Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted

Stigbrovej 3

4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

  1. Matematik
  2. Tværfaglig undervisning – emneuger

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i 3 emneforløb og matematik på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

15. juni – Besøg i Indskolingen, 4. og 7. klasse samt orientering om afgangsprøverne.

Afgangsprøverne går fint. Fysik var lidt svært. Der meldes om gode resultater i dansk.

6. oktober – Fordybelsesuge over temaet Sundhed.

Der arbejdes i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling. Nogle gange i klasser, andre gange på tværs af klasserne.

Der er fokus på krop og sind, så det handler også om samarbejde og trivsel.

Hver dag indledes med et løb. Klasserne konkurrerer om, hvem der løber længst i løbet af ugen.

Lærerne mærker effekt af elevernes veloplagthed, når dagen indledes med motion og frisk luft.

Det er tydeligt fokus på fagene i tværfagligheden, så eleverne skal bruge deres faglige kunnen i forbindelse med det overordnede emne.

19. november – Tværfagligt 2 ugers forløb med overskriften Middelalder

Der arbejdes i på tværs af klasserne i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling.

Det er dejligt at se skolen i tværfaglig funktion, hvor det teoretiske er et godt fundament for den tværfaglige fordybelse.

Det ses tydeligst i Udskolingen, og eleverne giver udryk for, at de er glade for forløbet og synes, det er spændende at fordybe sig i et historisk emne.

Det er et rigtig fint eksempel på at bruge to fag tværfagligt – historie og dansk

Mellemtrinnet arbejder med en kombination med kreativt og fagligt, instruktion, orientering og fremstilling.

I indskolingen er der social fokus. Her er det vigtigste at samarbejde på tværs og rumme alle elever.

8. december – Besøg i alle klasser – matematik.

Startede med morgensang kl. 8.30.

En god tradition og alle elever deltager aktivt.

Generelt: Alle klasser arbejder fint med matematik. De er glade for faget og det er god og faglig solid undervisning på alle klassetrin. Der er god arbejdsro, og det tyder på, at eleverne er velmotiverede.

En hurtig statistik på mobiltelefoner, da det kan være et hjælpemiddel i matematik, bl.a. som regnemaskine:

0. – 1. klasse har lidt under halvdelen mobiler

2. – 3. klasse har 2/3 mobiler

4. – 9. klasse har 1 elev IKKE mobil

16. februar – Emneuge om Carl Nielsen. Udskolingen terminsprøver.

Spændende emnevalg og der er en høj grad af tværfaglighed. Musik, billeder, historie og ikke mindst dansk: poesi, prosa, faglig læsning og skriftlig fremstilling.

Eleverne arbejder fint sammen på tværs af klasserne, man mærker, at de er blevet vant til arbejdsformen. Der er arbejdsro og optagethed af emnet. Meget selvstændigt arbejdende grupper.

Denne uge er et fint eksempel på, hvordan de faglige kompetencer kan bruges tværfaglig og dermed give stor mening. Gruppearbejdet er givende og alle løser opgaver på deres individuelle niveau.

Generel konklusion efter 3 emneforløb i dette skoleår:

Det er tydeligt at skolen har fundet en god måde til dette, og det har givet bonus, at det er tredje emneuge i dette skoleår.

Stor ros til både lærere og elever for denne indsats og dette resultat.

Opsummering

Det er tilfredsstillende at konstatere at skolen scorer godt – og højest i Stevns kommune – i Cepos. Man kan så mene, hvad man vil om disse målinger. Men det er jo ikke helt tilfældigt, at man scorer højt. Det viser, at skolen har styr på sin faglighed og sin udskoling. Selvom dette ikke alene garanterer en god skole er det en vigtig del.

Jeg vil gerne fremhæve 9. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal har denne klasse haft nogle gode og spændende år i deres udskolingsforløb. Den opgave, der var krævende og svær, er løst godt

At besøge skolen er en fornøjelse. Stemningen er god.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Medarbejderne er veloplagte, og der er gode drøftelser i frikvartererne, der viser, at det er engagerede og dygtige medarbejder, der er trygge ved deres leder.

Skolen virker harmonisk og afbalanceret, og der er ingen tvivl om skolens faglige og sociale profil.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

3. april 2016