Værkstedsfagene

Bhkl. – 8. klasse og årlige temadage

Billedkunst: bhkl. – 6. klasse

Håndarbejde. 5.-6. klasse

Hjemkundskab: 7.-8. klasse

Sløjd: 5.-6. klasse

Formålet med værkstedsfag på Stevns Friskole

Her på Stevns Friskole prioriterer vi værkstedsfagene højt på skolens temadage. Endvidere er det et krav, at eleverne har erhvervet sig et ”sløjdkørekort” inden værkstedet tages i brug.
Formålet med undervisningen i værkstedsfag er, at eleverne gennem praktiske, eksperimenterende og skabende opgaver, får mulighed for sansemæssige og æstetiske oplevelser, og for at udvikle selvværd og livsglæde i fællesskab med andre

Slutmål

Billedkunst

Delmål efter 2.kassetrin

Omkring billedfremstilling skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tegne og male med vægt på fortælling og sange
 • fremstille skitser og billeder på baggrund af følelser, fantasier og iagttagelser
 • anvende tørre og våde farver i plant billedarbejde med enkle teknikker
 • anvende forskellige rummelige former
 • anvende enkle farveblandinger
 • eksperimentere med form, farve, komposition med vægt på billedfortællinger

Omkring billedkundskab skal undervisningen lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • beskrive egne og andres billeder, deres indhold og historie i billedsamtaler
 • genkende motivkredse, herunder portrætter og familiebilleder
 • anvende egne sanseoplevelser fra nærmiljøet i billedarbejdet
 • kende til forskellige billedmedier

Omkring visuel kommunikation skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, der sætter dem i stand til at

 • anvende billedet som et personligt meddelelsesmiddel
 • anvende visuelle udtryk i fælles projekter
 • anvende billeder fra forskellige medier herunder tegneserier, plakater og postkort
 • præsenterer egne billeder først og fremmest for klassen, forældre eller ved arrangementer og udstillinger på skolen
 • bidrage med billeder bl.a. til klasseblad, skoleblad, temauger, emnedage og billedudstillinger i nærmiljøet

Delmål efter 6. klassetrin

Omkring billedfremstilling skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • fremstille skitser og billeder på baggrund af ideer, følelser, holdninger og ved direkte iagttagelser
 • anvende computerens billedskabende muligheder i maleprogrammer
 • anvende elementær indsigt i brug af teknikker, metoder og materialer i tegning, maleri, collage, foto og skærmbaseret billeder
 • anvende tegneteknikker til at udtrykke lys, skygge, bevægelse og dybder i billeder
 • anvende skulpturelle materialer, hvor der arbejdes med modellering, sammenføjning og udhugning
 • anvende farvens virkemidler til at skabe kontrast, dybde og stemning i billeder
 • arbejde med former og komposition i billedfladen, herunder størrelse, placering og kontrast
 • eksperimentere med streg, flade, form, tekstur, valør, komposition, rum, rytme, spænding og bevægelse
 • skelne mellem og anvende forskellige billedformer, bl.a. plakater, logo og instruktionstegning
 • anvende kunst, arkitektur og design bl.a. ved udformning af enkle modeller
 • hente inspiration i billedkunsten, i egen kultur og andre kulturer, bl.a. på udstillinger, i film, billedbaser og i forskellige miljøer
 • fremstille billeder i et samarbejde med andre.

Omkring billedkundskab skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende faglige begreber i samtaler om billeders indhold og form
 • undersøge, analysere, kategorisere og vurdere egne og andres billedsproglige udtryk
 • genkende enkle stilarter og udtryksformer fra forskellige historiske perioder
 • anvende billederfaringer fra museer, udstillinger og offentlige rum i eget billedarbejde
 • hente og bruge kunstbilleder og fotos fra cd – rom eller internet
 • skelne mellem forskellige kulturers billeder

Omkring visuel kommunikation skal undervisningen lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • anvende billedet som et personligt kommunikations- og meddelelsesmiddel
 • anvende computergrafik i forbindelse med layout, bl.a. i foldere, tekster og på skilte
 • udtrykke sig i forskellige billedformer, herunder maleri, tabeleau, udstillingsvindue, video og multimedie
 • anvende visuelle virkemidler i forbindelse med præsentationer af egne og andres billeder
 • deltage i kulturelle billedarrangementer på skolen og i nærmiljøet, bl.a. udsmykningsopgaver.

Håndarbejde

Slutmål for håndarbejde

Tekstile arbejdsområder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • formgive tekstile produkter
 • beherske et udvalg af tekstile teknikker
 • udnytte kendskab til forskellige tekstile materialer
 • vælge hensigtsmæssige materialer, teknikker og arbejdsredskaber
 • arbejde med komposition og farvelære
 • bruge relevante fagudtryk

Det skabende håndværk

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • fremstille produkter med udgangspunkt i egne ideer
 • arbejde med dele af den tekstile designproces
 • bruge omverdenen som inspirationskilde
 • eksperimentere med materialer, farver og teknikker
 • overskue en arbejdsgang
 • bruge it og medier i den tekstile designproces

Det samfundsmæssige og kulturelle indhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende tekstile produkter som kommunikationsmiddel
 • give eksempler på naturens og kulturens indflydelse på udformningen og anvendelse af tekstiler
 • give eksempler fra den tekstile kulturarv
 • forholde sig til samspillet mellem ressourcer og forbrug i arbejdet med tekstiler.

Slutmål for hjemkundskab

Undervisningen i hjemkundskab finder sted på 7. og 8. klassetrin.
Kerneområderne i faget er:

 1. Mad, måltider, livskvalitet og sundhed
 2. Fødevarer og håndværk
 3. Forbrug
 4. Hygiejne

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Mad, måltider, livskvalitet og sundhed:

 • Vælge, sammensætte og tilberede enkle og forskellige typer af måltider
 • Give eksempler på måltidets sociale, kulturelle og historiske aspekter
 • Sætte ord på sansemæssige oplevelser af måltidet
 • Vurdere retter og måltider ud fra sundheds-, smags- og forbrugskriterier
 • Anvende kostanbefalinger og kostberegninger
 • Beskrive forskellige madkulturer

Fødevarer og håndværk:

 • Planlægge indkøb og arbejdsproces
 • Sætte navne på almindeligt anvendte fødevarer og inddele dem i fødevaregrupperne
 • Tilberede fødevarer efter grundlæggende madlavningsteknikker og –metoder
 • Give eksempler på fødevarers vej fra jord til bord
 • Nyde og skabe æstetiske indtryk og udtryk

Forbrug:

 • Vurdere en vare ud fra en varedeklaration
 • Sætte forbrug i relation til behov, valg og vaner
 • Finde frem til relevante forbrugerinformationer
 • Tage kritisk stilling som forbruger

Hygiejne:

 • håndtere grundlæggende principper for almen køkken- og personlig hygiejne
 • Opbevare fødevarer korrekt
 • Forstå betydningen af vedligeholdelse, oprydning, rengøring og vask
 • Forklare hygiejnens betydning for miljø og sundhed

Omdrejningspunktet for undervisningen og indholdet i faget er det praktiske og konkrete arbejde, og der lægges vægt på at skabe sammenhæng mellem teori og praksis. Derudover har klassen sammen med læreren ansvar for skoleboden en til to gange ugentligt, hvor overskuddet går til elevernes sprogrejse i 8. klasse. Faget indgår endvidere som en del af 8. klasse projektet ”Du og samfundet”, hvor to af emnerne er ”Den unge som forbruger” og ”Sundhed”. På 8. klassetrin vil fokus derfor være på disse områder, der udover teori og praktisk arbejde (skolebod) også indeholder ekskursioner f.eks. til Slagteriskolen.

Slutmål for sløjd

Kerneområderne i faget er:

 1. Design og produkt
 2. Materiale- og værktøjskendskab
 3. Kulturteknikker
 4. Skabende processer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

Design og produkt:

 • Gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering
 • Vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel
 • Formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur
 • Eksperimentere med materiale, form, farve og funktion
 • Fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet

Materiale- og værktøjskendskab:

 • Vælge og bruge værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt
 • Kende og efterleve sikkerhedskrav for værktøj og maskiner, der indgår i undervisningen
 • Afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ
 • Forholde sig til arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdsprocesser
 • Forholde sig til miljø, herunder bæredygtighed, ved materialevalg og bearbejdelse

Kulturteknikker:

 • Få kendskab til nutidige teknologier
 • Få kendskab til teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer
 • Drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis
 • Forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund

Skabende processer:

 • Udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde
 • Arbejde i en kreativ arbejdsproces
 • Vurdere egen arbejdsindsats