Tilsynsførendes Rapport 2014-15

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2014 -15

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i dansk på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

28/8             Møde m. Skoleleder vedrørende planlægning ad årets fokusområde. Dansk.

29/9             Møde med skoleleder og læsevejleder vedr. klassenes testresultater og skolens prøveresultat i dansk i 13 og 14.

11/12           Besøg i 0. 1. 2. 3.x 6. 7. klasser

3/2               Besøg i 3.y 4. 5. 8. 9. klasser

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

  1. Elevernes faglige standpunkt
  2. Undervisningsiagttagelse
  3. Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.

Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt.

Jeg har haft møde med læsevejleder og skoleleder for at gennemgå de arkiverede læserprøver fra alle klasser.

Det er nyt for skolen at arkivere disse prøver centralt, derfor har det ikke været muligt at undersøge klasserne og de enkelte elevers progression.

Skolen vil oprette et sådant arkiv, der gør det muligt at fordybe sig i, hvordan den enkelt elev udvikler sig og hvordan hele klassen flytter sig og på den måde evaluere undervisningen i dansk og lægge nye mål og handleplaner for såvel den enkelte som hele klassen.

Dette vil kvalificere undervisningen og gøre lærerskift mindre sårbare.

Eleverne ligger generelt på et solidt middelstandpunkt, og undervisningen sigter primært mod at få så mange som muligt løftet mod midten.

Ad.2.

Undervisningen er ”klassisk” – katederundervisning,  gruppearbejde og individuelt arbejde.

Lærerne prioriterer at undervise i egen klasse i eget fag.

I indskolingen er der vægt på sociale kompetencer, trivsel og kreative processer. Der er et fint samarbejde med SFO, som styrker eleverne.

Mellemtrinnet lægger vægt på skriftlighed og grammatik.

Udskolingen arbejder emneorienteret med dansk som redskabet. Her benytter man

Pc’ere .

Jeg vil gerne fremhæve 8. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal, foregår der spændende danskundervisning med meget motiverede elever.

Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning.

De fleste af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.

Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning, der gives.

Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.

Jeg har også overværet vikartimer

Ad. 3.

Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.

Det er mit indtryk, at elevernes trivsel har meget fokus.

Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig er der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.

Opsummering.

Som gæst på skolen bliver man blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, hvor der styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

16. marts 2015