Fysik/kemi

Slutmål

Det er målet at eleverne:

 • Igennem faglig indlæring udvikler sans og forståelse for naturfænomener og den naturvidenskabelige arbejdsmetode.
 • Gennem lærer- og elevforsøg for kendskab til grundlæggende fysiske og kemiske naturlove. Eleverne skal i et vist omfang have mulighed for selv at opdage naturlove.
 • Lærer at gennemføre udvalgte elevforsøg. Herunder lærer at kunne foretage overvejelser, hypoteser, planlægning, valg af redskaber samt drage konklusioner.
 • Får kendskab til hovedtrin i fysikkens historiske udvikling og forholdet til den samfundsmæssige og teknologiske udvikling.
 • Får kendskab til den fysiske og kemiske terminologi samt til relevante begreber og modeller, så de danner personligt prægede billeder til forståelse af processer i universet.

Første delmål: Efter 7. klasse 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Fysikken og kemiens verden

 • Anvende enkle fysiske begreber til at beskrive hverdagens fænomener som regnbuen, elektricitet i hjemmet og korrosion.
 • Kende til enkle modeller, herunder forestillingen om, at alt stof er opbygget af partikler.
 • Beskrive nogle grundstoffer og kemiske forbindelser samt enkle træk i det periodiske system.
 • Kende nogle generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer, som tilstandsformer, ledningsevne og surhedsgrad.
 • Kende til eksempler på fysiske/kemiske beskrivelser af fænomener i naturen, herunder vejrfænomener og jordens magnetfelt.
 • Kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagtages på jorden som årstider, tidevand og formørkelser.
 • Beskrive og forklare energioverførsel som fotosyntese, ånding og elektrisk energioverførsel.
 • Kende udvalgte stoffers kredsløb i naturen som kulstof, nitrogen og vand.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

 • Kende til forskellige forestillinger om stofopbygning, herunder det periodiske system
 • Kende det mytiske og kende historien om det græske verdensbillede tilblivelse og noget om det klassiske (Kopernikus, Kepler, Gallilei og Newton. Kende noget til den mekaniske fysiks udvikling i flodkulturerne og grækenland. Kende historien omkring den elektriske teoris dannelse (bl.a. Benjamin Franklin).
 • Kende nutidens forestilling om solsystemmets opbygning
 • Beskrive forhold, hvor udviklingen af teknologi er tæt forbundet med fysik og kemisk viden.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

 • Kende til fordele og ulemper ved udnyttelsen af forskellige energiformer, herunder vedvarende energikilder
 • Give eksempler på, at der ved fremstilling af energi ofte produceres stoffer og varme, der påvirker miljøet.
 • Beskrive og forklare energioverførsel ved udvalgte eksempler fra teknikken, som transport og brændselsceller
 • Beskrive udvalgte produkters og materialers vej fra fremstilling til bortskaffelse.
 • Gør rede for for, hvorledes anvendelse af materialer kan påvirke ressourceforbruget, miljøet og affaldsmængden
 • Kende eksempler på produktionsprocesser og delprocesser, heraf som gæring og katalyse
 • Kende til eksempler på elektronisk styring i hverdagen
 • Anvende it-baserede redskaber til dataopsamling og præsentation som temperaturregistrering og adgangskontrol.

Arbejdsmåder og tankegange

 • Formulere spørgsmål og indsamle relevante data
 • Fremlægge og gennemføre praktiske og teoretiske undersøgelser
 • Fremlægge eksempler på fysisk og kemisk viden opnået ved teoretisk og praktisk arbejde.

Udvikling i undervisningen 6.- 7. klasse

Der arbejdes med måleinstrumenter og laboratorieudstyr

Der arbejdes med følgende emner i 6. og 7. klasse:

Mekanik: Vægtstangsregelen. Trisser. Udvekslings­arbejde i fortid og nutid.

Væsker: Rumfang og vægt. Arkimedes lov . Mas­setæthed. Opdrift i væsker. Vand

Luft: Luft og vakuum . Tryk. Suge og trykpumper. Forbundne kar

Lyd: Svingninger. Frekvens. Resonans

Energi: Olie og gas. Vind- og solenergi m.v.. Kraft­værker. Samfundets energiforsyning

Kemi: Kalk. vand. Hverdagens kemi. Atomer og molekyler.

Astronomi: Planeter og solsystemet.

Andet delmål: Efter 9. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Fysikken og kemiens verden

 • Anvende fysiske, kemiske begreber til at beskrive og forklare fænomener som krystalformer, additiv farveblanding og nordlys
 • Redegøre for anvendelse af modeller og simuleringer som led i beskrivelse af fænomener og sammenhænge som lydens udbredelse, flyvning og stjernehimlen.
 • Beskrive eksempler på kemiske forbindelser og deres indbyrdes reaktion
 • Forklare principper i det periodiske system
 • Kende og beskrive udvalgte atomkerneprocesser
 • Forklare, hvordan indgreb i naturens stofkredsløb kan påvirke miljøet.

Udvikling i naturvidenskabelig erkendelse

 • Kende til udviklingen af atommodeller i forskellige tidsperioder (Demokrit, Newton og Niels Bohr)
 • Redegøre for, at den atomare beskrivelse af grundstoffer og kemiske forbindelser er menneskets forsøg på at beskrive fænomener og sammenhænge i naturen.
 • Kende til nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning og udvikling
 • Gøre rede for, hvordan mennesket til forskellige tider har forsøgt at forklare sin egen placering i universet
 • Kende eksempler på, at udviklingen i videnskabsfagene fysik og kemi og den kulturelle udvikling er indbyrdes afhængige.
 • Kende eksempler på, at behovet for teknologi har fremmet en udvikling af praktisk og teoretisk viden.
 • Kende eksempler på, at udviklingen af ny viden kan give uforudsete muligheder.

Anvendelse af fysik og kemi i hverdag og samfund

 • Beskrive hovedtræk ved samfundets energiforsyning
 • Kende argumenter for og imod omlægning af samfundets energiforsyning
 • Kende udvalgte ressourcer som aluminium og olie samt deres vej gennem produktionssystemet
 • Beskrive energiomsætninger i blandt andet kraftværker og transportmidler, herunder tab i energikvalitet
 • Beskrive energiomsætning ved udvalgte vedvarende energikilder som solfanger, vandkraft og biogas
 • Kende til industriel produktion af nogle af hverdagslivets produkter og materialer
 • Kende eksempler på udvinding af ressourcer, og hvorledes miljøet påvirkes af denne udvinding
 • Sammenligne forskellige metoder til fremstilling af samme produkt som papir, gødningsstoffer og konserveret mad
 • Kende til eksempler på anvendelse af teknisk viden i hverdagen som mikrobølgeovnen og vaskepulver
 • Kende til enkle principper for transmission af information over store afstande som satellitter, analog og digital transmission
 • Beskrive virkning af ioniserede stråling og levende væv som sundhedssektorens brug af strålebehandling og røntgenfotografering.

Arbejdsmåder og tankegange

 • Formulere enkle problemstillinger, opstille hypoteser, efterprøve antagelser og vurdere resultater
 • Vælge og benytte hensigtsmæssige instrumenter og laboratorieudstyr som feltudstyr og data-loggere
 • Benytte fysisk og kemisk viden, opnået ved teoretisk og praktisk arbejde
 • Vælge udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.

Udvikling i undervisningen fra 8. – 9. klasse

I naturfagene arbejdes der mod, at den mere konkrete viden, som eleverne hidtil har arbejdet med ses i større og overordnede sammenhænge. Samtidig lægges der vægt på menneskets forhold til naturen: Dets muligheder, etik og ansvar.

Målet er, at eleverne relaterer de naturvidenskabelige opdagelser og beskrivelser til samfundsudviklingen. Der arbejdes med måleinstrumenter og laboratorieudstyr. Der arbejdes bl.a. med: Atomerne og det periodiske system. Molekyler og de kemiske processer. Astronomi og lovene der styrer universets udvikling. Solsystemet. Planterne og teorien omkring “Big Bang”. Magnetisme og elektricitet. Atomenergi.

Du og universet – et tværfagligt emne

Emnet er en integration af fysik og kemi, geologi, biologi og historie. Universets historie gennemgås med baggrund i den rekonstruktion, som natur­videnskaben i dag er nået frem til. Først gennemgås den fysiske udvikling af universet, dernæst den geologiske udvikling af jorden og den biologiske udvikling af den levende natur. Denne historiefortælling sættes ind i menneskets historiske forsøg på at tegne et billede af tilværelsen som det kan identificere sig med.