Mål og indholdsbeskrivelse for Stevns Friskoles Sfo og klub

Siden 2009 har der været en bekendtgørelse om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelser for folkeskolens skolefritidsordninger.

I medfør af § 40, stk. 4, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014, fastsættes:


1 Børn omfattet af tilbuddet: Stevns friskoles Sfo og klub er et pædagogisk fritidstilbud til børn på Stevns Friskole fra de stopper i børnehave i april det kalenderår, de starter i skolen. Almindeligvis det kalenderår de fylder 6 år. Sfo tilbuddet gælder tilmed 1.april i det skoleår de går i 2.klasse, herefter rykker de til Sfo II tilbuddet i klubben til de skal starte i 4.klasse. I 4.klasse og opefter er man indmeldt i klubben, indtil man ikke har lyst eller behov for det mere.
2 Sfo og klub skal medvirke til at udmønte Stevns kommunes sammenhængende børnepolitik.

I den følgende tekst benævnes Sfo og klub ikke eksplicit, da Skolen ses som en samlet institution med både Sfo og klub medregnet i værdier og arbejdsgange.

Denne børnepolitik har især fokus på de børn og unge, der i større eller mindre omfang kræver en særlig indsats. Indsatsen kan være kortvarig eller langvarig, og den kan være mere eller mindre specialiseret og omfattende. Men som hovedregel kræver den både et tværfagligt samarbejde og tværfaglig koordination. En af værdierne i de indsatser, der kan iværksættes, er at bevare indsatsen i nærmiljøet, hvor barnet bor. At barnet skal blive i det lokale dagtilbud eller skole og så vidt muligt inkluderes i det almene skoletilbud. Er der behov for indgribende indsatser, specialtilbud eks.vis skal kommunen i samarbejde med skolen sikre at afstanden mellem tilbuddene ikke virker for stor.

Skolen arbejder tæt sammen med Stevns kommunes rådgivere på det pædagogisk/ psykologiske område og holder hver måned møde med familieterapeut, psykolog, tale- hørepædagog, sundhedsplejerske og socialrådgiver i distriktssamarbejdet. Her arbejdes der med forebyggelse af trivselsproblemer, vidensdeling og dialog om behov for indsats fra kommunens rådgivere til det enkelte barn på skolen. Problemstillinger og bekymringer drøftes først internt i skolens regi mellem lærere, pædagoger og ledelsen. Herefter kan distriktsteamet involveres. Her får skolen den tværfaglige sparring, som hjælper os videre i arbejdet med barnet og samarbejdet med forældrene. Her besluttes det også hvilke indsatser der kan iværksættes fra kommunens side.

Dette arbejde er en del af Stevns friskoles skolehjem- samarbejde, som bygger på tidlig dialog og respekt for forskellighed i et gensidigt forpligtende fællesskab.

Mål for samspillet mellem Sfo og klubbens pædagogiske aktiviteter, skolens undervisning og skole-hjemsamarbejdet.

Målet er at Sfo, klub og skolen sammen skaber en tryg og sammenhængende hverdag for skolens børn. Skolens formål er at opdrage og danne børnene til det forpligtende fællesskab på skolen og til et demokratisk samfund, hvor ansvar og deltagelse er en ret og en nødvendighed. Sfo og klub repræsenterer børnenes fritidsliv og skaber rammen om selvvalgte og voksenorganiserede aktiviteter. I Sfo og klub er der tilbud til børnene i form af et bredt udvalg af legetøj og materialer til kreative sysler som er tilgængeligt. I Sfo’en er det klasselokalerne i indskolingen som bruges til leg i Sfo tiden. Klubbens lokaler er kun til klub og indretningen er tydelig ikke skole præget, men bærer præg af leg, spil og hyggeligt samvær. Der er spillerum og sofa afdelinger som signalerer fritid fra skolelivet. Udendørs arealerne ved Sfo’en er indrettet med legeredskaber og natur som stimulerer børnenes frie leg og motoriske udfoldelser. Der er en rummelig bålhytte og to shelters som vi hver onsdag året rundt benytter på udedagen. Udendørsarealerne ved klubben er en del af det offentlige rum, hvor der er Rødvig G og I’s fodboldbaner, nogle rekreative områder med bænke og løbehjuls, rulleskøjte områder.

Børns ret til leg er tydelig på skolen hvor de mindste børn har korte skoledage, som giver rum i deres hverdag til leg med deres jævnaldrende. De ældre klubbørn har længere dage i skolen og har brug for at koble af og slappe af i klubben inden de finder på leg eller spil eller krea sysler.

Særligt om onsdagen i Sfo’en er der mulighed for at deltage i en voksen organiseret leg, når vi laver rollespil. Dette har vi gjort i perioder over de sidste 7 år, så det er en leg, der hele tiden udvikler sig og som mange børn på skolen har været en del af.

Der er hver dag i frikvarteret sport og lege i gang eks.vis fodbold, rundbold, dåseskjul, vinke gemmer og meget andet. Senere når Sfo dagen indtræffer har børnene længere tid til at fordybe sig i selvvalgte lege eller aktiviteter sammen med kammerater. Pædagogernes rolle er her at understøtte børnenes lege og træde til, når der er behov for voksenhjælp. Her arbejdes der med børns opdragelse og støtte dem i socialisering til fællesskabet på skolen. Vi har mantraer som “frihed under ansvar” og “man skal lytte til de ældre elever” Det første udsagn handler om at vi forventer at børnene kan navigere selv med respekt for kammerater, andre elever og de voksne. Det andet udsagn handler om, at de mindre skal lære at indrette sig efter de ældre elever, som kender skolen bedst, idet de har gået der i længst tid. Her viser vi også de ældre elever respekt og tillid til, at de er gode rollemodeller.

Det overordnede mål for Sfo’en og klubbens virke er derfor at fortsætte det opdragelses- og dannelsesarbejde skolen laver og møde det enkelte barn der hvor det er. Med den forskel at der er plads til mere selvvalgt aktivitet end i skolen. I særlig grad arbejder vi videre med det trivsels arbejde som lærerne laver i skolen. Det at se barnet både i og udenfor skoletid og give det en ramme for gode fritidsaktiviteter med sine klassekammerater øger trivslen generelt. Det er ud fra denne opfattelse at vi forsøger at fastholde børnene i Sfo og senere klubben.

Skolehjem -samarbejdet foregår primært i den daglige kontakt mellem Sfo og klub personalet og børnenes forældre. Vi vægter en åben og tidlig dialog, via telefon eller samtale ansigt til ansigt, når barnet afleveres eller hentes. Skriftlig dialog om problemer eller bekymringer er ikke den rigtige fremgangsmåde, da dette kan skabe forkerte fortolkninger. Skolen afholder årligt forældremøder og skolehjem-samtaler. På disse deltager lærere og pædagoger sammen for at repræsentere skolelivet og fritidslivet for klassen og det enkelte barn.

Klassepædagoger: Pædagogen er tilknyttet en klasse i årene 1.klasse-3.klasse. I 4.klasse er klubpædagogen klassepædagog.

Denne funktion handler om samarbejdet med klasselæreren i det daglige og til forældremøder og skolehjem-samtaler, sociale arrangementer o.a. Pædagogerne deltager desuden i teammøder med lærerne og på samlede personalemøder.

I det daglige, vil der være en overlevering af børn til Sfo/klub, hvor læreren vil give besked om børn eller situationer, der må have været i løbet af skoledagen, vi skal være særligt opmærksomme på.

Dette samarbejde gør at vi kan støtte op om det arbejde der allerede er startet op i skolen og gør at det bliver en sammenhængende indsats og mere genkendeligt for eleverne, hvilket skaber tryghed.

Emneugerne: Fire uger om året afholder skolen emneuger, her deltager klassepædagogen i undervisningen sammen med klasselæreren. Pædagogen får herved et indblik i skoledagen og klassens trivsel. Senere på dagen i Sfo’en eller klubben har barnet mulighed for at reflektere over skolelivet sammen med Sfo eller klubpædagogen.

Det enkelte barns trivsel er forudsætning for en god udvikling i barnet. Derfor er pædagogens arbejde at se barnet i den sociale sammenhæng i Sfo eller klub. Trives barnet? Har det venner? Er der små problemer eller er de store? Pædagogen vurderer hele tiden, hvor meget man skal involvere sig i barnets ageren. Ligeledes hvornår det er nødvendigt at kontakte forældrene til en snak om barnets trivsel. Vi informerer dog ofte forældrene om stort og småt, særligt hvis vi ser et barn som ikke trives. Her er det tætte og tillidsfulde skolehjem-samarbejde en forudsætning for at sikre barnets trivsel.

I tilfælde af at dette ikke fungerer har skolen formuleret en mobbepolitik

Denne er god at læne sig op ad både som pædagog, lærer og forælder, hvis et barn føler sig mobbet.

Den overordnede ramme for vores pædagogiske aktiviteter:

2 stk.3 Beskriv i hvilket omfang og på hvilken måde vi:
Tilbyder lektiestøtte: Hver mandag er der lektiecafe på skolen i to timer. Det er ofte læreren, der henviser barnet til lektiecafeen. Særligt i klubben er der børn som laver lektier, her hjælper klubpædagogen med at få lavet lektier efter behov.
Målrettet indsats ift. støtte eller udfordringer med børn med særlige behov, forudsætninger mv. Når vi har et barn som har udfordringer starter vi med at observere på barnet og registrere hvor det trives og kan håndtere situationen og hvor det er svært. Vi arbejder der på at danne os et overblik over barnets ressourcer og vanskeligheder. I dialog med lærerne og forældrene til barnet arbejder vi på at forstå barnet og undersøge hvad man kan gøre, for at forstå og hjælpe barnet. Vi kan vælge i perioder at have særligt fokus på barnets succesoplevelser og afhjælpe de situationer hvor barnet kan have det svært. Denne anerkendende tilgang kræver samarbejde og en tværfaglig indsats. Skolen inddrager jævnligt den pædagogiske/ psykologiske rådgivning i distrikts samarbejdet med kommunens rådgivere i dette arbejde med et barns vanskeligheder i skolen.

Inddrager krop, bevægelse og sundhed i hverdagen. Samarbejde med idrætsforeninger el.lign.

Sfo har hver dag fra en halv time til en times udetid, når børnene har fri fra skole. Denne tid sikrer at børnene får frisk luft og bevæger sig i naturen. Legepladsen giver rig mulighed for udfoldelse med træer, sandkasse, gynger, motorikbane og naturlige bakker. Hver tirsdag er Sfo’en i Sydstevnshallen, hvor vi bygger gymnastik/ parkour baner, spiller fodbold fast og indimellem kidsvolleyball og badminton. Børnene ønsker altid fri leg i hallen også, det er også en del af programmet.

Klubben går meget op i at børnene husker at røre sig, men vil samtidig heller ikke presse børnene for meget, da klubben skal være et frirum, hvor børnene føler de kan slappe af. Med det sagt har klubben en obligatorisk hal dag hver anden tirsdag, hvor vi med Sfo’en tager i hallen og laver en masse aktiviteter. Klubben har også massere af udendørs faciliteter. Der er god plads til at boltre sig på basketballbanen eller fodboldbanen. Der er samtidig mulighed for at hygge ved gyngerne og køre gokarts eller rulleskøjter på en stor asfalteret bane.

Sfo’en har en frugtordning: Her bestræber vi os på at lave sund eftermiddagsmad.

Her er børnene medinddraget og tager ansvar for samlinger og duksning efter eftermiddagsmaden. Om fredagen bliver der dog bagt kage.

Klubbens særlige pædagogiske tilbud

Lalandia tur i januar: Klubben tager hver januar til Lalandia i Rødby. Det er en endagstur hvor børnene boltrer sig i badelandet med to voksne fra klubben. Vi spiser aftensmad på en restaurant i centeret og så er der tid bagefter til at suse rundt i centeret med sine venner. Det er en stor oplevelse for børnene, for enkelte er det første gang de oplever en tur til et badeland og kommer på restaurant med deres venner.

Klubbens tur på Vilde Vulkaner.

Hvert år tager klubbens største elever på vilde vulkaner i Vordingborg.

4 dage hjemmefra uden mor og far styrker selvtilliden og skaber relationer på tværs af klassetrin.

Det styrker fællesskabet og giver et frirum hjemmefra. Det giver samtidig mulighed for fortrolighed med en voksen som mange børn har brug for.

Små som store ting de endnu ikke er klar til at dele med en forældre, men som man uden tøven kan sige til en voksen i klubben og den relation til den voksne holder hele deres skoletid på Stevns Friskole.

Klubaften

Klubben holder 3 klubaftener på et år fordelt på 1 drengeaften og 1 pigeaften samt en Halloweenfest for alle. Her er der den nære og tætte kontakt til en voksen tilstede.

Her er der nemlig intet forkert at spørge om og i den alder er der mange svære spørgsmål.

Vi skaber trygge rammer for børnene, hvor der er tillid og tid til samtale.

Stk. 4 Hvordan sikrer vi sammenhæng ved overgangen fra børnehave til Sfo og ligeledes internt mellem Sfo og klub. Herunder videregivelse af oplysninger om børnene.

I overgangen fra Sfo til klub, taler vi med børnene inden de starter, om deres forventninger til klubben og de får mulighed for at stille spørgsmål.

Der bliver talt meget den sidste tid inden opstart, hvor der naturligt melder sig mange spørgsmål.

Vi går på besøg inden opstart, hvor de ligeledes får mulighed for at stille spørgsmål,

snakket om regler, spilledage, slikbod og klubbens hverdag generelt.

Inden opstart vil der være et infomøde for forældre til kommende klubbørn.

Når de starter op 1. April, vil de blive fulgt over i klubben, efter endt skoledag af en voksen, til de er fortrolige med det selv.

Vi mødes ugentligt Sfo og Klub – personale og giver hinanden besked om en episode vi har haft med et barn – eller flere børn.

Hvordan arbejdes der med at videreføre børnehavens pædagogiske læreplaner indtil børnehaveklassens start?
Hvordan varetager vi de yngste børns særlige behov og bidrager til en god skolestart?

Overgangen fra børnehave og en tryg skolestart på Stevns Friskole:

Vi har et tæt samarbejde med børnehaverne.

Brobygningsarbejdet starter i efteråret året før børnene starter i april. Vi holder møder med børnehaven om det enkelte barn, for at få en forståelse for barnets styrker og svagheder så vi ved, hvor vi skal være ekstra opmærksomme på at støtte op.

Her noterer vi om der er noget særligt vi skal være opmærksomme på.

Til foråret holder vi ydermere samtaler med forældrene med fokus på det enkelte barn så vi er rustet til opstart 1.april. Vi har fem besøgsdage med førskolebørnene i vinteren og foråret op til de starter. Her lærer vi hinanden at kende, så vi ikke er helt på bar bund, når de starter.

Førskolen:

I førskolen arbejder vi med børnene som en gruppe, men stadig med fokus på det enkelte barn.

Igennem leg og førskolefaglige opgaver styrker vi gruppen som en helhed.

Vi arbejder med sammenhold og samarbejde og det at være en god kammerat.

Der er tid til at børnene selv kan sætte ord på tanke og handling.

Vi arbejder med leg, sang, matematik, fremlæggelse og kreativitet.

Makkerordningen: Hvert førskolebarn får tildelt en legemakker fra 5.klasse. Når de starter 1.april står deres makker klar til at byde dem velkommen på skolen. Der er faste legeaftaler i løbet af ugen og makkeren er for mange en tryg start i skolen, hvor man er den mindste blandt skolens store børn.

Mål og indholdsbeskrivelsen er udarbejdet af SFO og klubbens personalegruppe i marts 2020. Den revideres marts 2022.

GDPR

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig, Stevns

1 Vi er den Dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Vi kan kontaktes på tlf.: 56 50 68 70 samt på e-mail adresse: gdpr@stevnsfriskole.dk
Skolens CVR.Nr. er 81192812

2 Formål med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opylde vores forpligtelse som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge og modtage statstilskud.

3 Kategori af personoplysninger.
Vi behandler overordnet, alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse, cpr.nr. mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil.

4 Modtagere eller kategori af modtagere.
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger om elever og forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.
Eksempelvis er det som udgangspunkt kun skolens ledelse (skoleleder, viceleder, og børnehaveleder) og skolens sekretærer, som har adgang til alle oplysninger. Lærer har kun adgang til oplysninger på de elever de hver især underviser.
Vi videregiver oplysninger til undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.
Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til elektroniske behandlinger af data. Disse eksterne partnere behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandlingsaftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5 Opbevaring af personoplysninger.
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe der er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole/ børnehave. Som udgangspunkt sletter vi alle oplysninger om elever og forældre, senest 3 mdr. efter eleven forlader skolen. Afvigelse fra disse retningslinjer er f.eks. hvis der stadigvæk er søskende i skolen.

6 Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger der fremgår af punkt 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7 dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af disse nedenstående rettigheder skal du kontakte os.

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig eller dit barn rettet.
Du har i særlige tilfælde ret til få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandling – må vi fremover kun behandle oplysningerne- bortset for opbevaring- med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfunds interesser.
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring men mod betaling!

Du kan læse om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8 klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på.

Tilsynsførendes rapport 2018-2019

Tilsynsrapport som pdf fra tilsynsportalen.uvm.dk … klik her

Tilsynserklæring april 2019
Stevns Friskole

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg

vigr@mail.dk

I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2017 blevet bedt om at føre tilsyn med:

 • Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
 • At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
 • At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
 • At undervisningen er på dansk.
 • At skolen efterlever lovens §9d, stk.5 (Donationer)

Tilsyn:

Tilsynsbesøg i 2018-19

Fredag d.26/10 2018

Møder ind på lærerværelset lidt før morgensamling – hvor jeg fortæller at jeg kommer rundt i dag. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.

1. lektion 1.kl matematik

Læreren starter med at skrives dagens ”program” på tavlen med ord og tegninger.

Klassens skal arbejde med geometriske figurer. Eleverne er meget ivrige og interesseret og har alle hænderne i vejret.

Læsevejlederen kommer og tager en elev med ad gangen til kort læsning/læsebånd i et lokale ved siden af.

Læreren tegner figurer på tavlen (trekant, firkant o.s.v). De tæller sammen kanterne. Der tegnes også cirkler.

De tager deres matematikbøger frem og finder opgaven til geometri. De skal finde de figurer de har lært i klasserummet og udenfor klassen. De arbejder parvis.
Efter de har fået tid til at finde figurere, samles de i klassen, de fortæller hvad de fandt og deres gives feedback. Alle er med og meget ivrige.

De bruger Format fra Alinea, Matematik 1.klasse

2.lektion 3.kl musik

Læreren og eleverne er i gang med at gennemgå/analysere en sangtekst. Den er rimelig svær, men de hjælpes ad og meget dygtige til at fortolke denne. Det er ”Kirsten og vejen fra Gurre” af Frank Jæger. Derefter tegner de et billede der kan være illustration til teksten.

De har et hæfte med alle de tekster/sange de har sunget og gennemgået. De plejer også at spille i musiklokalet, men dette når de ikke i dag.

3. lektion 4 kl. engelsk

Eleverne har 1 time engelsk om fredagen. De har deres computere fremme (de skal have egen computer med fra 4.kl).

De må i denne time om fredagen vælge at arbejde med enten en engelsk hjemmeside, der hedder British Counsil eller arbejde i en ”ekstra-opgave-bog”.

I de andre engelsktimer i ugens løb, arbejder de med Pitstop #4 fra Alinea. De slutter timen af med at tale om dagens navn, måned og vejret i dag.

4. lektion 5.kl billedkunst


De arbejder med emnet ”huse”. De har set på sjove kunstfærdige, kreative byggede huse. Blandt andet har de set på Gaudis huse i Barcelona og samlet inspiration.

De tegner nu og laver skitser til malede billeder de skal fremstille senere.

De arbejder med gode farver, pensler og teknikker. De arbejder alle meget interesseret.

5. lektion 6.kl matematik

Klassen arbejder med ligedannede figurer. De gennemgår lektier på klassen og går videre med opgaverne i bogen. De arbejder individuel. Opgaverne skrives ind i et kladdehæfte.

Materiale: Kolorit fra Gyldendal

6.lektion 8.kl engelsk

Eleverne arbejder med engelsk grammatik. De har et hæfte ”Engelsk grammatik (mini) fra forlaget Tibet. Eleverne arbejder individuelt, men hjælper hinanden hvis der er nogle tvivlssprøgsmål.

Læsebog er ; Piece of Cake 8 fra Alinea


Mandag d. 25/3 2019

Møder lidt før på lærerværelset og deltager derefter i morgensamlingen. Eleverne synger 2 sange og beder fadervor. Eleverne orienteres om at jeg er der og deltager i undervisningen.

1.lektion Bh-klassen dansk

De arbejder med ”Roberto-bogen” og bogstaverne. Læreren læser digte op og eleverne lytter. De arbejder med bogstaverne B og D. De taler om forskellen på disse to bokstaver, finder navne med henholdsvis B og D og andre ord de kender, der starter med B eller D.

Derefter finder de danskbogen frem. De bruger På vej til min første læsning fra Alinea. Til talindlæring bruger de Rema Oa fra forlaget Delta. De har bogkasser med frilæsningsbøger i klassen og de benytter sig af dette.

2. lektion 1.kl Billedekunst

Klassen arbejder i billedkunstlokalet. De bygger robotter af genbrugsmaterialer, skrald mm. De har hver især medbragt bæreposer med alt muligt…lige fra kartoner, tom emballage til brugte, computere, boards og lamper. De bruger deres fantasi og de kan virkelig godt lide dette projekt.
Ud over at fremstille en fantasi-robot…så undersøger de også hvad der inden i f.eks en computer o.s.v.

Nogle arbejder alene og andre 2 og 2.

3.lektion 8.kl matematik

Klassen arbejder med Tal og Algebra.

Deres grundbog er; Kolorit 8 fra Gyldendal.

Læreren introducerer det nye tema. Hun gennemgår ligning /bogstaver i matematik.

Eleverne sidder i grupper og arbejder. Læreren laver et eksempel på tavlen hvor hun skal finde moms, generaliserer eksemple, variabler og hvordan man beskriver sammenhænge.

Læreren stiller eleverne nogle spørgsmål og italesætter hvad man gør – matematik til virkelighed!

De diskuterer i grupperne og derefter spørges grupperne hvad de kom frem til af svar.

Læreren afslutter timen med at opsummere hvad de har gennemgået.

4.lektion 2.kl naturfag

Eleverne er i gang med et forløb om ”dyre-grupper”. De har arbejder med pattedyr, padder og krybdyr. Eleverne ser på dyr, tegner og fortæller om dyrene.

5.lektion 2. kl historie

Fra august til jul har det Nordisk historie og efter jul har de bibelhistorie frem til sommer.

Læreren læser op fra det gamle testamente. Eleverne tegner mens læreren læser højt. De tegner illustrationer el lign til det fortalte. De er gode til at lytte og taler bagefter om det læste. I dag var der temaer som straf og tilgivelse.

6.lektion 6.kl engelsk

Læreren sætter et billede på board- det er et spillekort. En elev står med ryggen til billedet og en anden elev giver ledetråde til hvad der er på billedet. Det er en warm-up som der bruges 10 minutter på.

Derefter arbejder eleverne selvstændigt med hæftet ”Let´s do it”.

De slutter timen med at repetere ord om ”vejret”…alle ord der kan bruges når talen falder på begrebet ”Vejr”.

Man har 2 elevråd. Et for indskolingen og mellemtrinnet og et for udskolingen. De holder også et fælles elevrådsmøde. Der er afholdt 3 møder i år.

Lovgrundlaget.

I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet overværer undervisningen inden for hvert af de
fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 d punkt 1-5.

Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.

Tilsynet vurderer, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står;

” Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9.klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene”.

Undervisningsplaner.

Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.

Undervisningsmaterialer.

Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.

Undervisningssproget.

I henhold til Friskolelovens §2,stk 3 er undervisningssproget dansk.

Afslutning.

Jeg har i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev.
Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.

Jeg har haft samtaler med elever vedr. elevråd og undervisningen.

Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Stevns Friskole drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.

Som altid har jeg efter tilsyn gennemgået elevernes standpunkter og afgangsprøvekarakterer.


Vordingborg 20 juni 2019

Certificeret tilsynsførende

Vibeke Grønbæk.

Skolelederens årsberetning 2019

Skolelederens beretning 2019

Særlige dage

På Stevns Friskole har vi det, som kaldes særlige dage. Disse dage har vi ni af hvert skoleår. Det er dage, som er bundet op på traditioner og markerer, hvem og hvad vi er som skole. Det er også dage, hvor alle møder og går hjem på samme tid. Dagene er 1. skoledag, motionsdagen, juleklip, skoledagen inden den år­lige julefest, julegudstjenesten, fastelavn, 9. klasses sidste skoledag, Åben Friskole og sidste skoledag inden sommerferien. Disse dage er vigtige for skolens identitet, hvorfor de skal udvikles og ikke afvikles. Det bety­der blandt andet, at der for at skabe samhørighed og fællesskab er tilstedeværelsespligt det kommende skoleår for skolens lærere, når vi markerer disse dage

Samhørighed og fællesskab går også igen i forhold til eleverne, hvor vi forsøger at lave aktiviteter, der går på tværs af klasseskel og alderstrin. Fx aktiviteten til fastelavn, hvor de store hjælper de små i bålhytten med at riste en klapsammenmad bestående af kiks og skumfiduser. Eller når der bliver spillet julebanko ved det årlige juleklip, og ældste elever hjælper de yngste med tallene på engelsk og tysk.

I juni måned 2018 holdt vi Åben Friskole under en skinnende blå himmel. Arrangementet var en stor succes, der også tiltrak gæster udefra, og vi håber på en dejlig gentagelse i 2019. Det skal heller ikke glemmes, at indvielsen af Sydstevnshallen har skabt helt nye muligheder for vores fællesarrangementer. Et af årets høj­depunkter, den traditionsrige julefest, har fået nye rammer, hvilket vil bære denne vigtige tradition langt ind i fremtiden.

Multihuset

Fredag den 1. marts 2019 var en stor dag, da det var dagen, hvor klubben og de ældste børn i SFO’en åb­nede døren til de nye faciliteter i Multihuset på den modsatte side af Vemmetoftevej. Skolen har indgået en tidsubestemt aftale med Stevns Kommune om lejen af 1. salen i multihuset på i alt 113,9 m2. Og det er me­get fine faciliteter, Stevns Friskole har overtaget, og der er nu fine muligheder for at udvikle både SFO og klub. P.T. kan SFO’en melde om fuldt hus, da alle børn er tilmeldt, og klubben har 29 tilmeldte børn.

De nye rammer aflaster også resten af skolen, hvor der nu er et ledigt lokale, der kan indrettes med henblik på en styrkelse af de praktisk-musiske fag.

Digital dannelse

Foranlediget af den debat, der foregik sidste sommer i Danmark og i resten af Europa, hvor man i Frankrig valgte at lovgive på området og forbød mobiltelefoner i skoletiden, og tendensen med mobilfri skoletid bredte sig til en del folke- og friskoler i Danmark, så har vi også på Stevns Friskole diskuteret elevernes brug af smartphones og sociale medier i skoletiden.

Undervisningsmaterialer går digitaliseringens vej, og samtidig med at de kan være et fantastisk værktøj i undervisningen, så kan de også være opmærksomhedsafledende og hæmme læringen og ødelægge læ­ringsrummet. Den levende vekselvirkning, det vil sige, det, der skabes i samtalen mellem lærer-elev, elev-elev og lærer-lærer, kan ikke erstattes af lærer-skærm eller elev-skærm. Læring er noget levende.

Man skal også være opmærksom på, at Gyldendal og Clio Online er enerådende på det digitale undervis­ningsområde, da de er de eneste, som har kapaciteten til at ansætte programmører, supportere og lærings­konsulenter. Det har fået den utilsigtede konsekvens, at et fåtal af mennesker bestemmer, hvad alle lan­dets skoleelever beskæftiger sig med. Det skal man være bevidst omkring.

I ugerne inden vinterferien var Børns Vilkår inviteret ad flere omgange i klasserne på 3.-9. årgang og lave workshops omkring det digitale liv. Et par enkelte guldkorn fra arbejdet i klasserne og forældreforedraget vil jeg gerne dele med jer: 1) Man bliver ikke digitalt dannet af at færdes i den digitale verden. Det kræver voksne rollemodeller, før etik og moral indlejrer sig. 2) Forvent ikke, at børnene henvender sig, hvis de har set noget grimt på nettet. Som oftest vil børn og unge tie. Derfor skal vi som voksne være nysgerrige uden at snage, da børn også har ret til et privatliv. 3) Husk børneperspektivet, for det, vi som voksne opfatter som noget forfærdeligt pjat, er måske ikke pjat i barnets øjne.

Skolevalg

8. og 9. klasse har i år deltaget i Skolevalg 2019. Det har været et lærerigt og ganske autentisk forløb, hvor elevernes interesse for og viden om politik er blomstret op. Mandag den 28. januar var der valgdebat på skolen, hvor partiernes ungdomsafdelinger sendte en ung partisoldat til Stevns Friskole for at deltage i de­batten, der var ganske livlig og intens.

Forløbet blev afsluttet med en omgang stegt flæsk med persillesovs på Restaurant Lanterna. En ny tradition er hermed skabt.

Tagudskiftning

Det flade tag på hovedbygningen er 40 år gammelt og skal skiftes. Projektet er i sin vorden, og der er etab­leret kontakt til en række lokale tømrerfirmaer, som der er holdt byggemøder med. Ønsket har været, at firmaerne giver deres bud på, hvilke muligheder de ser i forhold at få rejst taget. Den ideelle løsning er selv­følgelig at få mere lys og luft i aulaen, men skattekisten er ikke bundløs, så den endelige løsning bliver må­ske en skrabet, arkitektonisk udgave, men alligevel en langtidsholdbar løsning.

Fondsbevillinger

Skolen har fået en række tidlige julegaver fra to fonde, hvor der er søgt om midler til udskiftning og udvi­delse af musiksamlingen. Skolen har modtaget 23.000 kr. fra Østsjællands Vaskerifond og 45.000 kr. fra Nordea Fonden. Den første bevilling er øremærket et nyt trommesæt, som er købt, mens den anden fonds­bevilling ikke er øremærket noget specifikt musikudstyr. De ældste, musikbegejstrede elever og skolens musiklærere har sammen med mig lavet en ønskeliste. En lokal musikkonsulent bestiller det nye grej, så skolen får mest mulig ud af de bevilgede midler.

SkoleIntra og Aula

SkoleIntra har ikke fungeret optimalt i dette skoleår, hvor forældre på skift har oplevet at ryge helt ud af systemet, mens andre oplever problemer med fx at sende beskeder. Skolen forsøger at løse fejlene løbende på bedste vis. Desværre er det ganske tidskrævende for skolens administration. I den henseende vil skolen skele meget til lanceringen af den fælleskommunale kommunikationsplatform, Aula, som alle kommuner begynder at benytte fra august 2019.

De frie grundskoler inviteres med i Aula, og når skolen ved lidt mere om pris og vilkår, og når de værste bør­nesygdomme er rettet, vil vi overveje at opsige aftalen med its Learning, der administrerer SkoleIntra og skifte til Aula.

Ledelsesberetning og økonomi

Skolens hovedaktiviteter:

Skolens formål er at drive en friskole efter den grundtvig-koldske skoletradition samt en privatin­stitution med samme værdigrundlag i henhold til Dagtilbudslovens § 20 efter aftale med Stevns Kommune. Stevns Friskole giver en undervisning, der kan stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen og efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og re­spekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Skolens elevtal pr. 5. september 2018 var 172 elever, hvilket er tre elever flere end 5. september 2017. I SFO’en var der pr. 5. september 2018 indskrevet 62 elever mod 59 elever 5. september 2017. Efter et par år med faldende klassekvotient i 0. klasse forårsaget af rullende skolestart i Stevns Kommune samt et ind­snævret rekrutteringsområde qua stigende konkurrence er klassekvotienten igen stigende.

Årets resultat af skolens drift viser et overskud på 320.184 kr.

Inklusionstilskud:

Skolen har modtaget 127.382 kr. i inklusionstilskud, som er brugt til henholdsvis specialundervisning og AKT-arbejde (adfærd, kontakt og trivsel).

Skolen har i perioden brugt 7,5 timer pr. uge til special­undervisning (dansk) enten alene eller i små grupper. Ved individuel specialundervisning er undervisningen målrettet læseforståelse og læsehastighed. Fire gange årligt evaluerer skolens to læsevejledere, hvilke elever, der efter indstilling fra dansklærerne og med sam­tykke fra forældrene, har brug for et læseboost. Når undervisningen foregår i hold er det primære fokus øvelse i hjælpemidlerne AppWriter og Txtanalyser, der understøtter læsning og skrivning samt træning af systematisk fonologi.

Herudover har skolen brugt 6 timer pr. uge til AKT i form af støtte til grupper af elever i en klasse, klassemø­der og individuelle trivselssamtaler. Det forebyggende arbejde er højt prioritet, og der sigtes mod at give klasserne og deres klasselærer værktøjer, som kan tages i brug, når der opstår konflikter. AKT-timerne bli­ver også brugt til årlig uddannelse af skolens legepatrulje, der iværksætter elev-elev aktiviteter i frikvarte­rerne.

Skolen har på baggrund af en individuel beregning modtaget et tilskud til specialundervisning og anden spe­cialpædagogisk bistand på sammenlagt 89.852 kr. Pengene er brugt til støtte til to SPS-elever, der er særligt udfordret personligt og socialt. Skolens revisor har attesteret, at skolen har overholdt bekendtgørelsen om minimum 50 dages specialundervisning i 2018 for at værre berettiget til dette tilskud.

Usikkerhed ved værdiansættelse af aktiver og gæld:

Der er ingen kendt usikkerhed.

Usædvanlige forhold:

Der er ingen kendte usædvanlige forhold, der kan have påvirket beregningen.

Væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offentlige tilskud:

Skolen har ikke væsentlige økonomiske forbindelser med andre institutioner, der modtager offent­lige til­skud.

Begivenheder efter balancedagen:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurde­ringen af skolens finansielle stilling.

Den forventede økonomiske udvikling:

Skolens elevtal pr. 4. marts 2019 er 171 elever. Der er tilmeldt 64 elever i skolens SFO ud af et elevgrundlag på 64 elever.

Stevns Friskole er opmærksom på det faldende børnetal i Stevns Kommune. Dog er Rødvig, Stevns Friskoles opland, det område, hvor der er flest børn i kommunen pga. et stigende antal tilflyttere. Det forventes, at der fortsat vil være et fint optag af elever i de kommende 0. klasser. Fremadrettet budgetteres der højest med et elevtal på 170. Ligeledes er skolen opmærksom på, at den store 7. årgang forlader skolen om to år, hvilket afstedkommer et lavere statstilskud. Når 7. klasse forlader skolen om to år, kan der dog spares en lærerressource.

Stevns Friskole er opmærksom på, at der kan herske usikkerhed om koblingsprocenten, hvis regeringsmag­ten skifter. Ligeledes er skolen opmærksom på indefrysningen af feriepengeforpligtelsen i foråret 2020.

Det indledende arbejde med udskiftning af taget på skolens hovedbygning er begyndt. Der er afsat 1.500.000 kr. til projektet, der tages fra skolens likvide midler.

Økonomien er stabil, og der er fokus på stram budgetstyring. Forventningerne til årets resultat 2019 er 280.000 kr.

Afgang og tilgang

Inden for det seneste år har skolen sagt farvel til to lærere, hvilket altid skaber omvæltninger og omrokerin­ger. Henriette Bøgeskov Holmgaard søgte nye udfordringer før sommerferien efter 12 års tro ansættelse på Stevns Friskole. Andreas Thordahl opsagde sin stilling med udgangen af oktober måned, da han søgte nye udfordringer. Her skal vi huske på, at når én lærer forlader Stevns Friskole, så svarer det til, at fire lærere forlader deres stillinger på Strøbyskolen på samme tid. Som lille skole er vi også sårbare i den forstand, at vi hurtigt kan komme til at mangle faglærere.

Henover sommeren blev der ad to omgange opslået en ledig stilling, og mens ansøgningerne indløb, teg­nede der sig et billede af, at det kunne blive svært at besætte den ledige stilling. Ansøgerfeltet var meget pauvert. Desværre er det en generel tendens, at det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til ledige lærerstillinger i vores område. Haslev Seminarium er nedlagt, og Sydøstsjælland er ikke naturligt opland for nyudklækkede dimittender fra læreruddannelserne i Vordingborg, Roskilde og København. De søger ikke stillinger i vores egn. I forvejen er optaget på læreruddannelsen lavt, samtidig med at der de kommende år er mange lærere, der forlader arbejdsmarkedet. Og alt tyder på, at udfordringen med at besætte ledige stil­linger fortsætter. Det foregående er noget, jeg tit drøfter med andre skoleledere, og der er behov for at tænke ud af boksen for at tiltrække de rigtige kandidat. Vi skal i højere grad headhunte, eller jeg skal måske bruge en dag på at køre til Den Frie Lærerskole i Ollerup for at holde en salgstale for Stevns Friskole.

Da skolen i oktober måned stod og manglede en fysik-kemilærer, var der ikke så meget slinger i valsen. Ale­xander Kaas Rødsgaard blev headhuntet som nyuddannet lærer fra Den Frie Lærerskole. For et par år siden var Alexander i årspraktik på Stevns Friskole, og han havde tidligere søgt uopfordret. Christina Wolsing kon­taktede i samme periode også skolen og tilbød sig som faglærer i engelsk. Og sidst, men ikke mindst, øn­skede Charlotte Andersen at gå lidt op i tid. Det betød, at alt i sidste ende flaskede sig. 

Sport

Endnu et år er gået, og endnu engang har skolen udmærket sig inden for det sportslige område. Før som­merferien udmærkede daværende 4. klasse sig i svømning. Klassen var den klasse på Stevns, som svøm­mede længst på hele Stevns i konkurrencen “Klassen svømmer langt”. Men det sluttede ikke her, for samti­dig var 4. klasse også den klasse på Sjælland, som lå i den absolutte top. Det var kun Køge Private Realskole og en folkeskole i København, som i vores del af fædrelandet har svømmede tilnærmelsesvist lige så langt. Det betød, at 4. klasse har kvalificerede sig til Skole OL i Aarhus 13. juni 2018. Her blev det til en flot bronze­medalje, og det bedste var, at Køge Private Realskole måtte tage til takke med 4. pladsen. 6. klasse var også til Skole OL, da de havde kvalificeret sig i roning, hvor de flot nåede finalen. Ligeledes deltog 4. og 5. klasse i den lokale håndboldturnering i Stevnshallen, hvor det blev til flotte tredje- og andenpladser blandt de stevnske skoler.

Tak til alle elever for at have repræsenteret Stevns Friskole flot.

Lejrskoler og studieture

I foråret 2018 var 8. klasse på Malta, og 6. klasse var på Bornholm, og inden så længe drager nuværende 8. klasse til Irland. Lejrskoler og studieture er et vigtigt koncept, der fortsat bliver værnet om.

Sang og musik

Sang og musik er sammen med historiefortælling en vigtig del af skolens DNA, og skolen søger til stadighed at udvide elevernes musikalske horisont. I sensommeren 2018 var eleverne fra 0.-5. klasse til en fantastisk koncert med symfoniorkesteret i DR Koncerthuset. Anderledes musikoplevelser er vigtige, og det er interes­sant, når eleverne erfarer, at den klassiske musik ikke kun skurrer i ørerne, men også kan være behagelig og imponerende at lytte til. Eleverne er ikke opmærksomme på det selv, men de møder jo denne musik oftere end de tror, fx når der ses Disney, Star Wars og hører filmmusik i det hele taget.

Igen i år har skolen været vært for en huskoncert. I mandags spillede italienske og franske folkemusikere op til dans, og formålet var igen at give eleverne en ny musikoplevelse samt udvide deres kulturelle horisont.

Samtidig drager SFO’en hvert år til festivalen Vilde Vulkaner, hvor de sammen med pædagogerne danser til den rytmiske musik en hel uge.

Kreative fag

De seneste år har skolen øget bevågenheden omkring de kreative fag. Timetallet er gradvist blevet øget, og faget er også repræsenteret i skolens ældste klasser. I fagene billedkunst, madkundskab og musik har vi også dygtige lærere, der kan give undervisningen noget tyngde.

De fysiske rammer er dog ikke tidssvarende og materiellet er slidt. Godt hjulpet på vej af to fondsbevillinger er skolen ved at udskifte og supplere musikinventaret. Men prikken over i’et er selvfølgelig, hvis skolen på sigt kan løfte musikundervisningen op fra kælderen. Som et kuriosum på musikundervisningen søges der også et øget samarbejde med Musikskolen Stevns, såfremt dette lader sig gøre.

Faciliteterne i madkundskab er fine, om end der er lidt trængt, når det er besat af en hel klasse. Sammenlig­net med andre skoler lægges der mange timer i dette fag.

Værkstedslokalet har mange år på bagen, og det er slidt og ikke længere tidsvarende. I forbindelse med flytningen af klubben til 1. salen på Vemmetoftevej 5 er der frigjort et lokale, der i skrivende stund er ved at blive indrettet til en helt ny billedkunstfacilitet. Når den store 7. årgang forlader skolen om et par år, og der således frigøres endnu et lokale, så er det planen at væggen mellem de to lokaler: billedkunst og nuvæ­rende 6. klasse væltes, så skolen får et stort værkstedslokale, der kan bruges til både billedkunst og hånd­værk og design.

22. november 2018 indgik Regeringen en politisk aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en obligatorisk prøve i et praktisk-musisk fag på 8. årgang fra skoleåret 2020-2021. Aftalen kaldes ”Fra folkeskole til faglært” og sigter på at fremme erhvervsuddannelserne ved at styrke elevernes praktiske evner og få en større ligevægt mellem boglige og praktiske fag i grundskolen. Nu­værende 6. klasse er den første klasse, som skal til prøve. Det får betydning for skolens fagudbud i fagene musik, billedkunst, håndværk & design samt madkundskab allerede fra skoleåret 2019-2020. Der bliver ikke tale om en svækkelse af fagene. Tværtimod skal de praktisk-musiske fag styrkes, og valgfagstilbuddet udvi­des.

Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De prak­tisk/musiske valgfag er håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab. Det skal bemærkes, at skolen skal tilbyde eleverne valgfag i et omfang svarende til mindst 120 undervisningstimer om året (to valgfag). Eleverne er dog kun forpligtet til at vælge mindst et valgfag om året (60 timer).

Eleverne skal have mindst ét af de op til fire praktisk/musiske valgfag, de får tilbudt at vælge imellem. Som hidtil vil der kunne fastsættes lokale rammer for, i hvilket omfang udbudte fag bliver oprettet, herunder krav om, at der skal være et bestemt antal minimums- eller maksimumstilmeldte elever per enkelt valgfag.

Eleven binder sig ved sit valg af valgfag for hele den toårige periode. Skolelederen kan beslutte, at den en­kelte elev ud fra en saglig begrundelse vælger om. Hvis skolens leder giver denne mulighed for omvalg, medfører det samtidig forpligtelse til at tilbyde den nødvendige supplerende undervisning (faglige støtte) som ved skoleskift.

Ved skoleskift vil udgangspunktet være, at eleven fortsætter med det valgfag, som eleven har fulgt tidli­gere. Eleven vil ikke kunne vælge et andet valgfag. Hvis eleven skifter til en skole, hvor det ikke er muligt at tilbyde undervisning i det obligatoriske valgfag, som eleven tidligere har haft, vil eleven være nødt til at vælge om. Det vil medføre, at den nye skole må tilbyde den supplerende undervisning (faglige støtte), der er nødvendig for, at eleven kan følge undervisningen i faget på det pågældende klassetrin.

Stevns Friskole står stærkt, når det kommer til dygtige lærere med de rette kompetencer og linjefag i billed­kunst, madkundskab og musik. Umiddelbart er der kun behov for kurser, men ikke efteruddannelse. Samti­dig kender eleverne disse fag i forvejen. De fysiske rammer kan etableres og modificeres forholdsvist hur­tigt for et mindre beløb.

Stevns Friskole har dog også udfordringer, da årgangene er små, hvilket hindrer et større udbud af valgfag. Skolen har ingen lærere med linjefag eller kompetence til at undervise i håndværk og design, og der skal afsættes midler til efteruddannelse. Desuden er faget håndværk og design ukendt for eleverne. Skolen har heller ikke de nødvendige redskaber og maskiner for at kunne leve op til faget håndværk og design, hvilket kræver en større investering. Skolen har heller ikke de fysiske rammer for at kunne undervise i træsløjd, der er en del af faget håndværk og design. Skolen har et ældre sløjdlokale, men lokalet lever på ingen måde op til kravene i forhold til arbejdsmiljø anno 2019.

Fra skoleåret 2019-2020:

 • Fortsat obligatorisk musik på 0.-9. årgang. Musikskolen vil gerne være behjælpelig

med at læse timerne.

Eleverne i 8. og 9. klasse får en times mere musik om ugen.

 • Værksted på 0.-6. årgang og billedkunst på 7.-8. årgang: Timerne i billedkunst

flyttes til 5.-6. årgang med henblik på en styrkelse af værkstedsfaget, så dette fag

på sigt også rummer elementer af håndværk og design.

 • Madkundskab flyttes fra 6.-7. årgang til 5.-6. årgang.
 • Den nuværende valgfagsordning på 7., 8. og 9. årgang sløjfes.

Eleverne i kommende 7. klasse tilbydes 120 timers valgfag, hvor eleverne skal læse min. 60 timer. Fag, der udbydes:

 • Musik
 • Billedkunst
 • Madkundskab

Tak til alle for et godt år.

Rasmus Englund

Skoleleder

Kontakt

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig, Stevns

Tlf : 5650 6870

Direkte telefonnumre
5120 9517 Skoleleder 
2078 3407 Sfo
2078 0606 Kontor
2517 0073 Pedel
2078 0090 Lærerværelse
2077 4337 Forberedelse/it
2517 2077 Klub

Sygemelding på SMS, benyt nummeret 2078 0606

Kontortider.
8.00- 14.30 : Mandag
8.00- 14.30 : Tirsdag
8.00- 14.30 : Onsdag
8.00- 14.30 : Torsdag
8.00- 13.00 : Fredag

Skoleleder og Viceleder træffes dagligt – 8.00 – 14.00, fredag indtil 12.00. Eller via mail.

Rasmus Englund Skoleleder

Heidi Ossipoff Viceleder

Lone Tipsmark Sekretær

Frank Hansen Pedel

Sælgere modtages kun efter aftale

Praktiske oplysninger

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig

Telefon numre

Hovednummer : 5650 6870
Skoleleder : 5120 9517
Kontor : 2078 0606
Lærerværelse : 2078 0090
SFO : 2078 3407
Klub : 2517 2077
Lokale 9 : 2077 4337

TRÆFFETIDER

Skolens sekretær, Lone Tipsmark, modtager meddelelser fra forældrene om sygdom m.v.
hver morgen kl. 8.00 – 10.00 på tlf. 5650 6870.

Sygemelding på SMS, benyt nummeret 2078 0606

Skolens E-mail: Kontor
E-mail: Skoleleder

INDMELDELSE

Indmeldelse foregår hos skolelederen efter personlig samtale.

Sangbogen skal købes senest i løbet af 1. klasse.
Prisen for sangbogen er kr. 170,00

VED UDMELDELSE af barn/børn

Pligten til at betale skolepenge for et udmeldt barn fortsætter indtil 4 uger efter dato for skriftlig udmeldelse.
Der betales fuldt ud for hver påbegyndt måned.
Samme procedure er gældende ved udmeldelse af fritidsordningen/SFO.

MEDLEMSKONTINGET

Medlemskontingent, der giver adgang til skolens generalforsamling, opkræves en gang om året i januar måned.
( §3, stk.4 i skolens vedtægter). Pr. 1.1.2010 kr. 150,00 pr. medlem.

FRIPLADSTILSKUD

Staten afsætter hvert år på finansloven et beløb til fripladstilskud for elever i friskoler og private grundskoler gældende for bh.kl. og 1.- 10 klassetrin. Undervisningsministeriet har overdraget Fripladsudvalget at fordele beløbet på grundlag af dokumenterede behov ved de enkelte skoler. Skolen har disse ansøgningsskemaer, som sendes ud lige før det nye skoleår begynder.

Tilskuddene bliver fordelt efter regelgrundlag §11, stk. 1, §16 og §17.
Skolen oplyser om fordelingsnøglen og om udbetalingen.

Herudover kan bestyrelsen give et nedslag i skolepengebetalingen til forældre med akutte økonomiske problemer. Yderligere oplysninger fås på kontoret.

FORSIKRINGER

Skolen henstiller til forældrene, at de etablerer en familieforsikring m/ansvar og en ulykkesforsikring for deres børn, da skolens forsikringer begrænser sig til de lovpligtige forsikringer i lighed med, hvad man almindeligvis har på de kommunale skoler.

1. Bygningsbrandforsikring
2. Bygningsforsikring, der dækker anden bygningsskade
3. Løsøreforsikring, der dækker ved brand, tyveri m.v.
4. Arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte
5. Erhvervsansvarsforsikring, der dækker skader, de ansatte forvolder uagtsomt under arbejde.

TRANSPORT

Ifølge loven kan elever i private skoler få godtgjort deres befordring frem og tilbage til skolen, idet man dog skal bo indenfor en vis afstand fra skolen. Disse minimum- og maksimumsafstande er følgende:

1.- 3. klasse samt børnehaveklasse : 2,5 – 12,5 km
4.- 6. : 6,0 – 16,0 km
7.- 9. : 7,0 – 16,0 km
10. : 9,0 – 17,0 km

For Stevns Friskoles vedkommende er eleverne henvist til at benytte Movia.
Børnehaveklassen, 1.-2. klasse bliver fulgt til bussen.
3.klasse og opefter må selv sørge for at komme med den rigtige bus.

SKOLEPATRULJE

Det er 6. klasse, der er uddannet til skolepatrulje. Alle skal følge deres anvisninger.
Skolepatruljen arbejder om morgenen imellem kl. 7:45 – 8:00
og derefter, når bh.kl. – 3.klasse får fri.

FRISKOLEBLADET

Kan bestilles ved dansk friskoleforening
Prices Havevej 11
5600 Faaborg
6261 3013


Lommeregner kan købes på kontoret, pris 125,00

Tilsynsførendes rapport 2017-18

Tilsynsrapport som pdf fra tilsynsportalen.uvm.dk … klik her

Tilsynserklæring april 2018
Stevns Friskole

Certificeret tilsynsførende: Folkeskolelærer Vibeke Grønbæk, Solbakkevej 15, 4760 Vordingborg
vigr@mail.dk

I henhold til lov om tilsyn i de frie skoler er jeg på generalforsamlingen 2017 blevet bedt om at føre tilsyn med:
• Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
• At skolens undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
• At skolen overholder kravet i folkeskoleloven om at forbedre eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
• At undervisningen er på dansk.
• At skolen efterlever lovens §9d, stk.5 (Donationer)
Tilsyn:
Tilsynsbesøg i 2017-18
Torsdag d.26/10 2017
Møder ind på lærerværelset lidt før morgensamling – fortæller hvor jeg kommer i dag. Derefter deltagelse i morgensamlingen hvor der synges morgensang. Eleverne orienteres om mit besøg på skolen.
1.lektion 2.kl Dansk
Der er lavet en plan for timen på tavlen, denne gennemgås som det første. Eleverne læser højt fra læsebog, de har haft det for hjemme. De nøjedes med 2 linjer hver.
Eleverne skal igennem ny tekst i deres læsebog. De læser i kor – og taler om nye ord. De får dette for til næste dag.
De anvender Læsebog 2 fra Alinea.
Læreren fortæller herefter om bogen ”Den lille Prins” og forklarer hvorfor hun er glad for netop denne bog. I næste uge skal de medbringe en bog som de er glade for.
2.lektion 4. kl Matematik
De arbejder med deres matematikbog; Kolorit for 4. klasse fra Gyldendal.
En elev læser opgaven højt for klassen og de taler om hvorledes opgaves skal regnes. De har en mappe hvor deres opgaver samles. Der er ekstraopgaver til de elever, der er færdige.
Eleverne arbejder selvstændigt – nogle skal blive i klassen og andre må gå udenfor. Jeg havde en god samtale med eleverne om deres skolegang.
3. lektion 3 kl. Dansk
Lærer og elever viser mig hvordan de laver læse-log og hvordan de gør hver gang de starter på ny bog.
Eleverne har valgt hvilke bøger de vil læse. Lærer tæller langsomt til 10…og så er alle klar til at læse. De har hynder til at sidde/ligge på i klassen.
Nogle elever anvender høreværn så de har helt ro andre sidder stille og læser højt for hinanden. Der står et biblioteksstativ i klassen fyldt med bøger.
Materialer: Fandango 3, Skriv fra Gyldendal Grundskrift 2 og Ny diktat for alle 3 kl. A/B også fra Gyldendal.
4. lektion 7.kl Engelsk
Eleverne starter med at læse højt i grupper. Derefter gennemgås teksten ved hjælp af denm ”varme stol”. To elever er placeret foran klassen og eleverne stiller spørgsmål til de to, der er ”personer” fra teksten.
Derefter har de skriveøvelse. De skal skrive i 10 min på en historie. Efter de 10 min skal de gå rundt blandt hinanden i klassen og læse deres historie op for hinanden.
5. lektion 9.kl Matematik
Eleverne arbejder med rumfang og overfladeareal.
Materiale: Kolorit 9 fra Gyldendal
Eleverne har kladdehæfter og læreren bruger Active board. Der regnes på tavlen og på Active board. Alle elever giver deres resultat på klassen. De får tildelt nye opgaver og eleverne går i gang i små grupper.
Eleverne afleverer til dagligt alle opgaver digitalt.

D. 13 april 2018
Deltager på lærerværelse og derefter morgensamling. Der synges fra Friskolesangbogen og en ny sang fra MGP og bedes Fadervor. Eleverne orienteres om at jeg er der og deltager i undervisningen.
1.lektion 3. kl Engelsk
Klassen er i gang med et forløb om ”Food”.
Materiale: Pitstop 3 fra Alinea.
Eleverne har deres bøger i kasser i klassen. De skal i dag lave en ”mad-slange” på tavlen med alle de ord de kan på engelsk, der forbindes med mad.
Eleverne arbejder derefter individuelt med deres engelsk-opgaver.
De har 3 timer engelsk om ugen.
2. lektion 6. kl Matematik
Der er 28 elever på 6. trin og derfor er der lavet 2 små klasser. Disse arbejder sammen i matematik i dag.
Der arbejdes med Sansynlighed.
Materiale: Kolorit 6 klasse fra Gyldendal og eleverne har også et klassehæfte.
De arbejder i grupper af 3 i hver og de må arbejde på tværs af klasserne. De 2 klasser er ikke indrettet ens. De er indrettet sådan, at de alle kan samles i én klasse når de f.eks skal se film eller lign. Jeg er med i begge klasser og ser eleverne fremlægge deres resultater.
3. lektion 1.kl Dansk
Læreren starter med at skrive plan for timen på tavlen. Der er fra morgenstunden skrevet plan op for HELE dagen.
Eleverne har øvet læsning hjemme og læser højt på klassen.
Materiale: Min første læsning fra Alinea.
De skal have nyt læsestykke for. Læreren læser en linje ad gangen og de læser derefter (ekko-læsning). De repeterer tegnene; punktum, komma og udråbstegn og hvad de betyder.
Læreren standser engang imellem læsningen og stiller spørgsmål til klassen. Der gives ny lektie for. Nogle skal læse 1 side, andre 2 og dem, der gerne vil 3.
Derefter øver de ”de hyppigste 120 ord”. Eleverne går rundt med ordkort og læser hianandens kort højt.
Til sidst er der frilæsning. Eleverne finder deres bøger og finde ”læse-sted”, Det kan være i en ”læsehule” under bordet eller lige udenfor klassen.
4. lektion 0.kl Dansk
Timen starter med at læreren læser højt og læreren stiller ind imellem spørgsmål.
Eleverne bruger i dagligdagen Alletiders dansk fra Alinea – der læses fra denne og På vej til den første læsning også fra Alinea.
Derefter inviteres eleverne til at være publikum når 2.kl øver sig på forårskoncerten i aulaen. Derefter spiller 0.kl for 2. kl og mig.
Meget engagerede elever og musiklærer – det var en fornøjelse at overvære.
5. lektion 4. kl Dansk
Eleverne er vant til at fremlægge selvvalgte projekter hver fredag. De forbereder, fremstiller og arbejder med projektet hjemme.
Derefter går de i gang med danskforløb om ”Skagensmalerne”. De skal skrive en beretning over billedet ”Den druknede”. De taler om billedet og brainstormer på tavlen.De må gerne arbejde 2 og 2, men skal aflevere individuelt.
Materialer: Ny diktat for alle 4 kl., Fandago og Ny skriftlighed for 4 kl.

Lovgrundlaget.
I henhold til Lov om friskoler og grundskoler (Friskoleloven) skal den tilsynsførende føre tilsyn med, at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Tilsynet skal særligt have fokus på elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk. Jeg har som tilsynsførende set på skolen i henhold til bekendtgørelsen af Lov om friskoler og private grundskoler §9 stk.2. Jeg har ved gennemgang af elevernes standpunktskarakterer 8-9 kl. og prøvekarakterer fra 9.kl konstateret, at elevernes standpunkt er meget tilfredsstillende.
Endvidere skal tilsynet vurdere, om skolen overholder Friskolelovens §1, stk 2, hvori der står ”
Skolerne skal efter deres formål og hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”
Undervisningsplaner.
Som et redskab til at vurdere om undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, har jeg gennemgået alle skolens årsplaner for de enkelte fag og de enkelte klassetrin og påset, at de indholdsmæssigt er i overensstemmelse med ”Fælles mål”, som er et sæt af nationale mål for undervisningen i grundskolerne i Danmark. Disse lever både op til skolens mål og undervisningsministeriets krav.Ved at overvære undervisningen i klasserne, har jeg kunnet konstatere, at der er overensstemmelse mellem årsplanerne og disses praktiske gennemførelse.
Undervisningsmaterialer.
Jeg har set undervisningsmaterialerne, der er blevet brugt i de undervisningstimer jeg har fulgt og har desuden i de fleste årsplaner kunnet se hvilke undervisningsmaterialer, der bruges i faget gennem året. Disse var sammenlignelige med de undervisningsmaterialer, der bruges i folkeskolen. Alle undervisningsmaterialer er relativt nye.
Undervisningssproget.
I henhold til Friskolelovens §2,stk 2 er undervisningssproget dansk.
Afslutning.
Jeg har i år på mine tilsynsbesøg, oplevet hvorledes lærerne i undervisningen har fokus på både hele klassen og den enkelte elev. Jeg har oplevet fagligt dygtige og engagerede lærere, som formår at skabe et både børnevenligt, højt fagligt niveau og spændende læringsmiljø.
Jeg har haft samtaler med elever vedr. elevråd og undervisningen.
Gennem mit tilsyn har jeg kunne vurdere, at Stevns Friskole drives i fuld overensstemmelse med Undervisningsministeriets krav i henhold til Friskoleloven, og at undervisningen står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.
Jeg har ikke modtaget henvendelser fra forældre eller andre angående forhold vedrørende undervisningens kvalitet på skolen.
Som altid har jeg efter tilsyn gennemgået elevernes standpunkter og afgangsprøvekarakterer.

Vordingborg 18 april 2018
Certificeret tilsynsførende
Vibeke Grønbæk.

Bestyrelse

Skolebestyrelsens medlemmer

Formand :
Henriette Søgaard Lambæk
Nordvangen 1
4673 Rødvig, Stevns

Næstformand :
Henrik Dreboldt
Hovedgaden 13
4652 Hårlev

Kasserer :
Natasja Grandahl Neestrup
Klintevej 4
4673 Rødvig Stevns

Bestyrelsesmedlem :
Annette Kjær
Dortheavej 3
4660 St. Heddinge

Bestyrelsesmedlem :
Ditte Riber Højen Rasmussen
Korsnæbsvej 78
4673 Rødvig, Stevns

Bestyrelsesmedlem :
Sune Rodt
Søndervej 5
4673 Rødvig Stevns

Bestyrelsesmedlem :
Merete Madsen
Højerup Bygade 16
4660 Store Heddinge

Suppleant :
Pernille Due Andersen
Boesdalsvej 9
4673 Rødvig Stevns

Suppleant :
Sandra Boss Permin
Søvej 7
4673 Rødvig Stevns