Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på de fleste klassetrin i forskellige fag.

Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I lighed med de foregående år er min konklusion at

 • Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
 • Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.

En lærer, en klasse, et fag.

 • Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
 • Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

I dette skoleår har jeg iagttaget undervisningen ud fra disse vinkler:

 1. Teamsamarbejde i klasserne.
 2. Rummelighed. Skolen skal kunne rumme forskellige elever. Forskellighed i standpunkt og evner, adfærd og læringsparathed.
 3. Pige/drenge problematik. Skolen skal have fokus på at drengene har brug for en anden pædagogik end pigerne. Hvordan udfordres og rummes begge køn ligeværdigt.
 4. Faglighed i indskolingen  0.- 1. klasse. Primært dansk

Opsummering.

Udpluk af mine konklusioner efter de enkelte besøg.

Et situationsbillede.

 • En dag med mange gode eksempler på kvalificeret undervisning og indlæringsparate elever.
 • Ansvarlige medarbejdere såvel pædagogiske som administrative.
 • Det kiksede med et læreransvar, men som sædvanlig tog andre over og klarede problemerne! Det er det gode kendetegn ved skolen, der er altid nogen, der tager ansvar.
 • Eleverne er dygtige, læreivrige og velfungerende.
 • Der er en rigtig god lærende stemning i klassen. Klasseværelset er ordentlig og dokumenterer samtidig, hvilken undervisning der foregår
 • Eleverne er interesserede og lytter til læreren. Dog er forskellen på piger og drenges måde at indlære på evident – og det har deres lærer øje for. Det gavner deres indlæring meget – og den lærende stemning i klassen.

De går ivrigt i gang.

 • Alle elever er revet med af undervisningen og deltager meget aktivt. Vekselvirkning mellem tavleundervisning og gruppesummen i korte intervaller.
 • Spændende at opleve, hvordan mysteriet går op for eleverne. AHA.
 • En superundervisning at overvære. Dygtige elever.
 • Klassen arbejder koncentreret og effektiv. Dejligt at møde skolens ældste elever så velfungerende og fagligt opmærksomme.
 • Der er styr på skolens specialundervisning og testninger.

Læreren, som har ansvaret for denne undervisning er kvalificeret, og der er kontrol med timerne og deres brug.

Det er mit indtryk, at timerne bruges til en indsats over for enkelte elever både i klasserne og uden for klasserne.

Næste skoleår bliver spændende, for det er klart, at de udfordringer som Folkeskoleforliget også tvinger Friskolerne til at forholde sig til, langt hen af vejen vil give mulighed for at udvikle endnu bedre skoler. Skoler, der matcher udviklingen i det samfund, som vores elever skal være en del af i mange, mange år.

Det er tydeligt, at Friskolen såvel som Folkeskolen har nye store udfordringer fremover

Men heldigvis har Friskolen det privilegium selv at kunne vælge det bedste og lade Folkeskolen om eksperimentere med det mere usikre og tvivlsomme.

Men Friskolerne skal også forandre, hvis vi også fremover skal stå mål med Folkeskolen, så arbejdstøjet skal hænge parat.

Jeg vil med interesse følge den udvikling Stevns Friskole er inde i, og som vil fortsætte næste år.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

2. marts 2014

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

22/5

11/6

3/9

19/12

28/1