hvordan opstår sygdommen
  Risiko for at barnet får sygdommen og hvordan reagerer de kommende forældre
  God og sikker fremlægning. Klar disposition. Godt at få begrundelse for opgavevalg.
 4. elev
  Evolutionsteorien.
  Charles Darwin.
  Biografi.
  Meget stof og stor viden om emnet. Klar fremlægning
 5. elev
  Konspirationsteori. 9/11.
  Beskrivelse af 9/11
  Efterfølgende reaktioner.
  Forklaring af konspirationsteori. Hvad er det?
  Hvad er teorien bag 9/11

Godt at starte med dispositionen. Det forbereder tilhørerne. Rolig og sikker attitude. Virker afslappet.

 1. elev
  Rumrejser
  Begrundelse for valg af emne.
  Fremlægning af disposition.
  Rumkapløbet.
  Historien
  Faren ved at være i rummet
  Følgesygdomme
  Overskudsagtigt at kommenterer forstyrrelse – og videre. Temmelig uafhængig af manuskriptet efter opvarmning
  Sikker og afslappet attitude. Stor viden om emnet.
 2. elev
  Epilepsi
  Historie
  Sygdomsbeskrivelse
  Økonomi/arbejdsmuligheder/omkostninger
  Sikker og tydelig fremlægning.
  Lad være med at highlighte hvad du IKKE gør.
 3. elev
  Gik i baglås og selvsving og vil ikke fremlægge.
 4. elev
  Adoption
  Begrundelse for emnet
  Disposition
  Forklaring af begrebet
  Processen
  Lande der bortadopterer
  Grunden til bortadoption
  Stort og spændende stof. God disponering og vægtning.

Generelt.
Meget dygtige elever. En fornøjelse at overvære. De er også gode tilhørere og kommenterer fornuftigt og godt til hinanden.
Ærgerligt at resten af skolen ikke tager lidt mere hensyn til 9. klasses mangel på egnet lokale.
Eleverne har mindst lige så meget fagligt ud af projektopgaven, som de vil have af almindelige afgangsprøver.
Efter en snak med eleverne kan jeg anbefale at man synliggør over for dem at dette her er en meget mere fremadrettet og relevant afgangsprøve, hvor man øver mange faglige færdigheder – samt kommunikation.
Skolen burde synliggøre hensigt, formål, handling meget tydeligere især for elevernes skyld – og deres selvfølelse i forhold til andre skoler.

Stevns Friskole 30. maj 2012.

9.klasse.
Fremlægning af projektopgaver.

Fremlæggelse af emnet alkohol.
Godt faktuelt indhold.
Selve fremlæggelse præget at elevens personlige relation til emnet. Følelsesmæssig berørt og nervøs, men fin demonstration af at kunne overskride egne grænser. Fint at skolegangen giver mulighed for dette inden eleven skal videre i uddannelsessystemet.
Slidepræsentation støtter oplægget med informative statements.

Fremlæggelse af emnet adoption.
PowerPoint.
Indledning med disposition.
De enkelte slides støtter fremlægningen faktuelt.
God fremlæggelse. Spændende og informativ.

Fremlæggelse af emnet skønhedsbehandlinger.
Indledning. Begrundelse for valg af emnet. Herefter en film.
Filmene er informative, men øvelsen med at fremlægge selv er stærk reduceret.
Dette kan ikke kaldes elevfremlægning, da eleven er utydelig og alt i alt kun styrer en filmfremvisning.
Elevens egen mening måtte gerne fremstå tydeligere.

Det er spændende at opleve elevernes fremlægning. De har arbejdet godt med stoffet og de har mange kompetencer i brug.

Det er en god læring for eleverne men der er faglig slagside i forhold til de andre fag når man vælger denne metode. Jeg vil dog ønske at skolen bibeholder denne arbejdsform, som lærerne er meget kompetente til og har erfaring med.
En kombination af denne arbejdsform og de traditionelleerne. prøver vil være spændende og en god ballast for afgangselev

Stevns Friskole 26 juni. 2012.

Afslutning af skoleåret 2011-12

Startede med morgensang.
Som altid en stor fornøjelse at høre eleverne synge så godt med på de gode og festlige sange fra den Gule sangbog.
Nyder også meget den professionelle klaverledsagelse. Dejligt at skolen er meget musisk.

Skolens bestyrelse har arrangeret resten af dagen.
Først var der folkedans arrangeret af Henrik som både instruerede og spillede harmonika.
Utroligt at opleve alle skolens elever – store som små – lære 2 folkedanse i løbet af kort tid. Først Bro bro brille – og derefter endnu en dans som jeg heller ikke kendte men som alle lærte. Fint styret og fint at eleverne er så positive og samarbejdsvillige.

Herefter optrådte en tryllekunstner

Peter Jakobsen
Næstvedvej 22
Sorø

5000 kr v/skoler.

Trylleskolen: se nettet. Kursus for alle.

Det var en rigtig flot oplevelse for alle. Både børn og voksne.

Skolens elever er virkelig gode på sådan en dag, alle lever med ingen kedelige episoder overhovedet.

Skolens ledelse skiftes ud – næsten ved næste skoleår.
Susanne og Anna går på pension og der er ansat ny leder og sekretær. Rasmus holder forældreorlov ½ år. Bestyrelsens formandskab er udskiftet. Der har været en læreropsigelse.
Det positive er at skolen ikke er ramt af personalesygdom.
Der skal bygges og fra næste år skal afgangseleverne til afgangsprøve.

Det vil uden tvivl påvirke medarbejderne. Det er en forudsætning for skolens trivsel at medarbejdertrygheden ikke sættes på spil næste skoleår.
Spændende om skolens gode fundament holder igennem denne proces.

God sommerferie.

Stevns Friskole 6. september 2012.

Ved ankomsten til skolen: Byggeri, ny skoleleder og ny sekretær. Ingen viceleder.

Morgensang.
3 sange. OG de to af dem var nye for mig.
Fin og opmærksom stemning.

Samtale med Pia.
En glad og positiv ny leder, der glæder sig til opgaven.
De pædagogiske dage i begyndelsen af skoleåret var gode og inspirerende.
Der skal følges op på emnerne og skolen skal i gang med teamsamarbejdet.
Dette initiativ hilser tilsynsførende meget velkommen.
Det vil være til gavn for undervisningens kvalitet fremover.
Spændende at udveksle pædagogiske tanker og ideer med en pædagogisk skoleleder.

Besøg i 1. x. Lone
Stave, læse, skrive. En meget opmærksom og skoleparat klasse. De går fint til opgaven. Arbejder koncentreret og dygtigt.
Det boglige arbejde varieres af manuelle øvelser. Godt for indlæringen.
Sød og stille klasse.

Besøg i 1.y. Tina
Billedkunst. Børnene har lavet nogle meget flotte akvarelbilleder. Viser at du trods den uro, der stadig er i flokken kan fordybe sig i opgaver.
Klassen er stadig en håndfuld. Men de er charmerende og dejlige, men der skal bruges meget mere lærerresurser i denne gruppe i forhold til parallelklassen. Lærerne giver udtryk for at de kan lide disse udfordringer og synes børnene er spændende.

Besøg i BH. klassen.
En flok skoleparate børn. Fysisk virker de store.
Arbejder fint med opgaverne. Dyreemne. Eleverne har arbejdet med opgaver om ”sig selv” for at lære hinanden at kende. De har også et trafikemne.
De skal senere i gang med trin for trin, det forebygger de småkonflikter, der opstår.

Besøg i 2. klasse. Lone
Afsluttet diktat.
Herefter spisning.
Det var en medbragt mus i klassen.
Eleverne var glade og veloplagte.

Stevns Friskole 28. Januar 2013.

Ved ankomsten til skolen bliver jeg orienteret om at det er en ”kaosdag”. Mange syge lærere, ledelsen er runderende tilsyn. Der er terminsprøver. Der er også en del syge elever.
Morgensangen er aflyst.
Der er som sædvanlig en positiv og imødekommende stemning på lærerværelset. Og som altid en meget venlig og imødekommende velkomst fra alle.
I dag har jeg fokus på den sociale stemning i de ældste klasser.
Alle klasser har kalendere i klasselokalet hvor der er plads til klassens trivselsmål. Ingen er udfyldte, men måske er der trivselsmål alligevel.

Besøg i 8. klasse matematik. Bodil
Klassen igangsættes med et gruppearbejde i matematik, som de skal arbejde med de næste par uger.
Klassen tager pænt fat på arbejder og gå straks i gang med at tage fat på opgaverne.
Klassen virker socialt velfungerende og behagelig at komme ind i.

Besøg i 7. klasse dansk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med opgaver om en kendt person. En større skriftlig opgave, der skal afleveres om 14 dage.
Eleverne arbejdede fint selvom de var uden lærer. Alle fortalte ivrigt og beredvilligt om deres opgave. Der var en god og positiv stemning i klassen. (Imponerende i forhold til at det er 7. klasse!)

Besøg i 6. klasse dansk. Karen
Klassen arbejdede med opgaver i forbindelse med læsning af bog. Opgaverne var ens. Nogle elever havde valgt at samarbejde i grupper.
Her ser man tydeligt forskellighederne i deres forudsætninger for dette. Typisk for alderen. Nogle elever supplerede hinanden og var stadig individuelle. Nogle elever lavede opgaverne ens. Nogle foretrak det hyggelige og så arbejde lidt mere hjemme. Nogle arbejdede selv begrundet i at de derved var mere effektive.

Besøg i 5. klasse. Historisk matematik. Vikar.
Klassen arbejde med farver, pair og saks samtidig med de blev undervist af en lærer, der var meget inde i emnet og brændte for det. Det smittede af på eleverne, der roligt lyttede og var interesserede.

Stevns Friskole 7. februar 2013.

Morgensang.
Stadig en del syge elever og lærere.
Skolen er mærket af at nogle har været syge og er vendt tilbage slappe efter sygdommen. Men alle er glade og positive, som sædvanlig.
Der er den imødekommende og dejlige stemning på skolen, som altid kendetegner kulturen her

Besøg i 9. klasse tysk. Maibritt
Undervisningen foregår på tysk og det er mit indtryk at hovedparten af eleverne har godt fat i sproget. Der er opmærksomhed og eleverne arbejder med det, de bliver bedt om.
Undervisningen er afvekslende.
I storrummet med vekslende partnere skal de oplæse og forklare digte fra 2. Verdenskrig.
Senere tilbage i klasselokalet skal eleverne enkeltvis forklare indholdet af billeder fo resten af klassen.
Til sidst gruppearbejdemed gloser og oplæsning.

Besøg i 5. klasse engelsk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med galgeleg uden indhold der var relevant for engelsk – eller andet

Besøg i 4. klasse dansk. Charlotte
Der var ”Charlottetimer” – i dag arbejde med ”kasser” og oprydning. Klassen summer af behagelig stemning og en god kontakt med deres lærer.
Klasseværelset dokumenterer og orienterer om klassen arbejde. Der er ugeskemaer for hele året. Der er på whiteboard ugen detailskema. Der er regler for omgangstone og omgangsregler for klassen. Man kan læse at Charlotte arbejder emneorienteret med alle sine timer og sine fag, men der er en plan som kendes af alle for de nærmeste uger.
De øvrige timer læses af faglærere.

Møde med Pia.
Mødet tager udgangspunkt i mine noter fra Certificeringskurset.
Hvad siger loven og hvad skal tilsynet tilse
Herunder samtale om hvad der er tilsynets opgaver og hvad tilsynsrapporten skal indeholde.
Opklaring af hvilken rolle skolelederen har og hvilken rolle den tilsynsførende har

Besøg i 9. Henrik.
På lærerværelset blev jeg kontaktet af et par piger fra 9. ,der spurgte ind til min opgave, da jeg havde overværet deres tysktime.
Jeg forklarede dem hvad jeg have iagttaget, og de delte min anerkendelse af lærerens varierende undervisningsformer, og fortalte at netop denne lærer var rigtig god til dette og at de var glade for faget.
De inviterede mig derefter til at komme i deres engelsktime, hvor de skulle se film – og spise popcorn.

Jeg modtog invitationen.
Filmen, In the Name of the Father, var på engelsk uden danske underteksten. Den blev vist i forbindelse med et emne om Irland.
Eleverne fulgte aktivt med i filmen og var meget interesserede.
Tydeligt at der er en god stemning i klassen og at de er fagligt interesserede.