Tilsynsførendes rapport 2018-2019

Tilsynsrapport som pdf fra tilsynsportalen.uvm.dk … klik her

Tilsynserklæring april 2019
Stevns Friskole

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg

vigr@mail.dk

I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2017 blevet bedt om at føre tilsyn med:

 • Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
 • At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • At undervisningen er på dansk.
 • At skolen efterlever lovens §9d, stk.5 (Donationer)

Tilsyn:

Tilsynsbesøg i 2018-19

Fredag d.26/10 2018

Møder ind på lærerværelset lidt før morgensamling – hvor jeg fortæller at jeg kommer rundt i dag. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.

1. lektion 1.kl matematik

Læreren starter med at skrives dagens ”program” på tavlen med ord og tegninger.

Klassens skal arbejde med geometriske figurer. Eleverne er meget ivrige og interesseret og har alle hænderne i vejret.

Læsevejlederen kommer og tager en elev med ad gangen til kort læsning/læsebånd i et lokale ved siden af.

Læreren tegner figurer på tavlen (trekant, firkant o.s.v). De tæller sammen kanterne. Der tegnes også cirkler.

De tager deres matematikbøger frem og finder opgaven til geometri. De skal finde de figurer de har lært i klasserummet og udenfor klassen. De arbejder parvis.
Efter de har fået tid til at finde figurere, samles de i klassen, de fortæller hvad de fandt og deres gives feedback. Alle er med og meget ivrige.

De bruger Format fra Alinea, Matematik 1.klasse

2.lektion 3.kl musik

Læreren og eleverne er i gang med at gennemgå/analysere en sangtekst. Den er rimelig svær, men de hjælpes ad og meget dygtige til at fortolke denne. Det er ”Kirsten og vejen fra Gurre” af Frank Jæger. Derefter tegner de et billede der kan være illustration til teksten.

De har et hæfte med alle de tekster/sange de har sunget og gennemgået. De plejer også at spille i musiklokalet, men dette når de ikke i dag.

3. lektion 4 kl. engelsk

Eleverne har 1 time engelsk om fredagen. De har deres computere fremme (de skal have egen computer med fra 4.kl).

De må i denne time om fredagen vælge at arbejde med enten en engelsk hjemmeside, der hedder British Counsil eller arbejde i en ”ekstra-opgave-bog”.

I de andre engelsktimer i ugens løb, arbejder de med Pitstop #4 fra Alinea. De slutter timen af med at tale om dagens navn, måned og vejret i dag.

4. lektion 5.kl billedkunst


De arbejder med emnet ”huse”. De har set på sjove kunstfærdige, kreative byggede huse. Blandt andet har de set på Gaudis huse i Barcelona og samlet inspiration.

De tegner nu og laver skitser til malede billeder de skal fremstille senere.

De arbejder med gode farver, pensler og teknikker. De arbejder alle meget interesseret.

5. lektion 6.kl matematik

Klassen arbejder med ligedannede figurer. De gennemgår lektier på klassen og går videre med opgaverne i bogen. De arbejder individuel. Opgaverne skrives ind i et kladdehæfte.

Materiale: Kolorit fra Gyldendal

6.lektion 8.kl engelsk

Eleverne arbejder med engelsk grammatik. De har et hæfte ”Engelsk grammatik (mini) fra forlaget Tibet. Eleverne arbejder individuelt, men hjælper hinanden hvis der er nogle tvivlssprøgsmål.

Læsebog er ; Piece of Cake 8 fra Alinea


Mandag d. 25/3 2019

Møder lidt før på lærerværelset og deltager derefter i morgensamlingen. Eleverne synger 2 sange og beder fadervor. Eleverne orienteres om at jeg er der og deltager i undervisningen.

1.lektion Bh-klassen dansk

De arbejder med ”Roberto-bogen” og bogstaverne. Læreren læser digte op og eleverne lytter. De arbejder med bogstaverne B og D. De taler om forskellen på disse to bokstaver, finder navne med henholdsvis B og D og andre ord de kender, der starter med B eller D.

Derefter finder de danskbogen frem. De bruger På vej til min første læsning fra Alinea. Til talindlæring bruger de Rema Oa fra forlaget Delta. De har bogkasser med frilæsningsbøger i klassen og de benytter sig af dette.

2. lektion 1.kl Billedekunst

Klassen arbejder i billedkunstlokalet. De bygger robotter af genbrugsmaterialer, skrald mm. De har hver især medbragt bæreposer med alt muligt…lige fra kartoner, tom emballage til brugte, computere, boards og lamper. De bruger deres fantasi og de kan virkelig godt lide dette projekt.
Ud over at fremstille en fantasi-robot…så undersøger de også hvad der inden i f.eks en computer o.s.v.

Nogle arbejder alene og andre 2 og 2.

3.lektion 8.kl matematik

Klassen arbejder med Tal og Algebra.

Deres grundbog er; Kolorit 8 fra Gyldendal.

Læreren introducerer det nye tema. Hun gennemgår ligning /bogstaver i matematik.

Eleverne sidder i grupper og arbejder. Læreren laver et eksempel på tavlen hvor hun skal finde moms, generaliserer eksemple, variabler og hvordan man beskriver sammenhænge.

Læreren stiller eleverne nogle spørgsmål og italesætter hvad man gør – matematik til virkelighed!

De diskuterer i grupperne og derefter spørges grupperne hvad de kom frem til af svar.

Læreren afslutter timen med at opsummere hvad de har gennemgået.

4.lektion 2.kl naturfag

Eleverne er i gang med et forløb om ”dyre-grupper”. De har arbejder med pattedyr, padder og krybdyr. Eleverne ser på dyr, tegner og fortæller om dyrene.

5.lektion 2. kl historie

Fra august til jul har det Nordisk historie og efter jul har de bibelhistorie frem til sommer.

Læreren læser op fra det gamle testamente. Eleverne tegner mens læreren læser højt. De tegner illustrationer el lign til det fortalte. De er gode til at lytte og taler bagefter om det læste. I dag var der temaer som straf og tilgivelse.

6.lektion 6.kl engelsk

Læreren sætter et billede på board- det er et spillekort. En elev står med ryggen til billedet og en anden elev giver ledetråde til hvad der er på billedet. Det er en warm-up som der bruges 10 minutter på.

Derefter arbejder eleverne selvstændigt med hæftet ”Let´s do it”.

De slutter timen med at repetere ord om ”vejret”…alle ord der kan bruges når talen falder på begrebet ”Vejr”.

Man har 2 elevråd. Et for indskolingen og mellemtrinnet og et for udskolingen. De holder også et fælles elevrådsmøde. Der er afholdt 3 møder i år.

Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet overværer undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 d punkt 1-5.

Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står;

” Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9.klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”.

Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.

Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.

Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 3 er undervisningssproget dansk.

Afslutning.

Jeg har i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev.
Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.

Jeg har haft samtaler med elever vedr. elevråd og undervisningen.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Stevns Friskole drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Som altid har jeg efter tilsyn gennemgået elevernes standpunkter og afgangsprøvekarakterer.


Vordingborg 20 juni 2019

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.

Tilsynsførendes rapport 2017-18

Tilsynsrapport som pdf fra tilsynsportalen.uvm.dk … klik her

Tilsynserklæring april 2018
Stevns Friskole

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg
vigr@mail.dk

I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2017 blevet bedt om at føre tilsyn med:
• Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
• At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
• At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
• At undervisningen er på dansk.
• At skolen efterlever lovens §9d, stk.5 (Donationer)
Tilsyn:
Tilsynsbesøg i 2017-18
Torsdag d.26/10 2017
Møder ind på lærerværelset lidt før morgensamling – fortæller hvor jeg kommer i dag. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.
1.lektion 2.kl Dansk
Der er lavet en plan for timen på tavlen, denne gennemgås som det første. Eleverne læser højt fra læsebog, de har haft det for hjemme. De nøjedes med 2 linjer hver.
Eleverne skal igennem ny tekst i deres læsebog. De læser i kor – og taler om nye ord. De får dette for til næste dag.
De anvender Læsebog 2 fra Alinea.
Læreren fortæller herefter om bogen ”Den lille Prins” og forklarer hvorfor hun er glad for netop denne bog. I næste uge skal de medbringe en bog som de er glade for.
2.lektion 4. kl Matematik
De arbejder med deres matematikbog; Kolorit for 4. klasse fra Gyldendal.
En elev læser opgaven højt for klassen og de taler om hvorledes opgaves skal regnes. De har en mappe hvor deres opgaver samles. Der er ekstraopgaver til de elever, der er færdige.
Eleverne arbejder selvstændigt – nogle skal blive i klassen og andre må gå udenfor. Jeg havde en god samtale med eleverne om deres skolegang.
3. lektion 3 kl. Dansk
Lærer og elever viser mig hvordan de laver læse-log og hvordan de gør hver gang de starter på ny bog.
Eleverne har valgt hvilke bøger de vil læse. Lærer tæller langsomt til 10…og så er alle klar til at læse. De har hynder til at sidde/ligge på i klassen.
Nogle elever anvender høreværn så de har helt ro andre sidder stille og læser højt for hinanden. Der står et biblioteksstativ i klassen fyldt med bøger.
Materialer: Fandango 3, Skriv fra Gyldendal Grundskrift 2 og Ny diktat for alle 3 kl. A/B også fra Gyldendal.
4. lektion 7.kl Engelsk
Eleverne starter med at læse højt i grupper. Derefter gennemgås teksten ved hjælp af denm ”varme stol”. To elever er placeret foran klassen og eleverne stiller spørgsmål til de to, der er ”personer” fra teksten.
Derefter har de skriveøvelse. De skal skrive i 10 min på en historie. Efter de 10 min skal de gå rundt blandt hinanden i klassen og læse deres historie op for hinanden.
5. lektion 9.kl Matematik
Eleverne arbejder med rumfang og overfladeareal.
Materiale: Kolorit 9 fra Gyldendal
Eleverne har kladdehæfter og læreren bruger Active board. Der regnes på tavlen og på Active board. Alle elever giver deres resultat på klassen. De får tildelt nye opgaver og eleverne går i gang i små grupper.
Eleverne afleverer til dagligt alle opgaver digitalt.

D. 13 april 2018
Deltager på lærerværelse og derefter morgensamling. Der synges fra Friskolesangbogen og en ny sang fra MGP og bedes Fadervor. Eleverne orienteres om at jeg er der og deltager i undervisningen.
1.lektion 3. kl Engelsk
Klassen er i gang med et forløb om ”Food”.
Materiale: Pitstop 3 fra Alinea.
Eleverne har deres bøger i kasser i klassen. De skal i dag lave en ”mad-slange” på tavlen med alle de ord de kan på engelsk, der forbindes med mad.
Eleverne arbejder derefter individuelt med deres engelsk-opgaver.
De har 3 timer engelsk om ugen.
2. lektion 6. kl Matematik
Der er 28 elever på 6. trin og derfor er der lavet 2 små klasser. Disse arbejder sammen i matematik i dag.
Der arbejdes med Sansynlighed.
Materiale: Kolorit 6 klasse fra Gyldendal og eleverne har også et klassehæfte.
De arbejder i grupper af 3 i hver og de må arbejde på tværs af klasserne. De 2 klasser er ikke indrettet ens. De er indrettet sådan, at de alle kan samles i én klasse når de f.eks skal se film eller lign. Jeg er med i begge klasser og ser eleverne fremlægge deres resultater.
3. lektion 1.kl Dansk
Læreren starter med at skrive plan for timen på tavlen. Der er fra morgenstunden skrevet plan op for HELE dagen.
Eleverne har øvet læsning hjemme og læser højt på klassen.
Materiale: Min første læsning fra Alinea.
De skal have nyt læsestykke for. Læreren læser en linje ad gangen og de læser derefter (ekko-læsning). De repeterer tegnene; punktum, komma og udråbstegn og hvad de betyder.
Læreren standser engang imellem læsningen og stiller spørgsmål til klassen. Der gives ny lektie for. Nogle skal læse 1 side, andre 2 og dem, der gerne vil 3.
Derefter øver de ”de hyppigste 120 ord”. Eleverne går rundt med ordkort og læser hianandens kort højt.
Til sidst er der frilæsning. Eleverne finder deres bøger og finde ”læse-sted”, Det kan være i en ”læsehule” under bordet eller lige udenfor klassen.
4. lektion 0.kl Dansk
Timen starter med at læreren læser højt og læreren stiller ind imellem spørgsmål.
Eleverne bruger i dagligdagen Alletiders dansk fra Alinea – der læses fra denne og På vej til den første læsning også fra Alinea.
Derefter inviteres eleverne til at være publikum når 2.kl øver sig på forårskoncerten i aulaen. Derefter spiller 0.kl for 2. kl og mig.
Meget engagerede elever og musiklærer – det var en fornøjelse at overvære.
5. lektion 4. kl Dansk
Eleverne er vant til at fremlægge selvvalgte projekter hver fredag. De forbereder, fremstiller og arbejder med projektet hjemme.
Derefter går de i gang med danskforløb om ”Skagensmalerne”. De skal skrive en beretning over billedet ”Den druknede”. De taler om billedet og brainstormer på tavlen.De må gerne arbejde 2 og 2, men skal aflevere individuelt.
Materialer: Ny diktat for alle 4 kl., Fandago og Ny skriftlighed for 4 kl.

Lovgrundlaget.
I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.
Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”
Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”
Undervisningsplaner.
Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.
Undervisningsmaterialer.
Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.
Undervisningssproget.
I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.
Afslutning.
Jeg har i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.
Jeg har haft samtaler med elever vedr. elevråd og undervisningen.
Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Stevns Friskole drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.
Som altid har jeg efter tilsyn gennemgået elevernes standpunkter og afgangsprøvekarakterer.

Vordingborg 18 april 2018
Certificeret tilsynsførende
Vibeke Grønbæk.

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3 4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Efter aftale med Rasmus har jeg i dette skoleår haft fokus på faglighed, emneuger og de gode historier. Herunder læseresultater, faglige emneuger og samarbejdskompetencer i elevgruppen.

Besøgene i dette skoleår:

Oktober.
Emneuge matematik
Arbejde med emner på tværs af klasser.
Indskolingen købmandsbutik og perspektivtegning.
5. klasserne arbejdede med budgetter både for familieøkonomi og fester.
6. – 7. klasse havde forskellige opgaver med stor fokus på faglig læsning. Herunder instruktion og feedback.
Udskolingen lavede matematik test på PC`ere med henblik på at kunne mestre de kompetencer ved årets test og afgangsprøver. Suppleret med løb og frisk luft for at klare hjernen

November.
Orientering skolens læseløft
Skolen har fokus på læsning og de to læsevejledere har hver 100 t til opgaverne. Skolen afholder læsekonferencer med alle klasser, hvor ledelsen også deltager. Her drøftes klassernes resultater og indsatsen over for de elever der har særligt behov. Lærerne får supervision og faglig støtte.

Skolen har læsebogssystemet “Den første læsning”. Dette system har en fælles læsebog. Der er indført et dagligt læsebånd og her trænes også faglig læsning. Der gøres  en stor indsats for at inddrage alle skolens lærere i ansvaret for læsning, og læsevejlederen påtager sig vejlederopgave i forhold til kollegerne. Uge 7 var en temauge med dansk med et bredt fokus på alle fagets muligheder.  Alle lærere samarbejdede om denne uge med læsevejlederen som den inspirerende og motiverende tovholder.

Der er sat gang i øget fokus på indskolingen. Herunder er der udarbejdet en folder til forældrene, hvor man kan se hvilke forventninger der er til eleven i Førskoleforløbet. Der er også fokus på de faglige krav til læsning i 0. klasse. Der er et givende og positivt samarbejde med førskole- og børnehaveklasselærere. Dette styrker den tidlige læseindlæringen

Læsekoden skal knækkes inden udgangen af 2. klasse, hvis dette ikke er sket går eleverne på læsehold og undervises af læsevejlederne. Der er 12 elever på læsehold. Ved udgangen af 4. klasse testes de elever, der stadig ikke kan læse, for ordblindhed.

Skolen råder over et  6 IT rygsække.
Alle elever har adgang til frilæsning.dk, der har materiale fra lix 3 – lix 40 samt gyldendal.dk. Forældrene kan gøre brug af disse link, og skolen forventer at hjemmene tager ansvar for elevernes læsetræning min. 15-20 minutter dagligt hele skoleforløbet.

Dette inspirerende møde gav mig en vished om at skolens læsestandpunkt generelt har løftet sig betydeligt i de seneste år. Skolen skønnes at ligge i den øverste del af de samlede skolers resultater for tidlig læseindlæring.  Der er fokus på, at læsning er grundlag for alle de andre fag, så generelt vil dette resultat løfte hele skolens faglige standpunkt til langt over middel.

Denne dygtige og fælles indsats på læseområdet er en vigtig årsag til, at Stevns Friskoles elever bliver dygtigere i alle fag.

Opsummering.
For at en skole kan leve op til kravene er det vigtigt, at ikke kun eleverne trives. Det er også en forudsætning for elevernes gode lærings- og trivselsliv, at der er styr på alle områder af skolen. Gennem samtaler med Rasmus, Lone og flere af skolens lærere kan jeg understrege følgende:

Det går godt på skolen.
Der er styr på økonomien.
Der er fokus på eleverne.
Der er opmærksomhed på lærerne, deres faglige udvikling og på skolens efteruddannelse Der er nu to uddannede læsevejledere, det har en afsmittende effekt på skolens læseresultater. Der er læsekonferencer og i februar var der emneuge i dansk.

Der bliver uddannet en AKT lærer, fordi der er behov for en del ”brandslukning” samtidig med, at der gerne skulle blive overskud til forebyggende arbejde i klasserne og instruktion til lærerne om, hvordan man kan agere i klasserne.
Arbejdsmiljøet på skolen er godt, og der er ikke meget sygdom. 6. ferieuge afvikles rullende, derfor er der fravær i emneugerne.

Det er en styrke:

 • at skolen prioriterer, at der er 2 læsevejledere, en AKT-lærer, en IT- mand og en pedel.
 • at der er en souschef.
 • at lærerne skal være lige så godt lønnende som folkeskolens lærere.

Skolen er i god drift og har en høj kvalitet. Og der er mange gode historier der kan fortælles – og der bør fortælles.

Jeg takker nu af efter 6 år som tilsynsførende. Det har været en glæde at besøge skolen gennem disse år. Jeg har været glad for at komme her, og jeg er ked af at skulle stoppe nu, men det er regelen.
Der skal nye øjne til, også selvom jeg synes, der stadig er mere, jeg er nysgerrig efter at undersøge nærmere.
Og der sker så meget på skolen – i den gode retning. Min anbefaling vil være at de “gode historier” – og dem er der mange af,  – skal ud i lokalbefolkningen. I skal være stolte af jeres skole, og I skal vise det tydeligt.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Stevns Friskole er en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man giver lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde. Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Tak for 6 spændende år. Selvom jeg ikke er tilsynsførende mere vil jeg følge Stevns Friskole med interesse og glæde mig over alle de gode ting, der foregår.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted

Stigbrovej 3

4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

 1. Matematik
 2. Tværfaglig undervisning – emneuger

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i 3 emneforløb og matematik på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

15. juni – Besøg i Indskolingen, 4. og 7. klasse samt orientering om afgangsprøverne.

Afgangsprøverne går fint. Fysik var lidt svært. Der meldes om gode resultater i dansk.

6. oktober – Fordybelsesuge over temaet Sundhed.

Der arbejdes i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling. Nogle gange i klasser, andre gange på tværs af klasserne.

Der er fokus på krop og sind, så det handler også om samarbejde og trivsel.

Hver dag indledes med et løb. Klasserne konkurrerer om, hvem der løber længst i løbet af ugen.

Lærerne mærker effekt af elevernes veloplagthed, når dagen indledes med motion og frisk luft.

Det er tydeligt fokus på fagene i tværfagligheden, så eleverne skal bruge deres faglige kunnen i forbindelse med det overordnede emne.

19. november – Tværfagligt 2 ugers forløb med overskriften Middelalder

Der arbejdes i på tværs af klasserne i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling.

Det er dejligt at se skolen i tværfaglig funktion, hvor det teoretiske er et godt fundament for den tværfaglige fordybelse.

Det ses tydeligst i Udskolingen, og eleverne giver udryk for, at de er glade for forløbet og synes, det er spændende at fordybe sig i et historisk emne.

Det er et rigtig fint eksempel på at bruge to fag tværfagligt – historie og dansk

Mellemtrinnet arbejder med en kombination med kreativt og fagligt, instruktion, orientering og fremstilling.

I indskolingen er der social fokus. Her er det vigtigste at samarbejde på tværs og rumme alle elever.

8. december – Besøg i alle klasser – matematik.

Startede med morgensang kl. 8.30.

En god tradition og alle elever deltager aktivt.

Generelt: Alle klasser arbejder fint med matematik. De er glade for faget og det er god og faglig solid undervisning på alle klassetrin. Der er god arbejdsro, og det tyder på, at eleverne er velmotiverede.

En hurtig statistik på mobiltelefoner, da det kan være et hjælpemiddel i matematik, bl.a. som regnemaskine:

0. – 1. klasse har lidt under halvdelen mobiler

2. – 3. klasse har 2/3 mobiler

4. – 9. klasse har 1 elev IKKE mobil

16. februar – Emneuge om Carl Nielsen. Udskolingen terminsprøver.

Spændende emnevalg og der er en høj grad af tværfaglighed. Musik, billeder, historie og ikke mindst dansk: poesi, prosa, faglig læsning og skriftlig fremstilling.

Eleverne arbejder fint sammen på tværs af klasserne, man mærker, at de er blevet vant til arbejdsformen. Der er arbejdsro og optagethed af emnet. Meget selvstændigt arbejdende grupper.

Denne uge er et fint eksempel på, hvordan de faglige kompetencer kan bruges tværfaglig og dermed give stor mening. Gruppearbejdet er givende og alle løser opgaver på deres individuelle niveau.

Generel konklusion efter 3 emneforløb i dette skoleår:

Det er tydeligt at skolen har fundet en god måde til dette, og det har givet bonus, at det er tredje emneuge i dette skoleår.

Stor ros til både lærere og elever for denne indsats og dette resultat.

Opsummering

Det er tilfredsstillende at konstatere at skolen scorer godt – og højest i Stevns kommune – i Cepos. Man kan så mene, hvad man vil om disse målinger. Men det er jo ikke helt tilfældigt, at man scorer højt. Det viser, at skolen har styr på sin faglighed og sin udskoling. Selvom dette ikke alene garanterer en god skole er det en vigtig del.

Jeg vil gerne fremhæve 9. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal har denne klasse haft nogle gode og spændende år i deres udskolingsforløb. Den opgave, der var krævende og svær, er løst godt

At besøge skolen er en fornøjelse. Stemningen er god.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Medarbejderne er veloplagte, og der er gode drøftelser i frikvartererne, der viser, at det er engagerede og dygtige medarbejder, der er trygge ved deres leder.

Skolen virker harmonisk og afbalanceret, og der er ingen tvivl om skolens faglige og sociale profil.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

3. april 2016

Tilsynsførendes Rapport 2014-15

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2014 -15

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i dansk på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

28/8             Møde m. Skoleleder vedrørende planlægning ad årets fokusområde. Dansk.

29/9             Møde med skoleleder og læsevejleder vedr. klassenes testresultater og skolens prøveresultat i dansk i 13 og 14.

11/12           Besøg i 0. 1. 2. 3.x 6. 7. klasser

3/2               Besøg i 3.y 4. 5. 8. 9. klasser

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

 1. Elevernes faglige standpunkt
 2. Undervisningsiagttagelse
 3. Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.

Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt.

Jeg har haft møde med læsevejleder og skoleleder for at gennemgå de arkiverede læserprøver fra alle klasser.

Det er nyt for skolen at arkivere disse prøver centralt, derfor har det ikke været muligt at undersøge klasserne og de enkelte elevers progression.

Skolen vil oprette et sådant arkiv, der gør det muligt at fordybe sig i, hvordan den enkelt elev udvikler sig og hvordan hele klassen flytter sig og på den måde evaluere undervisningen i dansk og lægge nye mål og handleplaner for såvel den enkelte som hele klassen.

Dette vil kvalificere undervisningen og gøre lærerskift mindre sårbare.

Eleverne ligger generelt på et solidt middelstandpunkt, og undervisningen sigter primært mod at få så mange som muligt løftet mod midten.

Ad.2.

Undervisningen er ”klassisk” – katederundervisning,  gruppearbejde og individuelt arbejde.

Lærerne prioriterer at undervise i egen klasse i eget fag.

I indskolingen er der vægt på sociale kompetencer, trivsel og kreative processer. Der er et fint samarbejde med SFO, som styrker eleverne.

Mellemtrinnet lægger vægt på skriftlighed og grammatik.

Udskolingen arbejder emneorienteret med dansk som redskabet. Her benytter man

Pc’ere .

Jeg vil gerne fremhæve 8. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal, foregår der spændende danskundervisning med meget motiverede elever.

Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning.

De fleste af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.

Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning, der gives.

Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.

Jeg har også overværet vikartimer

Ad. 3.

Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.

Det er mit indtryk, at elevernes trivsel har meget fokus.

Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig er der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.

Opsummering.

Som gæst på skolen bliver man blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, hvor der styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

16. marts 2015

Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på de fleste klassetrin i forskellige fag.

Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I lighed med de foregående år er min konklusion at

 • Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
 • Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.

En lærer, en klasse, et fag.

 • Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
 • Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

I dette skoleår har jeg iagttaget undervisningen ud fra disse vinkler:

 1. Teamsamarbejde i klasserne.
 2. Rummelighed. Skolen skal kunne rumme forskellige elever. Forskellighed i standpunkt og evner, adfærd og læringsparathed.
 3. Pige/drenge problematik. Skolen skal have fokus på at drengene har brug for en anden pædagogik end pigerne. Hvordan udfordres og rummes begge køn ligeværdigt.
 4. Faglighed i indskolingen  0.- 1. klasse. Primært dansk

Opsummering.

Udpluk af mine konklusioner efter de enkelte besøg.

Et situationsbillede.

 • En dag med mange gode eksempler på kvalificeret undervisning og indlæringsparate elever.
 • Ansvarlige medarbejdere såvel pædagogiske som administrative.
 • Det kiksede med et læreransvar, men som sædvanlig tog andre over og klarede problemerne! Det er det gode kendetegn ved skolen, der er altid nogen, der tager ansvar.
 • Eleverne er dygtige, læreivrige og velfungerende.
 • Der er en rigtig god lærende stemning i klassen. Klasseværelset er ordentlig og dokumenterer samtidig, hvilken undervisning der foregår
 • Eleverne er interesserede og lytter til læreren. Dog er forskellen på piger og drenges måde at indlære på evident – og det har deres lærer øje for. Det gavner deres indlæring meget – og den lærende stemning i klassen.

De går ivrigt i gang.

 • Alle elever er revet med af undervisningen og deltager meget aktivt. Vekselvirkning mellem tavleundervisning og gruppesummen i korte intervaller.
 • Spændende at opleve, hvordan mysteriet går op for eleverne. AHA.
 • En superundervisning at overvære. Dygtige elever.
 • Klassen arbejder koncentreret og effektiv. Dejligt at møde skolens ældste elever så velfungerende og fagligt opmærksomme.
 • Der er styr på skolens specialundervisning og testninger.

Læreren, som har ansvaret for denne undervisning er kvalificeret, og der er kontrol med timerne og deres brug.

Det er mit indtryk, at timerne bruges til en indsats over for enkelte elever både i klasserne og uden for klasserne.

Næste skoleår bliver spændende, for det er klart, at de udfordringer som Folkeskoleforliget også tvinger Friskolerne til at forholde sig til, langt hen af vejen vil give mulighed for at udvikle endnu bedre skoler. Skoler, der matcher udviklingen i det samfund, som vores elever skal være en del af i mange, mange år.

Det er tydeligt, at Friskolen såvel som Folkeskolen har nye store udfordringer fremover

Men heldigvis har Friskolen det privilegium selv at kunne vælge det bedste og lade Folkeskolen om eksperimentere med det mere usikre og tvivlsomme.

Men Friskolerne skal også forandre, hvis vi også fremover skal stå mål med Folkeskolen, så arbejdstøjet skal hænge parat.

Jeg vil med interesse følge den udvikling Stevns Friskole er inde i, og som vil fortsætte næste år.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

2. marts 2014

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

22/5

11/6

3/9

19/12

28/1

Tilsynsførendes Rapport 2012-2013

Stevns Friskole

Vemmetoftevej 6?
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2012 -13

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på alle klassetrin i forskellige fag.
Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

Elevernes faglige standpunkt
Undervisningsiagttagelse
Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.
Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt

Ad.2.
Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.
En lærer, en klasse, et fag.
Der er ikke store disciplinære udfordringer, og jeg har ikke oplevet episoder, som lærerne ikke kunne takle professionelt.
Dette giver overskud til skolens kerneydelse, undervisning.
Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning. Mange af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.
Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning der gives.
Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.
De værdsætter og trives også godt i de situationer, hvor undervisningen er ”uden for rammerne”, tværfagligt og anderledes.
Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

Ad. 3.
Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.
Det er mit indtryk at elevernes trivsel har meget fokus.
Omgangstonen mellem ledelse/lærere/elever – alle grupper på tværs og indbyrdes – er meget positiv.
Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig med at der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.
Morgensangen er et godt eksempel herpå.
Og i dette skoleår har morgensangen hver fredag været elevstyret, dette er et positivt tiltag mod aktiv træning i demokratiske processer.

Opsummering.
Som gæst på skolen bliver man altid blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtale med skoleleder Pia Fürst, som uopfordret har fortalt om skolens hverdag og sine tanker om skolen fremtidige drift. Denne dialog værdsætter jeg meget.
Det er med glæde, jeg har set, at Stevns Friskole har fået ansat en dygtig og engageret leder, der ser med friske og positive øjne på skolen og har kompetencer og mod på at gøre en god skole endnu bedre i samarbejde med elever, lærere og forældre.

Jeg ser frem til næste år at følge udviklingen, når skolen skal have fokus på et mere intenst lærerteamsamarbejde. Det er evident, at eleverne vil trives med at undervisningen bliver mere projektorienteret i perioder.
Det vil være en styrke for indskolingen, hvis det faglige samarbejde mellem skole og SFO styrkes.

Der tegner sig et tydeligt billede af en skole med kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en rigtig god skole, folkeskole såvel som friskole.
Både eleverne og de voksne er med god grund stolte af deres skole og glade for deres skolehverdag.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende

 1. februar 2013

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

Stevns Friskole 25. jan 2012.

 1. klasse:
  Faglig læsning med opgaver. Differentieret undervisning med enkeltmands – eller 2 mandsgrupper.
  Højtlæsning, opgaveløsning og gensidige aftaler om mål for hjemmeopgaver.
  Udfordrende elevgruppe

Morgensang:
3 sange samt morgenbøn. Afsluttende med mulighed for information m.m.
Præsentation af tilsynsførende for alle eleverne.

 1. klasse:
  Ordtræning som forberedelse til diktat. Grammatik med 4 ordgrupper. Klasseundervisning, men en gruppe elever får anden undervisning i andet lokale.
 2. og 9. klasse:
  Terminsprøver i tysk.
  Intens arbejdsro ved alle Pc’erne.
 3. klasse:
  Hjemkundskab. Bagte fastelavnsboller som skal bruges af 7. klasse ved senere arrangement
 4. klasse:
  Der blev fejret fødselsdag efter klassen i historie havde arbejdet med tidslinje.
  Derefter skulle klassen se en naturfilm.
 5. klasse:
  Fik diktater tilbage. Svære ord blev gennemgået med udgangspunkt i grammatikken.
  Gennemgang af ny diktatlektie.
  Klasseundervisning. For alle elever med differentieret materiale.
  Fællesdiskussion om GPS-morder, bog, der læses hjemme. Opbygning, genre og indhold med mange udkig til verden uden for skolen. Berettermodel som grundlag for gennemgang. Opgaver til bogens indhold.
  Klasseværelset dokumenterer undervisning.
  Billede.
 6. klasse:
  Matematik. Gennemgang af hjemmearbejde med elever som fulgte tempoet.

Børnehaveklasserne:
Spisesituationer i ”lånte lokaler” på grund af terminsprøver.
To meget forskellige elevgrupper.
Temmelig udfordrende, hvis man tænker på at det skal være to homogene klasser fremover.

1.klasse:
Matematik. Individuelt arbejde på arbejdsark fra Sigma.

Stevns Friskole 21. maj 2012.

Morgensang.
Typisk mandag med lidt høje røster. Mange der gaber, mange især de ældste, synger ikke med. Men det er SUPER med morgensang og samling.

Frikvarter.
Generelt mange legende børn. Rigtig god stor og inspirerende plads med mange muligheder.
Ingen konflikter, men nogle få – ”lidt ”blege ”børn, der går alene rundt. Da jeg satte mig og talte med en af dem, var der straks klassekammerater, der kom og tilbød leg. Det er ikke altid kammeraternes skyld, at man er alene!

 1. klasse.

Første fremlægning af Projektopgaven.

 1. elev
  Den sorte død.
  Historien.
  Statistik
  Beskrivelse af sygdommen.
  Behandling.
  Sikker og spændende fremlægning. God disposition. Man bliver nysgerrig.
 2. elev
  Anoreksi
  Historie.
  Beskrivelse af sygdommen og sygdomstegn i dag.
  Årsag
  Mange informationer. Stor viden om emnet. God formulering (skriftligt).
 3. elev
  Downs syndrom.
  Begrundelse for valg ag opgave.
  Beskrivelse af sygdommen.
  Hvordan opstår sygdommen
  Risiko for at barnet får sygdommen og hvordan reagerer de kommende forældre
  God og sikker fremlægning. Klar disposition. Godt at få begrundelse for opgavevalg.
 4. elev
  Evolutionsteorien.
  Charles Darwin.
  Biografi.
  Meget stof og stor viden om emnet. Klar fremlægning
 5. elev
  Konspirationsteori. 9/11.
  Beskrivelse af 9/11
  Efterfølgende reaktioner.
  Forklaring af konspirationsteori. Hvad er det?
  Hvad er teorien bag 9/11

Godt at starte med dispositionen. Det forbereder tilhørerne. Rolig og sikker attitude. Virker afslappet.

 1. elev
  Rumrejser
  Begrundelse for valg af emne.
  Fremlægning af disposition.
  Rumkapløbet.
  Historien
  Faren ved at være i rummet
  Følgesygdomme
  Overskudsagtigt at kommenterer forstyrrelse – og videre. Temmelig uafhængig af manuskriptet efter opvarmning
  Sikker og afslappet attitude. Stor viden om emnet.
 2. elev
  Epilepsi
  Historie
  Sygdomsbeskrivelse
  Økonomi/arbejdsmuligheder/omkostninger
  Sikker og tydelig fremlægning.
  Lad være med at highlighte hvad du IKKE gør.
 3. elev
  Gik i baglås og selvsving og vil ikke fremlægge.
 4. elev
  Adoption
  Begrundelse for emnet
  Disposition
  Forklaring af begrebet
  Processen
  Lande der bortadopterer
  Grunden til bortadoption
  Stort og spændende stof. God disponering og vægtning.

Generelt.
Meget dygtige elever. En fornøjelse at overvære. De er også gode tilhørere og kommenterer fornuftigt og godt til hinanden.
Ærgerligt at resten af skolen ikke tager lidt mere hensyn til 9. klasses mangel på egnet lokale.
Eleverne har mindst lige så meget fagligt ud af projektopgaven, som de vil have af almindelige afgangsprøver.
Efter en snak med eleverne kan jeg anbefale at man synliggør over for dem at dette her er en meget mere fremadrettet og relevant afgangsprøve, hvor man øver mange faglige færdigheder – samt kommunikation.
Skolen burde synliggøre hensigt, formål, handling meget tydeligere især for elevernes skyld – og deres selvfølelse i forhold til andre skoler.

Stevns Friskole 30. maj 2012.

9.klasse.
Fremlægning af projektopgaver.

Fremlæggelse af emnet alkohol.
Godt faktuelt indhold.
Selve fremlæggelse præget at elevens personlige relation til emnet. Følelsesmæssig berørt og nervøs, men fin demonstration af at kunne overskride egne grænser. Fint at skolegangen giver mulighed for dette inden eleven skal videre i uddannelsessystemet.
Slidepræsentation støtter oplægget med informative statements.

Fremlæggelse af emnet adoption.
PowerPoint.
Indledning med disposition.
De enkelte slides støtter fremlægningen faktuelt.
God fremlæggelse. Spændende og informativ.

Fremlæggelse af emnet skønhedsbehandlinger.
Indledning. Begrundelse for valg af emnet. Herefter en film.
Filmene er informative, men øvelsen med at fremlægge selv er stærk reduceret.
Dette kan ikke kaldes elevfremlægning, da eleven er utydelig og alt i alt kun styrer en filmfremvisning.
Elevens egen mening måtte gerne fremstå tydeligere.

Det er spændende at opleve elevernes fremlægning. De har arbejdet godt med stoffet og de har mange kompetencer i brug.

Det er en god læring for eleverne men der er faglig slagside i forhold til de andre fag når man vælger denne metode. Jeg vil dog ønske at skolen bibeholder denne arbejdsform, som lærerne er meget kompetente til og har erfaring med.
En kombination af denne arbejdsform og de traditionelleerne. prøver vil være spændende og en god ballast for afgangselev

Stevns Friskole 26 juni. 2012.

Afslutning af skoleåret 2011-12

Startede med morgensang.
Som altid en stor fornøjelse at høre eleverne synge så godt med på de gode og festlige sange fra den Gule sangbog.
Nyder også meget den professionelle klaverledsagelse. Dejligt at skolen er meget musisk.

Skolens bestyrelse har arrangeret resten af dagen.
Først var der folkedans arrangeret af Henrik som både instruerede og spillede harmonika.
Utroligt at opleve alle skolens elever – store som små – lære 2 folkedanse i løbet af kort tid. Først Bro bro brille – og derefter endnu en dans som jeg heller ikke kendte men som alle lærte. Fint styret og fint at eleverne er så positive og samarbejdsvillige.

Herefter optrådte en tryllekunstner

Peter Jakobsen
Næstvedvej 22
Sorø

5000 kr v/skoler.

Trylleskolen: se nettet. Kursus for alle.

Det var en rigtig flot oplevelse for alle. Både børn og voksne.

Skolens elever er virkelig gode på sådan en dag, alle lever med ingen kedelige episoder overhovedet.

Skolens ledelse skiftes ud – næsten ved næste skoleår.
Susanne og Anna går på pension og der er ansat ny leder og sekretær. Rasmus holder forældreorlov ½ år. Bestyrelsens formandskab er udskiftet. Der har været en læreropsigelse.
Det positive er at skolen ikke er ramt af personalesygdom.
Der skal bygges og fra næste år skal afgangseleverne til afgangsprøve.

Det vil uden tvivl påvirke medarbejderne. Det er en forudsætning for skolens trivsel at medarbejdertrygheden ikke sættes på spil næste skoleår.
Spændende om skolens gode fundament holder igennem denne proces.

God sommerferie.

Stevns Friskole 6. september 2012.

Ved ankomsten til skolen: Byggeri, ny skoleleder og ny sekretær. Ingen viceleder.

Morgensang.
3 sange. OG de to af dem var nye for mig.
Fin og opmærksom stemning.

Samtale med Pia.
En glad og positiv ny leder, der glæder sig til opgaven.
De pædagogiske dage i begyndelsen af skoleåret var gode og inspirerende.
Der skal følges op på emnerne og skolen skal i gang med teamsamarbejdet.
Dette initiativ hilser tilsynsførende meget velkommen.
Det vil være til gavn for undervisningens kvalitet fremover.
Spændende at udveksle pædagogiske tanker og ideer med en pædagogisk skoleleder.

Besøg i 1. x. Lone
Stave, læse, skrive. En meget opmærksom og skoleparat klasse. De går fint til opgaven. Arbejder koncentreret og dygtigt.
Det boglige arbejde varieres af manuelle øvelser. Godt for indlæringen.
Sød og stille klasse.

Besøg i 1.y. Tina
Billedkunst. Børnene har lavet nogle meget flotte akvarelbilleder. Viser at du trods den uro, der stadig er i flokken kan fordybe sig i opgaver.
Klassen er stadig en håndfuld. Men de er charmerende og dejlige, men der skal bruges meget mere lærerresurser i denne gruppe i forhold til parallelklassen. Lærerne giver udtryk for at de kan lide disse udfordringer og synes børnene er spændende.

Besøg i BH. klassen.
En flok skoleparate børn. Fysisk virker de store.
Arbejder fint med opgaverne. Dyreemne. Eleverne har arbejdet med opgaver om ”sig selv” for at lære hinanden at kende. De har også et trafikemne.
De skal senere i gang med trin for trin, det forebygger de småkonflikter, der opstår.

Besøg i 2. klasse. Lone
Afsluttet diktat.
Herefter spisning.
Det var en medbragt mus i klassen.
Eleverne var glade og veloplagte.

Stevns Friskole 28. Januar 2013.

Ved ankomsten til skolen bliver jeg orienteret om at det er en ”kaosdag”. Mange syge lærere, ledelsen er runderende tilsyn. Der er terminsprøver. Der er også en del syge elever.
Morgensangen er aflyst.
Der er som sædvanlig en positiv og imødekommende stemning på lærerværelset. Og som altid en meget venlig og imødekommende velkomst fra alle.
I dag har jeg fokus på den sociale stemning i de ældste klasser.
Alle klasser har kalendere i klasselokalet hvor der er plads til klassens trivselsmål. Ingen er udfyldte, men måske er der trivselsmål alligevel.

Besøg i 8. klasse matematik. Bodil
Klassen igangsættes med et gruppearbejde i matematik, som de skal arbejde med de næste par uger.
Klassen tager pænt fat på arbejder og gå straks i gang med at tage fat på opgaverne.
Klassen virker socialt velfungerende og behagelig at komme ind i.

Besøg i 7. klasse dansk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med opgaver om en kendt person. En større skriftlig opgave, der skal afleveres om 14 dage.
Eleverne arbejdede fint selvom de var uden lærer. Alle fortalte ivrigt og beredvilligt om deres opgave. Der var en god og positiv stemning i klassen. (Imponerende i forhold til at det er 7. klasse!)

Besøg i 6. klasse dansk. Karen
Klassen arbejdede med opgaver i forbindelse med læsning af bog. Opgaverne var ens. Nogle elever havde valgt at samarbejde i grupper.
Her ser man tydeligt forskellighederne i deres forudsætninger for dette. Typisk for alderen. Nogle elever supplerede hinanden og var stadig individuelle. Nogle elever lavede opgaverne ens. Nogle foretrak det hyggelige og så arbejde lidt mere hjemme. Nogle arbejdede selv begrundet i at de derved var mere effektive.

Besøg i 5. klasse. Historisk matematik. Vikar.
Klassen arbejde med farver, pair og saks samtidig med de blev undervist af en lærer, der var meget inde i emnet og brændte for det. Det smittede af på eleverne, der roligt lyttede og var interesserede.

Stevns Friskole 7. februar 2013.

Morgensang.
Stadig en del syge elever og lærere.
Skolen er mærket af at nogle har været syge og er vendt tilbage slappe efter sygdommen. Men alle er glade og positive, som sædvanlig.
Der er den imødekommende og dejlige stemning på skolen, som altid kendetegner kulturen her

Besøg i 9. klasse tysk. Maibritt
Undervisningen foregår på tysk og det er mit indtryk at hovedparten af eleverne har godt fat i sproget. Der er opmærksomhed og eleverne arbejder med det, de bliver bedt om.
Undervisningen er afvekslende.
I storrummet med vekslende partnere skal de oplæse og forklare digte fra 2. Verdenskrig.
Senere tilbage i klasselokalet skal eleverne enkeltvis forklare indholdet af billeder fo resten af klassen.
Til sidst gruppearbejdemed gloser og oplæsning.

Besøg i 5. klasse engelsk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med galgeleg uden indhold der var relevant for engelsk – eller andet

Besøg i 4. klasse dansk. Charlotte
Der var ”Charlottetimer” – i dag arbejde med ”kasser” og oprydning. Klassen summer af behagelig stemning og en god kontakt med deres lærer.
Klasseværelset dokumenterer og orienterer om klassen arbejde. Der er ugeskemaer for hele året. Der er på whiteboard ugen detailskema. Der er regler for omgangstone og omgangsregler for klassen. Man kan læse at Charlotte arbejder emneorienteret med alle sine timer og sine fag, men der er en plan som kendes af alle for de nærmeste uger.
De øvrige timer læses af faglærere.

Møde med Pia.
Mødet tager udgangspunkt i mine noter fra Certificeringskurset.
Hvad siger loven og hvad skal tilsynet tilse
Herunder samtale om hvad der er tilsynets opgaver og hvad tilsynsrapporten skal indeholde.
Opklaring af hvilken rolle skolelederen har og hvilken rolle den tilsynsførende har

Besøg i 9. Henrik.
På lærerværelset blev jeg kontaktet af et par piger fra 9. ,der spurgte ind til min opgave, da jeg havde overværet deres tysktime.
Jeg forklarede dem hvad jeg have iagttaget, og de delte min anerkendelse af lærerens varierende undervisningsformer, og fortalte at netop denne lærer var rigtig god til dette og at de var glade for faget.
De inviterede mig derefter til at komme i deres engelsktime, hvor de skulle se film – og spise popcorn.

Jeg modtog invitationen.
Filmen, In the Name of the Father, var på engelsk uden danske underteksten. Den blev vist i forbindelse med et emne om Irland.
Eleverne fulgte aktivt med i filmen og var meget interesserede.
Tydeligt at der er en god stemning i klassen og at de er fagligt interesserede.