Matematik

1. – 9. klasse

Slutmål

At eleverne oplever, forstår samt får et fagligt funderet indblik i, at matematik er et sprog, som er skabt i menneskets forsøg på:

 • At forstå og beskrive universets fysiske struktur.
 • At skabe samfundsdannelser, herunder at finde matematiske modeller til løsning af en række forskellige problemstillinger og herigennem forbedre menneskets velfærd.

At eleverne får kendskab til følgende emner indenfor matematikkens trinvise historiske udvikling:

 • Talsystemets dannelse i oldtiden.
 • Den konkrete dannelse af regning og geometri i flodkulturerne (Egypten og Babylon) med baggrund i land- og himmelmåling.
 • Den abstrakte matematiks dannelse hos grækerne som et beskrivelsesmiddel af universets naturlove (kosmos)

At eleverne bliver i stand til:

 • At analysere en problemstilling – herunder en progression f. eks. i form af statistisk data og sandsynligheder.
 • At finde et hensigtsmæssigt løsningsforslag til ovennævnte problemstilling i form af et algebraisk udtryk (vha. tal, bogstavudtryk – herunder ligninger og relationer), en geometrisk konstruktion og udregning, en grafisk afbildning m.v.
 • At kunne foretage den fornødne udregning af ovennævnte løsningsforslag – såvel ved brug af færdighedsregning som lommeregner eller pc.
 • At kunne begrunde hele ovennævnte proces sprogligt og foretage en analyse af resultatet i forhold til virkeligheden.
 • At eleverne bliver i stand til at kunne læse og forstå matematisk litteratur indenfor de centrale kundskabsområder og kunne kommunikere med andre herom, herunder tolke og fortolke – og relatere litteraturen til den virkelige fysiske verden.

Første Delmål: Efter 2. klasse

Sprog og billeddannelse

Hovedmålet på dette trin er, at eleverne udvider deres sprog ved at udvikle de første grundliggende matematiske begreber med udgangspunkt i deres forskellige hidtidige tal- og mængdeforståelse samt sætte ord herpå. Dette søges opnået ved:

 • At eleverne opbygger gode modelbilleder og knytter de rette ord til disse. Det drejer sig om billeder af talmængder (de naturlige tal) og titalssystemet (antalsforståelse opbygget udfra enere, tiere og hundrede), og positionssystemet opbygget efter regnebrættet samt om addition og subtraktion. Der lægges stor vægt på samtale om de matematiske emner for at opbygge og styrke det matematiske sprog.
 • At eleverne opbygger billeder af handlingerne: Addition og subtraktion.
 • At elever kan skelne mellem mængders indbyrdes størrelsesforhold.
 • At eleverne kommer til at kunne relatere billederne (symbolerne) til konkrete anskuelsesmodeller og handlinger i den fysiske verden, som de kender fra deres hverdag. Ud fra små regnehistorier får eleverne øvelse i at finde det tilhørende regnenavn indenfor addition og subtraktion.
 • At eleverne forstår tier-overgang bl.a ved hjælp af “mente“ og “veksle” og den begyndende multiplikation som addition.
 • At eleverne indføres i målebegrebet igennem konkrete handlinger (længde, areal, vægt og penge).
 • At eleverne lærer om enkle geometriske figurer og mønstre samt selv arbejder med at kunne tegne dem.

Udviklingen i undervisningen i 1. klasse til 2. klasse.

Matematiksproget med baggrund i elevernes selvdannede og tilhørende modelbilleder, der associerer til konkrete fysiske mængder og handlinger, er en grundlæggende indlæring, som der arbejdes grundigt med igennem 1.- 2. klasse.

Der arbejdes grundigt med at eleverne danner sig billeder af regneoperationerne og her igennem opbygger en konkret forståelse af regneoperationerne som handlinger med mængder. Ligeledes arbejdes der med at give eleverne en grundlæggende størrelsesforståelse. I forbindelse med ovennævnte indlæring arbejdes der med regne- og tegnehistorier, således at eleverne får skabt en sikker forbindelse mellem sprog, billede og regneoperation.

Denne grundliggende sprog og billeddannelse af mængder og handlinger sikrer, at eleverne derefter med forståelse kan udvide deres matematiske begrebsverden med multiplikation, division, brøker, måling og decimaltal m.v. samt at eleverne bliver i stand til at kunne finde et passende regneudtryk til løsning af forskellige konkrete problemstillinger, og sluttelig nå frem til et resultat samt vurdere rigtigheden heraf.

Andet delmål: Efter 6. klasse

Den logisk- konkrete erfaringsfase

Hovedmålet på mellemtrinnet er, at eleverne videreudvikler og opbygger deres matematiske begrebsverden og sprog igennem en logisk forståelse på et detaljeret og konkret grundlag, med udgangspunkt i de personligt opbyggede modelbilleder fra begynderundervisningen. Dette søges opnået ved:

 • At der fortrinsvis arbejdes på et virkelighedsnært, konkret grundlag, således at eleverne gradvist danner sig erfaring og viden indenfor de enkelte emneområder – gerne gennem eksperimentering.
 • At eleverne opnår en konsolidering og logisk forståelse af de grundliggende regnefærdigheder indenfor de fire regningsarter herunder en udbygning af multiplikation og division med udgangspunkt i konkrete handlinger.
 • At eleverne danner billeder og udbygger sproget således, at de kan oversætte regneudtryk til regnehistorier og omvendt.
 • At eleverne danner et modelbillede af brøkbegrebet og herigennem opnår en logisk forståelse af brøker med baggrund i delehandlinger ud fra konkrete figurer og mængder samt opnår øvelse i at kunne anvende de fire regningsarter indenfor brøker.
 • At eleverne lærer brugen af decimaltal med baggrund i forståelsen af positionssystemet samt i brøkbegrebet udfra tiendedele, hundrededele osv.
 • At eleverne opbygger et modelbillede af procentbegrebet med baggrund i brøkbegrebet og at de lærer at sammenholde brøker med procenter og decimaltal samt lærer at udføre beregninger, hvor brøkbegrebet indgår.
 • At eleverne opnår indsigt i og forståelse af forholdsregning både algebraisk og geometrisk.
 • At eleverne lærer at regne med negative tal konkretiseret i f.eks udfra tallinjen.
 • At eleverne opnår overblik indenfor det rationelle tallegeme.
 • At eleverne lærer at arbejde med lommeregner og computer, bl.a til beregning af rødder og potenser.
 • At eleverne udbygger deres viden om arealer og indføres i rumfangsbegrebet.
 • At eleverne lærer at arbejde med – og tolke diagrammer og enkle grafer i koordinatsystemet.
 • At eleverne lærer at løse enkle ligninger og uligheder ved ”prøve og fejle-metoden” og forstå ligningerne som løsningsmodeller for forskellige problemstillinger.
 • At eleverne foretager eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.
 • At eleverne oplæres gradvist i at kunne finde de rette regneudtryk til løsning af problemformulerede tekstopgaver, og derigennem opnår en god pædagogisk opstilling og orden.
 • At eleverne indenfor geometrien lærer, gerne igennem en eksperimenterende tegning af mønstre, om spejling og ligedannethed og at anvende passerne eksperimenterende sammen med tegnetrekant til geometriske konstruktioner og herigennem lære om de almindelige figurer og om vinkler og gradmåling. Passeren bruges også som et kunstnerisk redskab.
 • At eleverne afprøver, hvordan geometrien kan anvendes som løsningmodel og som beskrivelse.
 • Måling – forståelse af metersystemet.
 • At indlæringen relateres til sin historiske tilblivelse i ægyptisk landmåling og anlægsarbejde (4.-5.kl) og den babylonske astronomi (himmelmåling) (4.kl.-5.kl.) samt den græske geometri (Ioniske skole) (6.kl.) Se f.eks. Aksel Bording: “Et historisk-poetisk natursyn” eller Paul la Cour: ”Historisk matematik”).
 • At indlæringen mest muligt og så meget tiden tillader foregår igennem erfaringsdannelse, forsøg og logisk forståelse, således at den enkelte elev bedre kan identificere sig med sin voksende viden. I så fald vil de selv genopleve fagets historiske tilblivelse.

Udviklingen i undervisningen 3. klasse til 6. klasse

Det er vigtigt, at eleverne på mellemtrinnet opnår en sikker rutine i at operere i de anførte emner og discipliner, idet den viden og de færdigheder, de herved har opnået, er nødvendig som grundlag for at kunne foretage den abstraktion, som er et væsentligt mål på tredje trin.

Det grundlæggende arbejde med brøker, decimaltal og procent samt deres indbyrdes forhold er af stor vigtighed. Det er ligeledes vigtigt, at undervisningen hele tiden kan relateres til anskuelige, konkrete og virkelighedsnære forhold, således at den enkelte elev igennem egen billeddannelse opbygger en logisk forståelse af sammenhængen i regneprocedurerne (f. eks. ved regneoperationerne med brøker) og således, at indlæringen ikke bliver teoretisk.

Der skal specielt i 6. klasse arbejdes grundigt med, at eleverne får en god forståelse af forholdsregning både indenfor algebra, geometri og måling.

Der arbejdes på alle klassetrin med at forbinde et tekststykke (en problemstilling) til en løsningsmodel i form af et regnenavn (et algebraisk udtryk).

Det er vigtigt for elevernes forståelse af geometrien, at de selv eksperimenterer med at finde løsninger ved brug af passer og tegnetrekant.

Der arbejdes med, at eleverne danner sammenhængende billeder af målesystemet, der udspringer af en forståelse af metersystemet, gerne i forbindelse med arbejdet med decimaltal.

Ved at bygge undervisningen op igennem udvikling af den logiske erkendelse på et konkret, fysisk grundlag skabes der baggrund og mulighed for, at eleverne på tredje trin ved hjælp af opøvelsen af abstraktionsevnen, kan opbygge en begyndende forståelse af den naturvidenskabelig erkendelsesmetode og herigennem få systematiseret deres viden i overordnede sammenhænge. Skal dette lykkes, er det meget væsentligt, at undervisningen på mellemtrinnet opbygges emnevist, detaljeret og trin for trin.

Tredje delmål: Efter 9. klasse.

Den abstrakt- logiske fase, bredere forståelse og sammenhæng

Hovedmålet på sluttrinnet er, at eleverne opnår forståelse af og øvelse i at kunne sammenfatte og abstrahere konkrete regneudtryk til overordnede symboler i form af algebraiske og geometriske udtryk – om omvendt. Det søges opnået ved, at eleverne:

 • Ud fra en faglig indsigt får forståelse for matematikkens betydning som beskrivelsesmiddel af universets strukturer og herigennem forstå matematikkens betydning for andre naturfag.
 • Kan tolke og sprogligt forklare matematisk litteratur.
 • Får faglig indsigt og forståelse af matematikkens udvikling i hovedtrin og kendskab til de bagvedliggende kræfter, som motiverede til dannelsen af matematiksproget.
 • Får en begyndende indsigt i matematikkens mere abstrakte verden med henblik på forståelsen af variable og symboler i formler og regneregler med bogstavudtryk samt logisk kan følge enkle bevisførelser skridt for skridt.
 • Opnår sikkerhed i at kunne tolke en problemstilling, finde brugbare løsningsmodeller indenfor både algebra og geometri og løser opgaven med baggrund i en hensigtsmæssig logik og med god orden og opstilling samt sprogligt kan argumentere for fremgangsmåden.
 • Såvel grafisk som algebraisk kan løse ligninger og uligheder af første grad samt to ligninger med to ubekendte samt forklare, hvad de gør.
 • Kan tegne lineære og omvendt proportionale funktioner i koordinatsystemet samt tegne en afbildning af 2.grads ligningen.
 • Kan udføre geometriske konstruktioner så som forskellige figurer, ligedannethed, symmetri og parallelforskydning med passer og tegnetrekant på blankt papir og i koordinatsystemet; alt med udgangspunkt i analyser og på baggrund af givne oplysninger.
 • Kan anvende formler for rumfang, areal og omkreds.
 • Forstår tallenes organisering i grupper indenfor det reelle tallegeme.
 • Opnår sikkerhed i brøk- og procentregning, i forholds- og rentesregning, i købmandsregning og i statistik og sandsynlighedsregning.
 • Kan anvende lommeregner og pc ved gennemførelse af ovennævnte beregninger samt pc til tegning og grafiske illustrationer.

Udviklingen i undervisningen i 7. klasse til 9. klasse

Der arbejdes i hele perioden på, at den konkrete viden, som den enkelte elev hidtil har opnået sættes ind i større og overordnede sammenhænge samtidig med at sikkerheden i færdighedsregning forbedres på alle områder.

Der arbejdes i stigende omfang med at opøve eleverne i at kunne analysere en problemstilling med henblik på at finde hensigtsmæssige strategier til løsningen.

Indenfor algebraen begynder eleverne i 7. klasse at lære at løse enkle ligninger af første grad ved brug af regneregler samt lære at reducere bogstavregningsopgaver. Der stræbes mod, at den enkelte elev igennem eksperimentering – prøve og fejlemetode – selv får mulighed for at nå frem til at kunne formulere diverse regneregler.

Der arbejdes gradvist på, at eleverne når til klar forståelse af matematikkens abstrakte symboler som repræsentanter for uendelig mange konkrete situationer – f.eks. at udtrykket a + b er en repræsentant og et abstrakt udtryk for alle additionsstykker, der igen er regnenavne for en uendelig mængde af konkrete situationer.

Indenfor geometri opøves eleverne gradvist til at kunne foretage mindre beviser vedrørende trekanter, parallelogrammer, trapezer m.v. – f. eks vedrørende areal- og omkredsformler samt vinkler, vinkelberegning og sider. Med hensyn til tegning og konstruktioner opøves elevernes evne til at kunne analysere.

I 9. klasse gennemgås talsystemets historiske tilblivelse samt Arkimedes bestemmelse af pi, samt eksempler på, hvordan en naturlov kan udtrykkes ved hjælp af det matematiske sprog. Eksempelvis Pythagoras´musikteori og Gallileis anden faldlov, Arkimedes vægtstangsregel, samt de almindelige formler til bestemmelse af areal omkreds og rumfang, rentesregning, vejlængde m.v.

Indenfor almindelig regning arbejdes der videre med statistik, kombinatorik og sandsynlighedsregning, køb og salg, rentesregning samt værdipapirer.

Naturfaglige fag

Matematik: 1. – 9. klasse.

Du og naturen (biologi og geografi, natur og teknik): 1. – 9. klasse

Fysik/kemi: 6. – 9. klasse.

Fælles slutmål for de naturfaglige fag

Naturfagene betragtes som livsoplysende fag, der skal medvirke til den enkelte elevs personlige forståelse og udvikling. Dette betyder:

 • At eleverne gennem oplevelse og indlevelse i naturen samt ved identifikation med naturen gradvist bevidstgøres om deres egen natur og om den omgivende natur samt relationen her imellem og herigennem får et personligt og ansvarsfuldt forhold til naturen.
 • At eleverne får indsigt i, hvordan forskellige tiders natursyn har bestemt menneskets forhold til naturen og til naturbeskrivelsen (fra det mytologiske verdensbillede til det moderne verdensbillede – en integration med historie, religion og samfundsfag).
 • At eleverne får størst mulig forståelse for den samlede natur som en sammenhængende organisme – bl.a. ved at kende forskellige stofkredsløb samt teorier om økologiske sammenhænge.
 • At eleverne forstår det matematiske sprogs betydning for de øvrige naturfag.
 • At eleverne får indsigt i- og faglig funderet viden om den naturvidenskabelige erkendelses betydning for samfundsdannelsen – herunder det sociale liv og teknologien. (Integration med historie og samfundsfag).
 • At eleverne indser, at naturen både kan erkendes gennem en rationel-logisk (naturvidenskabelig) erkendelsesmodel samt en poetisk erkendelse af naturen igennem identifikation og, at de to erkendelsesformer supplerer hinanden.

Dansk

Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. – 9. klasse).

 • Det talte sprog (lytte og tale)
 • Det skrevne sprog (læse og skrive)
 • Sprog, litteratur og kommunikation

Kernen i faget er dansk sprog og litteratur.

Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan

 • forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer
 • tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier
 • opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation

opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet.

Slutmål for faget Dansk

Efter 9. klassetrin

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme i en form, der passer til situationen
 • bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor
 • lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling
 • lytte til norsk og svensk med forståelse.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse
 • bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie
 • fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form
 • forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier
 • opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler
 • forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål
 • læse norske og svenske tekster med forståelse.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i and til at

 • skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • tyre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
 • anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster
 • anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen
 • personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger
 • bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe
 • fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning
 • have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation
 • opleve og lære om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling.
 • gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer
 • fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse
 • gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen
 • tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik
 • anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen
 • søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

Første delmål: Efter 2. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse
 • fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama
 • tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer
 • lytte aktivt.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur
 • vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer
 • bruge forskellige elementære læsestrategier
 • læse forberedte tekststykker op
 • lytte til andres oplæsning af tekster
 • udtrykke deres egen forståelse af tekster
 • gengive tekster i dramatisk form
 • læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr
 • skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster
 • skrive berettende
 • skrive kronologisk
 • stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster
 • navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekst
 • skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift
 • skrive på computer
 • lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper
 • forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser
 • tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende enkle sproglige virkemidler
 • vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser
 • vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog
 • vide at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster
 • forstå at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse
 • kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion
 • tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer
 • udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form
 • finde information i forskellige medier.

Udviklingen i undervisningen i 1. -2. klasse Det talte sprog

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare sproglige forudsætninger.

Der skabes situationer, hvor eleverne opdager og oplever sprogets mange muligheder, fx samtaler, gruppearbejde, rollelege og fortællinger. I arbejdet med det talte sprog fokuseres der på stemmeføring og på muligheder i kropssproget.

Eleverne udfordres til at referere og fortælle egne oplevelser og viden, som bl.a. er tilegnet gennem forskellige medier.

Gennem hele forløbet er lærerens oplæsning af forskellige teksttyper central for udviklingen af elevernes lytteforståelse.

Mod slutningen af forløbet kan lette norske og svenske tekster inddrages.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Der tages udgangspunkt i elevernes forudsætninger med læsning og skrivning.

Elevernes læse-skriveudvikling klarlægges løbende med henblik på tilrettelæggelse af aktiviteter, som kontinuerligt giver dem mulighed for at udvikle disse færdigheder.

Der arbejdes med bogstavernes navn, form og lyd, først i bogstav-lydrelationen i lydrette ord og efterhånden i vanskeligere ord. I dette arbejde inddrages forskellige sanser.

Eleverne læser korte, vedkommende tekster, og fokus er først på sikkerheden i læsningen af de enkelte ord og på forståelsen af teksten.

Højtlæsning bruges til at træne læsefærdigheden, fx parlæsning eller læsning i mindre grupper.

Forskellige stave- og læsefremgangsmåder, lydstavning, stavelsesdeling, rytmisk stavning, ordbilleder, bogstavkombinationer etc. præsenteres og trænes.

Forventninger til tekstens indhold opbygges gennem læsning og iagttagelse af tekstens overskrifter og illustrationer og bruges til støtte for læseforståelsen. Forskellige gætteteknikker anvendes for at forstå det læste.

Elevernes oplevelse af, at skrift både har en praktisk funktion og er en kilde til gode oplevelser opmuntres i det daglige møde med lette tekster og skriveopgaver. De udfordres gennem teksterne, opgavernes forskellighed og den respons, som de modtager.

Eleverne bør skrive meget; i starten uden krav om formel korrekthed, men efterhånden som de magter alfabetet, stilles der højere krav om korrekthed i det skrevne.

I begyndelsen er det vigtigt, at bogstavernes form og særkende indlæres gennem hyppig skrivning i hånden, men efterhånden som eleverne bliver fortrolige med bogstaverne, veksles der mellem skrivning i hånden og på computer.

Sprog, litteratur og kommunikation

Der bygges på elevernes erfaringer med hverdagssprog og børnelitteraturens sprog i arbejdet med en forståelse af at tekster er sprog bestående af udtryk og indhold.

Forskelle mellem det talte og det skrevne sprog opdages og erfares gennem sproglege og skriftlige og mundtlige fortællinger.

Gennem hele forløbet skal der arbejdes systematisk med sproget. Lege, rollespil, samtaler osv. der støtter både den sproglige opmærksomhed og forståelsen af teksterne, prioriteres.

Fra skolestarten arbejdes der med ældre og nyere børnelitteratur, hvor eleverne møder og forholder sig til den fiktive verdens univers. Eleverne oplever, sanser og udfolder sig, når de lever sig ind i personerne og deres miljø.

Der lægges vægt på den frie samtale om litterære tekster med udgangspunkt i elevernes egne oplevelser og forståelser af teksterne. Efterhånden anvendes enkle litterære og faglige grundbegreber i samtalen.

Andre udtryksformer som film og billeder, indgår i arbejdet, og allerede fra begyndertrinnet kan eleverne arbejde med små, overskuelige lyd, billed- og videoproduktioner.

Eleverne opmuntres til at spørge og få svar på spørgsmål. De bruger ordbøger og leksikon tilrettelagt for alderstrinnet.

Andet delmål:  Efter 4. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof
 • give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel
 • bruge visuelle hjælpemidler
 • lytte aktivt og følge op med spørgsmål
 • fungere som ordstyrer i en mindre forsamling

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med god forståelse
 • læse skønlitteratur og faglitteratur, der er skrevet for aldersgruppen
 • fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser
 • skrive refererende, beskrivende og berettende
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster
 • skrive sammenbundet, letlæselig grundskrift
 • skrive på computer
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål
 • bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion
 • udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende brugen af sproglige virkemidler
 • vide, hvad en sætning er, og kende til forskellige ordklasser
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • vide at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i
 • vide at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier
 • samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form
 • søge information på forskellige måder.

Udviklingen i undervisningen på 3. og 4. klassetrin

Det talte sprog

Samtalen bruges i forskellige sammenhænge som meningsudveksling, vidensdeling og konfliktløsning, og løbende fokuseres der på elevernes aktive deltagelse i disse situationer.

Der arbejdes med lytteaktiviteter og efterligning for at udvikle elevernes bevidsthed om egen tale og udtale.

Efterhånden skelnes de forskellige formidlings-genrer fra hinanden, og eleverne gør erfaringer med tilrettelæggelsen, disponeringen og måden at præsentere forskelligt stof på.

Rollespil og dramatisering benyttes både i forbindelse med litteraturopgaver og eksemplificering af konkrete sociale situationer. Virkemidlerne diskuteres og evalueres efterfølgende.

På skift prøver eleverne at være ordstyrer i en gruppe- eller klassesamtale, og det drøftes, hvad der fungerer godt i en debat.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Efter at den overvejende del af eleverne har ’knækket koden’ i læsning, arbejdes der nu målrettet med læseforståelse, sikkerhed, automatisering og gradvis øget hastighed. Gennem præsentation af meget og alsidigt læsestof og gennem god tid til læseaktiviteter opmuntres elevernes læselyst og daglige læsning i skolen og i fritiden.

Samtalen om det læste er en vigtig kilde til at give eleverne øget læselyst, og i denne forbindelse læses tekster op både af lærere og elever.

Undervisningen indeholder præsentation af skøn- og faglitterære tekster af stigende omfang og sværhedsgrad.

I forbindelse hermed introduceres og øves fiktionslæsning og faglig læsning. Elevernes begyndende bevidsthed om, at forskellige læseformål kræver forskellige læsemåder, udvikles.

Skriveudviklingen og læseudviklingen supplerer hinanden gennem hele forløbet. Der bygges videre på elevernes begyndende kendskab til genrer, fremstillingsformer, syntaks, staveregler og ortografi. Elevernes viden og bevidsthed på disse områder udvikles gennem arbejdet med de tekster, de læser og skriver.

I forbindelse med elevernes skriftlige arbejde øves den sammenbundne grundskrift og deres færdighed i at bruge nogle af computerens mange muligheder.

Sprog, litteratur og kommunikation

Elevernes lydhørhed over for sprogets nuancer og deres opmærksomhed og nysgerrighed over for sproglige fænomener stimuleres, og gradvist opstår behovet for at bruge faglige termer om sproget.

Samtidig med at der eksperimenteres med sprogets muligheder, indgår sproglære i stigende omfang i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Det omfatter bl.a. ordvalg og betydning, syntaks, ordklasser og bøjningsformer. Kravene til forståelse af det talte og det skrevne sprogs forskellighed og til en differentieret anvendelse vokser.

Arbejdet med litterære tekster foregår i større eller mindre fortolkningsfællesskaber. Forudsætningen for dette arbejde er et indgående kendskab til teksten opnået gennem elevernes egen læsning, oplæsning eller genfortælling. Tekstarbejdet kan fx tage udgangspunkt i elevernes umiddelbare undren og nysgerrighed og i åbent formulerede spørgsmål med efterfølgende dialog. Litterære grundbegreber inddrages i takt med at behovet for præcise beskrivelser opstår.

Arbejdet med andre udtryksformer foregår med voksende krav til forståelse af form og indhold, og de forskellige genrers grundbegreber præsenteres og anvendes.

Eleverne bør præsenteres for et bredt udvalg af tekster og andre udtryksformer – fiktive og ikke ikke-fiktive – i forskellige hoved- og undergenrer og fra forskellige perioder.

Tredje delmål: Efter 6. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse
 • udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, interview, forespørgsel og drama og oplyse om fagligt stof
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher
 • lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling
 • forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • bruge forskellige læsemåder – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé
 • læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form
 • læse lette norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer
 • skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser i en kronologisk form
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende
 • indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst
 • bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster
 • bruge regler for sammensætninger
 • bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
 • bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster
 • bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation
 • skrive en sammenbundet, letlæselig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
 • bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt manipulation og have viden om sprogets poetiske funktion
 • udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation
 • vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • kende betydningen af sproglige virkemidler
 • skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget
 • kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog
 • kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
 • kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form
 • søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne.

Udviklingen i undervisningen i 5. og 6. klassetrin

Det talte sprog

Erfaringerne fra de tidligere forløb med forskellige mundtlige genrer anvendes og udfoldes yderligere i dette forløb. Der eksperimenteres med den mundtlige fremstilling ud fra læste tekster og egne produktioner. I samspil hermed gøres eleverne fortrolige med de særlige genrekendetegn.

Der arbejdes med at udvikle elevernes udtale, artikulation og stemmeføring.

Eleverne udfordres til at anvende fantasi, tanker, erfaringer og følelser relevant gennem varierede opgaver i mundtlig fremstilling.

Det hensigtsmæssige i anvendelsen af de forskellige sproglige udtryk og virkemidler – herunder kropssprog – drøftes med eleverne.

Eleverne øves i at være aktivt lyttende og i at stille relevante spørgsmål – både til indhold og form, således at dialogen kvalificeres og kommer i centrum. I forbindelse med møder og fremlæggelser øves eleverne i at lede forløbet.

Norsk og svensk tale, fx på bånd, cd og film, inddrages i tematiske forløb, eller de gøres til genstand for fokusering på ligheder og forskellige i de sproglige udtryk.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Arbejdet med at automatisere læseprocessen fortsættes med fokus på træning i høj læsehastighed. Læsemåden tilpasses tekstens egenart og læseformålet. Gennem inspiration og tid til kontinuerlig læsning af et større antal værker af passende længde udvikles elevernes læsefærdigheder.

Eleverne præsenteres fortsat for meget varieret og stadigt mere krævende læsestof – både skønlitterært og fagligt, fx litteraturhistorie. Der læses i fællesskab i klassen og på egen hånd.

De fælles tekster læses meget grundigt – oplæsning, gennemgang af centrale ord og begreber, elevernes egen omhyggelige læsning og efterfølgende behandling og fortolkning.

Bearbejdningen af tekstens form og indhold foregår skriftligt eller gennem samtaler. Der bruges fx notater, læselogbog og grafiske modeller til at udvikle elevernes overblik og tekstindsigt.

Norske og svenske tekster af passende sværhedsgrad inddrages i trykt form, som filmundertekst eller via nettet, fx elektronisk kontakt med norske og svenske elever. Teksterne læses med henblik på forståelse, sproglig iagttagelse af enkle ligheder og forskelle mellem de tre nabosprog.

Der stilles stadig større korrekthedskrav til elevernes retstavning, tegnsætning og sprogrigtighed. I perioder kan stavningen trænes intensivt og differentieret, og det er vigtigt, at eleverne oplever, at arbejdet med sproglig korrekthed også er en funktionel del af skrivearbejdet. Brug af ordbog og stavekontrol trænes regelmæssigt i både læsning og skrivning.

Eleverne stilles over for varierede skriveopgaver i forskellige genrer og af forskelligt omfang. De trænes i individuelt eller fælles at indsamle baggrundsstof og bearbejde det fra notater til færdig tekst. Undervejs i forløbene arbejdes der med varieret respons for at udvikle en forståelse for disponeringen og redigeringen af en tekst.

Korrekturlæsning af både egne og andres tekster indgår som en aktivitet, både når der skrives egne tekster, og når der arbejdes med andres. Korrekturlæsningen kan have sigte på både den ortografiske og den indholdsmæssige del.

Både korte og mere omfattende skriftlige arbejder kan med fordel ske som med- og gendigtning af læste tekster.

Elevernes grundskrift udvikles. Der arbejdes med at gøre skriften letlæselig og rytmisk, og der fokuseres på skrivehastigheden. Samtidig arbejdes der med hensigtsmæssig skriveteknik på computeren og med at anvende dens forskellige redskaber i forbindelse med layout af tekster og andre udtryksformer.

Sprog, litteratur og kommunikation

Der eksperimenteres fortsat med sproget i forskellige sammenhænge. Både i korte og enkle fremførelser, fx dagens reklame, digt, vits eller ord, og i længere og sammenhængende forløb. Opmærksomheden på sproglige virkemidler – både i det talte og det skrevne sprog – knyttes til stoffet og udtrykket i de forskellige præsentationer.

Sproglære indgår med øget anvendelse af grammatiske udtryk i arbejdet med sprogbrug og sprogrigtighed. Anvendelsen af faglige termer, fx syntaks og ordklasser, knyttes også gennem forløbet til beskrivelsen af sprog.

For blandt andet at støtte tegnsætningen arbejdes der med sætningens led, forbindere og forskellen på hel- og ledsætninger.

I arbejdet med de forskellige litterære genrer er analyse, fortolkning og perspektivering nøglebegreber, og hen over forløbet fokuseres der på fortroligheden med anvendelsen af disse.

Der veksles mellem arbejdet med enkelttekster, forfattere, temaer, motiver, genrer og perioder.

Sikkerheden i at skelne væsentligt fra uvæsentligt i tekstarbejdet konsolideres gennem samtaler i klassen eller i mindre grupper.

Elevernes perspektivering af stoffet til andre tekster og øvrige udtryksformer samt til deres egen verden sættes efterhånden i fokus.

De ikke-fiktive genrer – både tekster og andre udtryksformer – kobles med forståelse af kommunikationsforholdene, og efterhånden bearbejdes de med sigte på en bevidsthed om både sprog, form og indhold.

I dette forløb trænes eleverne i kritisk at søge information på biblioteket og via internettet i sammenhæng med opgaver, der skal løses. Informationskanalerne sammenlignes, og eleverne vurderer, hvilke der bedst opfylder formålet.

Produktion af video, lyd og billede strækker sig i perioder over længere, sammenhængende tid og knyttes til bearbejdningen af disse genrer. I forløbet produceres eksempler på både fiktive og ikke-fiktive genrer.

Fjerde delmål: Efter 9. klasse

Det talte sprog

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion
 • vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen
 • fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten
 • udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form
 • bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation
 • bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript
 • lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling
 • fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer
 • forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene.

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
 • benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet – oversigtslæse, punktlæse og nærlæse
 • fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater
 • læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form
 • læse norske og svenske tekster.

Det skrevne sprog – skrive

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet
 • skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer til situationen
 • skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende.
 • indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen
 • styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst
 • forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster
 • bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster
 • bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer
 • bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster
 • anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation
 • skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed
 • skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik
 • give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster
 • bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater.

Sprog, litteratur og kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 • bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion
 • gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation
 • forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster
 • gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem
 • kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget
 • anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i
 • kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed
 • vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider
 • fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse
 • kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion
 • gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i samspil med andre
 • udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form

søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig.

Udviklingen i undervisningen på 7., 8. og 9. klassetrin

Det talte sprog

Samtaler i mindre grupper og debatten i klassen fortsætter som en væsentlig mulighed for at dele viden og erfaring og for at drøfte både faglige og sociale problemstillinger.

Krav om tydelighed, artikulation og variation i den mundtlige fremstilling understreges og trænes gennem oplæsning, rollespil og præsentationer.

Undervisningen fokuserer på, at eleverne tilegner sig erfaringer med og stadig større viden om de mundtlige genrer. Forventningerne øges til hensigtsmæssige valg af udtryksformer og hjælpemidler, fx præsentationer ved hjælp af computer, video og lyd.

Undervejs i forløbet evalueres såvel formidlingen som udbyttet af forskellige mundtlige fremstillinger. Dette kan gøres ved samtale og ved refleksioner i logbog.

I forbindelse med selvstændige projekter trænes mundtlige henvendelser til andre, fx ved telefonsamtale og interviews.

Norsk og svensk talesprog, fx på bånd, cd, film og tv, anvendes, hvor det er relevant i forløb og aktuelle situationer. I forbindelse hermed fokuseres der på sproglige ligheder og forskelle i betydning, udtale og intonation.

Det skrevne sprog – læse og skrive

Elevernes selvstændige læsning udvikles kontinuerligt, så de læser stadigt mere krævende tekster med god forståelse og læseoplevelse, sikre og automatiserede læsefærdigheder og passende hastighed.

Eleverne bør læse et større antal værker af passende sværhedsgrad og god kvalitet. Der skabes situationer, hvor det er rart at læse, og hvor det læste har en vigtig funktion for eleverne i undervisningen og i deres samtale med hinanden.

Der tilrettelægges forløb, hvor eleverne i samarbejde med læreren ud fra deres individuelle læsestandpunkt drøfter læsevaner og læseinteresser. Der arbejdes med forskellige læsestrategier, læsemåder, forståelsesformer og læsehastigheder.

Elevernes kendskab til det litterære sprog og dets begrebsverden udvikles gennem arbejdet med fælles skønlitterære og danskfaglige tekster.

Fælles tekster læses grundigt, således at også elevernes ordforråd fortsat udvikles med god ordforståelse samt sikker og automatiseret ordafkodning.

Bearbejdningen af de fælles tekster foregår med vægt på fortolkende, kreativ og kritisk forståelse af forskellige genrer. Eleverne skal læse forberedte, centrale tekstudsnit op i forbindelse hermed.

I arbejdet med de faglige tekster øves især mundtlige og skriftlige bearbejdningsformer, der sætter eleverne i stand til at tilegne sig tekstens indhold.

Norske og svenske tekster indgår i trykt form, via nettet og som filmundertekster, hvor det er relevant i forløb og aktuelle situationer. På baggrund heraf iagttages skriftsproglige ligheder og forskelle med hensyn til betydning, ortografi og sproghistorie.

I vekselvirkningen mellem læse- og skrivearbejde benytter eleverne logbog, mindmap og notater til dels at fastholde deres refleksioner over det læste og til at forberede kommende skriveopgaver.

Eleverne tilrettelægger i stigende grad selv skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. Det indebærer, at de udfordres i deres valg af genre i forhold til skriveformål.

I skriveforløbene, som foregår både fælles og individuelt og med skiftende vejledning, indgår responsfaser, redigering og korrekturlæsning.

Skrivearbejdet tilrettelægges ud fra vekslende formidlingsgenrer og med henblik på at skrive i et forståeligt, sikkert, klart og varieret sprog.

Ordbogen og stavekontrollen anvendes i skriveprocessen, og der arbejdes fortsat med sproglig viden og bevidsthed, retstavningsregler samt sprogrigtighed.

Der undervises fortsat i personlig håndskrift og brug af forskellige manuelle, grafiske virkemidler, fx kalligrafi, vignet og grafisk plancheudformning.

Eleverne skriver og tilrettelægger flere og flere tekster på computeren, der også anvendes til søgning af information.

Sprog, litteratur og kommunikation

Eleverne undersøger i stigende grad på eget initiativ sammenhængen mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation i forskellige mundtlige og skriftlige genrer.

De faglige termer benyttes i både i tekstarbejdet, i den mundtlige fremstilling og i oplæg til deres egne produktioner af tekster og andre udtryksformer.

Kravene til et klart og forståeligt skriftsprog øges, og der arbejdes med at opnå sikkerhed i stavning og tegnsætning samt med udvikling af variation i udformningen af forskellige teksttyper.

Litterære grundbegreber, som eleverne har tilegnet sig i de første forløb, anvendes med stigende sikkerhed i deres individuelle og fælles tekstarbejde. Det forløber fra valg af tekster og andre udtryksformer over analyse- og tolkningsarbejde til efterfølgende fremlæggelse for andre med perspektivering og udveksling af tanker.

I det treårige forløb arbejdes der varieret med hele fagets bredde. Således skal eleverne møde mange genrer af både ældre og nyere oprindelse i faglige og tværfaglige sammenhænge.

Elevernes produktioner varieres og kan ud over de gængse skriftlige genrer omfatte synopsis, manuskript, drejebog og produktionsplan. Desuden arbejdes i produktive sammenhænge med dramaturgi, kendskab til virkemidler og forskellige genrers stiltræk.

Elevernes erfaringer med selv at redigere, fx i interview, video og lyd, har stor betydning for deres forståelse af mediernes muligheder og begrænsninger. Samtidig fremmer det deres forståelse af, at video, tv og film altid er redigeret virkelighed.

I arbejdet med søgning og anvendelse af søgningsresultater fokuseres der i stigende grad på kildeangivelse og kildekritik.

Skoleblad
8. klasse har en række praktiske opgaver i løbet af året, som lærer dem at samarbejde.

Klassen udgiver således skolebladet “Fritidende”. Bladet indeholder bl.a. kalender, meddelelser fra skole til hjem, nyt fra klasserne, nye elever, nyt fra bestyrelsen og børnesider med opgaver.

8. Klasse finder annoncører og abonnenter, og de interviewer, skriver artikler og redigerer.

8. klasses klasselærer er den ansvarshavende redaktør, men skolelederen skal godkende bladet inden det trykkes.

Eleverne skal kunne læse alderssvarende skøn- og faglitteratur (lix 40-50) samt kunne anvende udvidet tekstanalyse. De arbejder videre med at analysere, tolke og forstå tekster og herigennem opnå en personlig stillingtagen gennem saglige samtaler i klassen

I 9. klasse gennemgås en række værker indenfor de forskelle perioder i litteraturhistorien, så eleverne herigennem opbygger en kulturhistorisk indsigt og dannelse.

Eleverne udvikler deres personlige håndskrift og skal kunne anvende den danske retskrivning sikkert og alderssvarende.

Årsopgave
I 9. klasse udarbejdes en årsopgave med selvvalgt emne. Eleverne lærer igennem dette arbejde at indsamle relevant stof og vurdere det kritisk samt kunne opstille en disposition og skrive opgaven med henvisning til deres kilder.

Skolens pædagogiske model

Et nutidig grundtvig-koldsk undervisningsforløb

Undervisningens overordnede mål er at sætte eleverne i gang med deres personlige dannelsesrejse, således at den enkelte oplever, bevidstgøres og udvikler egne muligheder til gavn for det menneskelige og demokratiske fællesskab.

Mennesket er grundlæggende meningssøgende og barnets nysgerrighed er essentielt for læring. Dette er skolens pædagogiske udgangspunkt.

Undervisningen skal tale til og aktivere den enkelte elevs muligheder i livet. Skolens tiltale er primært faglig livsoplysning, som skal medvirke til at udvikle ånden, forstanden og kroppen.

Målet indfries ved, at undervisningen organiseres ud fra et overordnet pædagogisk-psykologisk forløb i følgende tre hovedtrin svarende til elevernes naturlige modenhedsudvikling:

1. Den sprog- og billeddannende fase: (bhkl. – ca. 2 klasse)

2. Den konkret-logiske og detaljerende fase: (ca. 3. klasse – 6. klasse)

3. Den sammenhængende og symbolske fase: (ca. 7. klasse – 9. klasse)

Modellen er skolens beskrivelse af en nutidig grundtvig-koldsk pædagogik i vekselvirkning med det moderne, globale samfund. Modellen afspejler en historisk-universel, kulturel udvikling, som eleverne skal rodfæstes i, blive en selvstændig del af og med tiden selv være med til at videreudvikle.

Skolens pædagogiske model sikre et sammenhængende progressivt udviklingsforløb for elevernes skolegang samtidig med, at den også tilgodeser den enkelte elevs alsidige udvikling.

Børn og unge er ikke en miniudgave af den voksne. Barndommen og ungdommen repræsenterer hver sit livsforløb med hver sine medfødte og grundlæggende livsværdier. Skolens model er derfor psykologisk og pædagogisk afstemt efter disse værdier.

1. Den sprog- og billedskabende fase

I den første fase står fantasien, fortællingen, legen og gode oplevelser i centrum. Læringen foregår især gennem aktiviteter, der taler til fantasien og afspejler sig som billeder i børnenes sind. Denne billeddannelse anses som et vigtigt og nødvendigt grundlag for den videre udvikling.

Børn fra 5 til 9 år lever meget i eventyrets og forestillingens verden, en vidunderlig verden hvor alt kan ske, og hvor nysgerrigheden sætter gang i fantasien.

Det levende ord – fortællingen

Levende fortalt er eventyr, myter og bibelshistorie og andre sagn fantastiske til at oplive og hjælpe børnene med at skabe sunde, dybe og livsstærke billeder. Fortællingerne har dybe rødder i menneskehedens tidligere kulturer, som udtryk for religion, livsværdier og livssyn. Fortællingerne er skabt i forbindelse med menneskehedens første søgning efter forståelse og mening. Fortællingerne er en poetisk erkendelse af livet. Og det er den første erkendelse skolen vil føre børnene ind til. Her startede menneskeslægten sin erkendelsesrejse og her starter eleverne deres dannelsesrejse. I fortællingens forunderlige verden rodfæster barnet sit liv ind i det universelle liv.

I disse fortællinger er personerne oftest klart og enkelt aftegnet. Børnene tager del i fortællingen ved at spejle og forholde sig til disse personer. De holder altid med de gode, ærlige og sande mod de onde og løgnagtige. Livet og kærligheden vinder i dem. Det er et godt grundlag at starte sit livsforløb på.

Fortællingen er derfor personlighedsskabende og rodfæster eleverne i tilværelsen. Fortællingen lever i barnet, og barnet lever i fortællingen.

Tal – regne- og naturbilleder

Naturfagene repræsenterer menneskets fysiske og abstrakte billeder (beskrivelser) af verden. I første fase er det meget vigtigt at børnene skaber gode, enkle og klare billeder af mængder, antal og regnehandlinger samt knytter regnesproget hertil. I naturen skal billederne i børnenes sind skabes ud af gode sanselige oplevelser med den levende natur samt ved fortællinger om den levende verden. Igen er barnets undren og nysgerrighed udgangspunktet.

2. Den konkret – logiske og detaljerende fase.

En god billeddannelse på begyndertrinnet sikrer, at der ved indgangen til mellemtrinnet (2. fase) er opbygget en række grundlæggende faglige-sproglige begreber og erfaringer. Hermed er der skabt én af de to betingelser for, at den logiske tænkning kan bringes til udfoldelse.

Den anden betingelse er, at barnets indre forestillingsverden begynder at dele sig i en eventyrverden og en konkret fysisk. Den første fase var karakteriseret ved at være en helhedsverden, hvor alt kan ske.

Det betyder altså ikke, at der nu findes en virkelig- og en uvirkelig verden. Eventyrets – eller den poetiske-åndelige verden – er ligeså virkeligt til stede som den verden, hvor naturvidenskabens love gælder. Pointen er, at de er blevet delt i to verdener: en rationel og en irrationel – en immanent og en transcendent.

På mellemtrinnet kan vi således operere i begge verdner. Men det er den konkret-fysiske, der nu skal nyopdyrkes – og som eleverne skal rodfæstes i.

På mellemtrinet lader eleverne sig gerne gribe af det storslåede, det forundringsfulde og det mærkværdige i verden. Der er nu skabt grobund for en rig og detaljeret naturfagsudvikling samt for fortællingen af nordens- og verdenshistorien som et tidsforløb, hvor den ene kultur afløser den anden i en udviklingsrække.

Det er vigtigt at gøre sig klart, at den logiske forståelse på mellemtrinnet skal være bundet til det jordnære – til det konkrete. Den logiske evne skal bygges op ved hjælp af erfaringer og viden i den konkrete verden – den verden man kan tage og føle på.

I videst muligt omfang vægtes det, at eleverne i de enkle fag får mulighed for selv at gøre sig sine egne erfaringer. En selvgjort erfaring stimulerer læringslysten væsentligt og fremmer den personlige udvikling. Den faglige viden bliver netop deres viden.

3. Den sammenhængende og symbolske fase.

Målet i den tredje fase er at skabe en syntese (dialog) mellem første og anden fase – mellem fortællingens erkendelse og den rationelle erkendelse – mellem poetiske og naturfaglige fag.

De to verdener skal ikke blandes sammen – det kan de ikke, da de er inkommensurable,
men de skal indgå i et frugtbart samarbejde, som ligeværdige partnere, hvor den ene erkendelsesform understøtter den anden.

Hertil kræves, at eleverne har udviklet både en poetisk verden og en logisk rationel, samt at de modenhedsmæssigt er nået til at kunne abstrahere.

At abstrahere vil sige, at kunne se bort fra de enkelte dele (fænomener, hændelser m.v.) og udtrykke det som er fælles for delene – altså den overordnede sammenhæng. Et par eksempler herpå:

 1. F. eks. at alle plusstykker forenes i symbolet a+b
 2. F. eks. at heltindens forsøg på at befri sin elskede fra trolden forstås alment som menneskets forsøg på at frigøre og forløse de bundne kræfter i sit menneskesind.
 3. F. eks. at den jødiske rejse mod det forjættede land, alment kan tolkes som ethvert mennesket livsrejse (dannelsesrejse) for at realisere sin drøm.
 4. F. eks. at det er naturvidenskabelige love der ligger bag og styrer den fysiske naturs rytmer.
 5. F. eks. at forstå verdenshistorien som en stor og lang fortælling som ikke er fortalt færdig, og som de selv er en del af, og som de må kende for at forstå den nutidige globale verdens problematik.

Målet i skolens ældste klasser er således, at eleverne får skabt flest mulige sammenhænge i deres viden inden for de forskellige faggrupper. Målet er altså, at den viden som eleverne har opbygget i løbet af deres skoleforløb i skolens ældste klasser bliver samlet i mere overordnede sammenhænge.

Afgangsbevis

Afgangsbeviset – Folkeskolens afgangsprøver (FSA)
Skolen afholder folkeskolens afgangsprøver og udsteder et personligt afgangsbevis til afgangseleverne i 9. klasse.
Herudover udfærdiger eleverne i 9. klasse en fri selvvalgt årsopgave i efteråret, som fremlægges for lærere, forældre og elever på skolen inden jul. Årsopgaven bedømmes med en skriftlig udtalelse og karakter og eleven kan selv afgøre om udtalelse og karakter skal med på afgangsbeviset.

Uddannelsesparathedsvurdering
I samarbejde med skolens vejleder vurderes alle elever i 9. klasse om de er uddannelsesparate i forbindelse med at de søger ungdomsuddannelse. De unge skal vurderes parat/ikke-parat til henholdsvis erhvervsuddannelse (EUD) og de gymnasiale uddannelser. Det er en generel vurdering, som gælder alle uddannelser inden for de to områder – EUD og de gymnasiale uddannelser.

Videreuddannelse
Eleverne i 9. klasse udfylder i marts måned et skema med deres uddannelsesønsker. Skemaet udleveres af skolelevejlederen, der også hjælper eleverne med udfyldelsen

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3 4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2016 -17

Stevns Friskole
Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre. Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Efter aftale med Rasmus har jeg i dette skoleår haft fokus på faglighed, emneuger og de gode historier. Herunder læseresultater, faglige emneuger og samarbejdskompetencer i elevgruppen.

Besøgene i dette skoleår:

Oktober.
Emneuge matematik
Arbejde med emner på tværs af klasser.
Indskolingen købmandsbutik og perspektivtegning.
5. klasserne arbejdede med budgetter både for familieøkonomi og fester.
6. – 7. klasse havde forskellige opgaver med stor fokus på faglig læsning. Herunder instruktion og feedback.
Udskolingen lavede matematik test på PC`ere med henblik på at kunne mestre de kompetencer ved årets test og afgangsprøver. Suppleret med løb og frisk luft for at klare hjernen

November.
Orientering skolens læseløft
Skolen har fokus på læsning og de to læsevejledere har hver 100 t til opgaverne. Skolen afholder læsekonferencer med alle klasser, hvor ledelsen også deltager. Her drøftes klassernes resultater og indsatsen over for de elever der har særligt behov. Lærerne får supervision og faglig støtte.

Skolen har læsebogssystemet “Den første læsning”. Dette system har en fælles læsebog. Der er indført et dagligt læsebånd og her trænes også faglig læsning. Der gøres  en stor indsats for at inddrage alle skolens lærere i ansvaret for læsning, og læsevejlederen påtager sig vejlederopgave i forhold til kollegerne. Uge 7 var en temauge med dansk med et bredt fokus på alle fagets muligheder.  Alle lærere samarbejdede om denne uge med læsevejlederen som den inspirerende og motiverende tovholder.

Der er sat gang i øget fokus på indskolingen. Herunder er der udarbejdet en folder til forældrene, hvor man kan se hvilke forventninger der er til eleven i Førskoleforløbet. Der er også fokus på de faglige krav til læsning i 0. klasse. Der er et givende og positivt samarbejde med førskole- og børnehaveklasselærere. Dette styrker den tidlige læseindlæringen

Læsekoden skal knækkes inden udgangen af 2. klasse, hvis dette ikke er sket går eleverne på læsehold og undervises af læsevejlederne. Der er 12 elever på læsehold. Ved udgangen af 4. klasse testes de elever, der stadig ikke kan læse, for ordblindhed.

Skolen råder over et  6 IT rygsække.
Alle elever har adgang til frilæsning.dk, der har materiale fra lix 3 – lix 40 samt gyldendal.dk. Forældrene kan gøre brug af disse link, og skolen forventer at hjemmene tager ansvar for elevernes læsetræning min. 15-20 minutter dagligt hele skoleforløbet.

Dette inspirerende møde gav mig en vished om at skolens læsestandpunkt generelt har løftet sig betydeligt i de seneste år. Skolen skønnes at ligge i den øverste del af de samlede skolers resultater for tidlig læseindlæring.  Der er fokus på, at læsning er grundlag for alle de andre fag, så generelt vil dette resultat løfte hele skolens faglige standpunkt til langt over middel.

Denne dygtige og fælles indsats på læseområdet er en vigtig årsag til, at Stevns Friskoles elever bliver dygtigere i alle fag.

Opsummering.
For at en skole kan leve op til kravene er det vigtigt, at ikke kun eleverne trives. Det er også en forudsætning for elevernes gode lærings- og trivselsliv, at der er styr på alle områder af skolen. Gennem samtaler med Rasmus, Lone og flere af skolens lærere kan jeg understrege følgende:

Det går godt på skolen.
Der er styr på økonomien.
Der er fokus på eleverne.
Der er opmærksomhed på lærerne, deres faglige udvikling og på skolens efteruddannelse Der er nu to uddannede læsevejledere, det har en afsmittende effekt på skolens læseresultater. Der er læsekonferencer og i februar var der emneuge i dansk.

Der bliver uddannet en AKT lærer, fordi der er behov for en del ”brandslukning” samtidig med, at der gerne skulle blive overskud til forebyggende arbejde i klasserne og instruktion til lærerne om, hvordan man kan agere i klasserne.
Arbejdsmiljøet på skolen er godt, og der er ikke meget sygdom. 6. ferieuge afvikles rullende, derfor er der fravær i emneugerne.

Det er en styrke:

 • at skolen prioriterer, at der er 2 læsevejledere, en AKT-lærer, en IT- mand og en pedel.
 • at der er en souschef.
 • at lærerne skal være lige så godt lønnende som folkeskolens lærere.

Skolen er i god drift og har en høj kvalitet. Og der er mange gode historier der kan fortælles – og der bør fortælles.

Jeg takker nu af efter 6 år som tilsynsførende. Det har været en glæde at besøge skolen gennem disse år. Jeg har været glad for at komme her, og jeg er ked af at skulle stoppe nu, men det er regelen.
Der skal nye øjne til, også selvom jeg synes, der stadig er mere, jeg er nysgerrig efter at undersøge nærmere.
Og der sker så meget på skolen – i den gode retning. Min anbefaling vil være at de “gode historier” – og dem er der mange af,  – skal ud i lokalbefolkningen. I skal være stolte af jeres skole, og I skal vise det tydeligt.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Stevns Friskole er en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man giver lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde. Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Tak for 6 spændende år. Selvom jeg ikke er tilsynsførende mere vil jeg følge Stevns Friskole med interesse og glæde mig over alle de gode ting, der foregår.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted

Stigbrovej 3

4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2015 -16

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

 1. Matematik
 2. Tværfaglig undervisning – emneuger

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i 3 emneforløb og matematik på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

15. juni – Besøg i Indskolingen, 4. og 7. klasse samt orientering om afgangsprøverne.

Afgangsprøverne går fint. Fysik var lidt svært. Der meldes om gode resultater i dansk.

6. oktober – Fordybelsesuge over temaet Sundhed.

Der arbejdes i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling. Nogle gange i klasser, andre gange på tværs af klasserne.

Der er fokus på krop og sind, så det handler også om samarbejde og trivsel.

Hver dag indledes med et løb. Klasserne konkurrerer om, hvem der løber længst i løbet af ugen.

Lærerne mærker effekt af elevernes veloplagthed, når dagen indledes med motion og frisk luft.

Det er tydeligt fokus på fagene i tværfagligheden, så eleverne skal bruge deres faglige kunnen i forbindelse med det overordnede emne.

19. november – Tværfagligt 2 ugers forløb med overskriften Middelalder

Der arbejdes i på tværs af klasserne i afdelingerne indskoling, mellemtrin og udskoling.

Det er dejligt at se skolen i tværfaglig funktion, hvor det teoretiske er et godt fundament for den tværfaglige fordybelse.

Det ses tydeligst i Udskolingen, og eleverne giver udryk for, at de er glade for forløbet og synes, det er spændende at fordybe sig i et historisk emne.

Det er et rigtig fint eksempel på at bruge to fag tværfagligt – historie og dansk

Mellemtrinnet arbejder med en kombination med kreativt og fagligt, instruktion, orientering og fremstilling.

I indskolingen er der social fokus. Her er det vigtigste at samarbejde på tværs og rumme alle elever.

8. december – Besøg i alle klasser – matematik.

Startede med morgensang kl. 8.30.

En god tradition og alle elever deltager aktivt.

Generelt: Alle klasser arbejder fint med matematik. De er glade for faget og det er god og faglig solid undervisning på alle klassetrin. Der er god arbejdsro, og det tyder på, at eleverne er velmotiverede.

En hurtig statistik på mobiltelefoner, da det kan være et hjælpemiddel i matematik, bl.a. som regnemaskine:

0. – 1. klasse har lidt under halvdelen mobiler

2. – 3. klasse har 2/3 mobiler

4. – 9. klasse har 1 elev IKKE mobil

16. februar – Emneuge om Carl Nielsen. Udskolingen terminsprøver.

Spændende emnevalg og der er en høj grad af tværfaglighed. Musik, billeder, historie og ikke mindst dansk: poesi, prosa, faglig læsning og skriftlig fremstilling.

Eleverne arbejder fint sammen på tværs af klasserne, man mærker, at de er blevet vant til arbejdsformen. Der er arbejdsro og optagethed af emnet. Meget selvstændigt arbejdende grupper.

Denne uge er et fint eksempel på, hvordan de faglige kompetencer kan bruges tværfaglig og dermed give stor mening. Gruppearbejdet er givende og alle løser opgaver på deres individuelle niveau.

Generel konklusion efter 3 emneforløb i dette skoleår:

Det er tydeligt at skolen har fundet en god måde til dette, og det har givet bonus, at det er tredje emneuge i dette skoleår.

Stor ros til både lærere og elever for denne indsats og dette resultat.

Opsummering

Det er tilfredsstillende at konstatere at skolen scorer godt – og højest i Stevns kommune – i Cepos. Man kan så mene, hvad man vil om disse målinger. Men det er jo ikke helt tilfældigt, at man scorer højt. Det viser, at skolen har styr på sin faglighed og sin udskoling. Selvom dette ikke alene garanterer en god skole er det en vigtig del.

Jeg vil gerne fremhæve 9. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal har denne klasse haft nogle gode og spændende år i deres udskolingsforløb. Den opgave, der var krævende og svær, er løst godt

At besøge skolen er en fornøjelse. Stemningen er god.

Det er en vigtig forudsætning for et optimalt resultat og en god skole for eleverne.

Medarbejderne er veloplagte, og der er gode drøftelser i frikvartererne, der viser, at det er engagerede og dygtige medarbejder, der er trygge ved deres leder.

Skolen virker harmonisk og afbalanceret, og der er ingen tvivl om skolens faglige og sociale profil.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, der har styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige medarbejdere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

3. april 2016

Tilsynsførendes Rapport 2014-15

Stevns Friskole
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2014 -15

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning i dansk på alle klassetrin.

Besøgene i dette skoleår:

28/8             Møde m. Skoleleder vedrørende planlægning ad årets fokusområde. Dansk.

29/9             Møde med skoleleder og læsevejleder vedr. klassenes testresultater og skolens prøveresultat i dansk i 13 og 14.

11/12           Besøg i 0. 1. 2. 3.x 6. 7. klasser

3/2               Besøg i 3.y 4. 5. 8. 9. klasser

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

 1. Elevernes faglige standpunkt
 2. Undervisningsiagttagelse
 3. Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.

Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt.

Jeg har haft møde med læsevejleder og skoleleder for at gennemgå de arkiverede læserprøver fra alle klasser.

Det er nyt for skolen at arkivere disse prøver centralt, derfor har det ikke været muligt at undersøge klasserne og de enkelte elevers progression.

Skolen vil oprette et sådant arkiv, der gør det muligt at fordybe sig i, hvordan den enkelt elev udvikler sig og hvordan hele klassen flytter sig og på den måde evaluere undervisningen i dansk og lægge nye mål og handleplaner for såvel den enkelte som hele klassen.

Dette vil kvalificere undervisningen og gøre lærerskift mindre sårbare.

Eleverne ligger generelt på et solidt middelstandpunkt, og undervisningen sigter primært mod at få så mange som muligt løftet mod midten.

Ad.2.

Undervisningen er ”klassisk” – katederundervisning,  gruppearbejde og individuelt arbejde.

Lærerne prioriterer at undervise i egen klasse i eget fag.

I indskolingen er der vægt på sociale kompetencer, trivsel og kreative processer. Der er et fint samarbejde med SFO, som styrker eleverne.

Mellemtrinnet lægger vægt på skriftlighed og grammatik.

Udskolingen arbejder emneorienteret med dansk som redskabet. Her benytter man

Pc’ere .

Jeg vil gerne fremhæve 8. klasse. På trods af klassens ensidige kønsfordeling og ringe elevantal, foregår der spændende danskundervisning med meget motiverede elever.

Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning.

De fleste af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.

Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning, der gives.

Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.

Jeg har også overværet vikartimer

Ad. 3.

Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.

Det er mit indtryk, at elevernes trivsel har meget fokus.

Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig er der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.

Opsummering.

Som gæst på skolen bliver man blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtaler med Lone og Rasmus, som har givet mig god og grundig orientering om skolens hverdag.

Denne dialog værdsætter jeg meget.

Det giver mig et godt indtryk af en skole, hvor der styr på hverdagen og administrationen, hvor eleverne og forældrene prioriteres og værdsættes, og hvor man vil give lærerne de bedst mulige rammer for at kunne udføre et kvalificeret arbejde.

Skolen har kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en god skole, folkeskole såvel som friskole.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

16. marts 2015

Tilsynsførendes rapport 2013-14

Stevns Friskole
Vemmetoftevej 6
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:

Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2013 -14

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg
bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på de fleste klassetrin i forskellige fag.

Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I lighed med de foregående år er min konklusion at

 • Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau, og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen.
 • Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.

En lærer, en klasse, et fag.

 • Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
 • Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

I dette skoleår har jeg iagttaget undervisningen ud fra disse vinkler:

 1. Teamsamarbejde i klasserne.
 2. Rummelighed. Skolen skal kunne rumme forskellige elever. Forskellighed i standpunkt og evner, adfærd og læringsparathed.
 3. Pige/drenge problematik. Skolen skal have fokus på at drengene har brug for en anden pædagogik end pigerne. Hvordan udfordres og rummes begge køn ligeværdigt.
 4. Faglighed i indskolingen  0.- 1. klasse. Primært dansk

Opsummering.

Udpluk af mine konklusioner efter de enkelte besøg.

Et situationsbillede.

 • En dag med mange gode eksempler på kvalificeret undervisning og indlæringsparate elever.
 • Ansvarlige medarbejdere såvel pædagogiske som administrative.
 • Det kiksede med et læreransvar, men som sædvanlig tog andre over og klarede problemerne! Det er det gode kendetegn ved skolen, der er altid nogen, der tager ansvar.
 • Eleverne er dygtige, læreivrige og velfungerende.
 • Der er en rigtig god lærende stemning i klassen. Klasseværelset er ordentlig og dokumenterer samtidig, hvilken undervisning der foregår
 • Eleverne er interesserede og lytter til læreren. Dog er forskellen på piger og drenges måde at indlære på evident – og det har deres lærer øje for. Det gavner deres indlæring meget – og den lærende stemning i klassen.

De går ivrigt i gang.

 • Alle elever er revet med af undervisningen og deltager meget aktivt. Vekselvirkning mellem tavleundervisning og gruppesummen i korte intervaller.
 • Spændende at opleve, hvordan mysteriet går op for eleverne. AHA.
 • En superundervisning at overvære. Dygtige elever.
 • Klassen arbejder koncentreret og effektiv. Dejligt at møde skolens ældste elever så velfungerende og fagligt opmærksomme.
 • Der er styr på skolens specialundervisning og testninger.

Læreren, som har ansvaret for denne undervisning er kvalificeret, og der er kontrol med timerne og deres brug.

Det er mit indtryk, at timerne bruges til en indsats over for enkelte elever både i klasserne og uden for klasserne.

Næste skoleår bliver spændende, for det er klart, at de udfordringer som Folkeskoleforliget også tvinger Friskolerne til at forholde sig til, langt hen af vejen vil give mulighed for at udvikle endnu bedre skoler. Skoler, der matcher udviklingen i det samfund, som vores elever skal være en del af i mange, mange år.

Det er tydeligt, at Friskolen såvel som Folkeskolen har nye store udfordringer fremover

Men heldigvis har Friskolen det privilegium selv at kunne vælge det bedste og lade Folkeskolen om eksperimentere med det mere usikre og tvivlsomme.

Men Friskolerne skal også forandre, hvis vi også fremover skal stå mål med Folkeskolen, så arbejdstøjet skal hænge parat.

Jeg vil med interesse følge den udvikling Stevns Friskole er inde i, og som vil fortsætte næste år.

Inger Brøndsted

Tilsynsførende

2. marts 2014

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

22/5

11/6

3/9

19/12

28/1

Tilsynsførendes Rapport 2012-2013

Stevns Friskole

Vemmetoftevej 6?
4673 Rødvig
Skolekode 389009

Tilsynet er foretaget af:
Inger Brøndsted
Stigbrovej 3
4652 Hårlev

Tilsynsførendes rapport 2012 -13

Stevns Friskole

Det er mig en glæde atter i år at kunne fremlægge en tilsynsrapport, som er præget af min tilfredshed med og opbakning til Stevns Friskole.

I henhold til »Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.« skal jeg bemærke, at undervisningssproget er dansk. Det skal endvidere nævnes, at Stevns Friskole fuldt ud overholder lovens krav om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.
Jeg vil igen i år fremhæve, at man mærker sammenhæng mellem skolens Grundtvig-Koldske undervisningsmodel og det, der foregår i praksis.

Jeg har aflagt skolen regelmæssige besøg og har overværet undervisning på alle klassetrin i forskellige fag.
Datoer, klasser og fag fremgår af vedlagte bilag.

I dette skoleår har jeg haft fokus på:

Elevernes faglige standpunkt
Undervisningsiagttagelse
Elevernes alsidige udvikling

Ad.1.
Elevstandpunkterne opfylder forventninger og krav svarende til folkeskolens niveau og det samlede undervisningstilbud står mål med, hvad der almindeligvis kræves i Folkeskolen, som tidligere nævnt

Ad.2.
Undervisningen er hovedsagelig ”klassisk” katederundervisning, varieret med gruppearbejde og individuelt arbejde.
En lærer, en klasse, et fag.
Der er ikke store disciplinære udfordringer, og jeg har ikke oplevet episoder, som lærerne ikke kunne takle professionelt.
Dette giver overskud til skolens kerneydelse, undervisning.
Eleverne er undervisningsparate og modtager positivt lærernes undervisning.
Klasseværelserne er traditionelt indrettede til denne undervisning. Mange af klasseværelserne dokumenterer aktuelt den undervisning, der foregår.
Der er gode undervisningsmaterialer, der understøtter den undervisning der gives.
Jeg oplever, at eleverne er glade og trives godt.
De værdsætter og trives også godt i de situationer, hvor undervisningen er ”uden for rammerne”, tværfagligt og anderledes.
Lærerne er fagligt dygtige og meget engagerede i skolen og eleverne

Ad. 3.
Eleverne er motiverede – også hjemmefra – til at modtage undervisningen, der hovedsagelig er lærerstyret.
Det er mit indtryk at elevernes trivsel har meget fokus.
Omgangstonen mellem ledelse/lærere/elever – alle grupper på tværs og indbyrdes – er meget positiv.
Alle bliver hørt og mødt med respekt, samtidig med at der ikke er tvivl om, hvem der har kompetencerne.
Morgensangen er et godt eksempel herpå.
Og i dette skoleår har morgensangen hver fredag været elevstyret, dette er et positivt tiltag mod aktiv træning i demokratiske processer.

Opsummering.
Som gæst på skolen bliver man altid blevet modtaget med venlighed, åbenhed og imødekommenhed fra alle.

Jeg har haft gode samtale med skoleleder Pia Fürst, som uopfordret har fortalt om skolens hverdag og sine tanker om skolen fremtidige drift. Denne dialog værdsætter jeg meget.
Det er med glæde, jeg har set, at Stevns Friskole har fået ansat en dygtig og engageret leder, der ser med friske og positive øjne på skolen og har kompetencer og mod på at gøre en god skole endnu bedre i samarbejde med elever, lærere og forældre.

Jeg ser frem til næste år at følge udviklingen, når skolen skal have fokus på et mere intenst lærerteamsamarbejde. Det er evident, at eleverne vil trives med at undervisningen bliver mere projektorienteret i perioder.
Det vil være en styrke for indskolingen, hvis det faglige samarbejde mellem skole og SFO styrkes.

Der tegner sig et tydeligt billede af en skole med kompetente og ansvarlige lærere og selvstændige og ansvarlige elever, der udvikler sociale og faglige kompetencer, som fuldt ud svarer til det, man kan forvente på en rigtig god skole, folkeskole såvel som friskole.
Både eleverne og de voksne er med god grund stolte af deres skole og glade for deres skolehverdag.

Inger Brøndsted
Tilsynsførende

 1. februar 2013

Bilagene fra skolebesøgene medsendes.

Stevns Friskole 25. jan 2012.

 1. klasse:
  Faglig læsning med opgaver. Differentieret undervisning med enkeltmands – eller 2 mandsgrupper.
  Højtlæsning, opgaveløsning og gensidige aftaler om mål for hjemmeopgaver.
  Udfordrende elevgruppe

Morgensang:
3 sange samt morgenbøn. Afsluttende med mulighed for information m.m.
Præsentation af tilsynsførende for alle eleverne.

 1. klasse:
  Ordtræning som forberedelse til diktat. Grammatik med 4 ordgrupper. Klasseundervisning, men en gruppe elever får anden undervisning i andet lokale.
 2. og 9. klasse:
  Terminsprøver i tysk.
  Intens arbejdsro ved alle Pc’erne.
 3. klasse:
  Hjemkundskab. Bagte fastelavnsboller som skal bruges af 7. klasse ved senere arrangement
 4. klasse:
  Der blev fejret fødselsdag efter klassen i historie havde arbejdet med tidslinje.
  Derefter skulle klassen se en naturfilm.
 5. klasse:
  Fik diktater tilbage. Svære ord blev gennemgået med udgangspunkt i grammatikken.
  Gennemgang af ny diktatlektie.
  Klasseundervisning. For alle elever med differentieret materiale.
  Fællesdiskussion om GPS-morder, bog, der læses hjemme. Opbygning, genre og indhold med mange udkig til verden uden for skolen. Berettermodel som grundlag for gennemgang. Opgaver til bogens indhold.
  Klasseværelset dokumenterer undervisning.
  Billede.
 6. klasse:
  Matematik. Gennemgang af hjemmearbejde med elever som fulgte tempoet.

Børnehaveklasserne:
Spisesituationer i ”lånte lokaler” på grund af terminsprøver.
To meget forskellige elevgrupper.
Temmelig udfordrende, hvis man tænker på at det skal være to homogene klasser fremover.

1.klasse:
Matematik. Individuelt arbejde på arbejdsark fra Sigma.

Stevns Friskole 21. maj 2012.

Morgensang.
Typisk mandag med lidt høje røster. Mange der gaber, mange især de ældste, synger ikke med. Men det er SUPER med morgensang og samling.

Frikvarter.
Generelt mange legende børn. Rigtig god stor og inspirerende plads med mange muligheder.
Ingen konflikter, men nogle få – ”lidt ”blege ”børn, der går alene rundt. Da jeg satte mig og talte med en af dem, var der straks klassekammerater, der kom og tilbød leg. Det er ikke altid kammeraternes skyld, at man er alene!

 1. klasse.

Første fremlægning af Projektopgaven.

 1. elev
  Den sorte død.
  Historien.
  Statistik
  Beskrivelse af sygdommen.
  Behandling.
  Sikker og spændende fremlægning. God disposition. Man bliver nysgerrig.
 2. elev
  Anoreksi
  Historie.
  Beskrivelse af sygdommen og sygdomstegn i dag.
  Årsag
  Mange informationer. Stor viden om emnet. God formulering (skriftligt).
 3. elev
  Downs syndrom.
  Begrundelse for valg ag opgave.
  Beskrivelse af sygdommen.
  Hvordan opstår sygdommen
  Risiko for at barnet får sygdommen og hvordan reagerer de kommende forældre
  God og sikker fremlægning. Klar disposition. Godt at få begrundelse for opgavevalg.
 4. elev
  Evolutionsteorien.
  Charles Darwin.
  Biografi.
  Meget stof og stor viden om emnet. Klar fremlægning
 5. elev
  Konspirationsteori. 9/11.
  Beskrivelse af 9/11
  Efterfølgende reaktioner.
  Forklaring af konspirationsteori. Hvad er det?
  Hvad er teorien bag 9/11

Godt at starte med dispositionen. Det forbereder tilhørerne. Rolig og sikker attitude. Virker afslappet.

 1. elev
  Rumrejser
  Begrundelse for valg af emne.
  Fremlægning af disposition.
  Rumkapløbet.
  Historien
  Faren ved at være i rummet
  Følgesygdomme
  Overskudsagtigt at kommenterer forstyrrelse – og videre. Temmelig uafhængig af manuskriptet efter opvarmning
  Sikker og afslappet attitude. Stor viden om emnet.
 2. elev
  Epilepsi
  Historie
  Sygdomsbeskrivelse
  Økonomi/arbejdsmuligheder/omkostninger
  Sikker og tydelig fremlægning.
  Lad være med at highlighte hvad du IKKE gør.
 3. elev
  Gik i baglås og selvsving og vil ikke fremlægge.
 4. elev
  Adoption
  Begrundelse for emnet
  Disposition
  Forklaring af begrebet
  Processen
  Lande der bortadopterer
  Grunden til bortadoption
  Stort og spændende stof. God disponering og vægtning.

Generelt.
Meget dygtige elever. En fornøjelse at overvære. De er også gode tilhørere og kommenterer fornuftigt og godt til hinanden.
Ærgerligt at resten af skolen ikke tager lidt mere hensyn til 9. klasses mangel på egnet lokale.
Eleverne har mindst lige så meget fagligt ud af projektopgaven, som de vil have af almindelige afgangsprøver.
Efter en snak med eleverne kan jeg anbefale at man synliggør over for dem at dette her er en meget mere fremadrettet og relevant afgangsprøve, hvor man øver mange faglige færdigheder – samt kommunikation.
Skolen burde synliggøre hensigt, formål, handling meget tydeligere især for elevernes skyld – og deres selvfølelse i forhold til andre skoler.

Stevns Friskole 30. maj 2012.

9.klasse.
Fremlægning af projektopgaver.

Fremlæggelse af emnet alkohol.
Godt faktuelt indhold.
Selve fremlæggelse præget at elevens personlige relation til emnet. Følelsesmæssig berørt og nervøs, men fin demonstration af at kunne overskride egne grænser. Fint at skolegangen giver mulighed for dette inden eleven skal videre i uddannelsessystemet.
Slidepræsentation støtter oplægget med informative statements.

Fremlæggelse af emnet adoption.
PowerPoint.
Indledning med disposition.
De enkelte slides støtter fremlægningen faktuelt.
God fremlæggelse. Spændende og informativ.

Fremlæggelse af emnet skønhedsbehandlinger.
Indledning. Begrundelse for valg af emnet. Herefter en film.
Filmene er informative, men øvelsen med at fremlægge selv er stærk reduceret.
Dette kan ikke kaldes elevfremlægning, da eleven er utydelig og alt i alt kun styrer en filmfremvisning.
Elevens egen mening måtte gerne fremstå tydeligere.

Det er spændende at opleve elevernes fremlægning. De har arbejdet godt med stoffet og de har mange kompetencer i brug.

Det er en god læring for eleverne men der er faglig slagside i forhold til de andre fag når man vælger denne metode. Jeg vil dog ønske at skolen bibeholder denne arbejdsform, som lærerne er meget kompetente til og har erfaring med.
En kombination af denne arbejdsform og de traditionelleerne. prøver vil være spændende og en god ballast for afgangselev

Stevns Friskole 26 juni. 2012.

Afslutning af skoleåret 2011-12

Startede med morgensang.
Som altid en stor fornøjelse at høre eleverne synge så godt med på de gode og festlige sange fra den Gule sangbog.
Nyder også meget den professionelle klaverledsagelse. Dejligt at skolen er meget musisk.

Skolens bestyrelse har arrangeret resten af dagen.
Først var der folkedans arrangeret af Henrik som både instruerede og spillede harmonika.
Utroligt at opleve alle skolens elever – store som små – lære 2 folkedanse i løbet af kort tid. Først Bro bro brille – og derefter endnu en dans som jeg heller ikke kendte men som alle lærte. Fint styret og fint at eleverne er så positive og samarbejdsvillige.

Herefter optrådte en tryllekunstner

Peter Jakobsen
Næstvedvej 22
Sorø

5000 kr v/skoler.

Trylleskolen: se nettet. Kursus for alle.

Det var en rigtig flot oplevelse for alle. Både børn og voksne.

Skolens elever er virkelig gode på sådan en dag, alle lever med ingen kedelige episoder overhovedet.

Skolens ledelse skiftes ud – næsten ved næste skoleår.
Susanne og Anna går på pension og der er ansat ny leder og sekretær. Rasmus holder forældreorlov ½ år. Bestyrelsens formandskab er udskiftet. Der har været en læreropsigelse.
Det positive er at skolen ikke er ramt af personalesygdom.
Der skal bygges og fra næste år skal afgangseleverne til afgangsprøve.

Det vil uden tvivl påvirke medarbejderne. Det er en forudsætning for skolens trivsel at medarbejdertrygheden ikke sættes på spil næste skoleår.
Spændende om skolens gode fundament holder igennem denne proces.

God sommerferie.

Stevns Friskole 6. september 2012.

Ved ankomsten til skolen: Byggeri, ny skoleleder og ny sekretær. Ingen viceleder.

Morgensang.
3 sange. OG de to af dem var nye for mig.
Fin og opmærksom stemning.

Samtale med Pia.
En glad og positiv ny leder, der glæder sig til opgaven.
De pædagogiske dage i begyndelsen af skoleåret var gode og inspirerende.
Der skal følges op på emnerne og skolen skal i gang med teamsamarbejdet.
Dette initiativ hilser tilsynsførende meget velkommen.
Det vil være til gavn for undervisningens kvalitet fremover.
Spændende at udveksle pædagogiske tanker og ideer med en pædagogisk skoleleder.

Besøg i 1. x. Lone
Stave, læse, skrive. En meget opmærksom og skoleparat klasse. De går fint til opgaven. Arbejder koncentreret og dygtigt.
Det boglige arbejde varieres af manuelle øvelser. Godt for indlæringen.
Sød og stille klasse.

Besøg i 1.y. Tina
Billedkunst. Børnene har lavet nogle meget flotte akvarelbilleder. Viser at du trods den uro, der stadig er i flokken kan fordybe sig i opgaver.
Klassen er stadig en håndfuld. Men de er charmerende og dejlige, men der skal bruges meget mere lærerresurser i denne gruppe i forhold til parallelklassen. Lærerne giver udtryk for at de kan lide disse udfordringer og synes børnene er spændende.

Besøg i BH. klassen.
En flok skoleparate børn. Fysisk virker de store.
Arbejder fint med opgaverne. Dyreemne. Eleverne har arbejdet med opgaver om ”sig selv” for at lære hinanden at kende. De har også et trafikemne.
De skal senere i gang med trin for trin, det forebygger de småkonflikter, der opstår.

Besøg i 2. klasse. Lone
Afsluttet diktat.
Herefter spisning.
Det var en medbragt mus i klassen.
Eleverne var glade og veloplagte.

Stevns Friskole 28. Januar 2013.

Ved ankomsten til skolen bliver jeg orienteret om at det er en ”kaosdag”. Mange syge lærere, ledelsen er runderende tilsyn. Der er terminsprøver. Der er også en del syge elever.
Morgensangen er aflyst.
Der er som sædvanlig en positiv og imødekommende stemning på lærerværelset. Og som altid en meget venlig og imødekommende velkomst fra alle.
I dag har jeg fokus på den sociale stemning i de ældste klasser.
Alle klasser har kalendere i klasselokalet hvor der er plads til klassens trivselsmål. Ingen er udfyldte, men måske er der trivselsmål alligevel.

Besøg i 8. klasse matematik. Bodil
Klassen igangsættes med et gruppearbejde i matematik, som de skal arbejde med de næste par uger.
Klassen tager pænt fat på arbejder og gå straks i gang med at tage fat på opgaverne.
Klassen virker socialt velfungerende og behagelig at komme ind i.

Besøg i 7. klasse dansk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med opgaver om en kendt person. En større skriftlig opgave, der skal afleveres om 14 dage.
Eleverne arbejdede fint selvom de var uden lærer. Alle fortalte ivrigt og beredvilligt om deres opgave. Der var en god og positiv stemning i klassen. (Imponerende i forhold til at det er 7. klasse!)

Besøg i 6. klasse dansk. Karen
Klassen arbejdede med opgaver i forbindelse med læsning af bog. Opgaverne var ens. Nogle elever havde valgt at samarbejde i grupper.
Her ser man tydeligt forskellighederne i deres forudsætninger for dette. Typisk for alderen. Nogle elever supplerede hinanden og var stadig individuelle. Nogle elever lavede opgaverne ens. Nogle foretrak det hyggelige og så arbejde lidt mere hjemme. Nogle arbejdede selv begrundet i at de derved var mere effektive.

Besøg i 5. klasse. Historisk matematik. Vikar.
Klassen arbejde med farver, pair og saks samtidig med de blev undervist af en lærer, der var meget inde i emnet og brændte for det. Det smittede af på eleverne, der roligt lyttede og var interesserede.

Stevns Friskole 7. februar 2013.

Morgensang.
Stadig en del syge elever og lærere.
Skolen er mærket af at nogle har været syge og er vendt tilbage slappe efter sygdommen. Men alle er glade og positive, som sædvanlig.
Der er den imødekommende og dejlige stemning på skolen, som altid kendetegner kulturen her

Besøg i 9. klasse tysk. Maibritt
Undervisningen foregår på tysk og det er mit indtryk at hovedparten af eleverne har godt fat i sproget. Der er opmærksomhed og eleverne arbejder med det, de bliver bedt om.
Undervisningen er afvekslende.
I storrummet med vekslende partnere skal de oplæse og forklare digte fra 2. Verdenskrig.
Senere tilbage i klasselokalet skal eleverne enkeltvis forklare indholdet af billeder fo resten af klassen.
Til sidst gruppearbejdemed gloser og oplæsning.

Besøg i 5. klasse engelsk. Læreren var syg.
Klassen arbejde med galgeleg uden indhold der var relevant for engelsk – eller andet

Besøg i 4. klasse dansk. Charlotte
Der var ”Charlottetimer” – i dag arbejde med ”kasser” og oprydning. Klassen summer af behagelig stemning og en god kontakt med deres lærer.
Klasseværelset dokumenterer og orienterer om klassen arbejde. Der er ugeskemaer for hele året. Der er på whiteboard ugen detailskema. Der er regler for omgangstone og omgangsregler for klassen. Man kan læse at Charlotte arbejder emneorienteret med alle sine timer og sine fag, men der er en plan som kendes af alle for de nærmeste uger.
De øvrige timer læses af faglærere.

Møde med Pia.
Mødet tager udgangspunkt i mine noter fra Certificeringskurset.
Hvad siger loven og hvad skal tilsynet tilse
Herunder samtale om hvad der er tilsynets opgaver og hvad tilsynsrapporten skal indeholde.
Opklaring af hvilken rolle skolelederen har og hvilken rolle den tilsynsførende har

Besøg i 9. Henrik.
På lærerværelset blev jeg kontaktet af et par piger fra 9. ,der spurgte ind til min opgave, da jeg havde overværet deres tysktime.
Jeg forklarede dem hvad jeg have iagttaget, og de delte min anerkendelse af lærerens varierende undervisningsformer, og fortalte at netop denne lærer var rigtig god til dette og at de var glade for faget.
De inviterede mig derefter til at komme i deres engelsktime, hvor de skulle se film – og spise popcorn.

Jeg modtog invitationen.
Filmen, In the Name of the Father, var på engelsk uden danske underteksten. Den blev vist i forbindelse med et emne om Irland.
Eleverne fulgte aktivt med i filmen og var meget interesserede.
Tydeligt at der er en god stemning i klassen og at de er fagligt interesserede.